X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4770
Przesłano:

Semestralne sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2008 / 09

Imię i nazwisko: Agnieszka Polińska
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Żukach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Data zakończenia stażu: 31.05.2011
Opiekun stażu:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7.2.1.)
- Na początku stażu przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące zasady uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Korzystałam również z informacji zamieszczanych na portalach internetowych oraz z doświadczeń innych nauczycieli. Na tej podstawie opracowałam własny plan rozwoju zawodowego.
- Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałyśmy zasady współpracy w formie kontraktu.
- Według harmonogramu prowadziłam zajęcia lekcyjne i imprezy szkolne w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły. W trakcie rozmów pohospitacyjnych dowiadywałam się o mocnych i słabych stronach swoich zajęć. Mocne strony powielam na zajęciach, słabe staram się zmienić na korzystne.
- Również według harmonogramu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu.
- Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnego rodzaju formach kształcenia:
a) Forum językowe „Znajdujemy wspólny język” zorganizowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Tematem forum był warsztat „Successful storytelling for young learners” (Historyjki w nauczaniu młodszych dzieci). Warsztaty odbyły się 16 października 2008 roku w Kaliszu.
b) Szkolenie Rady Pedagogicznej „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej” (05 listopad 2008r. Kaczki Średnie, szkolenie zorganizowane przez ODN w Koninie)
c) Regionalne spotkanie nauczycieli języka angielskiego English Teaching Market w Zbąszyniu, 24-26 październik 2008. W ramach spotkania brałam udział w warsztatach dot. literatury, gier językowych, elementów sztuki i dramy, a także w lekcji pokazowej. Uczestniczyłam też w wykładach i sesjach n/t oceniania na lekcjach języka angielskiego, znajomości słownictwa oraz budowania i zarządzania projektami. Po spotkaniu ogłoszono dla uczestników konkurs na najlepszy scenariusz lekcji, w którym zdobyłam pierwszą nagrodę.
d) Kurs zorganizowany przez MODN w Koninie „Skuteczny nauczyciel języka obcego” w wymiarze 15 godzin dydaktycznych.
Poprzez udział w wyżej wymienionych formach kształcenia pogłębiałam wiadomości w zakresie metodyki nauczania. Poznałam nowe metody i formy pracy, nawiązałam cenne kontakty z nauczycielami z innych szkół.
- Nieustannie poszukuję nowych informacji i ciekawostek dotyczących aktywnych metod nauczania, które testuję na lekcjach. Te, które się podobają uczniom staram się stosowć podczas zajęć, natomiast nieatrakcyjne dla dzieci analizuję i w miarę możliwości modyfikuję.
- Dla chętnych uczniów klas IV-VI prowadzę zajęcia Szkolnego Klubu Europejskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W ramach zajęć uczniowie poznali legendę n/t powstania Europy, przygotowali prezentację multimedialną o Polsce w języku angielskim, pomagali w przygotowanich do imprezy z okazji Halloween. Poznali symbole Unii Europejskiej, flagi i stolice państw członkowskich oraz najważniejsze informacje o Austrii, Belgii, Finlandii i Cyprze.
- Opracowałam cztery gazetki Szkolnego Klubu Europejskiego na korytarzu szkolnym. Dotyczyły one krajów członkowskich Unii Europejskiej, kalendarium tworzenia struktur unijnych, kolejności przystępowania krajów do Unii; jedna gazetka poświęcona była tradycji Halloween.
- Współpracowałam z Samorządem Szkolnym przy organizowaniu dyskoteki andrzejkowej. Byłam też współorganizatorem Święta Pieczonego Ziemniaka, Dnia Patrona, Jasełek, Dnia Babci i Dziadka oraz zabawy choinkowej.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7.2.2.)
- Realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze nauczyciela wychowawcy w klasie IV. Zaktualizowałam plany wychowawcze udostępnione mi przez pozostałych nauczycieli wychowawców z naszej szkoły. Zespół klasowy integrował się w czasie imprez: Dzień Chłopca, Mikołajki i zabawa choinkowa. Klasa IV przygotowała też Jasełka z pomocą nauczyciela katechety.
- Poprzez kontakty z rodzicami i uczniami poznawałam sytuację rodzinną dzieci. W razie zaobserwowanego problemu kontaktowałam się z rodzicami ucznia i starałam się zapewnić pomoc (np. kierowanie do PPP w Turku, dodatkowe zajęcia wyrównawcze).
- Poza spotkaniami indywidualnymi poprowadziłam trzy spotkania z rodzicami w formie półwywiadówek i wywiadówek. Omawiane były postępy dzieci w nauce, ich zachowanie, sprawy szkolne i klasowe. Przeprowadziłam też pedagogizację rodziców: „Jak się uczyć, aby były efekty?”
- Już po raz drugi przeprowadziłam warsztaty dla rodziców uczniów klasy I n/t „Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?”. Omówione zostały sposoby nauki przez dzieci w tym wieku, łatwe ćwiczenia do wykonywania w domu, rodzice otrzymali też pakiet pomocy do pracy z dzieckiem na dany rok szkolny.
- Sprawuję opiekę nad uczniami w ramach zajęć świetlicowych. Uczniowie mają możliwość grać w gry planszowe i komputerowe oraz piłkarzyki, odrabiają wspólnie lekcje. Staram się pomagać w wyjaśnianiu niejasnych kwestii i zadań. Byłam opiekunem na szkolnej wycieczce do Nadleśnictwa w Turku.
- Uczniom zdolnym pomagam się rozwijać przygotowując im dodatkowe zadania do wykonania w domu. Zachęcam do udziału w konkursach przedmiotowych. Uczniom słabym przygotowuję więcej prostych ćwiczeń, pozwalających ugruntować wiedzę.
- Lekcje staram się prowadzić w sposób ciekawy, z zastosowaniem technik aktywizujących.
- W treść lekcji języka angielskiego staram się wplatać tematy bliskie uczniom, np. dotyczące internetu, ulubionych książek i filmów.
- W październiku przygotowałam imprezę szkolną z okazji Halloween.

3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7.2.3.)
- Komputer i urządzenia technologii informacyjnej wykorzystuję w codziennej pracy nauczyciela. Wszystkie testy, kartkówki oraz dokumenty szkolne opracowuję za pomocą edytora tekstu.
- Często wykorzystuję na lekcjach pomysły i materiały do nauki dostępne na stronach www.
- W ramach zajęć Szkolnego Klubu Europejskiego zachęcam uczniów do tworzenia prezentacji multimedialnych n/t państw Unii Europejskiej. Propaguję też wśród dzieci strony internetowe służące pogłębianiu wiedzy i powtarzaniu wiadomości z języka angielskiego.
- Tworzę biblioteczkę interesujących mnie tekstów i artykułów publikowanych na stronach www z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
- Nieustannie aktualizuję wiedzę dotyczącą przepisów i aktów prawa oświatowego korzystając z zamieszczanych na stronach www informacji; najważniejsze przepisy gromadzę na dysku CD.
- Często zaglądam na portale i fora internetowe poświęcone nauczaniu, korzystam z publikacji zamieszczanych przez innych nauczycieli.
- Za pomocą poczty internetowej subskrybuję biuletyny informacyjne dotyczące edukacji i nauczania, wysyłam zgłoszenia na konkursy, kontaktuję się z innymi nauczycielami. Czasami mam kontakt mailowy z rodzicami uczniów.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7.2.4.)
- Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę nauczyciela korzystając z lektury dostępnych publikacji, czasopism oraz książek.
- W razie zaobserwowanego problemu kontaktowałam się z rodzicami ucznia, omawiałam też nurtujące mnie sprawy z uczniem oraz zainteresowanymi nauczycielami.
- Rodzicom dwóch uczniów klasy IV zaproponowałam kontakt z PPP w Turku.
- Opracowywałam dodatkowe zadania dla uczniów słabszych oraz zdolnych, które rozwiązywali w domu, a omawiane były w trakcie zajęć świetlicowych.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7.2.5.)
- Na początku stażu przypomniałam sobie Statut i Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Szkolny Program Wychowawczy, Konwencję o Prawach Dziecka.
- Przeanalizowałam Kartę Nauczyciela i ustawę o systemie oświaty, rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej, awansu zawodowego, oceniania i promowania uczniów.
- Wszystkie interesujące mnie ustawy i akty prawne gromadzę na dysku CD ROM i aktualizuję je przeglądając strony www.
- Posługując się zasadami prawa oświatowego napisałam plan rozwoju zawodowego.

Żuki, 30.01.2009r Opracowała: Agnieszka Polińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.