X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47676
Przesłano:

Częściowe sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela mianowanego

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ;
(§ 8 UST. 3 PKT 1)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty

Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci

W swojej pracy z dziećmi stosowałam pełen wachlarz metod aktywizujących- burzę mózgów, dramę, dyskusję, gry dydaktyczne, plansze edukacyjne, prezentacje multimedialne, nagrania dźwiękowe, zabawy sensoryczne oraz inne zabawy usprawniające i kształtujące Integrację Sensoryczną itp. Praca metodami aktywizującymi znacznie wpłynęła na podniesienie sprawności intelektualnych dzieci, uwolniła w nich aktywność, pomysłowość i inwencję twórczą. Dzięki zastosowaniu tych metod wychowankowie nauczyli się wzajemnej współpracy, komunikowania się podejmowania nowych wyzwań i odpowiedzialności za wynik własnej pracy i pracy grupy. Uważam, że powinnam nadal pogłębiać swoją wiedzę w tym obszarze.

W pracy z grupą często stosowałam również metodę „Ruchu rozwijającego” Weroniki Sherbone, „Dziecięcą matematykę” prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze: „Metodę Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, „Pedagogika Zabawy”, „Gimnastykę twórczą” R. Labana, metody integracyjne, metody ewaluacyjne, stacje zadaniowe, plany aktywności dziennej czy alternatywne metody komunikacji
Wspierałam dzieci niepełnosprawne podczas aktywnej edukacji i uświadamiania dzieciom, zasad wzajemnej tolerancji i akceptacji.

W okresie pandemii brałam udział w szkoleniach on-line, e-konferencjach i webinariach: „Kompetencje kluczowe wychowaniu przedszkolnym”, ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym, „Sensoryczno-plastyczna Wielkanoc przedszkolaków”, „Przyszłość dzisiejszego przedszkolaka”,
Zdobyłam niezbędną wiedzę w celu samodoskonalenia i podnoszenia jakości pracy własnej w czasie prowadzenia zajęć oraz placówki, w której jestem zatrudniona poprzez różnego rodzaje kursy: „Praca z dzieckiem z afazją” i studia podyplomowe na kierunku: „Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji”, „Autyzm Zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwojowe. Diagnoza i terapia”, „Nauczanie historii w SP i ponadpodstawowych”.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się techniką komputerową i informacyjną

Zapoznałam się z artykułem „Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/999/MAT_1_1.pdf
Pogłębiałam swoją wiedzę na temat Pedagogiki Zabawy, wykorzystanie w tym celu ze stron internetowych: http://abcmalucha.net/koncepcje-pedagogika-zabawy-klanza/, https://www.sbc.org.pl/Content/10086/Kedzior_Pedagogika_zabawy.pdf,
W swojej codziennej pracy na bieżąco korzystałam z komputera, oraz Internetu: pisząc plan rozwoju czy sprawozdania. Ponadto korzystałam z programu Microsoft Office – Word, Powe Point, Picasa, Paint - przygotowując dyplomy, prezentacje multimedialne, zdjęcia na stronę przedszkola i fanpage w mediach społecznościowych. Często korzystałam z przeglądarki Internetowej do wyszukiwania ciekawych pomysłów na prace plastyczne czy aplikacji pinterest by zaczerpnąć inspiracji.
W okresie pracy zdalnej technika komputerowa i informacyjna przysłużyła się do sprawniejszej komunikacji z rodzicami za pomocą Internetu (grupa zamknięta Whats ‘ up i Fanpage przedszkola na FB), przesyłanie wzajemnych informacji drogą e-mailową jak również posługiwanie się komunikatorami skocznościowymi typu: Messenger i What’s up.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Umiejętnie posługiwałam się komputerem w pracy jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji i inspiracji w pracy z dziećmi. Redagowałam gazetki dla rodziców w ramach pedagogizacji.
Wykorzystywałam techniki komputerowe i różne programy do tworzenia kart pracy, scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych: korzystałam w tym celu ze stron https://przedszkolankowo.pl/, oraz www.eduzabawy.pl, , https://www.printoteka.pl/pl/start; bloga: https://panimonia.pl/ i wielu innych

Na bieżąco śledziłam informacje dotyczące aktualizacji prawa oświatowego ze strony gov.pl

Wykorzystywałam do pracy z dziećmi różnego rodzaju prezentacje multimedialne, bajki terapeutyczne, nagrania dźwiękowe, audiowizualne korzystając w tym celu z laptopa bądź magnetofonu: nagrania dźwiękowe, piosenki i słuchowiska na płycie CD lub USB

Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów w celu sprawniejszej komunikacji z rodzicami
- założenie i prowadzenie grupy zamkniętej rodziców na Facebooku i w komunikatorze Whats’up
- współprowadzenie Fanpage’a przedszkola na portalach społecznościowych
- komunikacja z rodzicami poprzez komunikatory: Messenger, Whats’up
- korzystanie z Internetu w celu podniesienia jakości swojej pracy (scenariusze zajęć, karty pracy, pomoce dyd.) wzbogacania wiedzy oraz jako źródła inspiracji do dekoracji Sali, kącików tematycznych, czy dekoracji na uroczystości przedszkolne

Dzięki zasobom Internetu wzbogaciła się moja wiedza i udoskonalił się mój warsztat pracy

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
(§ 8 UST. 3 PKT 2)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty

Prowadzenie zajęć otwartych
Prowadziłam zajęcia otwarte „koleżeńskie” dla innych nauczycieli w placówce, mające na celu wspólne dzielenie się doświadczeniem i zdobytą wiedzą. Ponadto prowadziłam zajęcia dla nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego odbywających awans zawodowy jak również zapraszałam tych nauczycieli na organizowane przeze mnie uroczystości i wydarzenia grupowe.
Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Opublikowałam na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości. Wzbogacałam biblioteczkę przedszkolną we własne konspekty, scenariusze i autorski plan pracy z dzieckiem zdolnym. Ponadto udostępniałam koleżankom swój warsztatu pracy scenariusze zajęć, konspekty i pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
Prowadziłam szkolenia w ramach WDN w trakcie Rady Pedagogicznej „szkoleniowej”, które polegały na opracowaniu i wygłoszeniu referatów, czytaniu notatek szkoleniowych dla nauczycieli.

Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.

Dzieliłam się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach tzw. „Szkoleniowa Rada Pedagogiczna”. Udostępniałam nauczycielom z mojej placówki swoje opracowania, notatki i materiały z odbytych szkoleń i studiów podyplomowych co wpłynęło na lepszą jakość współpracy i wymiany doświadczeń. Po przeprowadzeniu zajęć otwartych i uroczystości dla nauczycieli odbywających staż zawodowy dzieliłam się z nimi wiedzą poprzez udostępnianie swoich konspektów i scenariuszy oraz omawianie przebiegu zajęć/uroczystości.
Wspólnie z nauczycielami rozwiązywałam problemy (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów). Udostępniałam koleżankom swój warsztat pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, starałam się na bieżąco służyć radą i pomocą w przygotowaniu zajęć, opracowaniu dokumentów, pomocy dydaktycznych itp. szczególnie nauczycielom odbywającym staż zawodowy.

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy.
Publikowałam na bieżąco za zgodą rodziców osiągnięcia w realizacji projektów edukacyjnych na stronie projektu: „Piękna nasza Polska cała”, jak również zdjęcia z przeprowadzanych zajęć metodami aktywnymi na stronie naszej placówki i jej Fanpage’u w mediach społecznościowych. Publikowałam w Internecie na portalach edukacyjnych (Bliżej Przedszkola, www.edux.pl) własne scenariusze zajęć i uroczystości, zbiorów zabaw itp. Udostępniałam materiały własne nauczycielom w placówce. Rozwijałam umiejętności współdziałania w zespole.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH;
(§ 8 UST. 3 PKT 3)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty

Praca z dziećmi z afazją i niepełnosprawnością ruchową
Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne w ramach terapii pedagogicznej oraz zajęcia o charakterze wspierającym: trudności motoryczne (terapia ręki); usprawniające: percepcję wzrokową i słuchową, pamięć i koncentrację; rozwijające wiedzę ogólną dziecka i kształtujące umiejętności matematyczne
Praca z dzieckiem zdolnym
W okresie odbywania stażu miałam okazję pracować z dzieckiem zdolnym w Zerówce. Jako wychowawca opracowałam dla niego własny Program Pracy, z którego na bieżąco korzystałam by rozwinąć i kształtować uzdolnienia dziecka.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Brałam aktywny udział w programach, akcjach, projektach - realizowałam zadania ujęte w programach oraz projektach edukacyjnych – prowadziłam dokumentację, opracowywałam pisane sprawozdania podsumowujące mój udział i ich realizację na terenie placówki.
- Udział w ogólnopolskim programie „Optymistyczne Przedszkole” którego celem jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.
- Realizacja programu wychowania przedszkolnego "Zbieram, poszukuję, badam”- głównym celem programu jest holistyczny – wszechstronny rozwój dziecka
- „Mamo, tato wolę wodę” – udział w programie edukacyjnym, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie
„Cała Polska czyta dzieciom” udział w kampanii społecznej mającej na celu wprowadzenie dzieci w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów itp.
- realizacja projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, mający na celu wprowadzenie dzieci w świat książki i wzbudzenie zainteresowań czytelniczych

- ,,Międzynarodowy Dzień Kropki”- święto kreatywności i zabawy.
- „Międzynarodowy Dzień Uśmiechu” - głównym celem tego święta jest zwrócenie uwagi na to, aby wszyscy dużo się uśmiechali i poświęcali większą uwagę dobrym uczynkom.
- Organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym: ,,Międzynarodowy Dzień Ziemi”- celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych oraz uświadomienie dzieciom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi
- Aktywnie wspierałam dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce jak również regionalnych i ogólnopolskich:
- byłam koordynatorem i realizowałam w naszej placówce, ogólnopolski projekt edukacyjny o treściach patriotycznych: „Piękna nasza Polska cała”;
- udział w gminnych i regionalnych „Przeglądach kolęd i pastorałek” oraz konkursach recytatorskich
- coroczny udział w Konkursie Plastycznym organizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: „Ryba i ptak pytają wciąż tak: skąd tyle plastiku od gór do Bałtyku?” ; „Czy wiecie co powinno mieć każde dziecko na świecie?”
- udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mieszkam w Beskidach”
- udział w akcjach informacyjno- edukacyjnych organizowanych przez Inspektorat Sanitarny w Żywcu: „Koronawirus. Chroń siebie i innych”; „Wirusoochrona” - #lekcjahigieny
- udział w akcji organizowanej przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny „Klub Zdrowego Przedszkolaka” mający na celu zapobieganie wirusom, prowadzenie właściwego trybu życia jak również prawidłowego odżywiania się dzieci
Organizowałam uroczystości przedszkolne takie jak : Pasowanie na przedszkolaka/ Zerówkowicza, Dzień Przedszkolaka, obchody Dnia Niepodległości, Spotkanie z Mikołajem, Kolędowanie dla rodziców, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Kiermasz Wielkanocny, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Piknik Rodzinny, Dni Kolorowe w przedszkolu, zajęcia otwarte dla rodziców itp.
Udział w konkursach, akcjach i uroczystościach miał na celu rozbudzanie u dzieci wiary we własne siły i możliwości oraz wykazanie się zdolnościami plastycznymi, recytatorskimi, teatralnymi i artystycznymi- wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości dzieci. Przydzielanie ról w uroczystościach przedszkolnych i udział w konkursach dostosowany do możliwości dziecka i jego talentów – proces indywidualizacji. Poprzez aktywne uczestnictwo w projektach edukacyjnych i konkursach, przyczyniłam się do promowania w ten sposób działalności swojej placówki.

Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
• Współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu: logopeda,
• Współpraca ze specjalistami pracującymi w szkole: pedagog szkolny,
• Współpraca ze specjalistami pracującymi w PPP w Żywcu: psycholog, pedagog, logopeda
• Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jako koordynator zespołu do udzielania pomocy psych-pedagogicznej
• Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jako koordynator zespołu do udzielania pomocy psych-pedagogicznej
• Wsparcie w pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Współpraca ze specjalistami PPP dostarczyła placówce możliwość nabycia nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym

Byłam organizatorem lub włączałam się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących) na szczeblu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim:
- „Góra Grosza”- włączenie się w ogólnopolską akcję- udział zbiórki monet w przedszkolu;
- „Odkręcając butelkę, pamiętaj o nakrętce”- udział w zbiórce nakrętek z plastikowych butelek – „Bazarek dla Olusia”
- „I Ty możesz zostać Mikołajem” – świąteczna akcja – zorganizowałam zbiórkę zabawek i materiałów plastycznych dla dzieci z Onkologicznego oddziału Szpitala Dziecięcego w Katowicach
- „Zbiórka na rzecz schroniska bezdomnych zwierząt w Żywcu” – udział w akcji
- „Szlachetna paczka” – włączenie się do akcji
-„Kartka dla Seniora”- udział w akcji

Moje zaangażowanie w akcje społeczne wpłynęło na zwiększenie zakresu jego działań oraz uwrażliwiło dzieci na potrzeby i problemy innych. Pomogło wzbudzić w wychowankach empatię i zrozumienie oraz kształtować w nich pożądane wartości moralne.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

• Współpraca ze Szpitalem Dziecięcym w Katowicach– zbiórka materiałów higienicznych
• Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• Współpraca ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Żywcu– udział w akcjach informacyjno-edukacyjnych
Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
• Organizowanie wyjść:
- do miejsc użyteczności publicznej: Biblioteki publicznej, Kina, Teatru itp.
- do parków, lasów;
- zwiedzanie swojej miejscowości.
• Organizowanie wycieczek multimedialnych w czasie pandemii
• Zapoznanie dzieci z wykonywaniem różnych zawodów policjant, strażak, bibliotekarz przy użyciu filmów edukacyjnych i wywiadów on-line

Realizowanie tematyki oraz organizowanie i udział w wydarzeniach związanych z integracją i niepełnosprawnością
Organizacja w przedszkolu:

• Międzynarodowy Dzień Tolerancji;
• Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych;
• Światowy Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu;
• Dni Godności Osób Niepełnosprawnych;
• Światowy Dzień Ludzi z Zespołem Downa
- Współorganizowanie w przedszkolu “Dnia ciszy”, w nawiązaniu do realizowanego programu z komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niemówiących, które posługują się obrazkiem i gestem.
- Realizowanie programu: „Porozmawiajmy” – program z komunikacji alternatywnej i wspomagającej z użyciem piktogramów i planu dnia dla dzieci nieposługujących się mową werbalną.

Pomoc dzieciom w podnoszeniu wiary we własne możliwości poprzez występy

Współpraca z rodzicami/ z rodziną dziecka
• Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych.
• Konsultacje indywidualne dla rodziców (w miarę potrzeb w związku z pandemią COVID 19 telefonicznie, czy poprzez komunikatory, maile)
• Pedagogizacja rodziców poprzez wysyłanie treści pedagogicznych przy użyciu komunikatorów lub maili; „ABC rodzica” na gazetce i na stronie internetowej przedszkola
Organizowanie uroczystości z rodzicami- integracja dzieci: Pasowanie, Dzień Przedszkolaka, Wieczór Kolęd, Dzień Mamy i Taty, Piknik Rodzinny, wyjazdy i wycieczki z rodzicami; zajęcia otwarte dla rodziców itp.

Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola wpływa na podniesienie jakości pracy i bogacenie jej bazy dydaktycznej.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki:
Udział w:
• warsztatach metodycznych i webinariach m.in. „ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym”; „Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”; „Przyszłość dzisiejszego przedszkolaka”; „Zabawy wychowujące do wartości" itd.
• szkoleniach i kursach doskonalących ( również on-line) m.in. „Sensoryczno – plastyczna działalność przedszkolaków”
• konferencjach dotyczących m.in. doskonalenia zawodowego
- uczestnictwo i uzyskanie certyfikatu w modułach projektu: „Mały miś w świecie literatury” – moduł 1 „Książki z dzieciństwa”, oraz „Supertajny projekt”
- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji. Autyzm, ZA i całościowe zaburzenia rozwojowe dzieci oraz Nauczanie historii w SP i Ponadpodstawowych
Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji. Poprzez samodoskonalenie wzrósł poziom moich kompetencji jako nauczyciela, co wpłynęło na jakość pracy mojej placówki.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI,
(§ 8 UST. 3 PKT 4a)

Zrealizowane zadania Przebieg realizacji Terminy Efekty

W trakcie odbywania przeze mnie stażu, opracowałam autorski program pracy z dzieckiem zdolnym w wieku przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020. Dziecko było moim wychowankiem w grupie „O”. Jako wychowawcy moim głównym założeniem w tworzeniu programu było wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. A także umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka, sprzyjanie uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego a tym samym umożliwianie realizowania się indywidualnej linii rozwojowej. Autorski program zawiera cele, treści, metody i formy pracy które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego i, które w spójny sposób ją uzupełniają Realizowany był przeze mnie w trakcie zajęć zintegrowanych w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA DORADCY – METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
(§ 8 ust. 2 pkt. 4b)

W trakcie mojego awansu pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień mianowany (wrzesień 2020 – maj 2021), oraz nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień kontraktowy (wrzesień 2021-maj 2022). Dodatkowo pełniłam również funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych (styczeń 2021) dla studentki odbywającej pedagogiczne studia magisterskie.
W trakcie odbywanego stażu pełnieniłam funkcję koordynatora akcji inf.-edukacyjnej Inspektoratu Sanitarnego pt. „Wirusoochrona” #lekcjahigieny (rok szkolny 2020/2021) oraz koordynatora projektu ogólnopolskiego „Piękna nasza Polska cała” (rok szkolny 2021/2022). Przez cały okres odbywania stażu pełniłam funkcję koordynatora zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizując posiedzenia zespołu, sporządzając IPET, Wielospecjalistyczne Oceny Funkcjonowania dziecka w porozumieniu z członkami zespołu. Przez cały okres trwania stażu pełniłam też funkcję protokolanta Rad Pedagogicznych.

Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dożo satysfakcji i dostarczyła wiele cennych doświadczeń. Myślę, że wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania niektórych obszarów życia szkoły.
Zakończenie stażu nie zamyka moich poszukiwań na gruncie wychowawczo – dydaktycznym. W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby dobrze realizować zadania szkoły i przedszkola.
Codzienny uśmiech i postępy moich uczniów i przedszkolaków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.