X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47452
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022

Agnieszka Prudło
Sprawozdanie półroczne z awansu na nauczyciela dyplomowanego WRZESIEŃ 2021 – STYCZEŃ 2022

§ 8 ust. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Na bieżąco przez cały semestr:
Dokonywałam ewaluacji i samooceny zajęć, poznając swoje mocne i słabe strony oraz wyciągając wnioski do dalszej pracy. Dokumentowałam na bieżąco realizację planu rozwoju zawodowego.
Doskonaliłam pracę zawodową i pogłębiałam wiedzę wykorzystując ją w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, e-learningowych, webinariach.
• Oligofazja – problemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w komunikowaniu się - webinarium 2 * po 60 min
• Relacja –edukacja-zachowania niebezpieczne w klasie –webinarium 2 *po 45 min
• Głos Pedagogiczny – Wesprzeć ucznia w pokonaniu lęków szkolnych –webinarium 2 *po 45 min
• Wspierająca rola nauczyciela – webinar 45 min
• Motywacja do nauki – webnarium 60 min
• Jak poprowadzić ciekawą i skuteczną lekcję online? Webinar 45 min
• Nauka zdalna w Microsoft Teams – webinar 1, 5h
• Jak wspierać rozwój komunikacji dziecka w ramach TUS – 45 min - webinarium
• Kurs Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu – ORTOGRAFFITI – OPERON – I i II stopień – 50 godzin dydaktycznych
• Kurs WSiP – Nie taka lektura straszna – Jak przekonać uczniów do czytania. Czytelnictwo nastolatków vs.egzamin ósmoklasisty - 2 godziny dydaktyczne
• Czytać, czy nie czytać – webinarium Tuliszków – 45 min
• Szkoła bez konfliktów. Jak systemowo rozwiązać każdy konflikt? –projekt edukacyjny – 60 min
• Kurs Od nauczyciela mianowanego do dyplomowanego – przygotowanie do awansu – 10 godzin – w trakcie trwania
• Szkolenie RP – To ważne by było uważne w czasach pandemii MindFulness – 2 godziny
• Szkolenie RP Strategie dydaktyczno – wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej – 2,5 godziny
Systematycznie śledziłam literaturę metodyczną i dydaktyczną, korzystałam z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych wzbogacając własną wiedzę.
Tworzę własny warsztat pracy przygotowując materiały dydaktyczne: prezentacje, karty pracy, tablice poglądowe.
Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach,zespołach.
Będąc członkiem Zespołu do spraw promocji szkoły, pracowałam przy opracowaniu materiałów promocyjnych na stronę szkoły oraz fanpage - redagowałam teksty.
Będą wychowawcą zespołu klasowego w klasie 4a zorganizowałam spotkania w sprawie dostosowań dla uczniów z orzeczeniami i opiniami w klasie.
Wykorzystywałam nowatorskie metody aktywizujące i innowacyjne formy pracy – Innowacja – Klasa bez barier. Zachęcałam uczniów do uczestnictwa w konkursach polonistycznych.
Opracowałam i zredagowałam z uczniami Koła Dziennikarskiego dwie gazetki szkolne.
Nawiązanie współpracy Wydziałem Nauk o Wychowaniu
Zorganizowałam klasowy wieczorek kinowy.
-Przygotowanie klasy 4a do Konkursu Ekologicznego
-Przygotowanie klasy 4a do wystroju sali na Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – klasa zajęła 3 miejsce w konkursie szkolnym organizowanym przez Panie Matematyczki
-Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego konkursu literackiego ,,I Ty zostaniesz baśniopisarzem’’ Natalia Kamieniak, Kinga Ślęzak, Antoni Kozera
- Przygotowanie uczniów do konkursu ,,Rymowanki na Tydzień Walki z Nałogami’’ – uczniowie Kinga Ślęzak i Antoni Kozera zajęli 1 miejsce ex-equo na poziomie klas 4-6 PSP
-Przygotowanie uczniów klasy 4a i 4b do konkursu szkolnego Z lekturą za Pan Brat
Akcja ,,Szkoła Pamięta’’-wyjście z klasą do miejsc
pamięci Bohatera Warszyca –film
Włączenie z klasą do akcji Dzień Życzliwości
Wyjście na Kino-Szkoła
Akcja Czytelnicza - wyzwanie czytelnicze dla klas 4-6 oraz 7-8 PSP
Włączenie w akcję Szlachetna Paczka,Kasztany,Wróżby Andrzejkowe,Mikołajki,Klasowy Dzień Chłopaka,Szkoła do hymnu, fanty na loterię fantową do WOŚP.

Korzystałam z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji. Pobierałam bieżące informacje (strony Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej). Śledziłam strony portali edukacyjnych wykorzystałam ciekawe materiały w mojej pracy dydaktycznej. Wykorzystuję materiały publikowane w grupach na Facebooku.
Wykorzystywałam technologie komputerową przy organizowaniu własnego warsztatu pracy:
• opracowałam sprawozdanie z realizacji planu
• wykorzystywałam nowoczesne metody, programy komputerowe, narzędzia komunikacji
• prowadziłam zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem platformy Teams, na których wykorzystywałam przygotowane prezentacje, filmy, muzykę, oraz programy edukacyjne, podnosząc jakość pracy szkoły oraz atrakcyjność zajęć.
• przygotowywałam materiały w formie elektronicznej (informacje tekstowe, zdjęcia) do umieszczenia na stronie internetowej szkoły – klasy intergracyjne, dzieci z SPE materiały dla rodziców
• wykonałam projekty dyplomów dla zwycięzców konkursu szkolnego z lekturą
Korzystałam z edukacyjnych i specjalistycznych serwisów internetowych. Wykorzystywałam programy edukacyjne i materiały multimedialny na zajęciach. W zdalnym nauczaniu wykorzystywałam różnorodne elementy (wizualne, dźwiękowe, itp.) w działaniach dydaktycznych.
Wzbogacałam własną wiedzę, starając się urozmaicać pracę z dziećmi poprzez stosowanie np. prezentacji multimedialnych, e-materiałów ułatwiających opanowanie wiedzy.

Efektywnie komunikowałam się za pomocą Internetu z Rodzicami, Nauczycielami i Uczniami (Dziennik elektroniczny Librus platforma edukacyjna Teams). Przesyłałam prace i dokumenty drogą elektroniczną (skrzynka poczty elektronicznej, dziennik elektroniczny, czat).

§ 8 ust. 3 pkt. 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
Wymieniałam się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami. Brałam udział w forach dyskusyjnych. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami - brałam aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych w których działania zostałam włączona.
18 listopada 2021 miałam hospitację lekcji j.polskiego w klasie 4a. Temat lekcji: Liczba i rodzaj rzeczownika Obserwowana przez Wicedyrektor lekcja została omówiona.
23.11.2021 miałam hospitację Lekcji Otwartej na godzinie wychowawczej w ramach projektu Innowacji – Klasa bez barier.Tmat: Zainteresowania uczniów Obserwowana przez Dyrektora lekcja została omówiona
Organizacja imprez i wydarzeń na terenie szkoły.
Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych szkoleniowych. Konsultowałam się z nauczycielami innych przedmiotów, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Podczas spotkań dzieliliśmy się doświadczeniami. Wspólnie planowaliśmy działania, rozwiązywaliśmy problemy dydaktyczne i wychowawcze..
• Publikacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na portalu edukacyjnym Edux.pl – 5 maja 2021r.
• Publikacja Sprawozdania ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na portalu edukacyjnym edux.pl,jak również Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – edux.pl oraz publikacja karty samooceny zachowania ucznia również na wyżej wymienionym portalu

§ 8 ust 3 pkt 3 Poszerzenie zakresu działań Szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Na bieżąco i systematyczne diagnozowałam potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz zdolności dzieci. Stosowałam różnorodne metody i formy pracy z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia. Zwłaszcza po powrocie do stacjonarnego systemu nauki diagnozowałam dzieci starając się dawać pomoc w rozpoznawaniu trudności, rozwiązywaniu problemów i zgłaszaniu ich do wychowawców.
W ramach semestru starałam się wspierać rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych.
Prowadziłam rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami (w zdalnym nauczaniu przez czat i po połączeniu lekcyjnym na Teams). Starałam się wspierać rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne z Uczniem. Dostosowałam się do zaleceń PPP.
Organizowałam zajęcia dydaktyczne przy użyciu nowoczesnego sprzętu informatycznego, wykorzystywałam multimedia jako zróżnicowaną formę prowadzenia zajęć. Tworzyłam na bieżąco sytuacje dydaktyczne. Współpracowałam z nauczycielami przedmiotowymi, specjalistami, pedagogiem i psychologiem. Przygotowywałam dzieci do konkursów.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wdrożyłam do realizacji i zostałam koordynatorem projektu innowacji zajęć ortograficznych Klubu Ortograffiti w klasie 4a i 4b. Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Pierwsze spotkanie z zainteresowanymi dziećmi odbędzie się w II półroczu.

§ 8 ust. 3 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Pogłębienie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiazywania problemów młodzieży.
Przez cały okres swojej pracy starała się pogłębiać swoją wiedzę na temat diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży. W tym celu czytam artykuły na edukacyjnych portalach, uczestniczę w kursach ( wymieniłam je w poprzednich umiejętnościach
• https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/rozpoznawanie-zachowan-trudnych-u-dzieci-i-mlodziezy
• https://szkolnictwo.pl/index.php?id=pu4031
• https://www.ore.edu.pl/2018/09/narzedzia-do-diagnozy-zapotrzebowania-na-dzialania-wychowawcze-i-profilaktyczne-w-srodowisku-szkoly/
• Bogdan Jankowski, Monika Jaroszewska „ Sposoby na trudne zachowania uczniów” , wyd. Forum, Poznań 2016,
• Jacek Pulikowski „Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci?”, wyd. RTCK, Nowy Sącz 2018,

Podpis Dyrektora: Data złożenia sprawozdania: Podpis nauczyciela:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.