X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4756
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Madrak Małgorzata
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2009r.
Opiekun stażu:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, specjalistów lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora i ich omawianie
podnoszenie kwalifikacji i własnych kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
pogłębienie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych i poszukiwania źródeł wiedzy o środowisku ucznia

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Działania i zadania nauczyciela

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

- Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z opiekunem stażu, określenie wzajemnych oczekiwań.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy, terminów spotkań i hospitacji zajęć.
- Kontrakt
-Harmonogram spotkań i hospitacji.
IX 2008

Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty: Rozporządzenie MENiS z dnia
1 grudnia 2004r., Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały.
- Notatki.
- Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
IX 2008

Zapoznanie się ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
- Analiza dokumentów.
- Omówienie ich treści z opiekunem stażu.
- Notatki z analizy dokumentów.
- Opisanie własnych działań wynikających z realizacji Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
IX-X 2008

Zapoznanie się z regulaminami, z planami realizacji przedsięwzięć statutowych,
z dokumentacją wspierającą statutowe funkcje szkoły oraz jej organizacją.
- Analiza dokumentów: regulaminy, plany, harmonogramy, projekty.
- Omówienie ich treści z opiekunem stażu.
- Stosowanie się do ich założeń we własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Notatki z analizy dokumentów.
IX-X 2008

Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji.
- Analiza dokumentacji szkoły: dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusze obserwacji.
- Notatka ze spotkania z opiekunem stażu.
- Prawidłowo prowadzona dokumentacja.
IX-X 2008

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu.
- Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg i realizację Planu Rozwoju Zawodowego.
- Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
V 2008

PROWADZENIE ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH.

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki
Termin

Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

- Rozmowa przed- i pohospitacyjna.
- Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Wypełnienie karty ewaluacyjnej i włączenie wniosków do swojej pracy.
- Scenariusze zajęć.
- Arkusz hospitacji zajęć.
- Karty ewaluacyjne.
Raz w miesiącu
przez okres stażu

Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Rozmowa przed- i pohospitacyjna.
- Opracowanie scenariusza zajęć.
- Ewaluacja.
- Scenariusze zajęć.
- Arkusz hospitacji zajęć.
- Karty ewaluacyjne.
Raz w miesiącu
przez okres stażu

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym samokształceniu.
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty, szkolenia.
- Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.
- Opis własnej praktyki zawodowej uwzględniającej nowo zdobyte umiejętności.
Okres stażu
Samodzielne studiowanie
literatury pedagogicznej.

-Sporządzenie notatek.
-Gromadzenie i wykorzystywanie materiałów służących jako pomoc
dydaktyczna w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
-Notatki.
Okres stażu
Wykorzystanie Technologii
Informacyjnej w swojej
pracy.

-Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
-Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
-Przygotowanie materiałów na zajęcia przy pomocy komputera.
-Materiały i notatki sporządzone
w formie elektronicznej.
-Zaświadczenie o publikacji
-Karty pracy.
Okres stażu.

POSIADANIE WIEDZY Z ZAKRESU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ WIEDZY O ŚRODOWISKU UCZNIÓW

Zapoznanie się z Planem Wychowawczym Szkoły, określenie zadań wychowawczych.
- Wdrożenie Planu Wychowawczego.
- Analiza i omówienie dokumentów z opiekunem stażu.
- Plan Wychowawczy.
- Scenariusze zajęć.
- Notatki.
IX 2008
Okres stażu

Systematyczna współpraca z rodzicami.
-Sporządzenie harmonogramu spotkań z rodzicami.
-Rozmowy indywidualne.
-Spotkania okolicznościowe.
-Notatki.
-Dziennik.
-Teczka współpracy z rodzicami
protokoły zebrań z rodzicami.
-Scenariusze uroczystości.
Okres stażu.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb
wychowawczych uczniów.
-Poznanie uczniów i budowanie wzajemnych relacji np. poprzez wyjazdy do kina , wycieczki.
-Karty wycieczek.
-Notatki.
Okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.