X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47331
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu

1.Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anita Orzechowska
2.Nazwa i adres szkoły: XXX
3.Stanowisko: nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
4.Kwalifikacje zawodowe: magister politologii z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny
5.Imię i nazwisko opiekuna stażu: XXX
6.Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
7.Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.
8.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
9.Zatwierdzony do realizacji: 05.10.2020 r.

Podstawa prawna opracowania:
∙ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
∙ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze
co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.

Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Rozpoczynając kolejną ścieżkę awansu zawodowego, organizację własnej pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz analizy aktów prawnych i procedur nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Po ich analizie napisałam wniosek o otwarcie stażu a także opracowałam plan rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Chcąc rozwijać własne kompetencje nauczycielskie, uczestniczyłam w licznych formach doskonalenia zawodowego zarówno wewnątrzszkolnego tj. w szkoleniowych radach pedagogicznych nt. ,,Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej’’, ,,Mediacje’’ oraz zewnątrzszkolnego poprzez podjęcie studiów podyplomowych na dwóch kierunkach ,,Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera’’, a także ,,Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza’’. Ponadto brałam udział
w różnych formach kształcenia: kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, webinariach. Z uwagi na panującą w kraju pandemię wywołaną COVID-19 uczestniczyłam w formie online:
- Awans zawodowy nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych.
- Zajęcia rozwijające kreatywność, czyli jakie?
- Językowe innowacje pedagogiczne, czyli piktogramowe inspiracje na nowy rok szkolny.
- Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży.
- Rewalidacja indywidualna.
- Metodyka nauczania zdalnego - jak nauczać online?
- Dokumentowanie pracy nauczyciela.
- Metoda i wyobraźnia, czyli jak prowadzić twórcze lekcje.
- Jak motywować w kształceniu na odległość?
- ABC emocji, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?
- Prezi - poznaj inny wymiar prezentacji multimedialnej.
- Trening umiejętności społecznych z kartami Multi-Talk.
- Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.
- Obserwacja zajęć w czasach kształcenia na odległość.
- Wytyczne dla klas 1-3 po wznowieniu nauki stacjonarnej.
- Zabawy i ćwiczenia z kodami QR.
- Learningapps.org - platforma, która urozmaici lekcje.
- Bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji zdalnych.
- Niebezpieczne osobowości. Jak rozpoznać i radzić sobie z trudnymi relacjami w życiu zawodowym.
- Dzieci uczą się tego, czego doświadczają...Pudełkowy zawrót głowy - wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z grupą.
- Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. Dziecko rozwija swój intelekt poprzez język.
- Jak zadbać o koncentrację i emocje dzieci po nauczaniu zdalnym? Ćwiczenia i zabawy dydaktyczne.
- Zajęcia ruchowe z elementami kinezjologii edukacyjnej i jogi dla dzieci.
- W końcu jesteśmy razem.
- Autoewaluacja pracy nauczyciela.
- Wykorzystanie elementów metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej.

Uczestniczyłam w pracach zespołu ds. ewaluacji szkoły w którym pełniłam funkcję przewodniczącej. Ewaluacja dotyczyła dwóch kierunków realizacji polityki oświatowej; pierwszy z nich ,,Ocena skuteczności podejmowanych w szkole działań w zakresie działań wychowawczych szkoły, wychowania do wartości kształtowania postaw i respektowanie norm społecznych’’, zaś drugi ,,Ocena częstotliwości i skuteczności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego’’. Do moich zadań należało m.in. sporządzenie i przedstawienie całościowego raportu z przeprowadzonej ewaluacji, Radzie Pedagogicznej.

Warsztat metodyczny rozwijałam prowadząc zajęcia rewalidacyjne oraz wykonując obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie
w klasie 2a i 8b mając pod opieką dwóch uczniów ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera w obecności opiekuna stażu:
- zajęcia rewalidacyjne z uczennicą klasy 2a nt. ,,Po nitce do kłębka’’ 16.12.2020 r. (online);
- współorganizowanie kształcenia w klasie 8b nt. ,,Znajomość kontekstu filozoficznego? Omawiamy fragment ,,Historii filozofii po góralsku’’
Józefa Tischnera 01.03.2021 r. (online);
- współorganizowanie kształcenia w klasie 2a nt. ,,Krajobraz nadmorski’’ 09.03.2021 r. (online);
- zajęcia rewalidacyjne z uczennicą klasy 2a nt. ,,Jak rozpoznać prawdziwą przyjaźń?’’ 15.04.2021 r. (online).
Dyrektor szkoły, obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia rewalidacyjne nt. ,,Czy warto umieć czytać w myślach’’? 09.12.2020 r. (online).

W ciągu pierwszego roku stażu, moja biblioteczka przedmiotowa poszerzyła się o kilka pozycji:
- T. Attwood ,,Poznajemy uczucia. Poznawczo-behawioralna terapia złości dla osób z zespołem Aspergera’’.
- E. Baranowska-Jojko ,,Rozwojowa kreska – ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii’’.
- J. Chromik-Kowacs ,,Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole’’.
- R. W. Green ,,Trudne emocje u dzieci’’.
- W. Karolak ,,Arteterapia dla dzieci i młodzieży’’.
- K. Piotrowska-Madej, A. Żychowicz ,, Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci’’.
- G. Platt ,,Pokonać dyspraksję’’.
- P. Plichta, I. Jagoszewska, J. Gładyszewska-Cylulko, B. Szczupał, A. Drzazga, B. Cytowska, ,,Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów
z niepełnosprawnościami’’.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 roku prowadziłam koło pn. ,,Terapia ręki’’ dla uczniów z klas pierwszych. W drugim semestrze z uwagi na wzrost liczby zachorowań wywołanych COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami w kraju, koło dla pierwszaków zostało zawieszone. Biorąc pod uwagę obostrzenia, ale także potrzebę kontynuowania koła, realizowałam zajęcia dla uczennicy klasy 2a, u której terapia ręki była wskazana z uwagi na obniżone mechanizmy równoważne. Dodatkowo utworzyłam padlet pn. ,,Terapia ręki’’, publikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna’’ w którym zamieszczałam materiały do pracy w domu.

Napisałam i zrealizowałam innowację pedagogiczną pn. ,,Sprytne paluszki’’, podczas zajęć dydaktycznych w klasie 2A, której celem było usprawnianie motoryki małej, rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych, a także kształtowanie współpracy oka i ręki. Byłam współautorką drugiej innowacji pn. ,,Sztuka emocji’’ którą współrealizowałam z wychowawcą klasy 2a, w trakcie zajęć z edukacji społecznej. Innowacja powstała z myślą o nauczeniu dzieci nazywania emocji i radzenia sobie z nimi, a także pokazanie sposobów zapanowania nad nimi, bez stosowania agresji, wykorzystując różne techniki relaksacyjne.

Zgłosiłam się do udziału w konkursie organizowanym przez Miasto Poznań. Konkurs polegał na napisaniu programu zajęć pozalekcyjnych
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu. Program nosił nazwę ,,Słowa mają moc...różni, a równo ważni!’’.

Zainicjowałam założeniem na stronie internetowej szkoły, zakładki pn. ,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna’’, którą współtworzyłam
z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz logopedą. Prowadziłam trzy padlety pn. ,,Terapia ręki’’, ,,Sztuka emocji’’, ,,Różni, a równo ważni!’’. Przygotowałam, także dwie prezentacje multimedialne zawierające informacje na temat pracy pedagoga specjalnego oraz wykorzystywaniu arteterapii w edukacji.

Własny warsztat pracy wzbogacałam poprzez inicjowanie, organizowanie, współorganizowanie akcji i wydarzeń na terenie szkoły:
- Spotkanie przy choince online w klasie 2A.
- Dzień Chłopca w klasie 2A.
- Balik karnawałowy w klasie 2A.
- Klasowy Dzień Liczby Pi .
- Dzień Kolorowej Skarpetki w 89!
- Dzień Wiosny i Dnia Ziemi.
- Wirtualny Bieg Wiosenny Osiemdziesiątki Dziewiątki.
- 89 na niebiesko dla AUTYZMU! - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
- Hałasowi powiedz STOP!
- Poznańskie Dni Rodziny.
- Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Niespodzianek.

Pracę pedagoga specjalnego, dokumentowałam w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, w którym opisywałam przebieg zajęć oraz swoje spostrzeżenia na temat pracy ucznia oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS, wpisując tematy zajęć oraz zaznaczając frekwencję. Opracowywałam wraz z zespołem wychowawczym klasy 2A i 8B dwa razy w roku szkolnym okresową wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestniczyłam w ramach WDN w lekcji otwartej
nt. ,,Tolerancja i przejawy ksenofobii’’.
Efekty
Podjęte przeze mnie powyższe działania zdecydowanie miały wpływ na podniesienie jakości mojej pracy zawodowej. Niewątpliwie podjęte studia podyplomowe ,,Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera’’ przyczyniły się
do zgłębienia wiedzy w zakresie dydaktyki zajęć w tym metod komunikacji, metodyki, terapii i rehabilitacji w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera z którymi pracowałam. Z kolei studia podyplomowe ,,Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza’’ przybliżyły mi m.in. treści dotyczące diagnostyki i metodyki w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wybierając kursy, szkolenia, werbinaria czy warsztaty metodyczne kierowałam się przydatnością w pracy własnej z których czerpałam wiedzę i umiejętności nt. metod pracy z uczniami, biorąc pod uwagę ich dysfunkcje. Wiedza zdobyta w trakcie doskonalenia zawodowego, zachęciła mnie do samodzielnego tworzenia bazy pomocy dydaktycznych zarówno kart pracy, plansz wspomagających rozwój motoryki małej, a także bazy interaktywnej, które z powodzeniem wykorzystywałam podczas prowadzenia zajęć.
Pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu ds. ewaluacji szkoły nauczyłam się planowania i koordynowania powierzonych mi zadań, a także pracy pod presją czasu. Praca zespołowa dała mi szansę na wymianę doświadczeń oraz własny rozwój. Doskonaliłam umiejętność prowadzenia dialogu, który ułatwił współdziałanie i otwartą komunikację, a także wzmocnił więzi pomiędzy członkami zespołu.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. Po każdych zajęciach omawiałam ich przebieg z osobą obserwującą zajęcia, a także wyciągałam wnioski do dalszej pracy.
Samodzielnie rozwijałam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie fachowej literatury, dzięki której zgłębiłam tajniki przeprowadzania m.in. diagnozy terapii ręki u dzieci. Poznałam metody ułatwiające dzieciom przezwyciężać dyspraksję. Z kolei literatura związana z arteterapią dały mi możliwość na zapoznanie się z artystycznymi metodami pracy, z których korzystałam podczas prowadzonych zajęć rewalidacyjnych
oraz współorganizowania kształcenia. Jako pedagogowi specjalnemu poznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
z niepełnosprawnościami i ich charakterystyki, a także sposobów efektywnego podejmowania działań w kierunku minimalizowania trudnych zachowań, stało się priorytetowymi pozycjami w mojej biblioteczce przedmiotowej.
Nadrzędnym celem prowadzonego przeze mnie koła ,,Terapia ręki’’ było wykształcenie wśród uczniów nawyku prawidłowej postawy ciała przy stoliku, a także wyrobienie prawidłowego chwytu pisarskiego, który to z kolei miał wpływ na jakość pisania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Wdrożenie innowacji pedagogicznych podczas zajęć dydaktycznych, zwiększyły ich atrakcyjność. Wprowadzanie niestandardowych metod pracy np. arteterapii, treningu umiejętności społecznych, zaowocowało większą aktywnością uczniów w trakcie prowadzonych zajęć. Uczniowie rozwijali wyobraźnię, umiejętność wyboru informacji, uczyli się pracy zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane zadania
i stanowisko pracy. Z kolei wprowadzone elementy terapii ręki, rozwijały motorykę małą, czyli zdolności manualne uczniów, poprawiły ruchy precyzyjne rąk, kształtowały nawyk poprawnej postawy stolikowej, chwyt pisarski, a także rozwijały autonomiczność poprzez zabawę. Natomiast dzięki technikom plastycznym, po które sięgałam na zajęciach przyczyniły się do wzmacniania mięśni dłoni i były pomocne w celu osiągnięcia założonych celów innowacji.
Reprezentowanie szkoły w konkursie lokalnym, dało mi możliwość promowania własnej osoby, ale także było dobrą okazją
do promowania placówki w której pracuję i odbywam staż.
Współtworzenie zakładki ,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna’’ na stronie internetowej szkoły z pedagogiem, psychologiem szkolnym
oraz logopedą, dało mi szansę dzielenia się moim wytworem pracy zarówno z nauczycielami jak i rodzicami w ramach dobrych praktyk
a także pedagogizacji, nie tylko na skalę szkolną, ale również ogólnopolską.
Organizowałam i współorganizowałam akcje, wydarzenia szkolne, dzięki czemu przyczyniłam się do zwiększenia aktywności uczniów w życiu szkoły, przy czym starałam się aktywizować w szczególności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dzięki uczestnictwu w doskonaleniu zawodowym, pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej (dziennik elektroniczny Librus) oraz tradycyjnej (dziennik papierowy). Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam w praktyce
do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu, jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło.
Aktywny udział w spotkaniach zespołów wychowawczych klasy 2A i 8B, których celem było przygotowanie WOPFU dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego za I i II semestr roku szkolnego 2020/2021, pomogły zweryfikować efektywność podejmowanych przeze mnie działań w pracy terapeutycznej.
Uczestniczenie w lekcji otwartej rozwinęło moje horyzonty oraz chęci dzielenia się z nauczycielami swoją wiedzą, doświadczeniem, pomysłami.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe uczniów w pierwszej kolejności poprzez zapoznanie się z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, następnie obserwacje na lekcjach, przerwach śródlekcyjnych, rozmowy z rodzicami, nauczycielami uczącymi, wychowawcami
i wreszcie pracą z samym uczniem. Działania te, pozwoliły na dobór zindywidualizowanych metod terapeutycznych, form pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów sprzyjających ich rozwojowi podczas prowadzonych zajęć. Innym działaniem dzięki któremu, rozpoznawałam potrzeby rozwojowe, było uczestniczenie w roli opiekuna w wyjściach klasowych m.in. do Parku Sołackiego, Wodziczki oraz w wycieczce do Sławicy. Mogłam bliżej się przyjrzeć zachodzącym interakcjom w grupie, podczas swobodnych zabaw, poza murami szkoły.

Brałam udział posiedzeniach zespołów wychowawczych klasy 2A i 8B , których tematyka dotyczyła okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a także problemów wychowawczych.

Współpracowałam z pedagogiem, psychologiem szkolnym, nauczycielami i wychowawcami podejmując zintegrowane działania. Byłam w ścisłym kontakcie z rodzicami uczniów, co pozwoliło na owocną współpracę.

Organizowałam i koordynowałam konkursy o zasięgu ogólnopolskim ,,Figlarny miś’’ oraz szkolnym ,,Bombka choinkowa’’, ,,Wielkanocny Kicaj’’. Uczniowie chętnie brali w nich udział promując szkołę w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. Pod moim kierunkiem uczniowie reprezentowali szkołę w konkursach pozaszkolnych pn. ,,Jesień w moim mieście’’ oraz ,,Inny-nie znaczy gorszy’’ stając się ich laureatami. Dzięki obserwacji uczniów i umiejętności definiowania ich specjalnych potrzeb, mogłam zaplanować działania, które sprzyjały rozwijaniu zainteresowań
i uzdolnień np. poprzez karty pracy jak również prowadzenie koła dla ucznia zdolnego.

Podjęta współpraca z rodzicami na celu miała integrowanie środowiska rodzinnego ze szkołą. Niejednokrotnie we współpracy z rodzicami, rozwiązywałam problemy wychowawcze i emocjonalne uczniów. Współpraca z rodzicami miała również wymiar praktyczny tj. poprzez pedagogizację, która pozwoliła na pełniejsze zrozumienie niepełnosprawności z którą na co dzień mierzą się ich dzieci, jak i oni sami.
Efekty
Aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołów wychowawczych dało mi wiedzę, na temat aktualnego stanu w poszczególnych obszarach i tym samym wskazówki do podejmowania działań ukierunkowanych na obszary dysfunkcyjne. Dzięki pełnieniu roli opiekuna podczas wyjść klasowych, uzyskałam pełniejszy obraz funkcjonowania uczniów, poza szkołą, a także było cennym doświadczeniem w mojej pracy terapeutycznej. Poprzez organizacje konkursów doskonaliłam umiejętności organizatorskie, a także zaspokajałam wielostronne potrzeby rozwojowe uczniów. Promowałam szkołę w środowisku lokalnym, a także na arenie krajowej.
Współpraca z rodzicami dała mi możliwość lepszego poznania uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej, co z kolei zaowocowało pełniejszym zrozumieniem ich potrzeb. Na nawiązaniu pozytywnych relacji z rodzicami, skorzystali przede wszystkim uczniowie, bowiem ich rodzice czynnie włączali się w życie szkoły, pomagając w organizowaniu różnych wydarzeń klasowych. Prowadząc pedagogizację dla rodziców, zdobyłam umiejętność pracy z grupą dorosłych oraz podniosłam również jakość pracy szkoły, poprzez pozyskanie rodziców jako sojuszników i partnerów
w procesie wychowania.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia.

Podjęte studia podyplomowe oraz ukończone doskonalenia zawodowe wyposażyło mnie w wiedzę m.in. nt. metod aktywizujących, które
z powodzeniem wykorzystywałam na zajęciach. Tymi metodami były m.in. arteterapia i wchodzące w jej skład techniki m.in. bajkoterapia muzykoterapia, hortiterapia, ale również trening umiejętności społecznych, gry i zabawy dydaktyczne, drzewo decyzyjne, rybia oś, technika 635 itp. Dzięki tym metodom zajęcia stały się bardziej atrakcyjne i wspomagały rozwój obszarów dysfunkcyjnych.
Efekty
Wykorzystywanie przeze mnie metod aktywizujących, umożliwiło odnalezienie w sobie inspiracji i motywacji do przyjmowania
coraz to nowych wyzwań, odkrywania nieznanych wcześniej możliwości pedagogicznych i metodycznych. Uczniowie dzięki wprowadzonym metodom rozwijali własną strategię uczenia się, wyzwalali w sobie autentyczną motywację i ciekawość uczenia się.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

W ciągu pierwszego roku stażu, opiekun obserwował moje zajęcia w wymiarze 4 godzin. Wszystkie zajęcia były dokładnie omówione
pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskiwały pozytywną ocenę. Wymiana spostrzeżeń okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym przy planowaniu dalszej pracy. Każde zajęcia poddawałam ewaluacji, aby móc uzyskać zwrotną odpowiedź od uczniów.
W podsumowaniach najczęściej korzystałam z ,,walizki i kosza’’, ,,tarczy strzeleckiej’’, ,,białej plamy’’, ,,zadań niedokończonych’’ oraz własnych autorskich ,,żabki’’ i ,,żarówki’’, ,,kostka’’.
Efekty
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom oraz szansę podejmowania dialogu zawsze, kiedy było to potrzebne. Dzięki tej współpracy czerpałam wiedzę i doświadczenie od opiekuna stażu. Z kolei poddawanie każdych zajęć ewaluacji, motywowało mnie do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań metodycznych, aby wzbogacać wachlarz metod pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Prowadziłam zajęcia otwarte w wymiarze 2 godzin. Pierwsze zajęcia otwarte nt. Jak rozpoznać prawdziwą przyjaźń? (obserwowało dwóch nauczycieli), drugie zaś nt. ,,Kiedy złość bierze górę!’’ (dyrektor oraz jeden nauczyciel). W obu przypadkach starałam się korzystać z różnych narzędzi pracy: prezentacji multimedialnej, filmików, zadań interaktywnych, rekwizytów, pomocy wizualnych, a także ćwiczeń planowania ruchu. Warsztat pracy tj. własne opracowania konspekty, scenariusze i pomoce dydaktyczne publikowałam na stronach internetowych poświęconych edukacji.
Efekty
Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy, pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podnosiłam jakość funkcjonowania szkoły.
Z kolei publikowanie własnych narzędzi dydaktycznych w sieci, spełniły walor dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego uczniów o potrzebach kształtowania specjalnego było moim nadrzędnym celem w pracy dydaktycznej, dzięki czemu mogłam w sposób prawidłowy zaplanować działania. Pomogły mi w tym także pozyskiwane informacje od rodziców podczas bieżących kontaktów. Napotykane problemy wychowawcze starałam się rozpoznawać i rozwiązywać przy współpracy z wychowawcą pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz rodzicami uczniów.
W celu kształtowania prospołecznych postaw organizowałam i współorganizowałam akcje, wydarzenia na terenie szkoły. Tematyka dotyczyła m.in. niepełnosprawności (autyzm, zespół Downa), szkodliwości hałasu wpływającego na nasze zdrowie. Przeprowadziłam dwie pedagogizacje dla rodziców uczennicy klasy 2A ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera. Pierwsza dotyczyła form i metod pracy z dzieckiem w domu, druga wykorzystywania arteterapii w edukacji, mająca wymiar teoretyczny (zagadnienia) i praktyczny (wykonanie pomocy antystresowych). Prowadzenie padletów na stronie internetowej szkoły o tematyce niepełnosprawności, emocjach, terapii ręki, stanowiły również gotową lekturę dla rodziców.
Efekty
Poznanie środowiska uczniów, pozwoliło mi na zdobycie umiejętności analizowania ich możliwości. Częste kontakty z rodzicami dały mi szansę na pełniejsze zdiagnozowanie problemów wychowawczych uczniów oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych przy współpracy
z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami. Organizowanie akcji szkolnych o różnorodnej tematyce i aktywne uczestnictwo uczniów, były szansą zaspokojenia potrzeb społecznych. Pedagogizacja rodziców podniosła świadomość rodzicielską
oraz poszerzyła wiedzę psychologiczno – pedagogiczną.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Na bieżąco zapoznawałam się i aktualizowałam akty prawne, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Wykorzystując zasoby Internetu gromadziłam dokumenty w formie biblioteczki multimedialnej.
Efekty
Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. Porady ekspertów uzyskane w trakcie doskonalenia zawodowego, były pomocne w trakcie konstruowania planu rozwoju zawodowego oraz pisania niniejszego sprawozdania. Poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Komputer w dobie XXI wieku stał się nieodzownym narzędziem pracy, a wykorzystanie technik komputerowych wręcz niezbędnym. Komputer stał się więc narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technikę komputerową i informacyjną wykorzystywałam praktycznie codziennie. Powszechność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej stała się nieodzowną czynnością wspierania procesów pracy dydaktycznej. Komputer traktowałam, jako narzędzie do przygotowania materiałów oraz do prowadzenia zajęć zdalnych.
Korzystając z zasobów sieci Internetu:
przygotowywałam różnego rodzaju dokumenty: wniosek o otwarcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdania;

pobierałam programy użytkowe, materiały graficzne do gazetek tematycznych;

opracowywałam materiały potrzebne w pracy: sprawozdania, protokoły, notatki służbowe;

opracowywałam dokumentację dydaktyczną;

opracowywałam pomoce wizualne, np. zdjęcia, prezentacje multimedialne;

przygotowywałam scenariusze i konspekty zajęć;

opracowywałam teksty użytkowe;

opracowywałam ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową oraz manualność dłoni, nadgarstka i palców.

W toku stażu systematycznie śledziłam i wykorzystywałam zasoby i możliwości sieci Internet, odwiedzając wiele stron internetowych m.in.
z zakresu pedagogiki specjalnej, jako inspiracji do przygotowywania materiałów do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów
i szkoleń. Pobierałam pomoce dydaktyczne za pomocą sieci Internet. Dzieliłam się swoimi opracowaniami z innymi użytkownikami Internetu poprzez zamieszczanie na popularnych serwisach edukacyjnych wytworów mojej pracy.

Efekty
Zasoby Internetu, pozwoliły mi na wzbogacenie warsztatu pracy, aktualizowanie wiedzy, uatrakcyjnienie zajęć jak również sprawniejsze posługiwanie się komputerem. Narzędzia informatyczne dały mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami
na skalę krajową i jednocześnie uświadomiło, wagę wymiany doświadczeń i zainteresowania publikacjami internetowymi.

Podpis nauczyciela

Podpis opiekuna stażu

Podpis oraz pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.