X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4806
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program kółka języka niemieckiego - profil weterynaryjny

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Założenia programu
Prezentowany program został opracowany z myślą o uczniach klasy trzeciej i czwartej technikum weterynaryjnego, będących słuchaczami kółka języka niemieckiego. Jego celem jest zapoznanie uczniów z tematyką, której nie omawia się na lekcjach języka niemieckiego lub przerabia tylko pobieżnie, a może być im przydatna na studiach weterynaryjnych lub pokrewnych oraz w pracy zawodowej. Program ukierunkowany jest na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach kompetencji językowych ( a więc czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania), ze szczególnym naciskiem na stosowanie leksyki związanej z medycyną, weterynarią i farmakologią.
Jednym z celów programu jest również rozwijanie w uczniach umiejętności wykorzystywania różnych źródeł informacji (prasa, ulotka, film itd.), jak również samokształcenia poprzez zastosowanie rozmaitych technik wspomagających pracę umysłową.
Zajęcia kółka nie są obowiązkowe i odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut, przez 2 semestry.

Celem programu jest opanowanie przez ucznia podstawowych sprawności językowych, pozwalających na skuteczne porozumiewanie się w sytuacjach życia zawodowego.
Słuchanie ze zrozumieniem
• Uczeń prawidłowo identyfikuje postaci i rozumie problemy zawarte w prezentowanych materiałach
• Uczeń rozumie ogólny problem i potrafi wyselekcjonować istotne informacje z wysłuchanego tekstu i obejrzanego filmu przyrodniczego
• Uczeń potrafi rozwiązać zadania kontrolujące stopień zrozumienia wysłuchanego tekstu
• Uczeń rozumie informacje przekazywane w normalnym tempie w kontakcie bezpośrednim
• Uczeń rozumie wypowiedzi w warunkach mogących zakłócać pod względem dźwiękowym (poprzez charakterystyczne dźwięki towarzyszące) odbiór tej wypowiedzi
• Uczeń jest w stanie określić sens wypowiedzi zawierającej nieznane mu lub niezrozumiałe elementy na podstawie kontekstu i wiedzy ogólnej.
Czytanie ze zrozumieniem
• Uczeń rozumie prezentowane teksty (ulotka, formularz, definicja itd.)
• Uczeń rozumie ogólny problem i potrafi wyselekcjonować istotne informacje w przeczytanym tekście
• Uczeń stosuje różne techniki czytania ze zrozumieniem
• Uczeń potrafi domyślić się sensu na podstawie ilustracji, śródtytułów i kontekstu Uczeń potrafi rozwiązać zadania kontrolujące stopień zrozumienia przeczytanego tekstu

Mówienie
• Uczeń potrafi realizować intencje komunikacyjne (zdobywać i udzielać informacje)
• Uczeń umie formułować wypowiedzi na omówiony temat, potrafi streścić tekst, opisać wybrane zwierzę, wytłumaczyć różne określenia w sposób opisowy itp.
• Uczeń umie wyrazić własną opinię, osąd, ustosunkować się do opinii innych

Pisanie
• Uczeń potrafi wypełniać różnego rodzaju formularze, ankiety, tabele
• Uczeń umie notować uzyskane informacje
• Uczeń potrafi sformułować krótką formę użytkową (e-mail, ankieta, notatka, ogłoszenie)

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

Części ciała, organy wewnętrzne
Choroby, objawy chorobowe i dolegliwości
Specjalizacje lekarskie
Formy leków i sposoby ich podawania
Sprzęt chirurgiczny
Nazwy zwierząt i roślin
Cechy wyglądu i charakteru
Miejsca i warunki życia zwierząt
Zachowanie zwierząt
Sposób odżywiania się zwierząt
Opieka nad zwierzęciem
Ochrona środowiska
Wykorzystanie roślin i zwierząt przez człowieka
Wypadek z udziałem zwierzęcia

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:
Czasowniki modalne
Tryb rozkazujący
Czas przeszły Perfekt
Odmiana przymiotnika po rodzajnikach
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Czas przeszły Präteritum
Tryb przypuszczający
Szyk prosty i przestawny
Zdania poboczne (okolicznikowe)

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW
• tworzenie asocjogramów
• grupowanie tematyczne wyrazów
• dopasowywanie tekstów do ilustracji
• opis ilustracji
• rozmowa na podstawie ilustracji
• odgadywanie słów z kontekstu
• dopasowywanie pojęcia do definicji
• uzupełnianie luk w tekście
• dopasowywanie tytułów do tekstów i nagłówków do fragmentów tekstu
• porządkowanie tekstu pod względem chronologicznym
• zadania typu prawda/fałsz
• testy wielokrotnego wyboru
• odtwarzanie wypowiedzi po wysłuchaniu tekstu
• powtarzanie za wzorem
• odgrywanie ról
• pantomima
• reakcje językowe

EWALUACJA PROGRAMU

Celem ewaluacji jest usprawnienie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów.
Metody ewaluacji:
- testy gramatyczno-leksykalne
- ankieta przeprowadzona wśród uczniów

PROGRAM KOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
OPRACOWANIE: mgr Agnieszka Ćwikiel
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Rolniczych im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
TERMIN REALIZACJI: 1 semestr
CZAS REALIZACJI: 1 godzina tygodniowo

Temat lekcji
1. Części ciała, organy wewnętrzne – uczeń potrafi nazwać części ciała, organy wewnętrzne, utworzyć zdania typu: boli mnie itp.
2. Choroby, objawy chorobowe i dolegliwości - uczeń potrafi nazwać choroby i towarzyszące im dolegliwości, formy leków i sposób ich zażywania.
3. Tryb rozkazujący – ćwiczenia - uczeń potrafi udzielić porady choremu koledze ( w trybie rozkazującym).
4. Czasowniki modalne - uczeń potrafi udzielić porady choremu koledze, powiedzieć, co (czego nie) wolno/ trzeba/ należy w przypadku określonych dolegliwości
5. Jaki lekarz jest tu potrzebny? – ćwiczenia leksykalne- uczeń potrafi określić, do jakiego lekarza należy się udać z określonymi dolegliwościami
6. Rejestracja telefoniczna- uczeń potrafi uporządkować dialog na podstawie wysłuchanej rozmówki, ułożyć samodzielniepodobny dialog, umówić się na wizytę u lekarza
7. Bez operacji się nie obejdzie... - uczeń potrafi nazwać sprzęt chirurgiczny, materiały opatrunkowe i powiedzieć, do czego służą
8. Czas przeszły Perfekt – Co tu się wydarzyło? - uczeń potrafi opowiedzieć na podstawie materiału stymulującego przebieg wypadku z udziałem zwierzęcia; tworzyć czas przeszły Perfekt; budować wypowiedzi w czasie Perfekt
9. Słownictwo związane z naturą - uczeń potrafi nazwać zwierzęta, rośliny, miejsca, w których występują, opisać ich wygląd i sposób odżywiania
10. Do czego potrzebujemy zwierzęta i rośliny? – praca z tekstem- uczeń potrafi powiedzieć, do czego człowiek wykorzystuje zwierzęta i rośliny
11. Mój przyjaciel zwierzak - uczeń potrafi na podstawie obejrzanego filmu opowiedzieć o pupilu bohatera, opisać go, powiedzieć, jakiej wymaga opieki: opowiedzieć o własnym zwierzaku
12. Gdybym miał tygrysa... - praca z tekstem- uczeń potrafi tworzyć zdania w trybie przypuszczającym (czasowniki modalne i Konditional), przekonać rozmówcę do zakupu zwierzęcia (rozmowy sterowane – negocjowanie)
13. Który większy? – stopniowanie przymiotników - uczeń potrafi porównać ze sobą różne zwierzęta
14. Klimat i zjawiska atmosferyczne- uczeń potrafi nazwać pory roku, zjawiska atmosferyczne, opisać pogodę w danym dniu i typową dla różnych regionów świata i pór roku
15. Katastrofy naturalne – czas przeszły Präteritum - uczeń potrafi nazwać na podstawie obejrzanego filmu rodzaje katastrof naturalnych, ich przyczyny i skutki, tworzyć wypowiedzi w czasie przeszłym Präteritum
16. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska - uczeń potrafi nazwać przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska oraz sposoby zapobiegania
17. Müll macht Spaß - czytanie ze zrozumieniem nazwać główne tezy tekstu, zdefiniować pojawiające się w nim pojęcia, utworzyć zdanie przydawkowe
18. Test kontrolny – uczeń potrafi zastosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne w odpowiednim kontekście.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.