X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48176
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. - Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystywania technologii w edukacji.
- Wykorzystywanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z uczniami: burza mózgów, metoda projektu, stacje zadaniowe, drama, gry i zabawy edukacyjne. Okres stażu
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych ze stron internetowych .
- Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
- Publikowanie własnych materiałów w Internecie.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.
- Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek i analiz.
- Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e-dziennik, a-mail. Okres stażu
3. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. - Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu.
- Korzystanie w czasie zajęć z tablicy interaktywnej.
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych - płyt CD, DVD, audiobooków, plansz interaktywnych – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
- Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły.
Okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. - Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
- Zorganizowanie 3 zajęć otwartych dla nauczycieli . Okres stażu
W okresie stażu /wg potrzeb
2. Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom. - Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, scenariusze uroczystości szkolnych. Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Okres stażu
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Opracowywanie dokumentacji szkolnej, IPETów 2019/2020
2. Organizowanie wycieczek turystycznych, przedmiotowych. - Organizowanie wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych -spotkanie z miejscowymi ogrodnikami.
- Organizowanie spotkań ze strażakiem, ratownikiem medycznym, sportowcem. Okres stażu
3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. - Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły, dotyczącej działalności szkoły.
- Organizowanie uroczystości szkolnych, spotkań z podopiecznymi Fundacji Krzyż Dziecka.
- Udział w konkursie ogólnopolskim „Śniadanie daje moc” oraz w konkursie przyrodniczym – klasy 1-3
Okres stażu
4. Organizacja akcji i zbiórek charytatywnych. - Organizowanie zbiórki żywności w ramach współpracy z kołem Caritas.
- Przeprowadzenie zbiórki surowców wtórnych.
- Organizowanie kiermaszy świątecznych.
- Organizowanie spotkań z podopiecznymi Fundacji Krzyż Dziecka.
- Współpraca z Fundacją Dr Clown.
Okres stażu

5. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią. - zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości
- organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach,
- organizowanie konkursów, przeglądów wynikających z planu uroczystości i imprez szkolnych.
Okres stażu

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie programu , innowacji lub działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych. - Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu programowania w klasach 1-3 „Kodowanie na dywanie”- wykorzystanie robota DOC oraz OZOBOT.
- Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
2020/2021

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk, doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu zadaniowego, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Wykonywanie zadań opiekuna stażu i opiekuna praktyk , koordynatora wolontariatu.
- Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk
- Pełnienie zadań koordynatora wolontariatu Wg potrzeb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.