X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4797
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Karolina Elżbieta Żuchowicz

Nauczyciel stażysta
ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego

Zatrudniona jako: Nauczyciel języka angielskiego

Nazwa i adres szkoły: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona, Ul. Smocza 6, 01-009 Warszawa

Posiadane wykształcenie: wyższe licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym

Czas trwania stażu: 01.09.2008 r. – 31.05.2009 r. ( 9 miesięcy )

Opiekun stażu: Magdalena Waczkowska

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym: przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole oraz przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, i omawianie ich z osobami, w obecności których zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, Napisanie planu rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły opiekun stażu Wrzesień – październik 2008 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem Opiekun Wrzesień 2008 Opracowanie zasad współpracy
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu Wrzesień 2008 Harmonogram zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Opiekun stażu Okres stażu Teczka stażysty
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Maj 2009 Sprawozdanie z realizacji stażu
6. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r., par.6 ust.1 pkt1). – poznanie przepisów
związanych z funkcjonowaniem szkoły (par.6 ust.1 pkt1 lit. a); analiza następujących dokumentów:
– statut szkoły
– program wychowawczy
- wewnątrzszkolny system oceniania
– plan rozwoju placówki
- szkolny zestaw programów
- regulaminy
–poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole (par.6 ust.1 pkt1 lit. b), sposobów dokumentowania pracy nauczyciela przedmiotu Dyrektor, Opiekun Wrzesień – październik 2007 – znajomość
organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
– stosowanie się do odpowiednich
przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej,
–przestrzeganie procedur związanych procesem oceniania,
– prawidłowy zapis tematów w dzienniku zajęć,

7. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej Dyrektor, opiekun Okres stażu Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu, poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy (par.6 ust.1 pkt1 lit. c). Dyrektor, opiekun stażu Wrzesień – październik 2008 Oświadczenie o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia szkolenia

Doskonalenie zawodowe

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności – autorefleksja, analiza możliwości rozwoju. Okres stażu – wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
2. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r., par.6 ust.1 pkt 4; – udział w lekcjach otwartych,
– udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym,
Okres stażu – wdrażanie wniosków do planu rozwoju,
-zaświadczenia potwierdzające udział w kursach doskonalących.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej z uwzględnieniem metod aktywizujących – prowadzenie zajęć z jęz. angielskiego z wykorzystaniem pracowni komputerowej,
– wykorzystanie muzyki, metody projektów oraz metody reagowania całym ciałem w czasie prowadzenia zajęć,
– gromadzenie materiałów dydaktycznych. Okres stażu –zastosowanie, zdobytej wiedzy w praktyce,
–opracowanie scenariuszy zajęć
- przykładowe pomoce dydaktyczne
4. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich problemów.
Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.,par.6 ust.2 pkt 3). – przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami,
– uczestniczenie w imprezach środowiskowych,
– studiowanie literatury,
– realizowanie zadań opiekuńczych. Okres stażu. – efektywna współpraca z uczniami i rodzicami.
5. Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów – gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji,
– dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Okres stażu - wdrażanie wniosków do pracy
- przykładowe testy
6. Udział w przedsięwzięciach określonych w harmonogramie imprez i uroczystości szkolnych – pomoc w zorganizowaniu uroczystości szkolnych
– sprawowanie opieki
w trakcie zabaw i imprez szkolnych. Okres stażu - harmonogram uroczystości szkolnych, zdjęcia
7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentacji,
– przekazywanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań oraz o efektach rozwoju zawodowego. Okres stażu – scenariusze lekcji,
– arkusze obserwacji lekcji, itp.
8. Przygotowanie sprawozdania – dokonanie autoanalizy,
– sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego. Czerwiec 2009r. –sprawozdanie

Sfera osobista

1. Wstępna samoocena
i analiza Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski, analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wdrażanie wniosków do planu rozwoju i dalszej pracy
2. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom Na bieżąco portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Na bieżąco Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
4. Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i Internetu w pracy pedagogicznej Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami Na bieżąco Scenariusze lekcji, publikacje w Internecie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.