X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4483
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W BRZOZOWIE

Jestem nauczycielem stażystą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.
Z wykształcenia jestem nauczycielem języka niemieckiego – we wrześniu 2002 r. ukończyłam dzienne studia zawodowe o specjalności nauczanie języka niemieckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (Załącznik 1.1). Również w czasie trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniu metodycznym prowadzonym przez Goethe Institut Krakau (Załącznik 1.2), warsztatach metodycznych organizowanych przez „Langenscheidt Polska” (Załączniki 1.3, 1.4, 1.5) oraz przez Wydawnictwo Szkolne PWN (Załącznik 1.6). Ukończyłam również Kurs Pierwszej Pomocy (Załącznik 1.7) oraz Kurs Komputerowy ( Załącznik 1.8). Swoją edukację kontynuuję na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Filologia Germańska (1.9)
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie odbyłam 9 – miesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Załącznik 2.1) oraz (Załącznik 2.2). Staż rozpoczęłam 01.09.2003 r., a zakończyłam 31.05.2004 r. Moim opiekunem w okresie stażu była Pani mgr Elżbieta Olearczyk – nauczyciel języka polskiego.
Uwzględniając własne osiągnięcia oraz potrzeby szkoły wynikające z Planu Rozwoju Szkoły opracowałam z pomocą opiekuna stażu swój Plan Rozwoju Zawodowego, w którym zostały wzięte pod uwagę zadania, pozwalające mi rozwijać się zawodowo na płaszczyznach organizacyjnej, osobistej, dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej (Załącznik 3.1).
We wrześniu poznałam zasady funkcjonowania szkoły (5.1.1), zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi oświaty, z których w trakcie odbywania stażu korzystałam, i które konsekwentnie starałam się stosować w praktyce (Załącznik 5.1.2). Analiza tych przepisów pozwoliła mi na opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego zgodnie z obowiązującymi wymogami, który w trakcie stażu realizowałam i starałam się wraz z opiekunem stażu systematycznie oceniać i wprowadzać w życie.
Zaznajomiłam się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły (Załącznik 5.1.3). Dzięki tym dokumentom mogłam właściwie prowadzić dokumentację szkolną. Na podstawie przepisów w nich zawartych opracowałam rozkłady materiału z przedmiotu język niemiecki dla klas pierwszych ( Załącznik 5.2) oraz dla klasy I LO ( Załącznik 5.3). Następnie zawarłam kontrakt z uczniami jako nauczyciel języka obcego (Załącznik 5.4). Jako wychowawca klasy I LO sformułowałam rozkład materiału dotyczący tematyki godzin wychowawczych,
który regularnie był realizowany w trakcie roku szkolnego ( Załącznik 5.5).
Wdrażanie Wewnątrzszkolngo Systemu Oceniania rozpoczęłam od przedstawienia uczniom Dekalogu Oceniania (Załącznik 5.6) oraz poinformowania ich o moich wymaganiach dotyczących nauki języka niemieckiego. Miało to miejsce na lekcjach organizacyjnych na początku roku szkolnego. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość zaznajomienia się również z Przedmiotowym Systemem Oceniania z Języków Obcych, dzięki któremu byli świadomi zadań i obowiązków, które czekały ich na lekcjach. Pomogło to uczniom w poznaniu i zrozumieniu zasad oceniania i realizacji przyszłych zadań wynikających z programu nauczania.
W ciągu roku szkolnego pomagałam uczniom we wdrożeniu nowych zasad, starałam się sumiennie wprowadzić w ich tajniki nowego języka i zachęcić ich do jego nauki. Na bieżąco informowałam ich o postępach w nauce, wskazywałam na ewentualne braki w wiadomościach i możliwości ich uzupełnienia, nagradzałam za sumienną pracę oraz za dodatkowe zadania, które nie należały do ich obowiązków. Zawsze starałam się oceniać obiektywnie i sprawiedliwie wykorzystując zasady oceniania obowiązujące w szkole.
Współpraca z opiekunem stażu Panią E. O. rozpoczęła się zawarciem kontraktu, w którym zostały określone zasady naszej współpracy
( Załącznik 6.1). Ustaliliśmy również Harmonogram Przebiegu Stażu (Załącznik 6.2) oraz Plan Spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem (Załącznik 6.3). Refleksje związane z hospitowanymi lekcjami (Załącznik 6.4) oraz samoocena pracy podczas stażu odzwierciedlają w pełni mój stosunek do pracy w szkole oraz prowadzenia lekcji (Załącznik 6.5).
Zgodnie z zasadami Kontraktu przeprowadzałam jedną lekcję w miesiącu
w obecności opiekuna stażu (Załącznik 7.1) oraz dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna lub przez innych nauczycieli (Załącznik 7.2).
Posiadam konspekty z hospitowanych lekcji (Załącznik 7.3), natomiast każde z obserwowanych zajęć zostało gruntownie omówione, z których wnioski i spostrzeżenia zostały zapisane w kartach przedhospitacyjnych (Załącznik 7.4) i arkuszach obserwacyjnych ( Załącznik 7.5) oraz w karcie obserwacji działań nauczyciela odbywającego staż (Załącznik 7.6).
Współpraca z opiekunem przyniosła mi wiele nowych doświadczeń, sprawiła, że zapoznałam się lepiej z pracą i funkcjonowaniem szkoły, nauczyłam się wiele nowych rzeczy, które już wykorzystuję w pracy oraz w samorealizacji. Pani opiekun chętnie służyła mi pomocą w wielu niezrozumiałych dla mnie kwestiach, wprowadziła mnie w rytm pracy w szkole, co wzbogaciło mnie o nowe doświadczenia, które mogę swobodnie wykorzystywać w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zdobytą wiedzę i umiejętności mogłam poszerzyć uczestnicząc w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących, która funkcjonuje przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie ( Załącznik 8.1) Praca ta wywarła duży wpływ na mój rozwój zawodowy, zdobyłam wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących pracy w szkole, które pozwoliły mi poszerzyć moje wiadomości odnośnie obowiązków wynikających z działań dydaktyczno - wychowawczych. Uczestniczyłam również w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu dojrzałości Załącznik 8.2).
Uczestnicząc w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli w trakcie posiedzeń Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących uczestniczyłam w wysłuchaniu referatów dotyczących funkcjonowania ścieżek edukacyjnych w praktyce szkolnej, etyki nauczyciela, oraz aktywnych metod w nauczaniu języków obcych.
Brałam udział również w lekcji koleżeńskiej z języka polskiego.
W okresie odbywania stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym Panią mgr Anną Bator (Załącznik 9.1), co pozwoliło mi w pełni zrozumieć potrzeby i problemy uczniów . Dzięki niej nauczyłam się, w jaki sposób mogę im pomóc w trudnościach w nauce, w rozwiązywaniu problemów nie tylko natury zawodowej, ale również w sferze emocjonalnej. Częste konsultacje z panią pedagog pomogły mi jako wychowawcy w rozwiązaniu niektórych problemów dotyczących bezpośrednio klasy, np. niskiej absencji. Licznymi spostrzeżeniami dotyczącymi klas, w których uczyłam języka niemieckiego dzieliłam się z wychowawcami klas, wspólnie znajdując przyczynę problemu oraz podejmując próby przezwyciężenia go.
Również jako wychowawca klasy I LO bardzo aktywnie współpracowałam
z rodzicami uczniów. Staraliśmy się wspólnie rozwiązywać problemy, głównie dotyczące zbyt wielu nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych. W ciągu roku szkolnego zorganizowałam trzy wywiadówki, informując rodziców o ocenach, liczbie opuszczonych godzin, bieżącej sytuacji w klasie oraz wynikających w ciągu roku problemach. Myślę, że moja współpraca z rodzicami układała się bardzo pomyślnie bez zbędnych konfliktów i nieporozumień. Sądzę, że zyskałam ich zaufanie, gdyż sami przychodzili do mnie dzieląc się swoimi trudnościami w wychowaniu dzieci, swoją, często nieprzychylną, sytuacją materialną i rodzinną.
Również w celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń metodycznych
i pedagogicznych konsultowałam się z kadrą nauczycielską (Załącznik 9.2). Moja współpraca z innymi nauczycielami przebiegała w miłej atmosferze, a wskazówki i uwagi dotyczące pracy w szkole pomogły mi w zapoznaniu się z zasadami rządzącymi środowiskiem szkolnym. Jestem wdzięczna nauczycielom za ich bezinteresowną pomoc.
Aby poznać bardziej środowisko uczniów klasy I LO przeprowadziłam ankietę, która została opracowana przez studentów Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, przy powstaniu której również pracowałam (Załącznik 9.3). Została ona stworzona pod kątem pedagogicznym, aby poznać środowisko uczniów, ich zainteresowania, aspiracje, sytuację rodzinną i samoocenę. Dzięki jej analizie (Załącznik 9.4) dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy na temat swoich uczniów. Teraz mogę realnie ocenić ich możliwości, poznać bliżej charakter oraz pełniej ustosunkować się do problemów, z którymi borykają się ci młodzi ludzie oraz pomóc im, gdy zaistnieje taka potrzeba.
Wychowawcy klasy wiele powie zachowanie się młodzieży poza szkołą. Wycieczka w Bieszczady, którą udało się zorganizować w pierwszym roku nauki, odbyła się w dniach: 27, 28, 29 maja 2004 r. ( Załącznik 9.5). Dzięki niej mogłam lepiej poznać swoich wychowanków, poznać ich prawdziwe ja, ich poglądy, z którymi tak często się kryją oraz ich prawdziwą sytuację rodzinną. Wielu z nich ma duże zaufanie do mnie, o czym świadczy fakt, że sami przychodzą do mnie ze swoimi problemami, gdyż tak naprawdę nie mają się do kogo zwrócić.
Brałam również aktywny udział w życiu szkoły, uczestnicząc w akademiach i apelach szkolnych (Załącznik 10.1). Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z klasą I LO przygotowałam akademię szkolną pod tytułem: „Atlas uczniów” (Załącznik 10.2). Intensywna praca związana z przygotowaniem inscenizacji sprawiła, że zobaczyłam ile trudu i poświęcenia należy zainwestować, aby uzyskać wymagane rezultaty. Zauważyłam zaangażowanie ze strony uczniów, którzy świetnie czują się na scenie, mimo, że ich wyniki w nauce pozostawiają wiele do życzenia. Dzięki temu wiem, że jest grupa osób w klasie , na którą zawsze mogę liczyć.
Aby poznać opinię uczniów na temat mojej pracy jako nauczyciela przeprowadziłam ankietę, która dotyczyła sposobu prowadzenia zajęć, sprawiedliwego stawiania ocen zgodnie z zasadami Przedmiotowego Systemu Oceniania na lekcjach języka niemieckiego ( Załącznik 10.3). Analiza ankiety pozwoliła uczniom na szczere wypowiedzenie się na temat jakości prowadzonych zajęć, ich stosunku do mnie, metod nauczania, jak również atmosfery w klasie na moich lekcjach oraz na temat nastawienia do mnie i przedmiotu. Ja natomiast miałam okazję dowiedzieć się prawdy o mnie jako o nauczycielu.
Dzięki przestudiowaniu fachowej literatury pogłębiłam znacznie swoją wiedzę, korzystając z różnorodnych publikacji pedagogicznych, psychologicznych i metodycznych oraz stron WWW (Załączniki 10.4). Tenże proces przyczynił się do uzyskania cennych wskazówek dotyczących pracy w szkole, poszerzenia umiejętności zawodowych oraz wiedzy fachowej i metodycznej, sprawił, że ujrzałam pracę nauczyciela i jego rolę w wychowaniu w nieco innym świetle. Literatura ta dostarczyła mi nowych pomysłów dotyczących prowadzenia lekcji, pomogła w zrozumieniu wielu nowych dla mnie zjawisk i definicji.
Starałam się również gromadzić własne pomoce naukowe, które są mi potrzebne do uczenia i nauczania języka niemieckiego (Załącznik 10.5). Zgromadzone materiały pomagają mi w osiągnięciu postawionych sobie celów, tzn. w bardziej efektywnym przekazywaniu wiedzy uczniom oraz w procesie samokształcenia i samorealizacji.
Ponadto, aby systematycznie kontrolować wiedzę uczniów na bieżąco opracowywałam zestawy ćwiczeń i testy oraz inne pomoce, które pomagały
w zrozumieniu danego zagadnienia, jak również bardziej obrazowo zaprezentować kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych (Załącznik 10.6).
Podsumowując moje własne osiągnięcia oraz stopień realizacji postawionych mi zadań stwierdzam, że znacznie podniosłam efektywność mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej, poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności, wzbogaciłam się o nowe doświadczenia, które z pewnością zaowocują w przyszłości. Przede mną jeszcze daleka droga w osiągnięciu sukcesu zawodowego, ale sądzę, że dzięki intensywnej pracy oraz wnikliwemu wypełnianiu swoich obowiązków będę w stanie lepiej służyć szkole oraz dbać o jej lepszy wizerunek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.