X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4798
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacego się o tytuł nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkół w Korycinie
ul. Szkolna 1
16 – 140 Korycin

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Małgorzata Ogrodnik

Plan rozwoju zawodowego p. Małgorzaty Ogrodnik zatwierdzam, nie zatwierdzam do realizacji.


..................... ................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: Małgorzata Ogrodnik

Stanowisko: nauczyciel matematyki

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Korycinie ul. Szkolna 1
16 – 140 Korycin

Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe magisterskie – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyczno – Fizyczny,
Przygotowanie pedagogiczne – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2009r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: Barbara Danuta Stachelek

Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania szkoły oraz jej zadań statutowych.
3. Analiza dokumentacji szkolnej oraz poznanie zasad dotyczących jej prowadzenia (zwłaszcza protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, zapisy w dzienniku lekcyjnym, itp.).
4. Poznanie przepisów oświatowych oraz przepisów BHP.
5. Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy nauczyciela matematyki .
6. Doskonalenie warsztatu metodycznego (poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli i omawianie tych zajęć, oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu).
7. Poszukiwanie i wykorzystywanie dostępnych materiałów metodycznych na lekcjach matematyki.
8. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
9. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1*).

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
WSKAZÓWKI, UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
– Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu nauczycieli.);
• Śledzenie informacji i publikacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
wrzesień – październik 2008
Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem
stażu.
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu;
• Ustalenie zasad współpracy.
wrzesień 2008
Omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
• Zredagowanie we współpracy z opiekunem Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
do 20 września 2008
Plan Rozwoju Zawodowego.
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Zaznajomienie się ze Statutem szkoły;
• Zapoznanie się ze wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania;
• Zapoznanie się z programem profilaktycznym szkoły;
• Poznanie programu wychowawczego szkoły;
• Poznanie planu pracy szkoły.
wrzesień – październik 2008
Notatki.
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
5. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
• Obserwacja;
• Udział w Radach Pedagogicznych;
• Rozmowy z innymi nauczycielami;
• Organizacja zajęć własnych.
wrzesień 2008
oraz wg harmonogramu
na bieżąco
Zapisy w dzienniku zajęć.
Notatki ze spotkań Rad Pedagogicznych.
6. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji.
• Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik szkolny, arkusze ocen itp.)
wrzesień 2008 – maj 2009
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ppoż.
• Udział w szkoleniu BHP;
wrzesień 2008
Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu.
8. Gromadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, arkuszy hospitacji, dzienników zajęć dodatkowych, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, notatek, itp.
wrzesień 2008 – maj 2009
Dokumentacja.
9. Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu.
• Dokonanie autoanalizy i samooceny;
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian w realizacji planu.
maj 2009
Sprawozdanie z realizacji planu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
• Sporządzenie wniosku;
• Przygotowanie dokumentacji.
czerwiec 2009
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2*).

1. Zapoznanie się z programem nauczania obowiązującym w szkole.
• Analiza podstawy programowej. Zapoznanie się z nowymi przepisami Podstawy Programowej z przedmiotu matematyka;
• Zapoznanie się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczyciela realizującego program Matematyka z plusem (kl. IV) oraz Od Pitagorasa do Euklidesa (kl. V);
• Przedstawienie planów wynikowych z matematyki dla klasy IV i V. wrzesień 2008
Notatki własne. Plany wynikowe. Programy nauczania.
Kryteria ocen.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu oraz samokształcenie.
• Udział w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
• Udział w konferencjach szkoleniowych z matematyki;
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły (konferencje WDN, szkolenia, kursy);
• Dążenie do pogłębiania wiedzy i umiejętności w nauczaniu (czytanie fachowej literatury i czasopism pedagogicznych, rozmowy ze starszymi praktyką pedagogami, wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie);
wrzesień 2008 – maj 2009
Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach.
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Zaświadczenia o ukończonych kursach.
3. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz wykorzystanie ich na lekcjach.
• Uczestnictwo w kursach lub studiowanie literatury metodycznej;
• Opracowanie wybranych scenariuszy lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących.
wrzesień 2008 – maj 2009
Kserokopie materiałów metodycznych o metodach aktywizujących.
Wybrane scenariusze.
4. Rozwijanie
i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
• Udział w dostępnych zajęciach warsztatowych;
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i dydaktycznej.
• Samodzielne wykonywanie elementów dekoracyjnych i pomocy dydaktycznych: tablice, wykresy, gazetki tematyczne, modele brył itp.;
• Opracowywanie materiałów dotyczących sprawdzania, oceniania i dokumentowania osiągnięć ucznia (testy, kartkówki, sprawdziany, karty pracy oraz samooceny ucznia).
wrzesień 2008 – maj 2009
Potwierdzenie udziału w spotkaniach. Bibliografia.
Wzory przygotowanych materiałów.
Gromadzone karty pracy, testy, karkówki i sprawdziany.
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu .
5. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
• Obserwacja zajęć dydaktycznych;
• Sporządzenie notatek i wyciągnięcie wniosków;
• Omówienie obserwowanych lekcji z prowadzącym;
• Wnioski z obserwowanych lekcji.
raz w miesiącu
październik 2008 – maj 2009
Arkusze obserwacji zajęć.
Notatki i wnioski z obserwowanych zajęć.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. • Opracowanie szczegółowych konspektów;
• Konsultacja z opiekunem stażu;
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
raz w miesiącu
wrzesień 2008 – maj 2009
Konspekty lekcji. Własne wnioski i refleksje. Opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej.
7. Organizowanie zajęć dodatkowych.
• Zajęcia pozalekcyjne (koło matematyczne dla uczniów klas IV i V, ewentualne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce).
październik 2008 – czerwiec 2009
Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
8. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Działanie autorefleksyjne;
• Dokumentacja efektów własnej pracy;
• Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz innych nauczycieli (uwagi, rozmowy).
wrzesień 2008 – maj 2009
Własne przemyślenia dotyczące swoich osiągnięć.
Samoocena.
9. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielam
• Udostępnienie swoich materiałów innym nauczycielom;
• Publikacja samodzielnie opracowanych materiałów w Internecie;
• Przekazanie zebranych materiałów do biblioteki szkolnej. na bieżąco Dołączenie planu rozwoju do dokumentacji szkolnej.
Kserokopie publikacji.
10. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Wykorzystanie technologii komputerowej oraz Internetu do tworzenia różnorodnych dokumentów szkolnych, takich jak:
 plan rozwoju zawodowego,
 plany wynikowe z matematyki w kl. IV i V,
 przedmiotowy systemu oceniania z matematyki,
 wymagania programowe na poszczególne oceny,
 scenariuszy zajęć,
 przygotowania pomocy dydaktycznych (kart pracy, sprawdzianów, testów itp.);
• Wykorzystanie komputera i Internetu do pozyskiwania i gromadzenia informacji dotyczących treści nauczania, wychowania, dydaktyki, a także informacji o nowinkach oświatowych.
cały okres trwania stażu
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3*).

1. Zapoznanie z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły.
• Omówienie poszczególnych zadań programu przez opiekuna stażu;
• Analiza dokumentacji.
wrzesień 2008
Kserokopia programu wychowawczego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych uczniów.
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej;
• Zapoznanie się pracą nauczyciela wychowawcy;
• Rozmowy z rodzicami i nauczycielami;
• Udział w spotkaniu z rodzicami.
wrzesień 2008 – maj 2009
Bibliografia.
Potwierdzenie wychowawcy.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
• Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce.
październik 2008 – maj 2009
Potwierdzenia.
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
4. Rozpoznawanie problemów środowiska dziecka.
• Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole (opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej);
• Rozmowy z uczniami;
• Konsultacje z wychowawcami klas;
• Rozmowa z rodzicami podczas spotkań indywidualnych i zebrań ogólnych.
cały okres trwania stażu
Notatki własne

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4*)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
• Opracowanie terminów październik 2008 Konspekty lekcji, potwierdzenia opiekuna stażu.
2. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
• Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków.
wrzesień 2008 - maj 2009
Notatki, arkusze hospitacji.
3. Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć.
• Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja.
wrzesień 2008 – maj 2009
Scenariusze lekcji, wnioski z hospitacji.
4. Analiza efektów własnej pracy.
• Analiza efektów własnej pracy po odbytej lekcji;
• Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
wrzesień 2009 – maj 2009
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580) .

Korycin, dnia ................ Opracowała: Małgorzata Ogrodnik.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.