X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48119
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel: Beata Feńczak
Nauczany przedmiot: j. angielski
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Opiekun stażu: mgr Barbara Żurak
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas stażu był dla mnie szczególnym czasem - czasem refleksji nad sobą, czasem poszukiwań, wzbogacania wiedzy i zdobywania doświadczenia. Przygotowane przeze mnie sprawozdanie odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.

&7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO ORAZ NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNEM STAŻU.
We wrześniu zapoznałam się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Poz. 393). Zgodnie z przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, według którego przez cały okres stażu, starałam się realizować zawarte w nim zadania. Sporządzając go brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych umiejętności oraz kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami Szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
We wrześniu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – panią mgr Barbarą Żurak, która udzieliła mi cennych wskazówek dotyczących przebiegu stażu. Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy, które zostały umieszczone w kontrakcie i harmonogramie spotkań. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy obserwowałam opiekuna stażu podczas prowadzenia przez niego zajęć: „Czy we wszystkich zdarzeniach można dojrzeć jakąś „dobrą stronę?”- oceniamy postawę Pollyanny”, „Jak należy odnosić się do symboli narodowych?”, „Czy Leszka i Mieszka łączyła prawdziwa przyjaźń?” oraz prowadziłam i analizowałam w jego obecności własne zajęcia. Szczególną uwagę zwracałam na rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do lepszej pracy i doskonalenia umiejętności pedagogicznych.
Efekty realizacji
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Dzięki opiekunowi stażu - p. Barbarze Żurak doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych. Rozmowy z opiekunem stażu umożliwiły mi na wymianę spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi. Nauczyłam się lepszej organizacji zajęć.

2. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ.
W okresie stażu na bieżąco analizowałam programy nauczania dostosowując je do wymagań uczniów, którzy tego wymagali. Wraz z nauczycielką języka angielskiego opracowałam przedmiotowy system oceniania, który dwukrotnie był modyfikowany. Zmiany spowodowane były wprowadzeniem sprawdzianu szóstoklasisty (dodatkowa ocena za sprawdzian), ale również zastosowaniem na lekcjach zasad oceniania kształtującego (usunięcie oceny za aktywność).
W swojej pracy starałam się stosować na lekcjach metody aktywizujące, takie jak: kalambury, bingo, pantomima, praca w parach i grupach, gry i zabawy językowe oraz elementy oceniania kształtującego. Wyszukiwałam ciekawe metody prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
Zgodnie z jednym z założeń oceniania kształtującego wprowadziłam zasadę nie zgłaszania się na lekcji. Nowością była również ocena koleżeńska, zadania domowe do wyboru czy dodatkowa praca dla chętnych. Swoje lekcje starałam się uatrakcyjniać samodzielnie przygotowanymi pomocami, np. magicznym pudełkiem, prawdziwymi rekwizytami czy autentycznymi przedmiotami. W klasach młodszych wykorzystywałam pacynki danego kursu w celu prezentacji słownictwa. Bardzo często poruszałam temat „jak się uczyć”. Polecałam samodzielne tworzenie i kolekcjonowanie fiszek z nowo poznanego słownictwa i przypominałam jak ważna w nauce języka obcego jest systematyczność. Aby uatrakcyjnić naukę leksyki wraz z nauczycielem j. angielskiego wzięłam udział w programie nauki słówek przez Internet „Insta.Ling dla Szkół”. Każdy uczeń mógł wziąć w nim udział, logując się bezpłatnie na stronie programu.
Przez cały okres stażu przygotowywałam konspekty lekcji, kartkówki, testy na konkursy itp. Tworzyłam i gromadziłam pomoce dydaktyczne, takie jak paski papieru z reagowaniem językowym oraz różnymi zagadnieniami gramatycznymi, zdjęcia i obrazki jako pomoce w konwersacjach.
Na stronie www.edux.pl oraz www.profesor.pl zamieściłam swoje publikacje, które potwierdzone są certyfikatami. Są to m.in. konspekty lekcji, regulaminy konkursów i testów wiedzowych na Dzień Języka Angielskiego, plan rozwoju zawodowego.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną, monitorowałam podstawę programową w klasach I - VI, dokonywałam terminowych wpisów w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Efekty realizacji
Dzięki metodom aktywizującym lekcje są dla uczniów znacznie bardziej interesujące. Użycie kart obrazkowych, wyrazowych czy rekwizytów ułatwia zapamiętanie nowego słownictwa na lekcji, zwłaszcza u młodszych dzieci. Zauważyłam lepsze wyniki u uczniów, którzy korzystali z programu systematycznej nauki słówek „Insta.Ling dla Szkół”. Własnoręcznie wykonane pomoce, w zależności od potrzeb do tej pory wykorzystuję jako rozgrzewkę przed lekcją.
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi oraz związana z tym satysfakcja.

3. POSZERZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego oraz zewnętrznego kształcenia. Brałam udział w spotkaniach nauczycieli zespołu języków obcych, Radach Pedagogicznych, szkoleniach, warsztatach metodycznych i konferencjach. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
1) „Uczeń przejawiający zaburzenia w szkole masowej, diagnoza, plan pracy, współpraca ze środowiskiem” (11-12 października 2013) – ZCDN,
2) „Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych” (19-26 pażdziernika 2013) - ZCDN
3) „Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego” (26 marca 2014) - Oxford
4) „Sprawdzian szóstoklasisty” (1 kwietnia 2014) Pearson (on – line)
5) „Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela”
(22 października 2014) - ZCDN
6) „Sieć współpracy i samokształcenia w obszarze edukacji językowej” (20 kwietnia- 6 maja 2015) - ORE
7) „Autoprezentacja, czyli jak przygotować się do egzaminu na nauczyciela mianowanego” (1 lutego 2016) – ZCDN
8) „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych” (12 marca 2016) – ZCDN
Brałam udział w wykładach związanych z wprowadzeniem nowych podręczników wieloletnich:
1) “Oxford Explorers: Teaching the Whole Child” (25.01.20114)
2) “Team Up for the best results” (25.01.2014)
Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
1) „Od konfliktu do porozumienia, zarządzanie konfliktem w szkole” – 2013/2014
2) „Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
Metoda Konstruktywna Konfrontacja” - 2014/2015
3) „Nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi trudnymi oraz szczególnie
uzdolnionymi” - 2014/2015
4) "Motywacja – wybrane sposoby motywowania do nauki" - 2015/2016
5) "Procesy grupowe, czyli jak budować zespół" - 2015/2016
6) „Konferencja warsztatowa eTwinning” - 2015/2016
W czasie stażu na bieżąco studiowałam literaturę, czasopisma i artykuły związane z metodyką nauczania języków obcych. Do wielu z nich dotarłam dzięki portalom internetowym takim jak np. www.anglisci.pl, www.onestopenglish.com, www.busyteacher.org, www.oup.com, www.longman.com.pl. Do chwili obecnej pronumeruję czasopismo w języku angielskim „The Teacher”, w którym odnajduję ciekawe artykuły na temat metodyki nauczania języków obcych, kultury krajów anglojęzycznych, ciekawe konspekty lekcji, wywiady z ciekawymi ludźmi.
Efekty realizacji
Zdobyte na szkoleniach wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Dały mi one możliwość spotkania z innymi nauczycielami i tym samym wymiany doświadczeń. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Studiowanie literatury fachowej wzbogaciło moją wiedzę, doświadczenie oraz pozwoliło poszerzyć możliwości zawodowe.

& 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. POZNANIE ŚRODOWISKA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Nie jestem wychowawcą klasy, ale obserwowałam moich podopiecznych na lekcjach, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach i imprezach szkolnych. W poznaniu ich środowiska oraz rozwiązywaniu zauważonych problemów pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi oraz ich rodzicami podczas zebrań otwartych i indywidualnych rozmów. Jestem we współpracy i stałym kontakcie z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Monitorując postępy uczniów w nauce konsultowałam się z nauczycielami innych przedmiotów, ustalałam metody uzupełniania braków, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie, czasami przy wsparciu pedagoga szukaliśmy sposobów ich rozwiązania.
Środowisko dzieci najlepiej poznaje się na wycieczkach, są wtedy bardziej otwarte i szczere, łatwiej zwierzają się ze swoich problemów. Byłam opiekunem na wycieczce do Poznania, podczas wyjść do kina, przemarszu na I Dzień wiosny, Dniu Bez Przemocy, czy akcji Sprzątania Świata. Wraz z nauczycielami przyrody i nauczycielem wychowania fizycznego zorganizowałam dla uczniów rajd rowerowy wokół nowogardzkiego jeziora, połączony z zawodami sportowymi i ogniskiem.
Co roku biorę udział w Festynie Rodzinnym, zorganizowanym przez naszą szkołę. Rodzice wraz dziećmi licznie przychodzą na tę imprezę i chętnie biorą udział w różnych konkurencjach, zakupują sprzedawane produkty, wspierając finansowo szkołę. Podczas tej imprezy wielokrotnie rozmawiałam z rodzicami, którzy niejednokrotnie zwierzali się ze swoich problemów z dzieckiem, wyrażali swoje spostrzeżenia i uwagi rodzicielskie.
Rodzice licznie zaangażowali się w organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka pod tytułem „Rodzice i nauczyciele – dzieciom”, przygotowując inscenizacje przedstawień i prezentacje piosenek dziecięcych. Osobiście również brałam udział w tej inicjatywie, śpiewając wraz z nauczycielami piosenkę dla naszych dzieci.
Efekty realizacji
Myślę, że nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich słabe i mocne strony oraz przyczyny niepowodzeń. Stała współpraca z gronem pedagogicznym oraz pedagogiem szkolnym znacznie ułatwia rozwiązywanie bieżących spraw i problemów uczniów.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.
Udział w imprezach szkolnych daje możliwość zarówno rodzicom jak i dzieciom do spontanicznych, szczerych rozmów i zwierzeń pozwalając jednocześnie na lepsze poznanie nurtujących ich problemów.

2. PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE
W trakcie stażu prowadziłam zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce, którym głównie poprzez wykorzystanie metod aktywizujących (gry i zabawy językowe, kalambury, drama), ale również wykorzystanie technologii komputerowej (ćwiczenia on-line) starałam się pomóc.
W 2013 roku przygotowywałam obecną uczennicę klasy VI, Zuzannę Czechorowską do egzaminu z języka angielskiego. Uczennica uczęszczała wcześniej do szkoły, gdzie uczyła się tylko języka niemieckiego. Aby móc kontynuować naukę w klasie czwartej, musiała wykazać się podstawową znajomością języka angielskiego na poziomie I-III.
W każdej klasie znajdują się dzieci, które mają pewne trudności w nauce. Na początku każdego roku szkolnego moi uczniowie piszą diagnozę, która pozwala mi na podział klasy na grupę zaawansowaną i niezaawansowaną. Pomocne mi są również opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, udostępnione przez pedagoga szkolnego. Staram się indywidualizować moje nauczanie, tworząc kryteria dla uczniów mających trudności w nauce. Polega to między innymi na łatwiejszych zadaniach domowych, mniejszej ilości słówek do nauczenia jednorazowo, organizowaniem pomocy koleżeńskiej w szkole i poza nią. Poza tym moi uczniowie zawsze mogli liczyć na moją pomoc w razie niezrozumienia jakiegoś zagadnienia.
Efekty realizacji
Udział w zajęciach pozalekcyjnych pozwalał zrozumieć pewne niezrozumiałe zagadnienia. Podział klasy sprawił, że uczniowie z niższymi możliwościami intelektualnymi, chętniej starali się sprostać postawionym zadaniom, nie czując się przez to gorszymi.
Dzięki zaliczonemu egzaminowi Zuzanna Czechorowska mogła uczęszczać do klasy IV z językiem angielskim.

3. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM
W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia dla uczniów rozwijających zainteresowania, gdzie chętni uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Przygotowywałam swoich uczniów do różnych konkursów: szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich:
• Ogólnopolski konkurs Olimpus dla klas IV-VI – 2014 r.
• Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas I-III „Singing Elves” - 2014 r.
• Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas IV-VI „Just Singing” - 2014 r.
• Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas I-III „Singing Elves” - 2014 r.
• Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas IV-VI „Just Singing” - 2014 r.
• Powiatowy Konkurs „English Champion” - 2014 r.
• Powiatowy Konkurs „Macmillan Primary School Tournament” dla klas IV-VI – 2014 r.
• Szkolny Konkurs Recytatorski „English Poetry” dla klas II-VI – 2015 r.
• Gminny Konkurs Recytatorski „English Poetry” dla klas II-VI – 2015 r.
• Powiatowy Konkurs „English Champion” - 2015 r.
• Powiatowy Konkurs „Macmillan Primary School Tournament” dla klas IV-VI – 2015 r.
• Kuratoryjny Konkurs języka Angielskiego 2015 r.
• Szkolny Konkurs Recytatorski „English Poetry” dla klas II-VI – 2016 r.
• Powiatowy Konkurs Recytatorski „English Poetry” dla klas II-VI – 2016 r.
W kilku konkursach moi uczniowie zdobyli punktowane miejsca:
• Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas IV-VI „Just Singing” - 2014 r.
II miejsce dla A. Gralak i W. Spera w kategorii kl. IV a.
II miejsce dla D. Damas i A. Salamon w kategorii kl. V b.
• Gminny Konkurs Recytatorski „English Poetry” dla klas II-VI – 2015 r.
I miejsce dla Oliwii Tomasikiewicz w kategorii klas IV,
I miejsce dla Patrycji Banasiak w kategorii klas VI.
• Powiatowy Konkurs „Macmillan Primary School Tournament” dla klas IV-VI – 2015 r.
III miejsce dla Patrycji Banasiak w kategorii klas VI.
• Powiatowy Konkurs Recytatorski „English Poetry” dla klas II-VI – 2016 r.
II miejsce dla Miłosza Zielińskiego w kategorii klas II.
I miejsce dla Darii Durmy w kategorii klas V.
• Powiatowy Konkurs „Macmillan Primary School Tournament” dla klas II-III – 2016 r.
II miejsce dla Magdaleny Wesołowskiej w kategorii klas III.
W okresie stażu we współpracy z nauczycielem języka angielskiego organizowałam konkursy w naszej szkole, były to:
• szkolny i gminny konkurs piosenki angielskiej: „Singing Elves” dla klas I-III oraz „Just Singing” dla klas IV-VI (2014 r.),
• szkolne, gminne i powiatowy konkurs recytatorski: „English Poetry” dla klas II-VI (w latach 2015, 2016).
Od dwóch lat wspólnie z nauczycielem języka angielskiego organizujemy obchody Dnia Języka Angielskiego. W ramach tych obchodów zorganizowałyśmy konkursy:
W grudniu 2014 roku:
• Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III „Flagi i symbole Zjednoczonego Króle-stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
• Szkolny konkurs plastyczny dla klas IV-VI „Wielka Brytania w Moich oczach”,
• Szkolny konkurs wiedzy ogólnej o krajach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz komunikacji w życiu codziennym dla klas IV-VI,
• Szkolny konkurs „Z jakim strojem kojarzy mi się mieszkaniec Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” dla klas IV-VI?”
W maju 2016
• Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III „Flagi i symbole Zjednoczonego Króle-stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
• Szkolny konkurs plastyczny dla klas IV-VI „Plakat reklamujący wycieczkę do Lon-dynu”,
• Konkursie wiedzy ogólnej o krajach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz komunikacji w życiu codziennym dla klas IV-VI,
• Konkurs znajomości słownictwa i poprawnej wymowy dla klas II-III.
W organizowanych konkursach może wziąć udział każdy uczeń. Jeśli nie czuje się zbyt dobry językowo, może wykazać się plastycznie. Oprócz konkursów przygotowywałam na tę uroczystość przedstawienia, były to:
• „Little Red Riding Hood, czyli Czerwony Kapturek na wesoło” (przygotowany wspólnie z nauczycielem j. angielskiego i uczniami klas V i VI) – 2014/2015,
• „Wywiad z Królową” (przygotowany osobiście z kl. V) – 2015/2016,
• Skecz „At the doctor” (przygotowany osobiście kl. VI) – 2015/2016.
Efekty realizacji
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka angielskiego. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcania uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród uczniów. Ważna była również promocja naszej szkoły na szczeblach gminnych i powia-towych.

1. WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM
Nauczyciel, nawet zaopatrzony w gruntowną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, jest w głównej mierze dydaktykiem. Dlatego współpraca z pedagogiem szkolnym jest konieczna. Pedagog szkolny jest w stanie odciążyć nauczyciela - wychowawcę w wielu obszarach pracy pedagogicznej. W jednych miejscach wesprzeć, w innych przejąć rolę, a w jeszcze innych współdziałać w osiąganiu zamierzonego celu.
W mojej pracy kontakty z pedagogiem dotyczyły głównie rozwiązywania konfliktów emocjonalnych i wychowawczych powstałych w zespole klasowym. Osobiste rozmowy z pedagogiem na temat uczniów, sprawiających problemy oraz zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pozwalały mi podjąć słuszną decyzję, jak postąpić w danej sytuacji.
Efekty realizacji
Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy zarówno wychowawcze jak i dydaktyczne.
&7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. OGANIZOWANIE WARSZTATU PRACY PRZY WYKORZYSTANIU KOMPUTERA
Przez cały okres stażu na bieżąco korzystałam z programów Word i Excel oraz licznych portali internetowych i programów edukacyjnych, przygotowując dokumentację potrzebną do realizacji stażu. Przygotowywałam na bieżąco własne konspekty lekcji, testy, kartkówki, dokumentację szkolną, dyplomy na konkursy organizowane w szkole oraz na zakończenie roku dla szóstoklasistów. Korzystałam również z programu Power Point do tworzenia prezentacji multimedialnych (np. test na konkurs wiedzowy w dniu Języka Angielskiego był jednocześnie wyświetlany, aby był widoczny również dla publiczności, prezentacja o ciekawych miejscach Wielkiej Brytanii – wyświetlana podczas przedstawienia „Wywiad z Królową”)
Czerpałam pomysły z Internetu do przygotowania ciekawych lekcji (konspekt lekcji dla kl. II – „Skąd się bierze cień”), konkursów szkolnych (poezja angielska na konkurs recytatorski, pytania na konkurs wiedzy z okazji Dnia Języka Angielskiego) oraz przedstawień.
Efekty realizacji
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu oraz w dużej mierze pomaga w codziennej pracy nauczyciela.

2. WYKORZYSTANIE TECHNIKI INFORMATYCZNEJ NA LEKCJACH
Większość naszych podręczników posiada program na tablicę interaktywną (iTools). Dlatego też w miarę możliwości staram się prowadzić zajęcia z wykorzystaniem tablicy lub jeśli nie ma takiej możliwości wykorzystuję rzutnik i komputer, na którym zainstalowany mam również ten sam program.
Na zajęciach wykorzystuję czasami Internet do ćwiczeń on line. Uczniowie najczęściej ćwiczyli gramatykę i słownictwo. Są to strony wydawnictwa Oxford (www.oup.com), oraz inne (www.e.ang.pl, www.angielski.slowka.pl, www.yummy.pl).
Efekty realizacji
Z całą pewnością mogę stwierdzić, że lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej są dla uczniów o wiele atrakcyjniejsze niż tradycyjne. Już użycie samego rzutnika pozwala bardziej skupić uwagę uczniów, a wykorzystanie interaktywnych zadań i gier powoduje, że uczniowie chętniej biorą udział w lekcji.
Ćwiczenia on line, zwłaszcza przy powtórzeniach są również atrakcyjniejsze dla uczniów niż pisanie w ćwiczeniach papierowych.

3. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PORTALI EDUKACYJNYCH DO DOSKONALENIA WŁASNEJ PRACY
Na bieżąco korzystałam ze stron portali edukacyjnych (Oxford, Nowa Era, Pearson) w celu pozyskiwania dodatkowych materiałów na swoje zajęcia. Były to: przykładowe sprawdziany szóstoklasisty, ćwiczenia ze słuchania, czytania, konwersacji oraz ćwiczenia gramatyczne.
Wydawnictwo Oxford udostępniło uczniom platformę www.oxfordenglishonline.pl, na której po zalogowaniu uczeń mógł wykonywać on line ćwiczenia dopasowane do jego podręcznika. Jako nauczyciel zadawałam ćwiczenia, obserwowałam postępy i prawidłowość wykonywanych zadań, ponieważ uczeń wysyłał do mnie skończoną pracę. Za pomocą platformy uczniowie mogli kontaktować się ze mną w każdej kwestii. Otrzymywałam w ten sposób nawet życzenia świąteczne.
Internet był mi pomocny w momencie, kiedy bez wychodzenia z domu mogłam brać udział w szkoleniach on line. Często były to video konferencje prowadzone przez native speakerów.
Brałam udział w szkoleniu „Sieć współpracy i samokształcenia w obszarze edukacji językowej”. Uczestniczący w nim nauczyciele z województwa zachodniopomorskiego logując się na stronie www.doskonaleniewsieci.pl współpracowali ze sobą w sieci, wymieniając się materiałami, pomysłami, wątpliwościami w zakresie języków obcych. Platforma działa do tej pory i każdy zalogowany może z niej korzystać.
Efekty realizacji
Platformy i portale edukacyjne znacznie ułatwiają pracę oraz kontakt z uczniami i nauczycielami w sieci. Udział w konferencjach on line oszczędził mój czas i dał możliwość zetknięcia się z realnym językiem angielskim podczas brytyjskich video konferencji.

& 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. POSZERZANIE WIEDZY Z ZAKRESU PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I DYDAKTYKI.
Jeszcze przed rozpoczęciem stażu zapoznałam się z programem wychowawczym naszej szkoły. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach zewnętrznych i szkoleniach Rady Pedagogicznej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Różne formy doskonalenia zawodowego zostały przedstawione powyżej w opisie § 7 ust. 2, pkt. 1.
W miarę potrzeb korzystałam z zasobów bibliotecznych oraz portali internetowych. Pomocną w mojej pracy okazała się książka Hanny Komorowskiej „Metodyka nauczania języka angielskiego” oraz Jeremy’ego Harmera „How to teach English”.
Efekty realizacji
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Udział w szkoleniach podniósł moją wiedzę teoretyczną, ale także był inspiracją do działań praktycznych.

2. AKTYWNE REALIZOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH
Poprzez obserwację moich podopiecznych na lekcjach, przerwach, podczas wycieczek, imprez szkolnych starałam się realizować zadania wychowawcze i opiekuńcze, realizować program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
Starałam się rozwiązywać każdy zaistniały konflikt oraz zapobiegać agresji, która zazwyczaj miała miejsce podczas przerw.
Efekty realizacji
Wiele cennych rad w rozwiązywaniu konfliktów uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga. Cenna okazała się znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwoju.
Nauczyłam się tego, że spokój, cierpliwość, ale też konsekwencja są bardzo ważne w osiągnięciu sukcesu w sytuacji konfliktowej.

&7 ust. 2. Pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. ANALIZA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Na bieżąco poznawałam i analizowałam akty prawne MEN, Kartę Nauczyciela, Ustawę o Systemie Oświaty oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym.
Wzięłam udział w szkoleniu „Autoprezentacja, czyli jak przygotować się do egzaminu na nauczyciela mianowanego”.
Efekty realizacji
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Szkolenie pozwoliło mi poznać mi procedury egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, pomogło przygotować się do autoprezentacji.

2. DALSZE POZNAWANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY.
Dokonałam analizy podstawowych dokumentów dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego System Oceniania, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych.
W trakcie stażu byłam członkiem zespołu nauczycieli języków obcych, współtworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z języka angielskiego w oparciu o obowiązujące przepisy.
Efekty realizacji
Analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy jak również procedurą awansu zawodowego nauczyciela;
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, oraz sposób postępowania w tych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków.
Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji.

PODSUMOWANIE
Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych prze-ze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Uważam, że założone cele Planu Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oce-niam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Dzięki licznym szkole-niom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbo-gacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Mając na uwadze również ponie-sione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposo-by i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nau-czyciel i wychowawca. W dalszym swoim rozwoju chciałabym kontynuować moją pracę i rozwijać w sobie umiejętności, które będą potrzebne mi do współpracy z młodymi ludźmi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.