X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4772
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

/ Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /
Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r.

1. Imię i nazwisko stażysty: Katarzyna Szymaniak- nauczyciel języka rosyjskiego
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach
3. Posiadane wykształcenie: wyższe licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym
4. Opiekun stażu:
5. Czas trwania stażu: 01.09.2008 – 31.05.2009 (9 miesięcy)

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w tym: przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole oraz przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna starzu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
3. Prowadzenia zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu i omawianie ich z osobami, w obecności których zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania, uwagi, wskazówki
1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.

2. Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczycieli.
Wrzesień 2008 Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Wrzesień 2008 Kontrakt z opiekunem stażu.
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2008 Plan rozwoju zawodowego.
4. Opracowanie własnego przedmiotowego systemu oceniania z języka rosyjskiego na podstawie WSO oraz sporządzenie planów wynikowych.

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
1. Konsultacje z nauczycielami.
2. Zapoznanie uczniów z ocenianiem przedmiotowym.
3. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Okres stażu Przedmiotowy system oceniania.
5. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
1. Gromadzenie dokumentacji zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji.
2. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego. Okres stażu
Maj 2008 Teczka stażysty.

Sprawozdanie z realizacji stażu.
6. Poznanie aktów prawnych regulujących działania szkoły. 1. Analiza dokumentów:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program Wychowawczy,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Plan Rozwoju Szkoły w Kaplonosach,
- Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty.
Wrzesień – Listopad 2008 Opracowany Przedmiotowy system oceniania.
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej. Poznanie sposobów prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dziennik lekcyjny, i zajęć dodatkowych, dokumentacja wychowawcy).
Wrzesień – Maj 2008 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnych.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i przepisami PPOŻ.
Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w szkole. Udział w szkoleniu BHP. Październik 2008 Potwierdzenie odbycia szkolenia.
9. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Konferencje metodyczne, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego. Okres stażu Zaświadczenia potwierdzające udział.

§ 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja. Raz w miesiącu Harmonogram obserwowanych zajęć, spostrzeżenia i refleksje, arkusz hospitacji.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora szkoły. Opracowanie konspektów lekcji, konsultacje, ewaluacje. Raz w miesiącu Harmonogram przeprowadzonych zajęć, wnioski, opinie, arkusze hospitacji, scenariusze.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. 1. Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.
2. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Według potrzeb Scenariusze lekcji z wykorzystaniem Internetu.

Teczka stażysty.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Zapewnienie uczniom pomocy dydaktycznych: materiały dodatkowe, słowniki, czasopisma w języku rosyjskim, książki obcojęzyczne. Okres stażu Regulaminy konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz wyniki.

Potwierdzenia udziału przez opiekuna stażu.

§ 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów.
Rozmowy z wychowawcami klas, rodzicami, uczniami i ze szkolnym pedagogiem. Okres stażu Potwierdzenie pedagoga i wychowawcy.
2. Współpraca z rodzicami.
Wywiadówki, spotkania indywidualne, konsultacje. Okres stażu Adnotacje w dzienniku.
3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
Pozyskanie funduszy. Okres stażu Potwierdzenie.

§ 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
1. Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć. Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.

Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Według harmonogramu prowadzonych i obserwowanych zajęć. Własne spostrzeżenia i refleksje w formie pisemnej.
2. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Październik 2008 Scenariusze lekcji, potwierdzenia opiekuna stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.