X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48047
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dominika Kaczykowska
Nauczyciel j. angielskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Data zakończenia stażu: 31 sierpnia 2021 r.

OPIS I ANALIZA
REALIZACJI WYMAGAŃ
§8 ust.3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Od marca 2020 roku praktycznie do dziś zmagamy się z pandemią. Wobec tej wyjątkowej sytuacji szkoła musiała zmienić system pracy. Przeszliśmy na nauczanie zdalne, które wymagało ode mnie korzystania wyłącznie lub przede wszystkim z technik multimedialnych. Mając na uwadze konieczność pracy na odległość wzięłam udział w kilku webinariach i sesjach szkoleniowych online. Natomiast głównie dzięki informacjom zawartym na stronach: https://www.gov.pl https://www.kuratorium.gda.pl/, https://www.portaloswiatowy.pl/ https://www.literka.pl/, https://www.awans.net/ mogłam na bieżąco śledzić zmiany w prawie oświatowym czy na temat awansu zawodowego nauczycieli. Internet jest dla mnie jednym ze źródeł informacji dydaktycznych, istnieją fora internetowe, gdzie nauczyciele mogą dzielić się wiadomościami, doświadczeniem, udzielać wsparcia i pomocy innym nauczycielom. Pozyskiwać informacje na temat szkoleń, kursów, webinariów i warsztatów. Przez cały okres stażu doskonaliłam i wykorzystywałam umiejętności stosowania techniki komputerowej do organizowania własnego warsztatu pracy. Komputer w mojej pracy odgrywa bardzo ważną rolę, jest jej stałym elementem. Moja praca zawodowa została usprawniona poprzez dostęp do Internetu za pomocą przeglądarek Internetowych Explorer i Chrom - przeglądarki umożliwiły łączenie z różnymi witrynami o tematyce edukacyjnej. Zanim Nasza Szkoła wprowadziła możliwość nauczania poprzez platformę Microsoft Teams nagrywałam dla klas krótkie filmiki za pomocą portalu https://meet.jit.si/ podczas których wykorzystywałam materiały przygotowane przeze mnie w oparciu o metodę sketchnoting. Podczas nauki zdalnej często korzystałam z platform edukacyjnych, portali, serwisów i stron internetowych takich jak: Microsoft Teams, Microsoft Forms, nauka pisowni, nowego słownictwa, fiszki- https://quizlet.com/pl , gramatyka j.angielskiego oraz słownictwa- https://wordwall.net/pl/ gramatyka https://www.e-grammar.org/ gry i zabawy edukacyjne, tworzenie oraz rozwiązywanie quizów językowych- https://kahoot.it/ Interaktywne ćwiczenia z gramatyki, czytania oraz słuchania https://www.liveworksheets.com/worksheets/en Słuchanie, czytanie, gramatyka, wymowa- https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories Zwroty przydatne w różnych sytuacjach życia codziennego, słownictwo, rozmówki https://pl.speaklanguages.com/angielski/ Biblioteka z książkami dla dzieci w języku angielskim (online) http://www.childrenslibrary.org/ Teatrzyki dla dzieci w języku angielskim w wersji online https://pbskids.org/arthur/games/cinderella Zintegrowana Platforma Edukacyjna https://zpe.gov.pl/, e-podręczniki, Techniki nauki https://vod.tvp.pl/website/techniki-nauki,50468816/video Filmowe lekcje wychowawcze http://projekcje.edu.pl/filmowe-lekcje-wychowawcze/ Multibook Treetops 3 (Oxford) Hot Spot 2,3 (Macmillan) Teen Explorer 7,8 (National Geographic- Nowa Era), Multiteka j.angielski wydawnictwa Nowa Era, Multipodręczniki wydawnictwa GWO, Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, YouTube - kanał Rock Your English, YouTube - kanał Emma (native speaker) Everyday habits to improve your English, kanał Youtube British Culture & Customs, Top 10 Places to visit in the UK, Powtórki przed egzaminem ósmoklasisty, słowniki elektroniczne itd. W obecnych czasach technologia komputerowa i informacyjna stała się jednym z najważniejszych źródeł zdobywania i gromadzenia wiadomości. Pozyskane w ten sposób informacje przyczyniają się do opracowania różnorodnych, ciekawych materiałów, które można wykorzystać podczas zajęć. Program Microsoft Word to dobrze znany wszystkim edytor tekstu.
Wprowadzenie dziennika elektronicznego wpłynęło na reorganizację pracy w naszej placówce, a także przyniosło wymierne korzyści takie jak:
• szybka wymiana informacji pomiędzy nauczycielem, a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców,
• usprawnienie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
• zróżnicowany system oceniania, liczbowo-punktowy; dzięki temu uczniowie mogą być inaczej oceniani za klasówki, inaczej za zadania domowe, odpowiedzi ustne, czy pisemne lub półroczne sprawdziany,
• umożliwienie nauczycielowi jak również rodzicom bieżącej kontroli frekwencji oraz postępów w nauce ucznia;
• oszczędność czasu, program automatycznie generuje zestawienia frekwencji uczniów ogólnie jak również szczegółów na poszczególnych przedmiotach
• bardzo łatwe tworzenie statystyk, wykresów, różnorodnych zestawień
• e-dziennik umożliwia tworzenie indywidualnych planów lekcji; system poinformuje także o ewentualnym błędzie, gdy nauczyciel, klasa czy uczeń zapisany jest na dwa różne przedmioty, odbywające się w tym samym czasie.
Podczas pracy w trybie zdalnym stale poszukiwałam nowych możliwości, form i sposobów nauczania. W krótkim czasie nauczyłam się obsługi kilku użytecznych programów i pracy na dodatkowych platformach. W obecnej szkole komputer i dostęp do Internetu jest niezastąpionym narzędziem edukacyjnym – bardzo ważnym źródłem informacji i przekazu. Jego użycie istotnie wzbogaca i urozmaica stosowane metody nauczania. Na licznych stronach internetowych szukałam inspiracji do tworzenia własnych ciekawych pomocy dydaktycznych. Z doświadczenia wiem że wykorzystanie multimediów i Internetu na lekcjach zdecydowanie podnosi ich atrakcyjność, stają się one dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Pozwala także na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli. Również ogromne możliwości edytorów tekstu umożliwiają mi opracowanie kart pracy z zadaniami dostosowanymi do możliwości uczniów, co pozwala na indywidualizację procesu nauczania. Technikę komputerową wykorzystuję również do wykonywania różnego rodzaju pomocy dydaktycznych – zarówno na zajęcia z przedmiotu, jak i na lekcje wychowawcze. Przez cały okres stażu doskonaliłam i wykorzystywałam umiejętności stosowania techniki komputerowej do organizowania własnego warsztatu pracy, w postaci:
• opracowania scenariuszy lekcji, sprawozdań, kart prac dla uczniów,
• aktualizowania współzawodnictwa klasowego i indywidualnego;
• tworzenia dokumentów szkolnych;
• graficznego projektowania i wykonywania dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych;
• tworzenia kart osiągnięć uczniów i zestawień semestralnych dla rodziców;
• przygotowania ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
Efekty dla szkoły:
• W porównaniu z innymi środkami dydaktycznymi, stosowanie technik i narzędzi multimedialnych znacznie podnosi efekty nauczania, co wpływa korzystnie na wizerunek szkoły w staninie.
• Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia wpływa na wszechstronny rozwój ucznia wzrost atrakcyjności i skuteczności lekcji, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły,
Efekty dla nauczyciela:
• Uzyskanie umiejętności pracy na odległość, rozwinięcie umiejętności pracy z technologią informatyczną, poznanie nowych portali edukacyjnych, uzyskanie nowych ciekawych materiałów dydaktycznych, poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi różnych programów i platform internetowych.
• Ustawiczne samokształcenie, pogłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej, doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy, opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, możliwość wielokrotnego ich wykorzystania.
• Poprzez korzystanie z technologii i sprzętu informatycznego mój warsztat pracy jest uporządkowany, wyrobiłam nawyk koncentrowania się, szybkiego zdobywania potrzebnych informacji i systematycznego organizowania swojej pracy
• Proces kształcenia jest maksymalnie indywidualizowany (każdy uczeń ma inną osobowość i pracuje w innym tempie). Zajęcia lekcyjne są wzbogacone o nowe rozwiązania metodyczne, co zachęca uczniów do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły.

§8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Ocena własnych umiejętności.
Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach, oraz samokształcenia. Najczęściej doradzam nauczycielom na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Starałam się, aby prowadzone lub wspomagane przeze mnie zajęcia były ciekawe, aktywizujące i angażowały uczniów zarówno z orzeczeniami jak i pełnosprawnych do aktywności i współpracy, pobudzały umiejętność pracy w grupie oraz przygotowywały do wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Będąc nauczycielem organizującym kształcenie integracyjne mogłam przez wiele lat prowadzić zajęcia wspomagane przez innych, doświadczonych nauczycieli, poznać ich warsztat pracy. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy z dziećmi ze SPE, atmosferę panującą podczas zajęć, jak również na stosunek nauczycieli wspomagających do uczniów. Na bieżąco omawiałam je z nauczycielem współorganizującym te zajęcia i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy. Dzięki prowadzeniu lekcji z nauczycielem wspomagającym poznałam nowe sposoby aktywowania uczniów oraz doskonaliłam swoje umiejętności. Zajęcia przeze mnie prowadzone pozwoliły mi podzielić się doświadczeniem, określić, jak należy organizować pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą. Poczynione obserwacje pozwoliły mi wzbogacać swój warsztat pracy, wprowadzać nowe rozwiązania, ciekawe metody i formy pracy z dzieckiem. Uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony, dzięki czemu prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawsze i bardziej interesujące. Chcąc dokonać ewaluacji własnych działań oraz ocenić ich skuteczność, przeprowadzałam rozmowy z uczniami poszczególnych klas, w których prowadziłam wspomagane zajęcia. Dowiedziałam się dzięki temu, co sprawia, że w opinii uczniów lekcje są bardziej interesujące oraz jakie formy nauczania i wspomagania najbardziej sprzyjają przyswajaniu przez nich wiedzy. Przez cały okres stażu dokumentowałam efekty swojej pracy. Systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami nauczyciela języka angielskiego. Prowadziłam dokumentację przebiegu realizacji planu zawodowego i analizowałam ją pod kątem stopnia zrealizowania wyznaczonych celów. Przygotowałam projekt sprawozdania na temat swojej pracy w okresie stażu a następnie opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Organizacja pracy w naszej szkole wyjątkowo sprzyja zarówno procesowi nauczania, jak i dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z innymi pedagogami, gdyż jestem nauczycielem wspomagającym. Tak funkcjonujący zespół pozwala na realizację wszystkich celów terapeutycznych, począwszy od poczucia bezpieczeństwa, niezmienności, stałości, wyjątkowej znajomości indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów a skończywszy na ogromnym stopniu wzajemnego zaufania. W związku z tym, wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami jest czymś naturalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.