X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4780
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Dane osobowe:


1. Imię i nazwisko: Izabela Horanin
2. Nazwa placówki: ........................................
........................................
3. Stanowisko: ........................................
4. Posiadane wykształcenie: ........................................
Studia: • ........................................
• ........................................

Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2009r.
3. Opiekun stażu: .................................

4. Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i internatu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w internacie.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnieniem podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole i internacie.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593)
I ORGANIZACYJNA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZADANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

FORMY REALIZACJI
Analiza Karty Nauczyciela oraz przepisów prawa oświatowego w sprawach awansu zawodowego nauczyciela.
TERMIN REALIZACJI IX 2008
DOWODY REALIZACJI Znajomość przepisów prawnych oraz notatki z analizy przepisów.

FORMY REALIZACJI
Systematyczne śledzenie w Internecie informacji na temat awansu zawodowego

TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Wykaz stron internetowych

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

FORMY REALIZACJI
1. Rozmowa na temat zakresu obowiązków stażysty i opiekuna stażu, określenie zasad współpracy.
2. Zawarcie kontraktu między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu.
3. Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego.
TERMIN REALIZACJI IX 2008
DOWODY REALIZACJI Opracowanie zasad współpracy. Podpisanie kontraktu. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

Poznanie zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy szkoły i internatu

FORMY REALIZACJI
1. Zapoznanie i dokładna analiza następujących dokumentów:
• Statut szkoły
• Wewnątrzszkolny system oceniania
• Regulamin Internatu
• Koncepcja pracy i kierunki rozwoju internatu
• Program współpracy wychowawczo-edukacyjnej z rodzicami
• Program działania i struktura organizacyjna samorządu internatu
• Ogólny program wychowawczy internatu
• Plan pracy opiekuńczo -wychowawczej
• Regulamin biblioteki szkolnej
• Organizacja roku szkolnego

2. Udział w Radach Pedagogicznych
TERMIN REALIZACJI IX – X 2008
DOWODY REALIZACJI Ksero dokumentów, notatki z analizy dokumentów. Lista obecności z Rad Pedagogicznych.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny w szkole i w internacie oraz przepisami przeciw pożarowymi

FORMY REALIZACJI
Lektura obowiązujących aktów prawnych, praktyczne stosowanie zasad BHP i Ppoż. podczas codziennej realizacji zajęć.
TERMIN REALIZACJI IX – XI 2008
DOWODY REALIZACJI Znajomość oraz przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. Zaświadczenia

Współpraca z biblioteką szkolna oraz opiekunem pracowni komputerowej

FORMY REALIZACJI
1. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej.
2. Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w celu doskonalenia technik multimedialnych
TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Potwierdzenia

Uświadomienie sobie kierunku rozwoju własnej osobowości i postawienie celu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
1. Konsultacje z opiekunem stażu w celu ustalenia najważniejszych aspektów własnego rozwoju w oparciu o potrzeby internatu na bazie pracy wychowawczej.
2. Śledzenie na bieżąco literatury pedagogicznej z wykorzystaniem w swojej pracy tematyki z dziedziny opiekuńczo-wychowawczej, np. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Wychowawca”, „Głos Nauczycielski” itp.
TERMIN REALIZACJI IX – X 2008
DOWODY REALIZACJI Autorefleksja. Ksero wybranych artykułów.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, sprawozdań, konspektów itp.
TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Teczka stażysty

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
TERMIN REALIZACJI VI 2009
DOWODY REALIZACJI Sprawozdanie z realizacji stażu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją

FORMY REALIZACJI
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
TERMIN REALIZACJI VI 2009
DOWODY REALIZACJI Wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu.

II DYDAKTYCZNA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZADANIA
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
FORMY REALIZACJI
Obserwacja zajęć według wcześniej ustalonych zasad.
TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Arkusze obserwacji lekcji

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły

FORMY REALIZACJI
1. Konsultacja z opiekunem stażu lub dyrektorem szkoły.
2. Opracowanie konspektów lekcyjnych.
3. Opracowanie scenariuszy zajęć
TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Wnioski. Konspekty lekcyjne. Scenariusze zajęć
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
FORMY REALIZACJI
1. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Wykorzystanie komputera do opracowania materiałów na zajęcia, testów sprawdzających wiedzę uczniów.
3. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
TERMIN REALIZACJI W czasie trwania stażu
DOWODY REALIZACJI Zaświadczenie o publikacji. Testy. Płyta CD z zapisem elektronicznym.
Rozwijanie aktywności uczniów
FORMY REALIZACJI
1. Zorganizowanie konkursu z zakresu wiedzy ekonomicznej.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu rachunkowości.
3. Systematyczna pomoc uczniom z problemami z zakresu podstaw ekonomii i matematyki.
TERMIN REALIZACJI W czasie trwania stażu
DOWODY REALIZACJI Sprawozdanie z konkursu. Potwierdzenie wicedyrektora do spraw organizacyjnych. Dziennik zajęć pozalekcyjnych. Listy obecności uczniów korzystających z pomocy

III OSOBISTA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO

ZADANIA
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
FORMY REALIZACJI
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach.
TERMIN REALIZACJI X 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Zaświadczenia, potwierdzenia udziału
Samodzielne poznawanie literatury pedagogicznej
FORMY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z metodami pracy z uczniami.
2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej pracy z młodzieżą.
TERMIN REALIZACJI IX 2008 - V 2009
DOWODY REALIZACJI Bibliografia
Rozpoznanie słabych i mocnych stron swojej pracy pedagogicznej
FORMY REALIZACJI
Diagnoza swoich umiejętności metodycznych, merytorycznych i interpersonalnych
TERMIN REALIZACJI IX 2008 - V 2009
DOWODY REALIZACJI Samoocena

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych

FORMY REALIZACJI
Udział w dostępnych zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena
TERMIN REALIZACJI IX 2008 - V 2009
DOWODY REALIZACJI Zastosowanie zdobytych umiejętności w pracy wychowawcy

Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań

FORMY REALIZACJI
Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnym.
TERMIN REALIZACJI IX 2008 - V 2009
DOWODY REALIZACJI Notatki ze spotkań, wykorzystanie nowych wiadomości w pracy. Notatki własne

Uświadomienie sobie swoich możliwości i braków oraz znalezienie metod doskonalenia poprzez literaturę i uczestnictwo w formach dokształcających

FORMY REALIZACJI
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej z zakresu metodyki pracy z grupą wychowawczą.
TERMIN REALIZACJI IX 2008 - V 2009
DOWODY REALIZACJI Ksero wybranych materiałów, własne notatki.

Zapoznanie się z ofertą szkoleniową placówek doskonalenia nauczycieli

FORMY REALIZACJI
Zdobywanie informacji na temat kursów dla nauczycieli poszerzających kwalifikacje.
TERMIN REALIZACJI IX 2008 - V 2009
DOWODY REALIZACJI Wykaz znalezionych ofert.

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
1. Analiza pracy w okresie stażu
2. Wstępne określenie dalszego
TERMIN REALIZACJI V 2009
DOWODY REALIZACJI Własna analiza.

IV WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZADANIA
Działania zapewniające uczniom odpowiednie warunki bytowe i bezpieczeństwo
FORMY REALIZACJI
1. Zapewnienie młodzieży warunków socjalnych w internacie.
2. Współtworzenie społeczności internatu.
3. Zapewnienie optymalnych warunków do nauki.
4. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu
TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Własne uwagi, spostrzeżenia. Ksero planu pracy wychowawczej.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
FORMY REALIZACJI
1. Przeprowadzenie ankiety
2. Nawiązanie emocjonalnej więzi z każdym wychowankiem.
3.Stała obserwacja wychowanków
4.Współpraca z rodziną i nauczycielami
TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Formularz ankiety. Analiza przeprowadzonej ankiety. Notatki z własnych obserwacji.
Nawiązanie współpracy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
FORMY REALIZACJI
Rozmowa z opiekunami klas na temat problemów wychowawczych uczniów.
TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Spostrzeżenia, wnioski, własne refleksje.

Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, sytuacji rodzinnej, istniejących problemów wychowanków
FORMY REALIZACJI
1. Analiza akt osobowych wychowanka
2. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym
3.Przeprowadzanie rozmów z rodzicami
TERMIN REALIZACJI X 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Notatki własne. Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w grupach wychowawczych

FORMY REALIZACJI
1. Gromadzenie literatury dotyczącej tworzenia planów wychowawczych
2.Zapewnienie opieki wychowankom, służenie pomocą w każdej sytuacji.
3.Zabezpieczenie powodzenia szkolnego:
1.stworzenie warunków do nauki,
2.organizowanie pomocy w nauce,
3.kontakty z wychowawcami i nauczycielami w szkole,
4.analiza osiągnięć szkolnych wychowanków (szukanie przyczyn niepowodzeń i sposobów ich rozwiązywania).

3. Dążenie do integracji grupy
4.Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu kulturalnym przez uczenie kultury osobistej, aktywnego spędzania czasu wolnego, wzbudzanie, kształtowanie zainteresowań, wyrabianie wrażliwości estetycznej przez dbanie o czystość i wystrój sal.
TERMIN REALIZACJI X 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Ksero planu pracy wychowawczej. Własne spostrzeżenia.

Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych internatu

FORMY REALIZACJI
Włączenie się do organizacji imprez, np.:
- Andrzejki
- Wigilia
- Dyskoteki szkolne i inne
TERMIN REALIZACJI IX 2008 – V 2009
DOWODY REALIZACJI Notatki z uroczystości.

Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych

FORMY REALIZACJI
Spotkanie z pedagogiem, własne poszukiwania.
TERMIN REALIZACJI XII 2008 – I 2009
DOWODY REALIZACJI Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy


........................................ miejscowość, dnia .........................
podpis nauczyciela stażysty

........................................
podpis opiekuna stażu
Zatwierdzam do realizacji

........................................
podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.