X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4903
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta: mgr Magdalena Cebula
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009 r.
Opiekun stażu:
Staż pracy: 5,5 roku

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2008 roku w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 12 września 2008 roku, poprzez:

I. Realizację zadań związanych z organizacją stażu.
1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593)
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.
Nr 214, poz. 1580)
c) Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. Nr 118,poz.1112 z późniejszymi zmianami).

II. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym takich dokumentów jak:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (DZ.U. 1991, nr 95, poz. 425);
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami);
c) Statut Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku;
• Program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny
• Wewnątrzszkolny System oceniania
d) Regulamin pracy w Samorządowym Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Chełmku
2. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi:
a) Dzienników lekcyjnych
b) Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej
c) Dzienników zajęć pozalekcyjnych
3. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także przestrzegałam ich zasad w codziennej pracy

III. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
W ramach tego zadania przeprowadziłam 9 lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej w obecności opiekuna i dyrektora szkoły. Po zajęciach rozmawiałam z opiekunem stażu i dokonywałam analizy przeprowadzonych lekcji. Omówienie moich lekcji przez opiekuna przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Hospitacje to cenne doświadczenie, które pomogło mi w doskonaleniu warsztatu pracy zawodowej. Efektem lekcji hospitowanych są przygotowane przeze mnie scenariusze wszystkich przeprowadzonych zajęć i konkursów. W ciągu roku szkolnego przeprowadziłam konkursy czytelnicze wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Opracowałam samodzielnie regulaminy oraz pytania konkursowe korzystając z własnej wiedzy i doświadczeń. Jeden z konkursów dla klasy VI („Kłamczucha, kwiat kalafiora – książki, które nigdy się nie nudzą) został zastąpiony innym (Ania z Zielonego Wzgórza - książka ponadczasowa”) ze względu na to iż jedną z lektur przeniesiono do gimnazjum . Szczególną uwagę chcę zwrócić na pozaplanowy konkurs czytelniczy przeprowadzony w klasach I i II gimnazjum. Konkurs czytelniczy miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z przeczytanych lektur w tym roku szkolnym.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Podczas realizacji tego zadania brałam udział w 9 lekcjach bibliotecznych przeprowadzonych przez opiekuna stażu – mgr Mariolę Krzeczkowską oraz w 1 lekcji języka polskiego u mgr Jadwigi Ganobis. Poprzez obserwacje i rozmowy z nauczycielami prowadzącymi, wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia lekcji. Wdrożyłam w swój warsztat pracy różne metody i formy pracy, które zaobserwowałam na lekcjach.

V. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W trakcie roku szkolnego uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Ukończyłam kursy organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu m.in: Udany start 1 – planowanie rozwoju zawodowego”, „Udany start 2 - planowanie pracy dydaktycznej”, które pozwoliły mi lepiej zrozumieć problematykę stażu w szkole. Uczestniczyłam również w licznych konferencjach szkoleniowych, organizowanych na terenie placówki. Wzięłam udział w warsztatach – „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej”, dzięki którym poznałam zasady współpracy z tego typu uczniami.
Przez cały okres mojej pracy systematycznie dokształcałam się w różnych aspektach . Wzięłam udział w szkoleniu „ADHD – objawy i sposoby pomocy na terenie szkoły lub placówki oraz wielu kursach takich jak:” Kierownik wycieczki szkolnej”, „Tworzenie stron internetowych” i „Komputerowe protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej”. Uczestniczyłam również w wycieczce szkoleniowej do Biblioteki Śląskiej w Katowicach zorganizowanej przez Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, którego jestem członkiem.
Oprócz praktycznych umiejętności zdobywanych na drodze doświadczeń starałam się zgłębiać teorię. Korzystałam z licznych czasopism bibliotekarskich („Poradnik bibliotekarza”, „Biblioteka w szkole” , „Vademecum nauczyciela bibliotekarza), co pozwoliło poszerzyć wiedzę z dziedziny bibliotekoznawstwa. Studiowałam także rozmaite lektury z zakresu psychologii czy pedagogiki. Z książek uczyłam się jak należy rozmawiać z dziećmi , by nas słuchały (Mazlish Elaine, Faber Adele „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły), jak postępować z młodzieżą w okresie dojrzewania (Gordon Thomas „Wychowanie bez porażek”) oraz jak rozwiązywać problemy młodzieży (Joanna Danielewska „Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia”; Klaus Schaeffer „Jak przeżyć szkołę?”).
Zdobytą wiedzę wzbogacali także inni nauczyciele,
z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.

VI. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Na rozwój zawodowy niewątpliwie wpłynęło powierzenie mi dodatkowego zadania w szkole, jakim było członkostwo w komisji egzaminacyjnej zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego w części język obcy nowożytny, dzięki czemu miałam możliwość wdrożenia się w trudną tematykę egzaminu. Byłam również opiekunem na dyskotekach organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Nawiązałam także współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam z nimi sprawę czytelnictwa uczniów i metody zwiększenia efektywności czytania.

Podsumowanie.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego nauczyciela.
Zauważyłam, że najlepsze efekty dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Zauważyłam również, że do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich a także zrozumieć ich zachowania i reakcje..
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę biblioteki, nauczanie młodzieży poprzez uświadamianie im czym jest książka i media, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Moim założeniem w pracy nauczyciela jest wzbudzenie u uczniów potrzeby czytania oraz uświadomienie im sensu istnienia książki. Poprzez owocną pracę oraz dobre relacje z uczniami to założenie udało mi się zrealizować.
W czasie minionego stażu udało mi się osiągnąć prawie wszystkie cele określone w planie rozwoju zawodowego. Nie udało mi się jedynie zorganizować wycieczki edukacyjnej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu ze względu na niedojrzałość niektórych uczniów do korzystania z tej placówki i niewłaściwe ich zachowanie.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

Chełmek, 01.06.2009 r. Magdalena Cebula

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.