X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48223
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za rok 2015/2016

1. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły w realizacji jej podstawowych zadań:
• brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz pisałam protokoły z wybranych posiedzeń Rady,
• pełniłam dyżury na korytarzach szkolnych przed lekcjami raz w tygodniu,
• angażowałam się w organizację imprez szkolno-przedszkolnych.
2. Współpracowałam z opiekunem stażu według opracowanego harmonogramu:
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu dwa razy w roku, -przygotowywałam scenariusze, omawiałam mocne i słabe strony własnej pracy,
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu dwa razy w roku – doskonaliłam umiejętność analizowania i oceniania cudzych działań, wyciągałam wnioski do własnej pracy, sporządzałam notatki,
• Przedstawiałam stopień realizacji zadań planu rozwoju zawodowego- sprawozdanie roczne,
• Omawiałam z opiekunem stażu akty prawne i przepisy prawa oświatowego.
3. Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły – raz w semestrze, omawiałam sposoby realizacji zadań.
4. Przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie w ramach akcji” Dobra lekcja jest ok”. Uczestnikami byli nauczyciela klas I-III naszej szkoły oraz Dyrektor szkoły Zaprezentowałam zajęcia pokazowe z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik angażując przy tym wszystkie dzieci. Podczas zajęć starałam się zastosować indywidualizację w nauczaniu, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby uczniów poprzez dostosowanie metod, form pracy.
5. Poszerzałam swoja wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
• „Dzieci i nastolatki z zespołem Aspergera (spektrum autyzmu) w przedszkolu i w szkole”-konferencja z udziałem dr Petera Schmidta WODN Sieradz,
• Kierownik wycieczek szkolnych –kurs WODN Sieradz,
6. Przeprowadziłam radę szkoleniową dla nauczycieli SP w Wiewcu dn. 23.11.2015r na temat: Dzieci i uczniowie z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Do przygotowania szkolenia zainspirował mnie udział w w/w konferencji.
7. Pogłębiałam wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki poprzez:
• samodzielne studiowania literatury,
• obserwowanie i stron internetowych o treściach psychologiczno –pedagogicznych,
• prenumeratę czasopisma „Nauczycielka Przedszkola”,
• wykupienie dostępu do materiałów dydaktycznych na stronie internetowej www.superkid.pl- uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystanie materiałów do tworzenia ciekawych pomocy, kart pracy.
8. Organizowałam i doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez:
• gromadziłam pomoce i narzędzia do pracy dydaktycznej,
• dbałam o estetyczny wygląd sali przedszkolnej przygotowując dekoracje, dbając o estetykę, prowadząc kącik dla rodziców,
• prowadziłam i tworzyłam dokumentację przedszkolną (dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusze obserwacji, cenzurki gotowości szkolnej, karty wycieczek przedszkolnych, sprawozdania z pracy dydaktyczno- wychowawczej).
9. Realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez:
• prowadzenie obserwacji (karty obserwacji), prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej, analizowanie kart przyjęcia, rozmowy indywidualne z rodzicami,
• prowadzenie zajęć integrujących grupę,
• eksponowanie dziecięcych prac plastycznych na wystawkach,
• pracę z dziećmi mającymi trudności (indywidualnie programy wspomagania
i korygowania rozwoju),
• praca z dziećmi zdolnymi nad rozwijaniem ich talentów,
• rozwijanie zainteresowania czytaniem, literaturą dziecięcą poprzez cotygodniowe spotkania w bibliotece w celu wypożyczenia książek.
10. Wykorzystywałam możliwości środowiska lokalnego i nie tylko, na rzecz rozwoju dzieci i rodziców:
• 30.09.2015r –alarm przeciwpożarowy z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie, poznanie zasad ewakuacji
• 05.11.2015r – wyjazd do salony fotograficznego w Radomsku. Lekcja pokazowa, poznanie pracy fotografa,
• 26.11.2015r – Zabawy i wróżby Andrzejkowe, spotkanie integracyjne
z przedszkolakami z Woli Wiewieckiej,
• 07.12.2015r - Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu,
• 22.01.2016r – przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie,
• 09.05.2016r – zajęcia otwarte dla rodziców p.t „Przez zabawę do wiedzy”- spotkanie z pedagogiem szkolnym,
• 02.06.2016r -spotkanie ze strażakiem - Państwowa Straż Pożarna w Pajęcznie- lekcja pokazowa, zapoznanie z praca strażaka
11. Byłam organizatorem wycieczek przedszkolnych:
• 17.12.2015r – Figloraj Hula- Kula Rędziny;
• 10.05.2016r – Teatrzyk p.t „Nie wszystko złoto co się świeci” Wola Wiewiecka;
• 22.06.2016r – Wesołe Miasteczko – Chorzów. Wycieczka całodniowa z rodzicami.
12. Starałam się poznawać środowisko dzieci i ich rodziców, podejmowałam regularną współpracę z rodzicami:
• chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom, w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci,
• swoją postawa starałam się zawsze zachęcić rodziców do współpracy, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu udało się przeprowadzić niektóre imprezy,
• przeprowadziłam 4 zebrania z rodzicami w danym roku,
• dokonywałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci,
• przeprowadziłam ankietę dla rodziców w celu ewaluacji pracy przedszkola.
13. Byłam organizatorem i współorganizatorem uroczystości i konkursów szkolno –przedszkolnych:
• Przygotowywałam dzieci do występów artystycznych z okazji:
-Dnia Edukacji Narodowej,
-Jasełka,
-Dzień Babci i Dziadka,
-Dzień Rodziny – piknik rodzinny;
• Organizowałam zabawy i przedsięwzięcia:
-Andrzejki,
- Bal karnawałowy,
- Powitanie wiosny,
- konkursy plastyczne: na najpiękniejszą kartkę wielkanocną, Moja ulubiona
baśń Andersena, „Jak dbać o zęby” w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”.
14. Technologie komputerowa oraz Internet w swojej pracy wykorzystywałam do:
• przygotowywania dokumentacji przedszkolnej,
• poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki,
• opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów, ogłoszeń, informacji,
• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświęcone awansowi).Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.,
15. Aktywnie realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze:
• na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze,
• udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu wychowanków do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
• prowadziłam zajęcia wyrównawcze z dziećmi potrzebującymi szczególnej uwagi oraz zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania.

AUTOREFLEKSJA:
Mocne strony mojej działalności:
• Angażuję się w wykonywaną pracę.
• Współdziałam z środowiskiem lokalnym i rodzicami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• Potrafię dostosować metody i formy pracy do możliwości indywidualnych ucznia.
• Dzielę się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Korzystam z różnych źródeł w celu doskonalenia i poszerzania wiedzy.
Słabe strony mojej działalności:
• Jeszcze bardziej angażować się w pracę na rzecz szkoły promując ją w środowisku.
• Zapraszać specjalistów na spotkania z rodzicami.

Opracowała: Olga Grądzik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.