X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47610
Przesłano:

Sprawozdanie półroczne z awansu na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie półroczne z awansu na nauczyciela dyplomowanego
WRZESIEŃ 2021 – STYCZEŃ 2022

§ 8 ust. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Na bieżąco przez cały semestr:
Dokonywałam ewaluacji i samooceny zajęć, poznając swoje mocne i słabe strony oraz wyciągając wnioski do dalszej pracy. Dokumentowałam na bieżąco realizację planu rozwoju zawodowego.
Doskonaliłam pracę zawodową i pogłębiałam wiedzę wykorzystując ją w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach i warsztatów on-line, proponowanych przez CEN w Łomży. Korzystałam również ze szkoleń i webinarium organizowanie przez portal społecznościowy „Awans na Dyplomowanie”. Ze względu na okres pandemii niektóre szkolenia w jakich brałam udział odbywały się on –line. Były to następujące szkolenia i wykłady:
•”Wykorzystanie metody projektu na katechezie”- 23.10.2021r.
•”Wykorzystanie elementów tutoringu na lekcjach religii”- 6.11.2021r.
•”Bezpieczeństwo w szkole”’-12.11.2021r
•”Rekolekcje dla katechetów-„Św. Józef wzorem apostolstwa”- 20.11.2021r.
•”Zainspirować Eucharystią”- 24.11.2021r
•”Praca z przypowieścią na lekcji religii”- 15.01.2022
Systematycznie śledziłam literaturę metodyczną i dydaktyczną, korzystałam z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych wzbogacając własną wiedzę.
Tworzę własny warsztat pracy przygotowując materiały dydaktyczne: prezentacje, karty pracy.
Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach, zespołach, jestem członkiem zespołu humanistycznego.
Korzystałam z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji. Pobierałam bieżące informacje (strony Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej). Śledziłam strony portali edukacyjnych wykorzystałam ciekawe materiały w mojej pracy dydaktycznej. Wykorzystuję materiały publikowane w grupach na Facebooku, katecheza z pomysłem, katecheci.
Wykorzystywałam technologie komputerową przy organizowaniu własnego warsztatu pracy:
• opracowałam sprawozdanie z realizacji planu
• wykorzystywałam nowoczesne metody, programy komputerowe, narzędzia komunikacji
• prowadziłam zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem platformy Teams, na których wykorzystywałam przygotowane prezentacje, filmy, muzykę, oraz programy edukacyjne, podnosząc jakość pracy szkoły oraz atrakcyjność zajęć.
• przygotowywałam materiały w formie elektronicznej (informacje tekstowe, zdjęcia) do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
• wykonałam projekt dyplomu dla międzyszkolnego konkursu „ Kardynał Stefan Wyszyński – Syn ziemi łomżyńskiej”.
Korzystałam z edukacyjnych i specjalistycznych serwisów internetowych. Wykorzystywałam programy edukacyjne i materiały multimedialny na zajęciach. W zdalnym nauczaniu wykorzystywałam różnorodne elementy (wizualne, dźwiękowe, itp.) w działaniach dydaktycznych.
Wzbogacałam własną wiedzę, starając się urozmaicać pracę z dziećmi poprzez stosowanie np. prezentacji multimedialnych, e-materiałów ułatwiających opanowanie wiedzy.
Efektywnie komunikowałam się za pomocą Internetu z Rodzicami, Nauczycielami i Uczniami (Dziennik elektroniczny Librus platforma edukacyjna Teams). Przesyłałam prace i dokumenty drogą elektroniczną (skrzynka poczty elektronicznej, dziennik elektroniczny, czat).

§ 8 ust. 3 pkt. 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
Wymieniałam się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami. Brałam udział w forach dyskusyjnych. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami - brałam aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych. Jestem protokolantem w zespole wychowawczym kl. 0-III
Uczestniczyłam w pracach komisji na egzaminie dla uczniów
( obcokrajowców).
20stycznia 2021 miałam hospitację na religii w klasie 1b. Temat lekcji: Dziękuję Bogu za rodzinę. Obserwowana przez Wicedyrektor lekcja została omówiona.
Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych szkoleniowych. Konsultowałam się z nauczycielami innych przedmiotów, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Podczas spotkań dzieliliśmy się doświadczeniami. Wspólnie planowaliśmy działania, rozwiązywaliśmy problemy dydaktyczne i wychowawcze.

§ 8 ust 3 pkt 3 Poszerzenie zakresu działań Szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Na bieżąco zamieszczam dokumentację fotograficzną z konkursów i innych akcji na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku. Były to następujące wydarzenia:
• Projekt LibrAfrica- Pomoc uczniów w zrobieniu książeczek które zostały przekazane dla dzieci z Afryki, dwa razy w tygodniu przez cały wrzesień
• Nawiązanie współpracy z Radiem Nadzieja:
Audycja różańcowa w Radiu Nadzieja którą prowadziłam wraz z uczniami klasy VII e w każdy wtorek października.
• Organizator konkursu międzyszkolnego „ Kardynał Stefan Wyszyński – Syn ziemi łomżyńskiej”
Wykonanie z uczniami klasy 5b kalendarzy adwentowych
9.12.2021r. -Wyjście z klasą 1b na koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.
Przygotowanie dekoracji na montaż słowno-muzyczny-„Tradycje Świąt Bożego narodzenia”
Przygotowanie ,,Bajkowych Jasełek”
Zaangażowałam uczniów w akcje Szkolnego Koła Caritas.
Zaangażowanie uczniów do zakupu kalendarzy adwentowych-„Boski Adwent”
Zbiórka żywności, sprzedaż figurek Bożonarodzeniowych.
Uczestnictwo w akcji paragon umożliwiającej zdobycie funduszy na poprawę wyposażania oddziałów przedszkolnych.
Współpracowałam z parafią, uczestniczyłam w następujących uroczystościach i
Przedsięwzięciach:
1.09.2021r-Oprawa liturgiczna Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego
Przygotowanie dzieci do liturgii Mszy Świętej - 2 razy w miesiącu.
26.09.2021r-Uczestnictwo w odpuście parafialnym w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Katedrze (dziewczynki do sypania kwiatów chłopcy do niesienia poduszeczek)
Październik –Oprawa muzyczna w czasie modlitwy różańcowej w katedrze.
21.10.2021r.- Bycie opiekunem na podwieczorku za św. Janem Pawłem II
Opieka na dziećmi w czasie rorat (katedra)- procesja z lampionami
27.10.2021r-8.12.2021r.- opieka na grupą do bierzmowania w czasie kursu ALPHA ( spotkanie 2 godzinne w środy od 18-20)
9.12.2021r. -Bycie opiekunem na podwieczorku pt: ”Adwentowe radości”
19.12.2021r -Oprawa liturgiczna Mszy Świętej w czasie rekolekcji adwentowych
Czytanie Liturgii Słowa w czasie niedzielnej Mszy Świętej w Katedrze – 2 razy w miesiącu.
25.01.2021r.-Bycie opiekunem na wycieczce w czasie ferii do Białegostoku
( warsztaty w Pałacu Branickich)
27.01.2021r.-Bycie opiekunem na wycieczce w czasie ferii do Rostkowa
( zwiedzanie Sanktuariom Św. Stanisława Kostki w Rostkowie)
29.01.2021r- Bycie opiekunem na imieninowym podwieczorku w domu parafialnym (zabawy, gry i konkursy).
Na bieżąco i systematyczne diagnozowałam potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz zdolności dzieci. Stosowałam różnorodne metody i formy pracy z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia. Zwłaszcza po powrocie do stacjonarnego systemu nauki diagnozowałam dzieci starając się dawać pomoc w rozpoznawaniu trudności, rozwiązywaniu problemów i zgłaszaniu ich do wychowawców.
W ramach semestru starałam się wspierać rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych.
Prowadziłam rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami (w zdalnym nauczaniu przez czat i po połączeniu lekcyjnym na Teams). Starałam się wspierać rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne z Uczniem. Dostosowałam się do zaleceń PPP.
Organizowałam zajęcia dydaktyczne przy użyciu nowoczesnego sprzętu informatycznego, wykorzystywałam multimedia jako zróżnicowaną formę prowadzenia zajęć. Tworzyłam na bieżąco sytuacje dydaktyczne. Współpracowałam z nauczycielami przedmiotowymi, specjalistami, pedagogiem i psychologiem.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wdrożyłam do realizacji innowację pedagogiczną pt: „Lapbooki na lekcjach religii”. Innowacja został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, będzie realizowana na lekcjach religii w klasie 5a i 5b, 5c w II półroczu.

§ 8 ust. 3 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Pogłębienie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
Przez cały okres swojej pracy starała się pogłębiać swoją wiedzę na temat diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży. W tym celu czytam artykuły na edukacyjnych portalach.
Realizacja planu zawodowego skłania mnie do wnikliwej analizy i oceny własnej pracy. Nadal zamierzam doskonalić kwalifikacje, podnosić, jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi doświadczeniami, by móc dobrze realizować zadania szkoły. Ponadto chcę dbać o formację duchową, aby jak najlepiej wypełniać misję nauczyciela katechety, we współczesnej szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.