X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47640
Przesłano:

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - § 8 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
2. Udział w innowacji „Wychować człowieka mądrego”.
3. Organizacja konkursów szkolnych.
4. Oprawa muzyczna i prowadzenie uroczystości szkolnych.
5. Działania zmierzające do poprawy bazy gospodarczej szkoły.
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
„Nie ważne ile masz lat, starcem zostaje ten, kto przestaje się rozwijać.” Henry Ford
Profesjonalizm nauczyciela przejawia się w ustawicznym rozwoju i samodoskonaleniu. Dzięki wsparciu mojej placówki mam możliwość uczestniczenia w interesujących formach doskonalenia zawodowego. Wiedzę i umiejętności zaczerpnięte ze szkoleń wykorzystuję na bieżąco w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W grudniu bieżącego roku mam nadzieję poszerzyć swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego. W tym celu kontynuuję studia podyplomowe w tej dziedzinie.
Posiadam także certyfikat ukończenia kursu e-learningowego z umiejętności coachingowych nauczyciela prowadzonych przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH.
W moim dorobku zawodowym znajduje się również certyfikat ukończenia kursu tutorskiego I stopnia, który umożliwił mi udział w innowacji pedagogicznej pt.: „Wychować człowieka mądrego”.
Cały okres stażu upływał mi również na zgłębianiu tematyki dotyczącej wykorzystania elementów neurodydaktyki w procesie uczenia się i nauczania. W tym celu na bieżąco śledziłam konferencje doświadczonych w tej dziedzinie specjalistów oraz czytałam liczne publikacje dotyczące tego tematu. Jedną z moich największych inspiratorów jest dr Marzena Żylińska, propagatorka nowoczesnej kultury uczenia się w oparciu o wiedzę płynącą z neuronauki. Powołuje się ona na najbardziej aktualne rezultaty wieloletnich badań nad mózgiem w procesie uczenia się. Na ich podstawie postuluje radykalną zmianę w podejściu do doboru treści i sposobu nauczania tych treści. W obszarze zainteresowań dr Żylińskiej jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zbyt niskie jej zdaniem wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych z języków obcych. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się na stronie internetowej wydawnictwa Macmillan w sekcji „Small talks”, które śledzę na bieżąco. W marcu bieżącego roku mam zamiar uczestniczyć w III ogólnopolskiej konferencji neurodydaktycznej zatytułowanej „Szkoła przyjazna mózgowi”. Śledzenie postępów w dziedzinie neurodydaktyki jest moją pasją nie od dziś, dlatego też na bieżąco śledziłam coroczną akcję edukacyjną o nazwie „Tydzień mózgu”. Do wygłaszania prelekcji zapraszani są tam wybitni eksperci promujący dziedzinę jaką jest neurobiologia i neurodydaktyka.
Efekty:
 wzbogacenie własnego warsztatu pracy o umiejętności coachingowe, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw i charakteru wśród uczniów oraz umacnianie relacji między nauczycielem a uczniem
 pogłębienie wiedzy i kompetencji miękkich niezbędnych do utrzymywania prawidłowych relacji wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły
 skonstruowanie scenariuszy lekcyjnych dla całej społeczności szkolnej kładących nacisk na wszechstronny rozwój ucznia
 przeprowadzanie prelekcji dla rodziców i wspieranie ich w codziennym trudzie wychowania i kształcenia swoich dzieci
 podniesienie jakości pracy szkoły i jej prestiżu dzięki nauczycielowi dbającemu o własny rozwój
 posiadanie fachowo opracowanych materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami
 podniesienie kwalifikacji zawodowych
 dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi uczestnikami projektu „Wychować człowieka mądrego”
 kształcenie wśród uczniów umiejętności indywidualnej pracynad odkrywaniem swoich mocnych stron
 pokazanie uczniom możliwości pracy nad rozwijaniem samodzielnego myślenia i kreatywnego podejścia do problemów
 odejście od tzw. edukacji „masowej” w stronę edukacji nastawionej na rozwój indywidualny jednostki
 możliwość prowadzenia w szkole lekcji z doradztwa zawodowego
2. Udział w innowacji „Wychować człowieka mądrego”.
„Co z tego, że mamy XXI wiek i coraz lepsze technicznie cywilizacje, kiedy nie potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka, a rozwój emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego.” Woody Allen
Kolejnym ważnym obszarem mojej pracy zawodowej jest tutoring oraz aktywne podejmowanie działań zmierzające do promowania tego podejścia w nowoczesnej edukacji. Tutoring to forma zindywidualizowanej pracy z uczniem koncentrująca się na pracy z celami oraz wykorzystująca mocne strony ucznia. Opiera się ona na bezpośrednim spotkaniu tutora z podopiecznym, w relacji „mistrz” – „uczeń”. Tutor to osoba wyposażona w wiedzę, doświadczenie, umiejętności życiowe, co predysponuje go do formowania w sposób holistyczny swojego wychowanka. W atmosferze zaufania i dialogu oraz wzajemnego poszanowania potrzeb wychowanek otrzymuje wsparcie nie tylko w samym nabywaniu wiedzy, ale również w odkrywaniu własnych talentów, pasji i drzemiących w nim zasobów.
Rozwój takich umiejętności jak: kreatywne rozwiązywanie problemów, wyznaczanie bliskich i dalszych celów, konsekwencja w realizowaniu zaplanowanych działań, otwartość na poglądy innych osób czy umiejętność prowadzenia rozmów i kontrolowania emocji to jedne z wielu efektów płynących z właściwie prowadzonych spotkań tutorskich. Satysfakcja jest obopólna. Z jednej strony uczniowi tworzy się warunki do wszechstronnego rozwoju oraz pomaga w kształtowaniu autonomii i realizacji planów, z drugiej zaś obserwowanie rozwoju osobistego swojego podopiecznego daje wiele satysfakcji i poczucia spełnienia tutorowi. W moim mniemaniu chroni to też pedagoga przed wypaleniem zawodowym i utrzymuje motywację do pracy na wysokim poziomie.
W roku szkolnym 2017/2018 moja szkoła zaangażowała się w ogólnopolski projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Wychować człowieka mądrego”. Głównym celem projektu było przygotowanie kadry pedagogicznej do wspierania ucznia w jego rozwoju, planowaniu przez niego własnej ścieżki zawodowej ,a także wzmacnianiu jego mocnych stron. Przed rozpoczęciem szkolenia miałam pewną wiedzę na temat tego nurtu, ale dopiero praktyczne ćwiczenia i wyposażenie w konkretną wiedzę psychologiczną oraz narzędzia tutorskie sprawiły, że temat ten stał się integralną częścią mojej pracy zawodowej. Do najczęściej stosowanych przeze mnie narzędzi ( zarówno na indywidualnych spotkaniach z podopiecznym, jak i pracy z klasa wychowawczą ) należą:
 mój herb
 metoda niedokończonych zdań
 o postawach życiowych
 jak zaplanować swój dzień
 co cię wznosi, a co ściąga w dół?
 lista pasji
Wiele z narzędzi tutorskich pozyskałam z wymiany doświadczeń z nauczycielami, którzy posiadają dłuższe doświadczenie w pracy z tym modelem. W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 brałam udział w wyjeździe do Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym w celu wymiany doświadczeń związanej z prowadzeniem i koordynacjątutoringu. W trakcie spotkania miałam możliwość obserwować, w jaki sposób oraz za pomocą jakich ćwiczeń realizowane są główne założenia zarówno tutoringu dydaktycznego jak i wychowawczego oraz wymienić spostrzeżenia z dyrekcja placówki i kadrą tutorską.
Dyrekcja, widząc moje zaangażowanie powierzyła mi funkcję członka zespołu do spraw wdrażania i monitorowania tutoringu. Wraz z koordynatorem projektu i dwoma innymi członkami byłyśmy odpowiedzialne za następujące zadania:
 zapoznanie rodziców uczniów naszej szkoły z założeniami projektu „Wychować człowieka mądrego”
 rekrutacja uczniów do poszczególnych tutorów
 opracowanie harmonogramu spotkań tutorów z uczniami
 opracowanie karty pracy tutora i ucznia oraz wzoru kontraktu między tutorem a podopiecznym
 monitorowanie oraz ewaluacja podejmowanych w szkole działań tutorskich
 organizacja spotkań z rodzicami uczniów objętych tutoringiem w celu określenia poziomu satysfakcji z prowadzonych spotkań tutorskich i wypracowywania wniosków na przyszłość
 dbanie o prawidłowy przepływ informacji dotyczący projektu
 opracowanie wrześniowej gazetki szkolnej promującej tutoring
 udział w comiesięcznych superwizjach oraz szkoleniach dotyczących tutoringu
Po kilku miesiącach pracy tutorskiej 9 maja 2018 r. przeprowadziłam również zajęcia warsztatowe dla wszystkich moich podopiecznych. Skorzystałam ze swoich pomysłów, ale również ćwiczeń zaprezentowanych w 7 module szkolenia. Miały one na celu wsparcie uczniów w zakresie poznawania i wyrażania swoich emocji oraz rozwoju osobistego. Scenariusz i materiały dydaktyczne z tego spotkania zostały następnie zaprezentowane przez koordynatora projektu w trakcie zjazdu tutorów szkolnych z całej Polski.
Efekty dla nauczyciela:
 rozwój swojego warsztatu pracy
 zwiększenie poczucia sensu i satysfakcja ze wzrostu wśród uczniów zaufania do nauczyciela
 wzmocnienie relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem
 wypracowanie własnych narzędzi tutorskich w pracy wychowawczej
 wzbogacenie banku materiałów
 możliwość wymiany doświadczeń i refleksji na temat prowadzenia tutoringu
Efekty dla ucznia:
 podniesienie poziomu samoakceptacji
 rozwój umiejętności społecznych dziecka
 efektywniejsze nabywanie kompetencji miękkich przez uczniów
 wspieranie ucznia w wyznaczaniu przez niego celów oraz ich realizacji za pomocą metod coachingowych
 pomoc uczniowi w odkrywaniu jego mocnych stron i wykorzystaniu własnych zasobów
 udzielanie uczniowi porad i wyposażenie ucznia w narzędzia pozwalające na tzw. wychodzenie z własnej strefy komfortu i podejmowanie wyzwań
 kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za wykonywane zadania
 podnoszenie własnej wartości i dostrzeganie jej u innych
 zaspokajanie potrzeb bycia akceptowanym, wspieranym, rozumianym i docenianym
 poczucie bezpieczeństwa w relacji tutor - podopieczny
Efekty dla szkoły:
 zainspirowanie grona pedagogicznego do podejmowania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w obszarze edukacji
 zdobycie praktycznych narzędzi i metod kształcenia kompetencji miękkich
 doskonalenie planowania działań edukacyjnych
 przywrócenie osobowego wymiaru kształcenia i wychowania
 nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój tutoringu w szkole ( m.in. ze Szkołą Podstawową im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym ).

3. Organizacja konkursów szkolnych.
„Piękny jest człowiek robiący coś z pasją” Wera Gorczyńska
W roku szkolnym 2017/2018 byłam przewodniczącą szkolnej komisji konkursowej z języka angielskiego. W celu sprawnego przeprowadzenia konkursu zapoznałam się szczegółowo z regulaminem i harmonogramem konkursu oraz zadaniami przewodniczącego. Następnie poinformowałam o najważniejszych kwestiach związanych z organizacją konkursu nauczycieli języków obcych oraz rozdzieliłam sprawiedliwie zadania wśród których znajdowało się między innymi poinformowanie uczniów o terminie konkursu, zakresie materiału, przekazaniu rodzicom oświadczeń do podpisania. Do moich zadań należało również dbanie o ochronę tajemnicy zadań konkursowych, sprawne przeprowadzenie etapu szkolnego, sprawdzanie prac konkursowych zgodnie z modelem odpowiedzi i sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji.
Stałym elementem pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych jest organizacja konkursów promujących naukę języków obcych. Niewątpliwym walorem inicjowania tego typu wydarzeń szkolnych jest aktywizowanie uczniów, zarówno tych zdolnych, jak i mających trudności z uczeniem się języków. Poprzez aktywne uczestnictwo i zróżnicowane zadania o różnym stopniu trudności słabsi uczniowie nabierają wiary we własne siły i wykorzystują inne swoje talenty ( np. plastyczne czy muzyczne ), co przekłada się na ich motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
Do najważniejszych wydarzeń organizowanych i koordynowanych przeze mnie należą między innymi:
- Europejski Dzień Języków Obcych
- Dzień Języka Hiszpańskiego
- konkursy plastyczno-językowe takie jak: Fiesty w Hiszpanii, słowniczek obrazkowy angielsko-hiszpański, kartka bożonarodzeniowa i wielkanocna w językach obcych
- konkurs języka angielskiego „The King of Knowledge”
- konkurs literowania „Spelling Bee”
- konkurs języka angielskiego „The Big Challenge”
- konkurs językowy „Kaligramy”
Uwieńczeniem trudu, jaki uczniowie wkładają w udział w konkursie jest zazwyczaj nagranie pamiątkowego filmiku prezentującego dokonania uczniów oraz udostępnienie go na stronie internetowej szkoły, wystawa prac, gdzie cała społeczność szkolna może podziwiać talenty uczniów oraz akademie szkolne, w trakcie których uczniowie otrzymują z rąk Dyrekcji i organizatorów konkursów dyplomy i nagrody.
Efekty dla nauczyciela:
 doskonalenie umiejętności sprawnej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu
 promowanie własnego warsztatu pracy
 kształtowanie umiejętności ewaluacji własnych działań
 satysfakcja z wykonywanych zadań
 budowanie atmosfery współpracy i wzajemnego wsparcia
Efekty dla ucznia:
 zapewnienie uczniom przestrzeni do rozwoju swoich pasji i zainteresowań
 zapewnienie uczniom atrakcyjnych form uczenia się i wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnorodny sposób
 promowanie ekspresji kulturalnej wśród uczniów
 zachęcanie do korzystania z zasobów multimedialnych w trakcie przygotowywania wydarzeń szkolnych
 inicjowanie kreatywnych działań wśród uczniów
 podnoszenie samooceny ucznia
 wzbogacanie wiedzy uczniów na temat potrzeby uczenia się języków obcych Efekty dla szkoły:
 wzrost efektywności wdrażanych działań wpływający na wizerunek szkoły
 podniesienie efektywności kształcenia
 wzbogacenie oferty edukacyjnej
 tworzenie wizerunku szkoły jako miejsca sprzyjającego rozwijaniu swoich talentów i pasji
 promowanie szkoły jako placówki nastawionej na kreatywność, innowacyjność i dbanie o wszechstronny rozwój uczniów

4. Oprawa muzyczna i prowadzenie uroczystości szkolnych.
„Uczyłbym dzieci muzyki, fizyki i filozofii; ale w szczególności muzyki, dla wzorców w muzyce i wszelkich sztuk, które są kluczowe w uczeniu się” Platon
W ramach dodatkowych obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły Dyrekcja od wielu lat powierza mi współorganizowanie oraz prowadzenie uroczystości szkolnych. Niejednokrotnie przy takich okazjach służyłam swoim prywatnym sprzętem nagłośnieniowym oraz przygotowywałam uczniów do występów ucząc ich między innymi podstaw pracy z mikrofonem i odpowiedniej dykcji i autoprezentacji.
Najważniejsze uroczystości szkolne odbywające się co roku z moim udziałem są następujące:
 rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego ( tylko prowadzenie )
 Dni Otwarte Szkoły ( czynny udział, organizacja przedstawień, zachęcanie rodziców do zapisów dzieci na język hiszpański oraz uczestnictwo w innowacjach pedagogicznych, prowadzenie uroczystości )
 ślubowanie klas pierwszych ( tylko prowadzenie )
 Dzień Edukacji Narodowej ( współorganizacja i prowadzenie )
 Wieczór Pieśni Patriotycznych ( współorganizacja i prowadzenie )
 „Rodzinne Kolędowanie” ( współorganizacja i prowadzenie )
 koncert uwielbienia w celu oprawy modlitewno-muzycznej konkursu biblijnego ( współorganizacja i prowadzenie )
 „Dzień Języków Obcych” ( współorganizacja i prowadzenie )
 „Kolędowanie w językach obcych” ( współorganizacja i prowadzenie )
 Podsumowanie wojewódzkiego konkursu pt.: „Różnorodność przestrzenią dialogu” ( tylko prowadzenie )
 Dzień Języka Hiszpańskiego ( inicjatywa własna oraz zaproszenie nauczycieli muzyki do współpracy )
 uroczystość otwarcia nowej hali sportowej ( tylko prowadzenie )
 festyn rodzinny przy parafii Miłosierdzia Bożego ( współorganizacja i prowadzenie )
Chciałam też nadmienić, że miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020 miała miejsce w naszej szkole i miałam przyjemność zadbać o odpowiednie nagłośnienie i oświetlenie niniejszego wydarzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, kuratorium, lokalnych instytucji oraz dyrektorzy szkół. Gościem specjalnym akademii był pan prezydent Tadeusz Truskolaski.
Efekty:
 promocja szkoły i podniesienie pozytywnego wizerunku szkoły
 podniesienie jakości uroczystości szkolnych
 wspieranie aktywności twórczej dzieci oraz rozwijanie ich muzycznych zainteresowań
 popularyzowanie przedsięwzięć szkolnych i pomoc w upamiętnianiu ważnych wydarzeń z życia szkoły
 integrowanie społeczności szkolnej
 kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w trakcie podniosłych apeli
 poznanie przez zainteresowanych rodziców i ich dzieci bogatej oferty szkoły
5. Działania zmierzające do poprawy bazy gospodarczej szkoły.
Jako że jedną z głównych funkcji pełnionych przeze mnie w szkole jest wspołorganizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych poczułam się również w obowiązku o zadbanie o odpowiednie nagłośnienie i oprawę oświetleniową tak, aby efekt przedstawień był wyraźniejszy i efektowniejszy w odbiorze. Wielokrotnie użyczałam szkole prywatnego profesjonalnego sprzętu muzycznego i oświetleniowego do oprawy uroczystości. Wykonywałam również zamówienia na sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego dbaliśmy o prawidłowe nagłośnienie i estetykę imprez szkolnych.
Efekty:
 zwiększenie jakości brzmienia w trakcie uroczystości szkolnych
 stworzenie profesjonalnej oprawy muzycznej i oświetleniowej
 stworzenie lepszej jakości nagrań z imprez szkolnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.