X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48080
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data zakończenia stażu: 31 maja 2014r.

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Gołębiewska
Miejsce pracy: Internat ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego
Zajmowane stanowisko: nauczyciel-wychowawca w internacie
Czas trwania stażu: 01.09.2010r – 31.05.2014

W związku z zakończeniem stażu, ubiegając się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580).
Dla wprowadzenia przejrzystości sprawozdania, nawiązałam do zadań rozwoju zawodowego, wynikających z wymagań MENiS w kolejności, w jakiej umieściłam je w swoim planie rozwoju.

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (zgodnie z: § 7 ust.1 pkt.1).
• Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego i zebraniach Zespołu Wychowawców Internatu.
• Sprawowałam opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu oraz współpracowałam z Samorządem Uczniowskim.
• Współtworzyłam plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu.
• Brałam udział w modernizacji regulaminu internatu.
• Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych.
• Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym, oraz wychowawcami w kwestiach wychowawczych.
II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (zgodnie z: § 7 ust.1 pkt.2).
• Brałam udział w szkoleniach w ramach doskonalenia nauczycieli:
- „Rozmowa interwencyjna nauczyciela/wychowawcy z uczniem zagrożonym uzależnieniem od komputera”,
- „Depresja jako syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli”,
- „Samoocena w pracy nauczyciela”,
- szkolenie BHP i p.poż,
• Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Ukończyłam kurs doskonalący - „Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna – formy pracy z młodzieżą i rodzicami”.
• Ukończyłam studia podyplomowe z socjoterapii, organizowane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, przy współpracy z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
• Uczestniczyłam w konferencji zatytułowanej „Uczeń zdolny w systemie oświaty – kłopot czy wyzwanie” oraz w konferencji metodycznej „ Teatr – przestrzenie edukacji”.
• Samodzielnie poszerzałam wiedzę z wybranych zagadnień psychologii i pedagogiki. Systematycznie studiowałam literaturę pedagogiczną, wychowawczą i metodyczną min.: Kwartalnik pedagogiczny, Głos pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Charaktery, Remedium. Korzystałam z zasobów biblioteki miejskiej i biblioteki UMK. Zapoznawałam się na bieżąco z ofertami wydawniczymi. Systematyczne przeglądałam internetowe strony portali edukacyjnych, takich jak: Scholaris, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Dydaktycznego w Toruniu.
• Tworzyłam własny warsztat pracy poprzez gromadzenie propozycji scenariuszy zajęć i imprez szkolnych.
III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż (zgodnie z: § 7 ust.1 pkt.3).
• Analizowałam dokumentację:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty,
- oraz inne przepisy dotyczące opieki i wychowania.
• Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.
• Analizowałam dokumentację placówki (Statut Szkoły, WSO, regulaminy wewnętrzne).
IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.1).
• Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
• Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu.
• Prowadziłam zajęcia w obecności kierownika internatu, opiekuna stażu i innych wychowawców:
- zajęcia teatralne (próby do przedstawień oraz ćwiczenia dykcyjne i ruchowe),
- zajęcia integracyjne dla nowych mieszkańców internatu,
- zajęcia z rozwiązywania problemów „Metodą bez porażek” według
T. Gordona,
- zajęcia z asertywności, „Asertywność przeciw agresji”,
- zajęcia „Ja i grupa”,
- cykl zajęć „Jak żyć z ludźmi”,
- zajęcia z komunikacji społecznej,
- przygotowania wychowanków do uroczystości szkolnych i internackich, takich jak: uroczysta kolacja wigilijna, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pożegnanie maturzystów.
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych wychowawców:
- trening twórczości dla uczestników „Odyseja Umysłu”,
- zajęcia profilaktyczne „Pigułka gwałtu”, „Uzależnieniom – Nie”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”,
- zajęcia „Kiedy pomaganie staje się wolontariatem”,
- zajęcia z podnoszenia poczucia własnej wartości.
• Sporządzałam wnioski z oceny zajęć hospitowanych przez kierownika internatu oraz obserwowanych przez opiekuna stażu, które wykorzystywałam w dalszej pracy.
• Podnosiłam efekty swojej pracy poprzez samokształcenie i korzystanie z doświadczeń innych wychowawców.
• Angażowałam wychowanków do udziału w konkursie na scenkę profilaktyczną w ramach akcji „Październik miesiącem wolnym od uzależnień”, oraz do udziału w akcjach charytatywnych („Warto być bohaterem”, „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, „Góra grosza”, „Daj groszaka dla zwierzaka”, świąteczna zbiórka zabawek dla dzieci z Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu). Opiekowałam się wolontariuszami podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Mobilizowałam uczniów do udziału w przedstawieniach.
• Angażowałam młodzież i wspólnie uczestniczyliśmy w kampanii przeciwko przemocy w rodzinie pod hasłem „Biała Wstążka”.
• W ramach oceny skuteczności własnych działań wychowawczych, dokonywałam indywidualnych obserwacji zachowań wychowanków i wyciągałam wnioski pomocne w dalszej pracy z młodzieżą.
• Doskonaliłam warsztat pracy pedagogicznej:
- opracowanie i realizacja rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
- opracowanie i przygotowanie narzędzi i pomocy do prowadzenia zajęć,
- opracowanie semestralnych i rocznych sprawozdań z pracy pedagogicznej.
• Gromadziłam dokumentację własnych działań (zaświadczenia, świadectwa, plany, scenariusze zajęć imprez).
• Prowadziłam dokumentację nauczyciela wychowawcy.
• Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.2).
• Zapoznałam się z sytuacją rodzinną i zdrowotną wychowanków poprzez analizę dokumentacji wychowanków, opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz poprzez rozmowy indywidualne z wychowankami i ich rodzicami.
• Kontaktowałam się i współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym w kwestiach dotyczących zachowania młodzieży.
• Współpracowałam z nauczycielami i wychowawcami uczniów.
• Współpracowałam z rodzicami wychowanków (spotkania indywidualne i rozmowy telefoniczne z rodzicami uczniów, którzy sprawiali problemy wychowawcze, informowanie o sukcesach i porażkach ich dzieci, wymiana informacji na temat stanu zdrowia, wizytach kontrolnych u lekarza itp.).
• Organizowałam spotkania indywidualne i grupowe dotyczące bieżących problemów wychowawczych.
• Prowadziłam zajęcia z zakresu kształcenia i rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnych.
• Prowadziłam zajęcia warsztatowe na temat rozwiązywania konfliktów i asertywności.
• Przeprowadziłam zajęcia profilaktyczne oraz pogadanki grupowe na temat uzależnień.
• Przygotowałam w młodzieżą scenkę profilaktyczną pt. „Życie. Raz-To-Mam”, w ramach akcji „Październik miesiącem wolnym od uzależnień”.
• Realizowałam zajęcia integrujące grupę poprzez wspólne przedsięwzięcia, takie jak:
- przygotowanie musicalu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, „Very GiLA Musical”,
- przygotowanie części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej pt, „Jak powstał nauczyciel”,
- przygotowanie części artystycznej na kolację wigilijną w internacie,
- przygotowywanie ozdób świątecznych na kiermasz Bożonarodzeniowy,
- wykonywanie kartek świątecznych dla podopiecznych dziennego Domu Opieki Społecznej,
- organizacja dyskotek integracyjnych w internacie,
- zajęcia kulinarne (pieczenie pierniczków, ciast),
- zajęcia z rękodzieła artystycznego,
- organizacja Drzwi Otwartych w internacie,
- angażowanie wychowanków do tworzenia kroniki internatu.
• Rozbudzałam i rozwijałam u młodzieży potrzebę kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez wyjścia i wyjazdy do kina i teatru.
• Prowadziłam działalność grupy teatralnej w internacie, w ramach której zostały przygotowane i wystawione:
- jasełka szkolne,
- inscenizacja bajek Jana Brzechwy oraz Marii Kownackiej dla dzieci z toruńskich przedszkoli,
- przedstawienie „Kot w butach” dla dzieci z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu,
- głośne czytanie bajek, wierszy i legend toruńskich dla dzieci z przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- oraz przeprowadziłam cykl zajęć teatralnych.
• Uwrażliwiałam wychowanków na problemy innych poprzez zachęcanie do barania udziału w akcjach charytatywnych:
- w ramach Szkolnego Koła Caritas : „Warto być bohaterem” (oraz udział wraz z młodzieżą w gali podsumowującej tę akcję), „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”,
- przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla zwierząt z toruńskiego schroniska w ramach akcji „Daj groszaka dla zwierzaka”.
- przeprowadzenie zbiórki zabawek na rzecz Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.
• Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjść i wyjazdów edukacyjnych (Wyjazd do Bydgoszczy na wykład „Trucizny XXI wieku”, wyjście na konferencję informatyczną z udziałem przedstawicieli Microsoftu, zajęcia edukacyjne w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu).
• Współpracowałam z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego (Dzienny Dom Opieki Społecznej w Toruniu, Caritas Diecezji Toruńskiej, przedszkola miejskie nr 15 i nr 6, schronisko dla zwierząt, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, Teatr im W. Horzycy, Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego.
• Włączałam wychowanków w życie szkoły i internatu poprzez angażowanie ich w przygotowania uroczystości i imprez kulturalnych:
- przygotowanie i wystawienie jasełek szkolnych,
- przygotowanie inscenizacji bajek dla dzieci z przedszkoli toruńskich, oraz Zespołu Szkół Muzycznych,
- przeprowadzenie konkursu na najładniejszy świąteczny wystrój pokoju,
- przygotowanie kiermaszu bożonarodzeniowego,
- sprzedaż pączków w szkole z okazji tłustego czwartku,
- pieczenie i sprzedaż ciast z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- przygotowanie seansów filmowych w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego,
- przygotowanie Drzwi Otwartych w internacie,
- przygotowanie wieczorku andrzejkowego dla podopiecznych świetlicy środowiskowej Caritasu,
- współorganizacja uroczystego pożegnania maturzystów,
- organizacja debaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zatytułowanej „Czy łatwo jest żyć współczesnej młodzieży?”,
- pomoc w organizacji konferencji pod hasłem : „Młodzi samorządni”, oraz przeprowadzenie warsztatów „Komunikacja w procesie społecznym” dla uczestników konferencji,
- opieka nad uczniami z Cadcy, przebywającymi w naszej szkole w ramach wymiany międzyszkolnej (wspólne wyjścia w celu zwiedzanie Torunia, zajęcia i zabawy integracyjne).
VI. Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.3).
• Prowadziłam dokumentację własnej pracy w formie elektronicznej.
• Przygotowywałam scenariusze, konspekty i karty pracy przy użyciu komputera i Internetu.
• Wykorzystywałam nagrania do zajęć edukacyjnych.
• Tworzyłam prezentacje multimedialne w programie Power Point. Tematyka tych prezentacji, np. organizacja życia w internacie („Z życia w internacie”), przedstawianą podczas Drzwi Otwartych, oraz „Tak was zapamiętamy”, przedstawioną podczas kolacji pożegnalnej dla maturzystów.
• Korzystałam z Internetu w celu zbierania i aktualizowania przepisów, ustaw dotyczących prawa oświatowego, aktualnych procedur i przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych.
• Aktualizowałam stronę www internatu.

VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.4).
• Aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i profilaktyki, poprzez korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości wydawnicze, czasopisma), studiowanie publikacji w portalach edukacyjnych w Internecie,
• Podczas prowadzenia zajęć oraz rozmów indywidualnych wprowadzałam elementy wychowawcze, takie jak: budowanie zaufania w grupie, zasady współdziałania, wzajemnego poszanowania, kultury osobistej.
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze.
• Współpracowałam z wychowawcami internatu, psychologiem szkolnym, pedagogiem i innymi nauczycielami w zakresie wspierania uczniów zdolnych i rozwiązywania problemów wychowawczych.
• Prowadziłam zajęcia warsztatowe z komunikacji społecznej, asertywności, rozwiązywania problemów.
• Przeprowadziłam cykl zajęć integracyjnych.

VIII. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.5).
• Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego.
• Analizowałam dokumentację regulującą pracę szkoły i internatu ( Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny, WSO, regulaminy wewnętrzne, roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej).
• Brałam udział w pracach zespołu do spraw modernizacji regulaminu internatu, oraz zespołu tworzącego roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.