X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4733
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Szkoła Podstawowa w Pogórzu, ul.Szkolna 15, Pogórze

Imię i nazwisko stażysty: lic.Dorota Nikelska
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2009r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki w szkole.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole: dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw.
5. Doskonalenie umiejętności poprzez obserwację zajęć prowadzonych prze opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji poprzez udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami uczniów.

Sfera rozwoju zawodowego
I. Organizacyjna
1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.Rozmowa z opiekunem stażu oraz określenie zasad współpracy.Ustalenie terminów zajęć hospitowanych.
3.Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole:
• Statut Szkoły
• Wewnątrzszkolny system oceniania
• Szkolny Program Wychowawczy
• Dzienniki zajęć
• Procedury i regulaminy.
4.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, zastępstwami, dyżurami. Obserwacje, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołów.Organizacja własnych obowiązków, udział w spotkaniach zespołów.
5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. 6.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
7.Złożenie wniosku o podjęcie postępowanie kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Sfera rozwoju zawodowego
II. Dydaktyczna

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu czy innych nauczycieli. Hospitacja wg, wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie jej i zapisanie wyników,
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3.Korzystanie z dorobku innych nauczycieli, doskonalenie warsztatu i metod pracy. Uczestnictwo w zespołach samokształceniowych, rozmowy z innymi nauczycielami.

Sfera rozwoju zawodowego
III. Wychowawczo-opiekuńcza

1.Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz ich problemów edukacyjnych. Przeprowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami.
2. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych.
3.Udział w akcjach przeprowadzanych przez szkołę. „Mała nakrętka-duży problem” -zachęcanie uczniów do zbierania surowców wtórnych .
Udział w akcji Klasa Roku.
4.Wspomaganie aktywności dziecka. Zachęcanie wychowanków do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Zorganizowanie wyjazdów do kina i teatru.
Aktywny udział uczniów w projekcie Edukacja Europejska.
5.Wykonywanie dodatkowych prac w szkole i klasie. Współorganizowanie balu klas 0-II.
Wykonywanie dekoracji ściennych w sali oraz poza nią.
Uczące korytarze.
Klasowe Andrzejki.
Dzień Babci i Dziadka.
Dzień Matki i Ojca.
Udział w projekcie Edukacji Europejskiej.
Święto Pieczonego Ziemniaka.
Święto Szkoły.

Sfera rozwoju zawodowego
IV. Osobista

1.Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez dobieranie dodatkowych materiałów na zajęcia. Przegląd oferty wydawniczej, korzystanie z zasobów zgromadzonych w bibliotece szkolnej.
2.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, udział w radach szkoleniowych.
Rozpoczęcie studiów II stopnia.
Udział w szkoleniach i warsztatach, kurs „Znaleźć Zubka”, Odyseja Umysłu.
3.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Studiowanie czasopism i literatury fachowej z zakresu pedagogiki.
Przeglądanie stron internetowych.
Wykorzystanie materiałów i zdobytej wiedzy.
4.Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów.Poszukiwanie dodatkowych materiałów dla uczniów, prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych
5.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Edukacyjny portal internetowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.