X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47677
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Urszula Łukasik

Stanowisko: nauczyciel wspomagający, logopeda
Posiadane kwalifikacje: mgr wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopeda
Kierunek studiów i specjalność:
studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Logopedia
Opiekun stażu: Wioletta Dybicz
Okres stażu: 01.09.2017 – 26. 07. 2021r.

Dnia 28.08.2017r. zostałam zatrudniona przez spółkę Educo BHS Sp. z o. o. na stanowisko nauczyciela wspomagającego w klasach „zerowych” Przedszkola Król Maciuś I oraz w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie. W kolejnych latach wspomagałam trzy klasy pierwsze, a następnie drugie. Przez jeden semestr byłam także logopedą w klasach 0-3. We wrześniu 2017r. skierowałam do pani Dyrektor Jadwigi Czerkas wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i po jego akceptacji rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż. Okres stażu został przedłużony o czas zwolnień lekarskich związanych z ciążą oraz urlop macierzyński.
Moim opiekunem stażu została Wioletta Dybicz – nauczyciel, którego wspomagałam przez wszystkie lata pracy w placówce. Dzięki temu nasza współpraca w ramach awansu zawodowego była całkowicie naturalna, a niemal codzienne wspólne lekcje stwarzały wiele okazji do wzajemnych obserwacji.
We wrześniu 2017r. podpisałyśmy kontrakt, w którym ustaliłyśmy zasady naszej współpracy, a także określiłyśmy cele i zakres działań. Szczegółowe poznanie wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki, jej specyfikę oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji.
W okresie stażu starałam się realizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele, ale także być otwartą na sytuacje nieprzewidziane, a wnoszące szansę rozwoju własnego i uczniów. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszej placówki. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania ich zdolności i zainteresowań. Starałam się przy tym stosować takie metody, by codzienne zajęcia były nie tylko bogate w treści, ale także dawały radość uczniom.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-5 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przedstawiłam w nim sposoby, w jakich realizowałam zadania wyznaczone w planie rozwoju zawodowego oraz wymierne efekty tych działań.

I. §7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Przydzielenie mi na opiekuna stażu pani Wioletty Dybicz, było decyzją bardzo korzystną dla naszej współpracy, ze względu na charakter pełnionych przez nas funkcji. Będąc nauczycielem wspomagającym w jej klasie miałam wiele naturalnych okazji do konsultacji i obserwacji warsztatu pracy. Współpracę rozpoczęłam od podpisania kontraktu, w którym jasno i rzetelnie określiłyśmy zasady współdziałania. W pierwszych dwóch tygodniach września 2017 r. tworząc plan rozwoju zawodowego konsultowałam się z moim opiekunem i korzystałam z jego uwag, wprowadzając stosowne poprawki.
EFEKTY:
- Napisanie przemyślanego i dostosowanego do potrzeb placówki planu rozwoju zawodowego, dzięki korzystaniu z doświadczenia opiekuna stażu.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Współpraca nasza polegała głównie na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu i obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Odbywało się to zdecydowanie częściej niż zakłada plan rozwoju, ponieważ na lekcjach pracowałyśmy wspólnie niemal codziennie. Pozwoliło mi to dokładnie zaobserwować, z jakimi problemami musi zmierzać się wychowawca klasy zarówno z dziećmi, jak i we współpracy z rodzicami. Byłam wprowadzana we wszystkie pojawiające się trudności wychowawcze, by mieć pełny obraz funkcjonowania klasy oraz możliwość stosownej reakcji na zaistniałą sytuację.
Omawiałyśmy mocne i słabe stron warsztatu metodycznego, wyciągałyśmy wnioski oraz korygowałyśmy błędy. Przede wszystkim dzieliłyśmy się własną wiedzą i doświadczeniem. Szczególną uwagę zwracałam na sposoby motywowania uczniów do pracy oraz wymagania uważności i aktywności.
Opiekun stażu towarzyszył mi zarówno podczas konstruowania planu rozwoju – udzielając cennych wskazówek, jak i podczas podsumowywania efektów pracy pod koniec stażu.
EFEKTY:
- Pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
- Zbudowanie wzajemnego zaufania dzięki wysokiej częstotliwości kontaktów, co pozytywnie wpłynęło na atmosferę w pracy.
- Analiza i korekta zauważonych podczas zajęć niedoskonałości.
- Poznanie i wprowadzanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć, co podnosi atrakcyjność mojej pracy, a przez to, także jakość pracy szkoły.
3. Zapoznanie się ze specyfiką organizacji pracy placówki.
Początek mojego stażu był jednocześnie początkiem pracy w nowej placówce. Naturalnym krokiem było więc zaznajomienie się z jej specyfiką. W tym celu przeanalizowałam Statut Szkoły i Przedszkola, plany rozwoju obu placówek, Program profilaktyczno-wychowawczy oraz Wewnątrzszkolny system oceniania. Zaznajomiłam się też z regulaminami wewnętrznymi, by móc swobodnie i zgodnie z przyjętymi zasadami funkcjonować w pracy.
EFEKTY:
- Świadome przestrzeganie zasad obowiązujących w placówce.
- Sposób oceniania uczniów spójny z systemem oceniania innych nauczycieli.
- Znajomość procedur postępowania dyscyplinującego uczniów.
4. Rozmowy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi.
Nieocenioną pomoc otrzymałam też podczas rozmów z innymi nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, gdyż w tak rozbudowanej strukturze, jaką jest szkoła, warto znać podział obowiązków oraz kompetencji nie tylko najbliższych współpracowników, ale także orientować się w sposobie funkcjonowania szkoły, jako całości.
EFEKTY::
- Poznanie grona pedagogicznego
- Świadomość podziału obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych w placówce, co pozwala na sprawne funkcjonowanie w zespole i w zależności od sytuacji ułatwia uzyskanie odpowiedniej pomocy
5. Udział w kursach doszkalających
Zdając sobie sprawę z wagi, jaka jest tu przykładana do wysokiej jakości kształcenia, stale podnosiłam własne umiejętności. Takim długoterminowym działaniem jest właśnie ścieżka awansu zawodowego. Jednym z jej nieodłącznych elementów jest udział w szkoleniach podnoszących moje kompetencje jako nauczyciela i pedagoga. Korzystałam zarówno ze szkoleń wewnętrznych, jak i samodzielnie wyszukiwałam takie, które odpowiadały na zaobserwowane potrzeby moich podopiecznych, bądź moje własne. Wzięłam udział w następujących szkoleniach:
- „Metoda projektów w edukacji przedszkolnej” organizowane przez Per Maestra (2h) - 07.12.2017 – Szkolenie zaznajomiło z metodą przez pokazanie licznych zrealizowanych już przykładów, a także dało możliwość odpowiedzi na konkretne pytania uczestników.
- „Ocenianie kształtujące. Strategie i techniki. Moduł II. Prowadzenie lekcji” organizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie w formie warsztatów (16h) - 08–09.04.2018 – Szkolenie zaznajomiło z licznymi technikami oceny koleżeńskiej, samooceny, strukturalizowania i dynamizowania lekcji, odbyła się także symulacja lekcji ze strategiami i technikami oceniania kształtującego.
- „Ocenianie kształtujące. Strategie i techniki. Moduł IV. Uczenie się we współpracy” organizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie w formie warsztatów (8h) –21.04.2018 – Szkolenie ukazywało skuteczność pracy w parach oraz nauki w grupach, pokazywało jak organizować lekcje z wykorzystaniem takich form pracy.
- „Szkolenie z zakresu „Pierwsza pomoc i RKO u dzieci” organizowane przez M.E.D.I.M (5h) – 26.10.2018 – Szkolenie w przeważającej części oparte na ćwiczeniach praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrażających dzieciom oraz nauka obsługi AED.
- Warsztaty ”Narzędzia i techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy nauczyciela” organizowane w ramach III Forum Edukacji Realnej (4h) – 16.11.2018 – Szkolenie pokazywało narzędzia i techniki mające na celu wypracowanie wraz z uczniem rozwiązania jego problemu.
- „Kompetentny nauczyciel w strefie wychowawczej” organizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie w formie warsztatów (18h) – czerwiec 2019 – Zajęcia dotyczyły samooceny i refleksyjności nauczyciela, rozwijania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie z emocjami. Prezentowano też narzędzia służące promowaniu wartości i wzmacnianiu poczucia wartości.
- Szkolenie on line: „Mindfulnees – czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela” organizowane przez Specjalistyczne centrum edukacji EDU – MACH (60h) – 23.03 – 31.05.2020 – Szkolenie zawierało pięć modułów, każdy składał się z części teoretycznej oraz ćwiczeniowej. Wprowadzało zagadnienie uważności, wykazywało zyski z niej wypływające, a także pozytywny wpływ na pamięć i uczenie się oraz minimalizację stresu i lęków. Zapoznało z wieloma przykładami ćwiczeń uważności dla dzieci i dorosłych.
- Szkolenie on line: „Jak się uczyć? Czyli o tym, co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny?” organizowane przez Specjalistyczne centrum edukacji EDU – MACH (60h) – 23.03 – 31.05.2020 – Szkolenie bardzo obfite w treści, przekazujące wiedzę o czynnikach sprzyjających zapamiętywaniu, stylach uczenia się, wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich w szkole, charakteryzujące metody szybkiej nauki i zapewniające możliwość samodzielnego ich przećwiczenia.
- Szkolenie on line: „Dyscyplina klasie” organizowane przez Specjalistyczne centrum edukacji EDU – MACH (60h) – 23.03 – 31.05.2020 – Szkolenie pozwoliło świadomie przeanalizować własne dotychczasowe podejście do dyscyplinowania, opisało cztery modele dyscypliny, zachowania i warunki wpływające na zmianę postępowania, a także korygowanie problemów z przemocą szkolną.
Korzystałam też ze szkoleń zapewnionych przez placówkę dla całego grona pedagogicznego, które doskonaliły umiejętności komunikacyjne z rodzicem ucznia w sytuacjach trudnych „Porozumienie bez przemocy”, oraz przybliżały tematykę metody projektów „Metoda projektów w nauczaniu wczesnoszkolnym”.
EFEKTY:
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa fizycznego uczniów w szkole
- Zwiększenie liczby projektów prowadzonych w klasach.
- Zwiększenie szansy uczniów na sukces edukacyjny przez odpowiednie dostosowanie metod nauki i stosowanie oceniania kształtującego.
- Poprawa jakości komunikacji z rodzicami.

6. Udział w lekcjach koleżeńskich, ich ocena i ewaluacja własnych działań
Jako bardzo cenne w samokształceniu uważam obserwacje lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli ze szkoły. Charakter mojej pracy umożliwiał mi branie udziału w lekcjach nauczycieli języka angielskiego, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacji zarówno przedszkolnej jak i wczesnoszkolnej. Obserwacje te odbywały się w ramach moich obowiązków nauczyciela wspomagającego oraz lekcji koleżeńskich.
Przyniosło to wiele spostrzeżeń odnośnie reakcji tych samych uczniów na różne style nauczania poszczególnych nauczycieli, pokazało urozmaicone sposoby indywidualizacji nauczania, dyscyplinowania, mobilizowania, egzekwowania wiedzy i umiejętności. Dzięki temu mogłam je porównać, dokonać oceny pod względem skuteczności i próbować przenieść do praktyki. Sukcesy zawodowe innych nauczycieli, efektywność ich pracy przynosiła refleksję, które aspekty własnych działań muszę skorygować, udoskonalić.
EFEKTY:
- Poszerzenie warsztatu pracy o sprawdzone rozwiązania.
- Doskonalenie umiejętności wychowawczych i dydaktycznych, co tym samym podnosi jakość placówki.
- Mobilizacja do ustawicznego doskonalenia.
7. Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej i w zespole do spraw edukacji wczesnoszkolnej.
Należąc do zespołu do spraw edukacji wczesnoszkolnej brałam czynny udział we wszystkich jego działaniach, od protokołowania zebrań, przez planowanie działań na dany rok szkolny, opracowywanie harmonogramu konkursów i wycieczek szkolnych, po przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli zaznajamiającego z programem profilaktyki zachowań agresywnych i kształtowania umiejętności prospołecznych „Spotkania z Leonem”. Uczestniczyłam także w pracach Rady Pedagogicznej.
EFEKTY:
- Podniesienie jakości własnej pracy, a tym samym pracy placówki.

II. §7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Poznanie sytuacji wychowanków.
Największą część informacji o uczniach przynosiła obserwacja ich zachowania podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych, wycieczek. Wymieniałam też swoje spostrzeżenia i wątpliwości z innymi nauczycielami mającymi kontakt z dzieckiem, by uzyskać pełniejszy obraz funkcjonowania, także z perspektywy innych osób. Monitorowałam ich postępy w nauce i rozwój społeczny. Starałam się nawiązać z każdym indywidualny kontakt, tak, by jednocześnie bliżej poznać dziecko, jak i nawiązać pozytywną relację, pozwalającą budować zaufanie do nauczyciela.
Miałam także kontakt z rodzicami dzieci, nie tak intensywny jak wychowawca klasy, co wynika z charakteru moich obowiązków, jednak uzyskiwałam wszelkie potrzebne mi do pracy informacje.
Kolejnym źródłem wiedzy o uczniach były opinie i orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznych, które dokładnie analizowałam.
EFEKTY:
- Lepsze poznanie możliwości rozwojowych uczniów, przez co odpowiednie dostosowanie wymagań.
- Budowanie pozytywnych relacji z uczniami.
2. Realizacja Podstawy Programowej oraz Programu wychowania przedszkolnego.
Jako nauczyciel wspomagający miałam być wsparciem zarówno dla nauczyciela prowadzącego lekcję jak i dla uczniów. Moim zadaniem było dbanie, by uczniowie przyswajali podstawę programową i przekazywane treści możliwie jak najpełniej. Dlatego stosowałam ocenianie kształtujące, by dawać dzieciom jak najwięcej informacji zwrotnej o ich osiągnięciach i tym, co jeszcze powinny zrobić. Dyskretnie, nie zaburzając toku lekcji, mobilizowałam do pracy uczniów, którzy łatwo się rozpraszali, bądź nie chcieli wykazywać aktywności. Monitorowałam działania uczniów z trudnościami w nauce, by w razie potrzeby służyć im pomocą, dbając jednak o jak największą samodzielność ich pracy. Byłam elastyczna i otwarta na potrzeby ze strony wychowawców, współprowadząc zajęcia, wykonując czynności organizacyjne, przygotowując materiały i pomoce dydaktyczne do lekcji.
EFEKTY:
- Efektywne przekazywanie dzieciom podstawy programowej.
- Usprawnienie pracy dydaktycznej wychowawcy.
- Większe zdyscyplinowanie dzieci na zajęciach.
3. Realizacja zadań wynikających ze specyfiki i potrzeb placówki.
Rokrocznie w maju w szkole prowadzona jest rekrutacja do klas zerowych. Przybiera ona formę weryfikacji poziomu umiejętności dzieci w licznych aspektach. Analizowana jest: sprawność ruchowa, analiza i synteza fonetyczna, umiejętność opowiadania, wykonywania działań matematycznych, segregowania, łączenia przyczyny ze skutkiem, sprawność manualna, dojrzałość emocjonalna i inne. Dwukrotnie brałam udział w tym przedsięwzięciu, dokonując obserwacji z zakresu sprawności ruchowej oraz dojrzałości emocjonalnej. Posługiwałam się specjalnie do tego celu skonstruowanymi kartami obserwacji, na których w trzystopniowej skali oceniałam zachowanie poszczególnych dzieci. Następnie podczas zebrania wraz z innymi nauczycielami i dyrekcją, omawiałyśmy zebrany materiał i przekazywałyśmy dane, by mogły powstać teczki z kompletnymi wynikami dla każdego dziecka.
Dwukrotnie byłam powołana na członka komisji egzaminacyjnej podczas matur. Przeszłam w tym celu stosowne wewnątrzszkolne szkolenie.
9 czerwca 2018r. brałam udział w osiedlowym festynie, organizowanym na terenie naszej placówki, na którym także promowano należące do niej przedszkole, szkołę podstawową oraz liceum.

EFEKTY:
- Poczucie przynależności i jedności względem instytucji i całego systemu edukacji.
- Sprawne funkcjonowanie procesu rekrutacji.
- Promocja placówki.
4. Prowadzenie cyklu zajęć w zerówce wg programu „Spotkania z Leonem” – profilaktyka zachowań agresywnych i kształtowanie umiejętności prospołecznych.
Cykl zajęć obejmował spotkania raz w tygodniu przez cały semestr. Prowadziłam dwa cykle zajęć w kolejnych latach: w dwóch oraz w trzech klasach zerowych. Program wymagał ode mnie zorganizowania odpowiednich maskotek niezbędnych do skutecznego poprowadzenia zajęć (dwóch takich samych kameleonów w odmiennych kolorach). Podczas zajęć dzieci były angażowane ruchowo, plastycznie, ale przede wszystkim miały skupić się na odczuwanych emocjach i sposobach reagowania, kiedy jest się pod ich wpływem. Uczniowie przepracowywali na zajęciach dany temat, a główna postać programu – kameleon Leon - zostawał z nimi przez kilka dni w sali, bawił się z nimi, obserwował ich zachowanie i jeśli odbiegało od właściwego „zmieniał” kolor - był więc dla wychowawcy dodatkowym narzędziem stymulującym pożądane zachowania. Dzieci zabierały go na weekend do domu, dbały o niego, a czas ten dokumentowały w stworzonej kronice. Następnie opowiadały o ty w klasie. Zauważyłam, że program ten pomógł przepracować niektóre problemy wychowawcze zgłaszane przez wychowawców, min. skarżenie i kłamstwo. Pozwolił też dzieciom lepiej się poznać i trenować rozwiązywanie konfliktów, przepraszanie i wybaczanie.
EFEKTY:
- Budowanie dojrzałości emocjonalnej dzieci
- Profilaktyka zachowań agresywnych
- Kształtowanie umiejętności prospołecznych
5. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej – - wzajemne uczenie się.
W czerwcu 2018r. w ramach zajęć popołudniowych przygotowałam i przeprowadziłam czteroetapową lekcję: „Uczymy się od kolegów – tworzymy kompendium wiedzy o wodzie.” Jej celem było uświadomienie dzieciom młodszym, że uczyć można się nie tylko od nauczyciela, ale też od kolegów, natomiast uczniom starszym miała uzmysłowić celowość i sens nauki – stają się autorytetami i specjalistami dla młodszych. W przedsięwzięciu wzięły udział klasy zerowe, klasa 2a i 4c. Pierwsze spotkanie odbyło się w zerówkach, które najpierw określiły źródła, z jakich można czerpać wiedzę, a po czym zapoznałam dzieci z pomysłem zaczerpnięcia wiedzy od kolegów ze starszych klas. Technicznie odbyło się to następująco:
*na dużym arkuszu papieru najmłodsi uczniowie zapisali interesujący nas temat „woda”
*niebieskim kolorem, w formie mapy myśli wypisali wszystkie informacje, które posiadali o wodzie
(wg kategorii: stany skupienia, znaczenie dla człowieka, znaczenie dla zwierząt, występowanie w przyrodzie, właściwości)
*na drugim spotkaniu klasa 2a na tym samym arkuszu papieru, kolorem czerwonym, dopisała dodatkowe znane sobie dane
*na trzecim spotkaniu klasa 4c na tym samym arkuszu, kolorem zielonym, uzupełniła powstające kompendium wiedzy o kolejne informacje
*na czwartym spotkaniu klasy zerowe analizowały powstałe kompendium wiedzy, zwracając uwagę nie tylko na część informacyjną, ale również na to, jaka droga edukacji jest przed nimi, jak wiele jeszcze mogą się nauczyć, i że warto się uczyć, by móc przekazywać ta wiedzę młodszym
W październiku 2019r. poprowadziłam zajęcia międzyklasowe w oddziałach 1b i 2c, w których uczniowie klasy starszej stali się nauczycielami klasy młodszej. Tym razem starsi uczniowie uzupełniali wiadomości dotyczące drzew. Z licznych otrzymanych notatek klasa młodsza stworzyła lapbook’a.
EFEKTY:
- Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki
6. Opracowywanie i prowadzenie projektów edukacyjnych
- W kwietniu 2018r. współprowadziłam projekt „Wielkanoc” w klasie1b. Podczas zajęć dzieci pracowały głównie w grupach: zbierały i prezentowały informacje dotyczące tradycji wielkanocnych, wykonywały kartkę wielkanocną, kompletowały święconkę, gościły tradycyjny ludowy pochód z gaikiem i wspólnie z gośćmi wykonywały palmy wielkanocne.
- Na przełomie maja i czerwca 2018r. współtworzyłam projekt „Przedstawienie” w klasie1b. Efektem końcowym tego projektu było przedstawienie z okazji dnia Matki i Dnia Ojca. Działania dzieci związane były ze wszystkimi etapami przygotowywania przedstawienia – od wyboru roli, przez przygotowanie rekwizytów, wykonanie scenografii i przygotowania oprawy muzycznej. Zanim przystąpiliśmy do prób, uczniowie podzieleni za zespoły przygotowali prezentacje na temat bohaterów biorących udział w przedstawieniu: piraci, syreny, marynarze, tancerki hula, zwierzęta zamieszkujące rafę koralową. Każdy wykonał także prezent – dekorację: słoik z piaskiem, muszelkami i morskimi motywami. Opracowałam choreografię do tańca piratów oraz tańca hula.
- W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 prowadziłam w klasie 2b lekcje projektowe w cyklu: „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł.” promowanym przez portal internetowy „Uniwersytet dzieci”.
Zrealizowane tematy:
Jakie są moje mocne i słabe strony?
Jak skutecznie działać w zespole?
Jak wspólnie zapracować na sukces?
Po co tworzyć plan?
Jak uczyć się na własnych błędach?
Jak wpaść na świetny pomysł?
Jak gimnastykować wyobraźnię?
Jak trenować myślenie?

Większość tematów realizowana była na dwóch jednostkach lekcyjnych, podczas których uczniowie doświadczali różnorodnych form aktywności. Zazwyczaj pracowali w grupach, oglądali filmy, rozwiązywali zadania problemowe, proponowali niestandardowe sposoby wyjścia z trudnej sytuacji, a także wykonywali zadania praktyczne wymagające od nich pracy zespołowej i nieszablonowego myślenia.
- Przez 2 lata, w klasie 1c i 2c realizowałam zajęcia z edukacji przyrodniczej zgodnie ze szkolnym projektem "Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości". Kurs zawiera scenariusze multimedialnych lekcji, na które składają się filmy, ćwiczenia interaktywne, animacje, ilustracje, piosenki, krzyżówki i rebusy multimedialne.
EFEKTY:
- Wzmocnienie wiary we własne siły, inicjatywy, poczucia sprawstwa, i przedsiębiorczości uczniów.
- Integracja klasy i budowanie umiejętności pracy w zespole.
- Różnorodność form prowadzonych zajęć.
7. Przygotowywanie uroczystości.
- Każdorazowo brałam udział w przygotowywaniu klasowych występów klas 0 – 2, które wspomagałam. Były to: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Edukacji Narodowej, Pasowanie na ucznia, występy wielkanocne oraz na zakończenie zerówki. Pomagałam wychowawcom w przeprowadzaniu prób, przygotowywaniu dekoracji, rekwizytów, oprawy muzycznej -przygotowanie podkładów muzycznych do piosenek, efektów dźwiękowych, obsługi sprzętu muzycznego podczas występu, czy nagrywaniu przedstawień, tworzeniu dokumentacji zdjęciowej oraz przygotowywałam z uczniami okolicznościowe prezenty i kartki z życzeniami. Przygotowując scenariusze starałam się wplatać elementy spójne z dziecięcymi zainteresowaniami i zdolnościami.
- Byłam pomysłodawcą i głównym organizatorem wspólnego występu dwóch klas zerowych w maju 2018r. – dzieci zaprezentowały pokaz iluzji i sztuczek magicznych przeplatanych gimnastyką artystyczną i żonglerką. Elementy „magiczne” były dla uczniów nowością, której jednak bardzo chętnie się uczyły, natomiast pozostałe aktywności wynikały z posiadanych już umiejętności i zainteresowań, które dzieci chętnie rozwijały również w szkole. Sztuczki dobrałam tak, by były zarówno efektowne, jak i możliwe do opanowania przez 6-letnie dziecko. Znalazły się tu min.: lewitujący banan, czytanie w myślach, chusteczka przenikająca przez smartfon, lewitujący banknot, pojawiające się monety, szalik przenikający ciało i inne. Zauważyłam, że ich wyćwiczenie sprawiało uczniom radość, a samo wystąpienie było powodem zadowolenia. Pełen występ w formie gali prowadzonej przez parę prezenterów odbył się dla rodziców, natomiast same pokazy magii obejrzały także klasy 1-3. W celu dokładnego śledzenia przez widownię drobnych rekwizytów, wykorzystałam kamerę, która na żywo przekazywała obraz przez rzutnik na duży ekran.
- W lutym 2019r. współpracowałam z nauczycielem, którego klasy nie wspomagam, w przygotowaniu kilkorga dzieci do pokazu wybranych sztuczek magicznych, które stały się częścią przedstawienia z okazji dni Babci i Dziadka w klasie 2a.
- Dwukrotnie pomagałam innym nauczycielom w organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej: w 2017r. prowadziłam w klasie 1b zajęcia edukacyjno-plastyczne na temat Indonezji, w 2018r. pomagałam kompletować niezbędne do konkursów pomoce dydaktyczne.
- Pomagałam w dekorowaniu sali do przedstawień, bali karnawałowych, uroczystości szkolnych
EFEKTY:
- Doskonalenie umiejętności organizacyjnych.
- Wzbogacenie warsztatu pracy.
- Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych.
- Rozwijanie dziecięcych talentów.
- Zapewnienie uczniom sukcesu i doświadczenia występów publicznych
8. Przygotowywanie konkursów.
- Wprowadziłam i zorganizowałam obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W pierwszym roku mojej pracy przybrały one formę dwudniowego międzyklasowego konkursu wiedzy i umiejętności językowych dla klas 1 -3. Dla każdej z klas przygotowałam zestaw materiałów z zadaniami oraz wprowadzeniem teoretycznym do każdego z poruszanych zagadnień (gwara, błędy językowe, funkcje emotikonów w korespondencji mailowej i SMS-owej, język staropolski, dawne przysłowia, rymy). Ten etap konkursu przeprowadzał wychowawca, on też przydzielał klasie punkty wg ustalonych zasad. Ja dodatkowo przeprowadziłam krótkie warsztaty dykcyjne. W kolejnym dniu, finał konkursu gromadził wszystkich uczniów na sali gimnastycznej. Tam przedstawiciele klas prezentowali specjalnie przygotowane poprzedniego dnia scenki i rymowanki oraz rozwiązywali ćwiczenia (tłumaczenie wyrażeń z języka staropolskiego, recytacja wiersza w konwencji komediowej/dramatycznej, tajemniczej, znajomość synonimów). Nad całością czuwało trzyosobowe jury, które przyznawało punkty i wyjaśniało wątpliwości, co do poprawności rozwiązań.
W klasach zerowych poprowadziłam zajęcia połączone z konkursem międzygrupowym, którym dzieci podejmowały wyzwania z zakresu dykcji, niwelowania błędów językowych, rozumienia emotikonów i gromadzenia synonimów.
W kolejnym roku poprowadziłam ruchowe zabawy językowe podczas długiej przerwy, oraz międzyklasowy konkurs opierający się na ćwiczeniach słownikowych. Przygotowałam także okolicznościową gazetkę.
- W listopadzie 2018r. przygotowałam wraz z koleżanką A. Juszczak szkolny konkursu wiedzy „Jestem bezpieczny” dla klas pierwszych. W ramach przygotowań, dzieci odbyły spotkanie z policjantem, podczas którego „wcieliłam się” w postać maskotki: policyjnej pandy Alicji.
Konkurs wymagał opracowania regulaminu, zaproszenia jury, zaprojektowania własnego logo, dyplomów, zakupu nagród oraz przygotowania zestawu zadań praktycznych dostosowanych atrakcyjnością i stopniem trudności dla dzieci 7-letnich. Zakres materiału podzieliłyśmy na: bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze. Uczniowie w trzyosobowych, zmieniających się zespołach wykonywali kolejne zadania, jakimi były min.: puzzle, dobieranki, rozsypanki, konieczność segregacji, podejmowania decyzji: prawda/fałsz, przekraczanie przejścia dla pieszych, poruszanie się „pojazdem” zgodnie ze znakami drogowymi po zaaranżowanych drogach.
- Równolegle z powyższym konkursem wiedzy odbyła się wystawa konkursowych prac plastycznych „Jestem bezpieczny w szkole, w domu, na drodze” dla klas pierwszych oraz wyłonienie trzech najciekawszych prac.
-06.05.2018r. sędziowałam w składzie jury konkursu recytatorskiego pt. „Wiosna, ach to ty” dla klas drugich, zorganizowanym przez K. Honcz i W. Dybicz
- W listopadzie2018r. sędziowałam w jury patriotycznego konkursu recytatorskiego w klasach 1-2-3 zorganizowanym przez K. Honcz i W. Dybicz
- Pracowałam także z dziećmi przygotowując je do konkursów plastycznych:
*w klasach zerowych do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jesień w oczach dziecka” organizowanego przez szkołę nr 42 w Lublinie (październik 2017r.)
* w klasach zerowych do międzyszkolnego konkursu ”Pinokio w Polsce.100-lecie Odzyskania Niepodległości” organizowany przez szkołę nr 57 – wyróżniono 3 prace (marzec 2018r.)
* dzieci z klas zerowych do międzyszkolnego konkursu plastycznego „Już wiosna” organizowanego przez szkołę nr 42 (marzec 2018r.)
* dzieci z klasy 1a do konkursu plastycznego „Unia Lubelska oczami dzieci” organizowanego przez 34 Filię Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej - uczniowie zdobyli I i III miejsce oraz wyróżnienie (maj 2019r.)
- W ramach przygotowywania dzieci do Ogólnopolskiego konkursu wiedzy LEON chętnym uczniom z klasy2b zadałam samodzielne przygotowanie zestawu pytań do klasowej wersji tego konkursu. Dzieci losowały karteczkę z nazwą dziedziny wiedzy, jakiej mają dotyczyć pytania (np.: zadania tekstowe, miary czasu, ortografia, przymiotnik, czasownik, świat zwierząt itp.). Część przygotowanego przez uczniów materiału stała się bazą lekcji otwartej, którą poprowadziłam 22.11.2019r.
- Dwukrotnie projektowałam dyplomy do szkolnego konkursu „Mistrz kaligrafii”.
EFEKTY:
- Zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami.
- Doskonalenie umiejętności organizacyjnych.
- Rozwój sprawności manualnej oraz poczucia estetyki u dzieci.
- Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych.
- Zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w szkole, w domu i na drogach.
- Popularyzacja dbałości o poprawność językową.
9. Podejmowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami i osobami wspierającymi rozwój dziecka
- Zarówno szkoła jak i przedszkole współpracują ze środowiskiem lokalnym. Ja także brałam udział w działaniach prowadzonych pomiędzy różnymi podmiotami. Pomagałam w sprawnym przeprowadzeniu spotkania klas pierwszych i zerowych z policją, towarzyszyłam w cyklicznych wizytach klas 0-2 w Filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej i Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin”, na organizowanych przez te placówki zajęciach. Byłam obecna na festynie osiedlowym, podczas którego wręczano nagrody zdobywcom I, III miejsca oraz wyróżnienia w konkursie dotyczącym 450-tej rocznicy Unii Lubelskiej, których do tego konkursu przygotowywałam, za co także otrzymałam podziękowania.
- Szkoła włącza się w liczne akcje charytatywne, które poza wymierną pomocą potrzebującym, kształtują w uczniach postawę gotowości do pomocy. W ramach akcji „Gwiazdka dla Betlejem” (grudzień 2017r., 2018r.) przygotowałam liczne ozdoby i dekoracje na szkolny kiermasz świąteczny, z którego dochód został przeznaczony na dom dziecka w Betlejem.

- Przygotowałam dzieci z klas drugich do udziału w akcji „Kartka dla Powstańca”, mającej na celu wsparcie dobrym słowem powstańców warszawskich, a także uświadomienie dzieciom jak wyglądała nie tak odległa przeszłość oraz budowanie postawy szacunku i wdzięczności dla pokolenia bohaterów, któremu zawdzięczamy dzisiejszy świat.(październik 2019r.)
- Uczestniczyłam również w wyjściach organizowanych wspólnie z rodzicami do ich zakładów pracy, w ramach edukacji zawodowej.
*Towarzyszyłam dzieciom podczas wizyty w gabinecie dentystycznym, gdzie przeszły szczegółowy instruktarz prawidłowej higieny jamy ustnej oraz wykonano im przegląd zębów. Mogły także dokładnie zapoznać się z wyposażeniem gabinetu i uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania.
*Odwiedziliśmy profesjonalne studio nagrań, gdzie oprócz zwiedzania, dzieci nagrały piosenkę.
- Dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas wielu edukacyjnych i rozwijających wycieczek, min. do: *Nałęczowa, gdzie dzieci zwiedzały park zdrojowy
*podlubelskiej piekarni, gdzie poza zwiedzaniem, brały udział w warsztatach wypiekania bułek oraz pogadanki na temat zdrowego żywienia
*Wierzchowisk, gdzie zwiedzały zabytkowy dwór i zabudowania gospodarskie oraz brały udział w święcie pieczonego ziemniaka
*Teatru Andersena, Teatru Starego, filharmonii, kina, na Stare Miasto w Lublinie
*na uroczyste otwarcie pobliskiego placu zabaw połączone ze zorganizowanymi animacjami
EFEKTY:
- Rozwój uczniów w ramach edukacji zawodowej
- Poznanie instytucji działających na terenie miasta i powiatu
- Dbałość o rozwój kulturalny dzieci
- Integrowanie dzieci ze społecznością lokalną
- Promocja placówki w środowisku lokalnym
10. Korzystanie z konsultacji psychologa, pielęgniarki, lekarza i innych osób
- W czasie pracy kilkukrotnie kontaktowałam się z psychologiem w związku z niepokojącym zachowaniem dziecka. Zapoznał mnie z jego sytuacją rodzinną, która w dużej części odpowiadała za trudności w zachowaniu ucznia.
- W razie potrzeby korzystałam też z pomocy pielęgniarki szkolnej.
- Przed objęciem obowiązków logopedy szkolnego, umówiłam się na obserwację ówcześnie prowadzonych zajęć. Zapoznałam się ze specyfiką pracy logopedycznej w placówce, możliwościami lokalowymi, zapleczem pomocy terapeutycznych. Skonsultowałam z logopedą szkolnym oraz przedszkolnym poziom umiejętności poszczególnych dzieci. W trakcie własnej logopedycznej pracy mogłam liczyć na wsparcie i pomoc poprzedniego logopedy oraz logopedy z przedszkola.
EFEKTY:
- Budowanie sprawnie współdziałającego zespołu pedagogów.
11. Włączanie rodziców do procesu wychowania w szkole i przedszkolu.
To zadanie spełniał głównie wychowawca klasy poprzez organizowanie zebrań, lekcji otwartych i konsultacji. Ja natomiast zorganizowałam i przeprowadziłam warsztaty wielkanocne z udziałem rodziców klas zerowych – oddzielnie dla każdej z klas (23 i 27 marca 2018r.). Zgromadziłam różnorodne materiały, z których rodzice wraz dziećmi, pod moim kierunkiem, wykonywali kilka prac plastyczno-technicznych: baranka z orzecha, kurczaczka w gnieździe i zajączka techniką origami.
EFEKTY:
- Integracja klasy.
- Nawiązanie bliższych relacji z rodzicami uczniów.
12. Prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających.
Specyficznym rozwiązaniem funkcjonującym w placówce jest, zrezygnowanie z klasycznej świetlicy, na rzecz rozwijających zajęć dodatkowych. W ramach tych zajęć prowadziłam następujące cykle spotkań:
* zajęcia wzmacniające wiarę we własne możliwości, pewność siebie i pobudzające myślenie logiczne, oparte na nauce wykonywania sztuczek magicznych (styczeń - czerwiec 2018.) – odbywały się dla klas zerowych; ich efektem było przedstawienie dla rodziców i starszych kolegów ze szkoły
* zajęcia „Mały Artysta” – doskonalące motorykę małą oraz wyrabiające poczucie estetyki, dokładność, wytrwałość, poszerzające doświadczenia plastyczne, muzyczne i recytatorskie uczniów w klasach zerowych (wrzesień 2017r. – czerwiec 2018r.) – dzieci wykonywały prace plastyczno- -techniczne, malowały, wycinały, wykonywały ćwiczenia rytmiczne i muzyczne, recytowały
*cykl „Sprawne rączki” – rozwijający sprawność manualną i percepcyjną, umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami w klasie1c (wrzesień – grudzień 2018r. ); podczas zajęć dzieci kolorowały, wycinały, składały wg instrukcji, układały kompozycje, wiązały sznureczki, lepiły z plasteliny itp.
* cykl „Mnemotechniki” - rozwijający pamięć i zapoznający z różnymi sposobami uczenia się, prowadzony w klasach pierwszych (wrzesień – grudzień 2018r.) – dzieci ćwiczyły umiejętność zapamiętywania metodą skojarzeń, haków pamięciowych, systemem pierwszych liter, metodą łańcuchową
* Trening myślenia twórczego –pobudzający do innowacyjnego myślenia, w klasach pierwszych (styczeń – czerwiec 2019r.) – dzieci miały za zadanie nieszablonowo rozwiązywać przedstawione problemy, układać historie na podstawie kilku wylosowanych elementów, wyszukiwać podobieństwa i analogie w pozornie niezwiązanych przedmiotach itp.
* „Gry i zabawy dydaktyczne” - kształtujące właściwe postawy społecznych u dzieci, wdrażające do stosownego zachowania się w przypadku zarówno wygrywania jak i przegrywania, uczące przestrzegania zasad panujących podczas zabaw koleżeńskich, zaspokajające potrzebę radości i zabawy, w klasach pierwszych (styczeń –czerwiec 2019r.) – dzieci brały udział w scenkach dramowych, zabawach integracyjnych, ruchowych, turniejach wiedzy, konkursach, grały w gry planszowe.
EFEKTY:
- Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów.
- Stworzenie okazji do lepszego poznania uczniów.
- Doskonalenie umiejętności wyszukiwania zadań i ćwiczeń kształtujących wybrane sfery np. pamięć, twórcze myślenie, sprawność manualną.
13.Opieka nad dziećmi z zerówki podczas dyżurów oraz wakacji w przedszkolu
Klasy zerowe mają możliwość skorzystania z placówki podczas ferii zimowych oraz przez część wakacji. W tym czasie nauczyciele pełnią dyżur, zapewniając wychowankom bezpieczeństwo i opiekę. Podejmowałam te obowiązki w czasie mojego stażu, organizując dzieciom zabawy ruchowe, integracyjne oraz zajęcia plastyczne. Korzystaliśmy z placu zabaw i boiska szkolnego.
EFEKTY:
- Zapewnienie przez placówkę stosownej opieki dzieciom zgłoszonym na dyżur wakacyjny i feryjny.
14. Prowadzenie zajęć logopedycznych
Zajęcia logopedyczne prowadziłam przez jeden semestr (wrzesień – styczeń 2019r.). Pracę rozpoczęłam od konsultacji z moją poprzedniczką, która zapoznała mnie z potrzebami podopiecznych, ich postępami i trudnościami, na które należy zwrócić szczególna uwagę. Korzystając z otrzymanych informacji przeprowadziłam własna diagnozę wskazanych uczniów oraz wszystkich zerówkowiczów. Na terapię zakwalifikowało się 25-ciu uczniów klas zerowych oraz 16 uczniów z klas 1 - 3. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu dla każdego dziecka, trwały 20 minut, prowadziłam je w grupach 2 - 4 osobowych.
Na zajęciach wykorzystywałam różne metody pracy logopedycznej (pokaz, naśladowanie, wyjaśnianie położenia narządów mowy, metoda słuchowa, metoda wzrokowa, metoda fonetyczna, pomoc mechaniczna, gry logopedyczne, zabawy ruchowe).
Główna część mojej pracy koncentrowała się na usprawnianiu narządów artykulacyjnych oraz wywoływaniu i utrwalaniu głosek, których dziecko dotąd nie wymawiało. Kolejnymi grupami zadań były: korygowanie błędów w artykulacji, kształtowanie poprawnych nawyków oddechowych, trening dykcji i płynności mowy.
W większości przypadków dobrze układała się współpraca z rodzicami dzieci objętych opieką logopedyczną. Otrzymywali oni na bieżąco wskazówki i materiały do pracy z dzieckiem w domu. Kontaktowałam się z nimi także osobiście oraz drogą mailową. Dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach oraz ćwiczyły w domu samodzielnie lub pod kierunkiem osoby dorosłej.
Do moich obowiązków należało także prowadzenie dokumentacji logopedycznej, czyli dzienników, w których zapisywałam ćwiczenia wykonywane z każdym dzieckiem. Na koniec semestru sporządziłam sprawozdanie z wykonanej pracy oraz każdemu dziecku napisałam opinię zawierającą opis trudności w mowie, nad jakimi pracowaliśmy, postępy, jakie uczeń poczynił, uwagi o jego zaangażowaniu w ćwiczenia oraz wskazania do dalszej pracy. Opinie te przekazałam do dokumentacji dyrektora szkoły oraz wychowawcom, a Ci z kolei na semestralnych zebraniach z rodzicami wręczyli je poszczególnym rodzicom dzieci.
EFEKTY:
- W wyniku systematycznej pracy na zajęciach i w domu terapię zakończyło sukcesem czworo uczniów klas zerowych oraz pięcioro z klas pierwszych. Korygowana głoska została u nich wywołana i utrwalona.
- U 11–tu uczniów szkolnych i 9–ciu uczniów zerówek głoska została wywołana i utrwalona w mowie powtórzeniowej, ale jeszcze nie udało się jej utrwalić w mowie potocznej.
- Poszerzenie doświadczeń z zakresu prowadzenia terapii logopedycznej.
- Doskonalenie umiejętności organizacyjnych, by w krótkim czasie przeprowadzić dużą liczbę ćwiczeń w licznej grupie uczniów.

III. §7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej.
Technologia komputerowa była narzędziem potrzebnym od samego początku stażu. Korzystałam z portali internetowych, by aktualizować wiedzę na temat wymogów dotyczących awansu zawodowego i procedur, jakich należy przestrzegać. Pisząc plan rozwoju zawodowego częściowo posiłkowałam się informacjami zaczerpniętymi z internetu. Potrzebne dokumenty, czyli plan rozwoju zawodowego, oraz sprawozdanie z jego realizacji powstały przy użyciu programu Microsoft Word.
Chcąc podzielić się doświadczeniem z innymi nauczycielami opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym www.edux.pl. Mam nadzieję, iż pomoże on innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mi.
EFEKTY:
- Sprawnie tworzona i przejrzysta dokumentacja.
- Świadomość ważności dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem, także w internecie.
2. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
W swojej pracy wykorzystuję znajomość następujących programów:
- Microsoft Word -w programie tym piszę, pracując z dokumentami w celu ich zapisu, odczytu, zamykania, formatowania i innych czynności, tworząc i modyfikując teksty, rysunki
- Paint - program, w którym istnieje możliwość wykonania rysunków z wykorzystaniem gotowych formatów
- Power Point - program do tworzenia prezentacji multimedialnych
- Audacity – program do obróbki dźwięku, który wykorzystuję np. do skracania piosenek, wycinania fragmentów muzycznych, łączenia w całość kilku melodii, usuwania wokalu z piosenek; był on bardzo przydatny podczas opracowywania przedstawień
- Widows movie maker – program do obróbki filmów, wycinania poszczególnych scen, skracania, zwalniania, bądź przyspieszania; korzystałam z niego min. podczas przygotowywania zadań konkursowych w ramach obchodów Dnia Języka ojczystego, w którym prezentowana była scena z filmu „Potop”
Powyższe programu służą mi do przygotowania scenariuszy zajęć i uroczystości, kart pracy, sprawozdań, gazetek szkolnych, ogłoszeń, projektowania dyplomów, tworzenia pomocy dydaktycznych do wykorzystania z dziećmi na zajęciach oraz w terapii logopedycznej. Pisałam także notatki zamieszczane na stronie internetowej szkoły relacjonujące klasowe wydarzenia i uroczystości. W tym celu wykonywałam i przygotowywałam również zdjęcia cyfrowe.
Otwartość na technologię umożliwia wzbogacenie lekcji o ciekawe działania. Uczniowie brali udział w zajęciach z wykorzystaniem komputera, projektora, dyktafonu, aparatu fotograficznego. Wspomagam się również kserokopiarką, skanerem, drukarką.
W trakcie stażu, w szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny Vulcan. Po wewnętrznym szkoleniu stał się codziennym narzędziem mojej pracy: uzupełniałam tematy, frekwencję, oceniałam uczniów oraz kontaktowałam się z rodzicami.
W placówce każdy nauczyciel ma założonego służbowego maila, poprzez którego przekazywane są informacje od dyrekcji, zarządu, a także między gronem pedagogicznym, co porządkuje i ułatwia komunikację.
Technologia komputerowa pozwoliła mi też na wzięcie udziału w trzech ciekawych kursach w formie e-lerning’u. Zdecydowałam się na taką, nie tylko z powodu interesującej mnie tematyki. Przekonała mnie możliwość samodzielnego wyboru czasu, w jakim przystępuje się do nauki. Przy dużej liczbie godzin szkolenia (60), wygospodarowanie niekolidujących terminów spotkań stacjonarnych mogłoby być kłopotliwe i bardziej obciążające.
EFEKTY:
- Wzbogacanie i podnoszenie atrakcyjności zajęć.

IV. §7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1.Wyrównywanie szans edukacyjnych.
Jako nauczyciel wspomagający starałam się pomagać uczniom z trudnościami w nauce w pokonywaniu własnych ograniczeń. Czasem wynikały one z braku uważności, łatwości rozpraszania się albo wolnego tempa pracy. Znajomość sytuacji środowiskowej ucznia dawała dodatkowe światło na sposób funkcjonowania dziecka w szkole. Część uczniów posiadała opinie z Poradni, zawierające konkretne wytyczne mające ułatwić im naukę, które były przeze mnie stosowane. Po zdiagnozowaniu potrzeb dziecka odpowiednio reagowałam podczas lekcji: udzielając dodatkowych informacji, tłumacząc zagadnienia, udzielając wskazówek, bądź mobilizując do uważności i aktywności.
Na zajęciach dodatkowych kształtowałam w uczniach umiejętności skutecznej nauki i łatwiejszego zapamiętywania. Podczas zajęć logopedycznych pracowałam nad usuwaniem wad wymowy, zwłaszcza takich, które mogą mieć wpływ na naukę pisania (mowa bezdźwięczna).
Ważne było dla mnie, by zachęcać do aktywności wszystkie dzieci, także te nieśmiałe.
EFEKTY:
- Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.
- Stymulacja uczniów wymagających wsparcia .
2.Motywowanie i wspieranie uczniów.
Wychodzę z założenia, że dziecko, tak samo jak dorosły, chętniej przyjmie polecenie, zadanie od osoby, z którą ma dobry kontakt, którą lubi, niż od takiej, którą uważa za wrogą. Dlatego dbałam o nawiązanie pozytywnych relacji z uczniami, by czuli, ze jestem nimi zainteresowana i cieszę się z ich sukcesów. Starłam się, zgodnie z zasadami oceniania kształtującego określać postępy uczniów, zauważać i podkreślać progres, jednocześnie zachęcając do dalszego wysiłku.
Znając uzdolnienia poszczególnych uczniów oraz ich zainteresowania starałam się dawać możliwość do podzielenia się nimi. Uważam, że buduje to poczucie własnej wartości, zachęca do dalszego rozwoju, a świadomość odniesionego sukcesu pomaga w podejmowaniu kolejnych wyzwań. Dlatego do przedstawień wplatałam elementy gimnastyki akrobatycznej, żonglerkę, śpiew solowy; zachęcałam wybrane osoby do udziału w konkursach plastycznych, matematycznych, recytatorskich.
Zależało mi na wdrażaniu uczniów do samodzielnego, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów koleżeńskich. W tym celu, poza doraźnymi reakcjami, przez dwa semestry prowadziłam w cykl zajęć „Spotkania z Leonem”, który w dużej mierze skupiał się właśnie na tym zagadnieniu (w sumie w pięciu klasach zerowych).
EFEKTY:
- Nawiązanie pozytywnego kontaktu z uczniami.
- Rozwój dziecięcych uzdolnień.
3. Utrzymanie dyscypliny na zajęciach.
Pozytywne relacje z uczniami nie mogą wykluczać wymagania od nich przestrzegania określonych zasad. Utrzymanie dyscypliny na zajęciach jest podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczne i efektywne nauczanie.
Na początku każdego roku szkolnego, a także realizując projekty edukacyjne, ustalaliśmy z grupą zbiór zasad, które będą obowiązywały, by wszystkim dobrze się pracowało. Było to praktyczne narzędzie, do którego można było w razie potrzeby odwoływać się w ciągu całego roku.
W placówce przyjęło się stosowanie techniki naklejek motywacyjnych. Uczniowie kolekcjonują je, dokumentując tym samym swoje sukcesy oraz ewentualne problemy. Włączyłam się w ten sposób motywacji i dyscyplinowania, by dać uczniom poczucie spójności oddziaływań wszystkich nauczycieli. Kilkukrotnie projektowałam i tworzyłam wlepki, na użytek własny oraz innych nauczycieli.
Zauważyłam potrzebę zgłębienia podejścia do dyscyplinowania, więc wyszukałam odpowiadający mi kurs internetowy i skorzystałam z możliwości dokształcenia się w tym zakresie.
EFEKTY:
- Wyznaczenie jasnych zasad obowiązujących na lekcjach i podczas przerw szkolnych.
- Zapewnienie warunków do efektywnego nauczania.
4. Studiowanie literatury pedagogiczno – psychologicznej .
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam nie tylko na kursach, ale także przez samodzielne studiowanie literatury fachowej. Cenię sobie prenumeratę czasopisma „Bliżej przedszkola” za liczne konkretne propozycje zajęć i przydatne pomoce dydaktyczne. Starałam się korzystać z propozycji książkowych sugerowanych podczas kursów, w których uczestniczyłam. Poszerzały poruszane tematy, bądź wiązały się z nimi. Wiele rad i wskazówek odnalazłam śledząc publikacje nauczycieli w internecie oraz na portalach edukacyjnych ( www.literka.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.eduforum.pl, www.scholaris.pl). Przed podjęciem obowiązków logopedy poszukiwałam oryginalnych pomocy logopedycznych i inspiracji do ciekawych form ćwiczeń. Portale logopedyczne okazały się tu bardzo pomocne (logopasja.pl, logopeda.pl, pracownialogopedy.pl). Odświeżyłam także zagadnienia teoretyczne, by mieć pewność, że jestem dobrze przygotowana do powierzonych mi zadań.
EFEKTY:
- Lepsze planowanie pracy i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz inspiracja do działań praktycznych.

V. §7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1.Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.
Zwłaszcza na początku oraz na końcu stażu, analizowałam procedury obowiązujące podczas awansu zawodowego. W moim przypadku konieczne było przedłużenie stażu i wyznaczenie nowego terminu jego zakończenia, więc zagłębiałam się również w tematykę zasad z tym związanych. Zapoznałam się z bieżącą analizą rozporządzeń MEN, Kartą Nauczyciela oraz Ustawą o Systemie Oświaty.
EFEKTY:
- Przestrzeganie procedur i terminów obowiązujących podczas ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.
2. Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść .
Podczas stażu byłam opiekunem na licznych spacerach, wycieczkach komunikacją miejską i wyjazdach autokarowych. Wypełniałam kartę wycieczki i pełniłam funkcję kierownika wycieczki. Dbałam, by spełnione były wszystkie niezbędne wymagania, co do bezpieczeństwa.
EFEKTY:
- Bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść poza teren placówki.
3. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów przedszkolnych i szkolnych.
Jako nauczyciel wspomagający, byłam odpowiedzialna za prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych, prowadząc lekcje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, uzupełniałam także dziennik lekcyjny. Na zakończenie każdego semestru pisałam sprawozdanie z wykonanej pracy. W ramach prac Rady Pedagogicznej pisałam protokół z jej zebrania. Protokołowałam również zebrania zespołu do spraw edukacji wczesnoszkolnej i przygotowywałam sprawozdania ze zrealizowanych zadań – np. przeprowadzonych konkursów, projektów, wyjątkowych lekcji.
Prowadziłam także kompletną dokumentację logopedyczną.

PODSUMOWANIE
Czas realizacji planu rozwoju zawodowego był dla mnie bardzo obfity w różnorodne doświadczenia. Podnoszenie jakości pracy przybierało wiele form. Kursy i profesjonalne szkolenia pozwoliły mi pogłębić wiedzę i umiejętności z wybranych przeze mnie zagadnień, a proces ten był zaplanowany i uporządkowany. Uważam jednak, że równie korzystne, a może nawet bardziej korzystne, okazały się dla mnie codzienne obserwacje pracy innych nauczycieli. Inspirowała mnie atmosfera otwartości panująca wśród grona pedagogicznego. Naturalność, z jaką dzielili się własnymi pomysłami, materiałami dydaktycznymi, ale także trudnościami, pytaniami oraz gotowość wzajemnej pomocy, zachęcała do wzmożonego wysiłku i dawała poczucie wspólnego celu, jakim jest jak najlepsza edukacja uczniów. Wiedząc o wysokim poziomie edukacji oferowanym przez placówkę, osobiście przekonałam się, że pracujący w niej nauczyciele również od siebie wymagają bardzo wiele. Moim celem stało się więc dołączenie do tego zespołu i włożenie w wykonywane obowiązki maksimum swoich możliwości. Czerpałam z wypracowanych i sprawdzonych sposobów organizacji imprez klasowych, konkursów i uroczystości. Bardzo cenię sobie obserwacje codziennych sytuacji szkolnych, drobnych interwencji wychowawczych, przejawów czujności i spostrzegawczości kadry pedagogicznej, gdyż mam wrażenie, że takie zachowania w naturalnych warunkach potrafią nauczyć więcej niż uporządkowane kursy.
Współpraca z innymi nauczycielami sprowadzała się także do udziału w organizowanych przez nich lekcjach koleżeńskich, projektach, akcjach charytatywnych, wystawach, przedstawieniach. Byłam zawsze otwarta na pomoc w ich przygotowywaniu.
W trakcie stażu sukcesywnie realizowałam wyznaczone sobie zdania, ale musiałam także wprowadzić pewne modyfikacje w planie rozwoju zawodowego, gdyż w roku szkolnym 2019/2020 zaproponowano mi stanowisko logopedy. Od tamtej pory nie prowadziłam już dodatkowych zajęć popołudniowych, ale oprócz wspomagania klas drugich zajęłam się terapią logopedyczną. Kolejne zmiany wyniknęły z konieczności przerwania stażu z powodu zaawansowanej ciąży, a potem urlopu macierzyńskiego. Zależało mi na doprowadzeniu dzieci objętych terapią logopedyczną do końca semestru, po czym w lutym 2020r. zostałam skierowana na zwolnienie lekarskie.
Pragnąc wrócić na staż przed upływam półtorarocznej przerwy w pracy, godząc to jednocześnie z opieką nad małym dzieckiem, w porozumieniu z dyrekcją wykorzystałam urlop wypoczynkowy, a następnie pracując na pół etatu dokończyłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż na nauczyciela mianowanego.
Cieszę się, że zdecydowałam się na podjęcie drogi awansu, choć była ona wymagająca. Jestem świadoma ilości pozytywnych zmian, jakich dokonałam w moim sposobie pracy. Zdaję sobie sprawę, że nadal istnieją aspekty, które powinnam i będę doskonalić.

Zatwierdzam .data, podpis dyrektora data, podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.