X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4713
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty Marta Korneluk
Imię i nazwisko opiekuna stażu ....... .....
Dyrektor szkoły
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2008
Data zakończenia stażu 31.05.2008
Miejsce odbywania stażu Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola.
-Poznanie obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
-Zapoznanie z przepisami zapewniającymi wychowankom bezpieczeństwo i higienę podczas nauki, zabawy i wypoczynku.
-Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w grupie sześciolatków.
-Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
-Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności osoby hospitującej.
-Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia).

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. W sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

ZADANIA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MEN

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

§ 6.1.1
Nauczyciel stażysta powinien poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły
1. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji przedszkola
-uczestnictwo w radach pedagogicznych
okres stażu
-listy obecności sporządzane na radach pedagogicznych

2. Zapoznanie się z treścią podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły
-analiza treści zawartych w:
Ustawie o Systemie Oświaty, Karcie Nauczyciela, Statucie Zespołu Szkół, Regulaminie Rady Pedagogicznej
wrzesień 2008- październik 2008
-znajomość wymienionych dokumentów

3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
-lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie
-udział w szkoleniu BHP
-praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć
okres stażu
-znajomość przepisów BHP i stosowanie ich w praktyce
-zaświadczenie

§ 6.1.2 i 6.1.3
Nauczyciel stażysta powinien uczestniczyć jako obserwator w zajęciach innych nauczycieli oraz umożliwić hospitowanie swoich zajęć opiekunowi stażu bądź innym nauczycielom
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
obecność na zajęciach innych nauczycieli
okres stażu
-notatki hospitacyjne

2. Hospitacje innych nauczycieli na własnych lekcjach.
-prowadzenie zajęć w obecności innego nauczyciela
okres stażu
-opinia osoby hospitującej zajęcia nauczyciela stażysty

§ 4.1.2
Uczestnictwo w dostępnych formach doskonalenia zawodowego oraz pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
-udział w szkoleniach, kursach oraz innych dostępnych formach dokształcania
-czytanie czasopism i literatury pedagogicznej,
-udział w radach szkoleniowych w zakresie pedagogiki
na bieżąco
-dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty

2. Doskonalenie technik multimedialnych i wykorzystanie ich w pracy
-przygotowywanie się do zajęć przy użyciu komputera
-publikacja własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie
na bieżąco
-pomoce dydaktyczne wykonane z wykorzystaniem komputera
-strona internetowa

§ 4.2.2
Uwzględnianie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków
-analiza kart sześciolatków
-zebrania z rodzicami
-rozmowy indywidualne
wrzesień 2008 i na bieżąco
-notatki własne

2. Zdobycie wiedzy w zakresie zaspokajania opiekuńczo-wychowawczych potrzeb uczniów
-analiza lektury pedagogicznej i psychologicznej
na bieżąco
-notatki własne

3. Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki
-analiza wymienionych dokumentów
wrzesień 2008-październik 2008
-znajomość wymienionych dokumentów

4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy
-prowadzenie zajęć zgodnie z dydaktycznym i wychowawczym planem pracy
Okres stażu
-zapisy w dzienniku
-scenariusze zajęć

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym
wymiana spostrzeżeń dotyczących dzieci mających trudności w nauce oraz wspólne podejmowanie działań naprawczych i korygujących
okres stażu
-potwierdzenie pedagoga szkolnego

6. Udział w szkolnych imprezach okolicznościowych
współorganizacja i udział w szkolnych imprezach okolicznościowych typu choinka, dyskoteki, bal karnawałowy itp.
okres stażu
-konspekty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.