X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4742
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki. Klasa 2 Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki
obowiązujący w SPK przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork.
Gimnazjum-klasa II.
(oprac. ..................)

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.09.2004r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. PSO z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Ustala się następujące kryteria ocen:

* Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykonuje samodzielnie
zadania i problemy dodatkowe ( rozwiązuje zadania na „6” )
- osiąga sukcesy w konkursach matematycznych

* Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

- całkowicie opanował materiał programowy podstawowy i uzupełniający ( w całości )
- jest aktywny na lekcji
- zawsze przygotowany
- prowadzi systematycznie zeszyt ( zeszyt ćwiczeń )
- w sposób samodzielny rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługuje się nabytymi umiejętnościami
- rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe o średnim stopniu trudności

* Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który

- opanował materiał programowy z poziomu podstawowego i częściowo uzupełniający
- jest dość aktywny na lekcjach
- odrabia zadania domowe
- prowadzi zeszyt przedmiotowy ( zeszyt ćwiczeń )
- podejmuje się rozwiązań zadań dodatkowych o średnim stopniu trudności, rozwiązuje je pod kierunkiem nauczyciela

* Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował materiał programowy podstawowy na przeciętnym poziomie
- wymaga zachęty by pracować na lekcji oraz wykonywać zadania domowe
- jest mało aktywny, ma braki w zeszycie, bywa nieprzygotowany


* Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował materiału podstawowego przewidzianego w programie w stopniu dostatecznym
- oceny ze sprawdzianów nie zawsze są pozytywne
- ma braki w zeszycie ( zeszytach ćwiczeń )

* Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie spełnia podstawowych wymagań stawianych przez podstawy programowe
- mimo mobilizacji ze strony nauczyciela nie uzyskuje postępów w nauce
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych


Głównymi formami oceny wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu Matematyka w kl. II gimnazjum są:

* Prace klasowe:

- obejmują większą partię materiału lub dział
- zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem
a zakończone omówieniem i poprawą
- uczeń, który nie pisał pracy klasowej lub otrzymał stopień niedostateczny, powinien
ją jak najszybciej zaliczyć ( w terminie uzgodnionym z nauczycielem )

*Kartkówki

- obejmuje materiał z ostatniej lekcji lub z pracy domowej
- nie muszą być zapowiedziane

*Odpowiedzi ustne

*Prace domowe

- uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w ciągu semestru ( odnotowane - )
- za każde następne nieprzgotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
- za brak dostarczenia obowiązkowej długoterminowej pracy domowej w terminie uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, za dostarczenie tej pracy po terminie uczeń uzyskuje ocenę niższą

*Praca i aktywność na lekcji

- oceniana jest „+” lub „-” a także oceną ( za pięć „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za pięć „-” ocenę niedostateczną )

*Konkursy

- udział
- osiągnięcia

Ustala się następujące zasady poprawiania ocen:

- uczeń powinien poprawić ocen niedostateczną z pracy klasowej; natomiast może poprawić pozostałe oceny z pracy klasowej
- uczeń poprawia ocenę tylko raz w ciągu jednego tygodnia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
- oceny z kartkówek, pracy domowej i odpowiedzi nie można poprawiać
uzasadnienie:
- uczeń powinien pracować systematycznie
- prace klasowe zawierają materiał sprawdzony podczas kartkówek, prac domowych i odpowiedzi – poprawa pracy klasowej świadczy o opanowaniu materiału z działu )

Ustala się następujące zaliczenia materiału przez ucznia po dłuższej nieobecności:

- Uczeń indywidualnie ustala z nauczycielem termin oraz sposób zaliczenia materiału
w zależności od czasu i powodu nieobecności oraz indywidualnych możliwości ucznia.

- Prace klasowe sprawdzone i ocenione rodzice otrzymują za pośrednictwem ucznia
do wglądu. Podpisane przez rodzicówuczeń zwraca prace nauczycielowi. W przypadku nie oddania pracy klasowej uczeń otrzymuje uwagę do zeszytu uwag.
Kartkówki są do wglądu u nauczyciela.

Uczeń ma prawo ubiegać się o jedną ocenę wyżej niż ocena przewidywana, jeżeli spełnił następujące warunki:

- Poprawi wszystkie oceny z pracy klasowej na ocenę co najmniej taką, o jaką się ubiega.
- Napisze pracę klasową obejmującą wiadomości z całego semestru na ocenę co najmniej taką, o jaką się ubiega.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.