X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47455
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

IPET

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET)
NA II ETAP EDUKACYJNY
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
......
Klasa 4A – Publiczne Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku
Czas realizacji: 1 września 2021 r. - do ukończenia szkoły podstawowej

I. METRYCZKA:
Imię i nazwisko ucznia
........
Rok urodzenia ucznia
.......
Podstawa założenia karty IPET – nr i data wydania orzeczenia
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku
Oznaczenie etapu edukacyjnego
Drugi etap edukacyjny
II. Rozpoznanie wynikające z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
a. Diagnoza
Ogólne funkcjonowanie intelektualne znajduje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
b. Zalecenia
Kształcenie specjalne według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
c. Uzasadnienie
Z uwagi na obniżoną samodzielność poznawczą dziewczynki, a także współwystępujący z niepełnosprawnością intelektualną niedosłuch jednostronny wskazane jest za zgodą organu prowadzącego szkołę zatrudnienie nauczyciela z zakresu pedagogiki specjalnej.

III. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia:
a. Cechy ucznia sprzyjające rozwojowi (mocne strony)
- rozumienie norm i zasad zachowań społecznych
- myślenie abstrakcyjno – pojęciowe na materiale werbalnym

b. Trudności ucznia (pierwotne i wtórne) - niska pojemność bezpośredniej pamięci słuchowej
-obniżony zakres pamięci wzrokowej
- bardzo niskie tempo uczenia się metodą wzrokowo – ruchową
- obniżona integracja wzrokowo – ruchowa
- trudności w słuchowym różnicowaniu głosek
-
c. Inne (niewymienione w orzeczeniu) informacje o trudnościach ucznia - niewłaściwe ułożenie liter w liniaturze
- znaczna ilość błędów ortograficznych
- nasilenie błędów słuchowych przy pisaniu ze słuchu
- zbyt nisko trzyma narzędzie do pisania co jest powodem, że część liter zapisuje w niewłaściwym kierunku
- zaburzona kinestezja artykulacyjna
- niedosłuch przewodzeniowy ucha lewego do 50 db
d. Funkcjonowanie ucznia w grupie klasowej - nawiązuje dobre relacje z rówieśnikami
- często rozmawia z kolegami i koleżankami podczas przerw

IV. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
a. Cele edukacyjne - dbanie o integracje zespołu klasowego
Angażować .... w działania klasowe i szkolne
- wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i akceptacji
- rozwijać zaradność w sytuacjach klasowych i szkolnych, powierzać zadania
-modelować właściwe formy zachowań społecznych, wspierać a nie wyręczać .....

b. Cele terapeutyczne -zajęcia rewalidacyjne pozwolą dziewczynce na rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych, samodzielności w rożnych sytuacjach życia codziennego
- wsparcie w postaci dodatkowych zajęć umożliwi ........ usprawnienie czytania, pisania i liczenia
-terapia logopedyczna umożliwi korygowanie wady wymowy oraz poprawę w komunikowaniu się

c. Cele wychowawcze - wdrożenie ....... do społeczności lokalnej
- znajomość dotychczasowego środowiska szkolnego umożliwi jej pozytywną integrację i relacje z rówieśnikami
-zapewni poczucie bezpieczeństwa oraz stałość i przewidywalność


V. ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM:

a. Wskazania do pracy z uczniem
a) Edukacyjne

- dostosować zakres i tempo pracy w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych
-na wykonanie zadań przeznaczać więcej czasu lub zmniejszyć ilość poleceń
- Dzielić zadania na etapy, na bieżąco monitorować działanie, upewniać się, ze ....... zrozumiała co ma robić
- w miarę potrzeb przekazywać dodatkowe wskazówki
-sygnalizować początek nowych czynności
- komunikować jasne konkretne polecenia
-zezwalać na notowanie krótszych notatek z lekcji
- sprawdziany w formie testów wyboru, luki do uzupełnienia, pytania zamknięte
-miejsce blisko nauczyciela,
-oceniając prace nie brać pod uwagę błędów typowo słuchowych

b) Wychowawcze

-wspierać w sferze emocjonalno – motywacyjnej
- bazować na mocnych stronach uczennicy
- wzmacniać poczucie akceptacji poprzez korzystanie pomocy wychowawcy oraz innych nauczycieli i specjalistów w sytuacjach trudnych
-modelować właściwe formy zachowań społecznych

b. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów ...... realizuje kształcenie specjalne według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

VI. Formy pracy
Indywidualna i zbiorowa.

VII. Zasady pracy
Indywidualizacja, systematyczność, poglądowość, wyjaśnianie społecznych sytuacji oraz dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych w materiale obrazkowym, kształtowanie zdolności definiowania pojęć, myślenia arytmetycznego, analizy i syntezy wzrokowej oraz tempa uczenia wzrokowo - ruchowego

VIII. Formy pomocy udzielane uczniowi– wymiar godzin - rewalidacja 2 godziny w tygodniu

IX. Działania wspierające rodziców ucznia - indywidualne konsultacje pedagoga oraz nauczycieli przedmiotowców, wychowawcy, udział rodziców w działaniach zespołu zajmującego się koordynacją udzielanej .... PPP na terenie szkoły

X. Zakres współpracy nauczycieli i rodziców - omawianie założeń IPET;
- omawianie postępów ....... w trakcie realizacji programu, dokonywanie korekt i modyfikacji na skutek obserwacji prowadzonych przez rodziców;
- współpraca specjalistów, wychowawcy klasy oraz pozostałych nauczycieli w zakresie realizacji zadań określonych w IPET.

XI. Ewaluacja
Do ewaluacji posłuży arkusz obserwacji postępów edukacyjnych i wychowawczych ucznia.

.......................... ........................................
Data Podpis rodziców/prawnych opiekunów

Podpis nauczycieli sporządzających IPET

Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.