X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48048
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIE O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
1. Doskonalenie się w zakresie stosowania metod aktywizujących i technologii informatycznej - udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego poszerzających i wzbogacających warsztat pracy
* Udział w warsztatach muzycznych: "Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss" - ANIMA PIANO, styczeń 2020r.
* Udział w e-warsztatach metodycznych: "Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensoryczne" - METRIS, kwiecień 2020r.

* Udział w e-warsztatach metodycznych: "W krainie papieru - zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru" - METRIS, maj 2020r.

* Udział w szkoleniu doskonalącym zorganizowanym online: "Narzędzia i zasoby cyfrowe w pracy nauczyciela" - METRIS, luty 2021r.

* Udział w e-kursie: "Kodowanie i programowanie w przedszkolu" - KAILEAN, marzec 2021r.

EFEKTY:
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy poprzez zdobycie nowych wiadomości i umiejętności
- poznanie nowych metod, środków i narzędzi do pracy z dziećmi
- podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez podniesienie własnych kompetencji zawodowych

2. Wykorzystywanie w codziennej pracy metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych
a) prowadzenie zajęć, zastępstw koleżeńskich, zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem metod aktywizujących (dostosowanych do celów i tematyki zajęć): zabawy w kręgu, burza mózgów, gry dydaktyczne, metoda projektu, metoda symulacji, metoda Dobrego Startu, metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy Klanzy
b) uatrakcyjnienie zajęć i podniesienie ich efektywności przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych i informatycznych ( komputer, telewizor, radioodtwarzacz CD, gry edukacyjne on-line, filmy edukacyjne, strony internetowe, portale edukacyjne, drukarka, dyktafon )
c) korzystanie z portali edukacyjnych oraz stron www dla nauczycieli w celu poszukiwania inspiracji do zajęć rewalidacyjnych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (szczególnie w czasie pracy zdalnej w pandemii Covid 19) - zapoznanie się ze stronami: e-podręczniki, mac, wsip, scholaris, Khan Academy, miastodzieci, mamotoja, czasdzieci, edu.zabawy, minimini, kubuś, elfik, zabawaprzedszkolaka, zagadkidladzieci, bajki-zasypianki, buliba, superkid, lulek, przedszkolankowo, itp.
c) przygotowywanie dla dzieci materiałów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji w czasie pracy zdalnej oraz ich udostępnienie za pomocą poczty mailowej rodziców (proponowanie i zachęcanie rodziców do kontaktu i przesyłania bądź gromadzenia wytworów prac dzieci)
d) nagranie dla dzieci bajek czytanych przez siebie - za pomocą dyktafonu (wersja audio) i ich udostępnienie za pomocą poczty mailowej rodziców

EFEKTY:
- tworzenie ciekawych materiałów do zajęć specjalistycznych przy wykorzystaniu zasobów Internetu
- wykorzystanie nowych narzędzi multimedialnych w celu przekazania dzieciom określonych treści w czasie nauczania zdalnego

3. Organizacja warsztatu pracy i prowadzenie dokumentacji przy użyciu narzędzi informatycznych
a) przygotowywanie IPET-ów, WOPFU dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
b) opracowywanie programów do pracy z dziećmi ( programy rewalidacyjne, programy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
c) przygotowywanie scenariuszy i kart pracy na zajęcia z grupą, jak również na zajęcia indywidualne
d) tworzenie ocen, sprawozdań, ankiet, ogłoszeń
e) zapoznawanie się z ofertami szkoleń i warsztatów dostępnymi w Internecie
f) działania podjęte w celu organizacji pracy zdalnej w czasie pandemii:
- analiza zaleceń Ministra Edukacji Narodowej
- poszukiwanie informacji na stronie MEN na temat edukacji zdalnej
- konsultacje ze specjalistami - ustalenie formy kontaktu z rodzicami
- konsultacje z wychowawcą w celu planowania pracy zdalnej
g) komunikowanie się z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami - wykorzystanie:
- platformy ZOOM w czasie wideokonferencji z dyrekcją w czasie pandemii,
- aplikacji What's App do komunikacji z nauczycielami, specjalistami i rodzicami
- aplikacji Discord w czasie dyżurów dla rodziców w czasie pandemii
- poczty mailowej rodziców w celu udostępnienia im materiałów do pracy z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w czasie pandemii
- aplikacji google-formularze w celu udostępnienia nauczycielom, dyrekcji, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym ankiet dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i relacji w społeczności przedszkolnej w ramach ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020 ( czas pandemii - kwiecień/maj 2020r )
h) zapoznanie się z aplikacją DISCORD i utworzenie konta, w celu umożliwienia rodzicom i dzieciom kontaktu audiowizualnego w czasie planowanych dyżurów; zredagowanie krótkiej instrukcji dla rodziców umożliwiającej im szybki dostęp do aplikacji i przesłanie im tego pocztą mailową
i) zapoznanie się z aplikacją "Biteable", która daje możliwość tworzenia filmików z komentarzami w oparciu o zawarte w niej zasoby (wersja darmowa)- marzec 2020r
j) zapoznanie się z aplikacją "Animoto" do tworzenia krótkich filmów w oparciu o zdjęcia własne (wersja darmowa) - maj 2020r
k) zapoznanie się z prezentacją dotyczącą wykorzystania PADLETU jako narzędzia w pracy zdalnej z dziećmi - kwiecień 2020r
l) zapoznanie się z przewodnikiem "Prowadzenie zajęć zdalnie" opublikowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (ukazuje dostępne narzędzia, szkolenia, przeszkody) - kwiecień 2020r
EFEKTY:
- tworzenie obowiązującej dokumentacji przedszkolnej w przejrzystej i estetycznej formie
- szybkie wyszukiwanie potrzebnych wiadomości i informacji do zajęć
- zorganizowanie w czasie pandemii pracy zdalnej, komunikacji z pozostałymi nauczycielami, rodzicami i dziećmi

4. Działania w zakresie propagowania bezpieczeństwa w sieci przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych i informatycznych
- włączenie się w ogólnopolski projekt "Necio.pl. Poznajemy Internet" i przeprowadzenie cyklu zajęć w oparciu o scenariusze dostępne na stronie fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" (listopad-grudzień 2020r).
EFEKTY:
- poznanie przez dzieci możliwości Internetu, jak również czyhających tam zagrożeń
- znajomość przedszkolaków podstawowych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z zasobów Internetu

II. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
1. Prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli
Ze względu na czas pandemii Covid 19 nie udało się zorganizować zajęć otwartych w roku szkolnym 2019/2020 a zajęcia otwarte w kolejnych latach były ograniczone do obecności nauczycieli danej placówki.
a) przeprowadzenie zajęcia otwartego dla nauczyciela kontraktowego na temat: "Odkrywamy ciepłe kraje" ( marzec 2021r )
b) przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkola z okazji Dnia Matki pod tytułem: "Kocham Cię Mamo" ( maj 2021r )
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
a) udostępnianie materiałów ze szkoleń innym nauczycielom w placówce
b) udostępnianie swoich opracowań ( scenariuszy, programów, kart pracy ) i pomocy dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom
c) prowadzenie zajęć koleżeńskich w obecności nauczyciela-konsultanta (w miarę możliwości) - niestety ze względu na czas pandemii Covid 19 nie było to możliwe
d) podejmowanie działań w ramach WDN - niestety ze względu na czas pandemii Covid 19 nie było to możliwe
3. Upowszechnianie własnych doświadczeń zawodowych, stosowanych metod i form pracy
- publikacja wybranych scenariuszy na edukacyjnych portalach internetowych ( do realizacji )
EFEKTY:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe pomysły i rozwiązania praktyczne poprzez czerpanie z doświadczenia koleżanek

III. POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
1. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka
- wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących pracy z dzieckiem w trakcie spotkań indywidualnych, jak również w trakcie posiedzeń zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej (psycholog, logopeda, muzykoterapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i SI)
EFEKTY:
- współpraca z gronem specjalistów zaowocowała pełniejszym rozpoznaniem potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co przełożyło się na efektywniejszą pracę z nimi

2. Współorganizowanie i organizowanie uroczystości przedszkolnych
a) przygotowywanie oprawy muzycznej do uroczystości i imprez obchodzonych w przedszkolu ( według kalendarza uroczystości i imprez przedszkolnych na dany rok )
b) wspieranie dzieci poprzez pomoc w nauce tekstów wierszy i piosenek
c) pomoc przy organizacji imprez i uroczystości (przygotowywanie dekoracji, obsługa gości)
d) współorganizowanie kiermaszu świątecznego - wyrób dekoracji, promocja w środowisku
EFEKTY:
- przygotowywanie oprawy muzycznej podczas szeregu imprez, uroczystości, przedstawień czy konkursów, uświetniły ich charakter, zarówno tych rodzinnych jak i tych lokalnych
- przygotowywanie dzieci do konkursów czy wystąpień teatralnych rozwijało u nich zainteresowania, pozwoliło im też na zaprezentowanie swoich umiejętności

3. Włączenie się do ogólnopolskich akcji, programów i projektów edukacyjnych
a) program "Akademia Aquafresh" (przeprowadzenie cyklu zajęć w celu wyrobienia nawyków higienicznych służących zdrowiu) - 1 semestr roku szkolnego 2019/2020
b) program "Kubusiowi Przyjaciele Natury" (przeprowadzenie cyklu zajęć wyrabiających postawy proekologiczne) - 2 semestr roku szkolnego 2019/2020
c) lekcja higieny pt.: Wirusoochrona ( przeprowadzenie zajęć dla dzieci w czasie pandemii Covid 19 ) - marzec 2021r

4. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
a) akcja "Góra grosza" (zbieranie "grosików" jako forma pomocy dla dzieci w instytucjonalnej i zastępczej pieczy rodzinnej - wyrabianie postaw prospołecznych)
b) zbieranie nakrętek jako pomoc dla osób niepełnosprawnych (wyrabianie postaw prospołecznych)
c) pomoc dla schroniska dla zwierząt (uwrażliwienie na potrzeby zwierząt)
EFEKTY:
- udział przedszkolaków w akcjach społecznych, projektach czy programach profilaktycznych przyczynił się do wzrostu świadomości dzieci w zakresie tematyki zdrowia, higieny i bezpieczeństwa oraz rozwinął u nich postawy prospołeczne, proekologiczne i opiekuńcze

5. Doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki
- udział w szkoleniach i innych formach doskonalenia ( webinariach, konferencjach, wykładach, warsztatach itp.)
a) wysłuchanie e-konferencji: "Kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności przy współpracy rodziców i przedszkola" (strona wydawnictwa MAC)
b) wysłuchanie e-konferencji: "Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju" (strona wydawnictwa MAC)
c) wysłuchanie e-konferencji: "Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym" (strona wydawnictwa MAC)
d) wysłuchanie e-konferencji: "ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym" (strona wydawnictwa MAC)
e) wysłuchanie e-konferencji: "Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej" (strona wydawnictwa MAC)
f) wysłuchanie e-konferencji: "Rola motywacji w nauczaniu zdalnym" (strona wydawnictwa MAC)
k) zapoznanie się z Metodą Dobrego Startu poprzez:
- lekturę "Vademecum dla nauczycieli" opracowanego przez prof. M. Bogdanowicz
- obejrzenie serii filmów na temat tej metody ( cz. 1,2,3 ). Kwiecień 2020r
( dostępne na stronie wydawnictwa WSiP )

EFEKTY:
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy poprzez zdobycie nowych wiadomości i umiejętności
- poznanie nowych metod, środków i narzędzi do pracy z dziećmi, co wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć
- podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez podniesienie własnych kompetencji zawodowych

IV. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ PLACÓWKI, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego (dla dzieci 6-letnich)
- przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących programowania w przedszkolu z wykorzystaniem opracowanych scenariuszy oraz plansz i pomocy do kodowania
W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 (kwiecień-maj 2021r) w oparciu o autorski program przygotowany przeze mnie pt. "Myślę logicznie czyli kodowanie i programowanie w przedszkolu", przeprowadziłam w grupie starszaków zajęcia dotyczące kodowania i programowania kształtujące kompetencje matematyczne.
EFEKTY:
- rozwinięcie i podniesienie kompetencji matematycznych przedszkolaków
- wzbogacenie treści programowych o nowe wiadomości i umiejętności związane z kodowaniem i programowaniem

2. Udział w opracowywaniu IPET-ów i WOPFU dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
a) praca w zespole przygotowującym nowe wzory dokumentów ( wrzesień 2019r )
b) tworzenie wspólnie ze specjalistami oceny wstępnej dziecka tzw. diagnozy, celem opracowania IPET-u i oceny końcowej - ewaluacji, celem opracowania WOPFU (rok szkolny 2019/2020, 2020/2021)
c) udział w spotkaniach ze specjalistami w celu wymiany doświadczeń z pracy z dziećmi (dwa razy w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 )
d) udział w spotkaniach zespołu d/s pomocy z rodzicami dzieci (dwa razy w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021)
EFEKTY:
- wymiana doświadczeń i efektów pracy ze specjalistami w celu przygotowania oceny wstępnej i końcowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- współpraca z rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań ukierunkowanych na rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3. Opracowanie i wdrożenie programów zajęć rewalidacyjnych i programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- zapoznanie się z orzeczeniami o kształceniu specjalnym poszczególnych dzieci
- obserwacja dzieci w ciągu całego dnia, szczególnie w trakcie zajęć
- opracowanie programów
- prowadzenie zajęć z dziećmi
- dokonanie oceny pracy dzieci
Dokumentowanie pracy odbywało się przeze mnie na bieżąco poprzez prowadzenie dziennika zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dzienników zajęć rewalidacyjnych.

EFEKTY:
- analiza dokumentacji dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ich obserwacja podczas codziennych zajęć i zadań oraz wywiady z rodzicami zaowocowały lepszym rozpoznaniem obszarów do pracy z nimi

V. WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych
- zapoznanie praktykantki z dokumentacją dotyczącą pracy nauczyciela przedszkola i dokumentami regulującymi pracę przedszkola
- angażowanie praktykantki do czynnego uczestniczenia w zajęciach
- obserwacja prowadzonych przez nią zajęć i ich ewaluacja
- dokonanie oceny zakończonej praktyki po uprzednim sprawdzeniu wymaganej dokumentacji i jej zgodności z wymogami formalnymi dotyczącymi odbywania praktyki pedagogicznej w naszej placówce
W roku szkolnym 2019/2020 byłam opiekunem praktyk studentki studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
2. Pełnienie funkcji koordynatora d/s ewaluacji wewnętrznej
- wybór wraz z zespołem nauczycieli tematu zgodnego z wymaganiami ministerialnymi dla przedszkoli na rok szkolny 2019/2020
"DZIECI W PRZEDSZKOLU CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE, A RELACJE MIĘDZY CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ SĄ OPARTE NA WZAJEMNYM SZACUNKU I ZAUFANIU"
- opracowanie zagadnień kluczowych do ewaluacji
- zatwierdzenie zagadnień przez dyrektora
- zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w placówkach przedszkolnych w celu późniejszego opracowania raportu z ewaluacji
- dobór i podział narzędzi badawczych do opracowania
- przeprowadzenie i podsumowanie badań
- opracowanie raportu i przedstawienie wyników na konferencji
Ze względu na czas pandemii COVID 19 praca nad raportem miała inny przebieg - badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiet udostępnionych w aplikacji "google-formularze".
EFEKTY:
- prowadzenie zajęć w obecności praktykantki spowodowało analizę własnego przygotowania do zajęć i efektywniejszy sposób ich prowadzenia
- opracowanie i przeprowadzenie badania za pomocą ankiet on-line pozwoliło mi opanować nową umiejętność przy wykorzystaniu narzędzi i technik informatycznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.