X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47173
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Monika Diana Chrostowska

Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Diana Chrostowska
Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot: nauczyciel języka polskiego, historia, biologia, przyroda.
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje:
• Wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
na kierunku filologia polska.
• Studia podyplomowe: przygotowanie przedszkolne
i wczesnoszkolne, historia, przyroda, biologia.
• Egzaminator okręgowej komisji edukacyjnej sprawdzianu
po szóstej klasie.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 30.09.2021r. – wydłużony ze względu na urlop macierzyński i zwolnienie lekarskie.
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wagi w Wagach.

Wstęp
Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym w Szkole Podstawowej im. Jakuba Wagi w Wagach. Posiadam wymagane kwalifikacje określone
w art. 9 ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela. 1 września 2017 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Staż odbyłam w wymiarze 2 lat
i 9 miesięcy. Miałam przerwę w odbywaniu stażu z uwagi na urlop macierzyński i rodzicielski, który trwał rok i 3 miesiące. W okresie stażu realizowałam poszczególne zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów oraz specyfikę szkoły.
Podejmowałam liczne inicjatywy pedagogiczne we współpracy z innymi nauczycielami i instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy. Organizowałam wszelkie akcje charytatywne wraz z uczniami oraz innymi nauczycielami. Wspierałam, motywowałam i zachęcałam uczniów do nauki
i pogłębiania wiedzy w różnych obszarach dydaktycznych. Zapewniałam jak najlepszą opiekę i pomoc podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Podczas zajęć zdalnych starałam się organizować lekcje w taki sposób, aby były dla uczniów zrozumiałe, treściwe i angażujące ich w dużym stopniu w ich realizację. Poniżej przedstawiam opis, analizę i efekty podejmowanych przeze mnie form aktywności i sposoby ich realizacji w oparciu o wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

OPIS I ANALIZA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy.
W ramach doskonalenia warsztatu pracy, poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz historii i wiedzy
o społeczeństwie, a także pedagogiki i psychologii uczestniczyłam
w następujących szkoleniach:
• „Jak pracować w zróżnicowanej klasie? Praktyczne narzędzia nauczycieli języka polskiego i historii”. Białystok 22 października 2019 roku. ( dwugodzinne szkolenie).
• „Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego”. Kurs online zorganizowany przy współpracy
z „Polonistyką”, „Forum” UNIQSKILLS ( od października 2019 do lutego 2020).
• „Wrzesień 1939 – próba nowego spojrzenia”. Łomża CEN - 15 listopada 2019r. ( czterogodzinne szkolenie).
• „Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka polskiego- czas START!”. Szkolenie online zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era - 13 października 2020 ( w wymiarze 1 godziny).
• „ Specyfika egzaminu ósmoklasisty z historii w świetle informatora CKE”. Szkolenie online w wymiarze 1 godziny, zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era – 25 listopada 2020r.
• „ Magia oceny – nie je, nie pije, a liczy i czasem bije” . Webinarium online zorganizowane przez Inspirownia Edukacyjna Katarzyna Drausal w ramach Edumiesiąca z ocenianiem – 11.02.2021r.
• „Historia dla młodych”. Szkolenie online w wymiarze jednej godziny zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. – 16 października 2020r.
• Projekt Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Ukryte Dziedzictwo. Co kryje polska ziemia? W roku szkolnym 2020/2021 „ organizowany przez Ukryte Dziedzictwo.pl
• Webinarium online „ Praca z dzieckiem nieśmiałym” organizowane przez pomoce TUS.pl – 19.03.2021r.
• Szkolenie online „Teczka ucznia z SPE z Placówce Oświatowej” organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń – 10.05.2021r.
• Szkolenie online „Polonistyczny narzędziownik do pracy zdalnej” organizowane przez Czas na progres sp. z o.o. – 15.02.2021.
• Rozpoczęcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki – czerwiec 2020.
Dodatkowo korzystałam z fachowej literatury:
Małgorzata Łuba „Pracownia rozwoju zawodowego nauczyciela”, wyd. Forum, Poznań 2017
Projekty edukacyjne: Humanistyczne i interdyscyplinarne, społeczno-wychowawcze wydawnictwa RAABE

Efekty:
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy,
- wprowadzenie nowych metod pracy,
- podniesienie poziomu i jakości pracy poprzez lepszą organizację pracy własnej,
- lepsza organizacja pracy nauczyciela,
- zapoznanie z wymaganiami egzaminu ósmoklasisty i wykorzystanie informacji podczas organizacji zajęć języka polskiego,
- poznanie nowych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych,
- wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom szkoły,

2. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analizowałam na bieżąco wszelkie zmiany w dokumentacji szkolnej m.in. Statut Szkolny, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Procedury Bezpieczeństwa, Plan Pracy Szkoły, Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla Szkoły Podstawowej, WSO, rozporządzenie w MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z wszelkimi zmianami,

Efekty:
- dostosowanie PSO i wymagań do WSO z języka polskiego,
- uwzględnienie wymagań Programu Wychowawczego podczas tworzenia Planu Wychowawczego klas łączonych oraz zajęć przedmiotowych,
- wdrażanie zaleceń statutu szkoły do pracy nauczyciela,
- wdrażanie zaleceń MEN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 podczas nauki zdalnej i podczas pracy w szkole,

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych.
Pragnąc w pełni zrealizować założone cele i zadania, sukcesywnie dokonywałam ewaluacji własnej pracy. Ponadto diagnozowałam potrzeby
i oczekiwania uczniów, robiłam sprawdziany diagnozujące z języka polskiego
w klasach, które uczyłam, opracowywałam i przeprowadzałam ankiety ewaluacyjne na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka polskiego. Korzystałam również z form wywiadu z rodzicami i uczniami. W swojej pracy wykorzystywałam również wszelkie rady i spostrzeżenia kolegów i koleżanek
z pracy. Następnie dokonywałam analizy wyników, po czym dokonywałam ewentualnych zmian w doborze metod, narzędzi i sposobu prowadzenia zajęć w taki sposób, aby uczniowie jak najlepiej przyswajali wiedzę.

Efekty:
- wdrożenie poprawek podnoszących efektywność mojej pracy,
- świadomość uczniów, że mają wpływ na proces dydaktyczny, przez co czują się ważni i wzrasta ich poczucie wartości
- szkoła zyskuje na efektywności pracy nauczyciela, całego procesu dydaktycznego i opiekuńczo- wychowawczego,

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Cały okres stażu przebiegał pod znakiem dużej intensywności działań, które miały na celu podniesienie jakości stosowanych metod pracy i bogacenie własnego warsztatu. Korzystałam z fachowej literatury, edukacyjnych stron internetowych ( Polonistyka, strona Kuratoryjna, Zapiski Polonistki, portal polonisty.pl, Lekturownik, Edusfera, testportal, Eduleo, Brulion), by pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności skutecznego posługiwania się metodami nauczania i wychowania. Wzbogacałam swój warsztat pracy gromadząc sukcesywnie materiały do pracy, które wykorzystywałam podczas zajęć języka polskiego. Tworzyłam karty pracy, ankiety, scenariusze lekcji, gry, konstruowałam ćwiczenia i sprawdziany. Wzbogaciłam swój warsztat pracy w pomoce dydaktyczne: gry, tablice, plansze, ilustracje, albumy. Większość pomocy dydaktycznych wykonuję samodzielnie zgodnie z potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystuję też do swojej pracy rzeczy codziennego użytku np. spiner, spinacze, pudełka, zużyta talia kart, aby tworzyć pomoce dydaktyczne, które wykorzystuję często na lekcjach powtórzeniowych. Dbam o wygląd klasy, aktualizuję gazetki klasowe oraz szkolne zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych. Prowadzę przy współpracy z uczniami gazetkę szkolną, której numer ukazuje się raz w miesiącu. W swojej pracy korzystam w dużym stopniu z technologii informacyjnej dzięki, której wzbogacam swoją pracę różnorodnością środków ekspresji plastycznej i ciekawej grafiki. Przygotowywałam uczniów do konkursu przedmiotowego z zakresu języka polskiego. Inicjowałam i organizowałam międzyszkolne konkursy humanistyczne. W czasie nauki zdalnej korzystałam z portali edukacyjnych do tworzenia sprawdzianów, testów, kartkówek online oraz prezentacji i tworzenia lekcji odwróconych.

Efekty:
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy,
- wprowadzenie nowych metod pracy,
- podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację pracy własnej – większa atrakcyjność zajęć
- poznanie nowych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych,
- wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom szkoły,

5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Należę do zespołu przedmiotów humanistycznych, gdzie wspólnie z innymi nauczycielami opracowywałam program pracy zespołu i wdrażałam poszczególne cele podczas swojej pracy. Dodatkowo przeprowadzałam diagnozy z języka polskiego dla klas IV-VIII, a wyniki testu i wnioski przedstawiałam podczas spotkań zespołu przedmiotowego. Opracowywałam wspólnie z zespołem przedmiotów egzaminacyjnych plan pracy, który znacząco wpływał na jakość osiąganych wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przez uczniów. Poza tym w okresie, kiedy etap edukacji w Szkole Podstawowej trwał sześć lat, ukończyłam szkolenie na egzaminatora sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej ( nr zaświadczenia 13029/2014, numer egzaminatora 410010757) organizowanymi przez OKE
w Łomży 19 grudnia 2014r. i brałam udział w sprawdzaniu prac uczniów. Dzięki temu zapoznałam się z wymaganiami egzaminu, co pozwoliło mi lepiej przygotować uczniów do niego. Zaś wszelkie wnioski wykorzystywałam
w dalszej pracy nauczyciela, co znacznie wpłynęło na jakość mojej pracy. Dokonywałam również ewaluacji wybranych obszarów dydaktyczno – wychowawczych, zaś wnioski odczytywałam podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Efekty:
- podniesienie jakości pracy nauczyciela,
- lepsze wyniki uczniów na egzaminach ósmoklasisty,
- rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb uczniów,
- eliminowanie trudności edukacyjnych uczniów,

6. Praca z uczniami w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje polonistyczne.
W ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje polonistyczne organizowałam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z uczniami zdolnymi
i z uczniami mającymi problemy w nauce w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Organizowałam także zajęcia dla klasy ósmej, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, na których uczniowie doskonalili umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem. Wszelkie wyniki uczniów osiągane podczas zajęć diagnozowałam, zaś wnioski z ewaluacji zajęć były dla mnie wskazówkami
w dalszej pracy z uczniami w celu podniesienia jakości organizacji zajęć .

Efekty:
- lepsze wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty,
- lepsze wyniki sprawdzianów, testów i kartkówek z języka polskiego,
- eliminacja wszelkich trudności edukacyjnych uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów uzdolnionych,
- zdobycie pierwszych miejsc oraz wyróżnień na konkursach polonistycznych,
- poprawa pisowni ortograficznej uczniów ,

7. Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia oraz szkoleniach organizowanych przez ODN (CKE w Łomży)

Uczestniczyłam w następujących szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia :
• „ Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego”
w wymiarze 3 godzin . szkolenie organizowane przez CEN Łomża – 25.11.2020r.
• „Nowy rok szkolny 2020/2021 i nowe przepisy oświatowe” konferencja online dla Oświaty organizowana przez Portal Oświatowy – 17-19.08.2020r.
• „Niebanalne pomysły na odwróconą lekcję” webinarium online organizowane przez wydawnictwo MAC – 21.12.2020r.
• „Rozwijanie Teorii umysłu” webinarium online organizowane przez pomoce TUS.pl – 26.02.2021r.
• „Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO” w wymiarze 3 godzin. Szkolenie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych – 10.06.2019r.
• „Teczka ucznia ze SPE w Placówce Oświatowej” szkolenie zorganizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń 10.05 2021r.
• „Nauczyciel mianowany na nauczyciela dyplomowanego. Jak przygotować się do spotkania z komisją”. Szkolenie w wymiarze 3 godzin organizowane przez Instytut Edukacji i Innowacji – 29.07.2021r.

Efekty:
- znajomości obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
- podwyższenie jakości pracy szkoły
- podwyższenie jakości organizacji zajęć języka polskiego
- pogłębienie wiedzy i umiejętności z zagadnień dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
- zdobyta wiedza i umiejętności pomogły mi w lepszej realizacji postawionych przeze mnie celów w trakcie trwania stażu,
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

1. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjna i komunikacyjną .
Często korzystam z edukacyjnych stron internetowych, jak również ze stron
o tematyce oświatowej. Poszukiwałam na nich ciekawych publikacji , pomysłów na lekcję, programów do tworzenia urozmaiconych kart pracy, gier planszowych, krzyżówek itp. Brałam udział w szkoleniach online o tematyce efektywnego wykorzystania technologii komputerowej w pracy nauczyciela:
• „ Narzędzia Google i szybkie aktywności w Nearpodzie w pracy nauczyciela – humanisty” szkolenie organizowane przez Czas na Progres Progresownia – 22.04.2021r.
• „Materiały i narzędzia Nowej Ery do nauki zdalnej plus Google Classroom” szkolenie organizowane przez wydawnictwo Nowa Era – 02.11.2020r.
Szkolenia służyły doskonaleniu umiejętności nowoczesnych technik komunikacyjnych, wykorzystywanych podczas lekcji zdalnych. Uczestniczyłam również w szkoleniu obsługi e-dziennika dzięki czemu uzyskałam wiele cennych informacji dotyczących z jego korzystania. Uczestniczyłam również w licznych webinariach dotyczących obsługiwania portali do tworzenia prezentacji online i projektowania lekcji podczas nauki zdalnej ( Genially, Eduelo, Testportal, Ggoogle Classroom). Dodatkowo dołączyłam do grupy na facebooku „Genially, Canva, Wordwall w nauczaniu zdalnym”, aby doskonalić swoje umiejętności
w posługiwaniu się tymi programami podczas organizowania lekcji zdalnej z języka polskiego. Poza tym prowadzę na Facebooku i Instagramie stronę szkoły pod nazwą „ Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wagi Wagach, gdzie umieszczam na bieżąco wszelką działalność nauczycieli w naszej szkole.

Efekty:
- wzbogacenie wiedzy merytorycznej i informatycznej,
- szkolenia drogą online pozwoliły na wymianę doświadczeń między uczestnikami zarejestrowanymi na platformie,
- możliwość dostępu do wielu zasobów internetowych udostępnianych uczestnikom,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ustawiczny rozwój nauczyciela,
- budowanie wizerunku szkoły profesjonalnej i nowoczesnej z wyszkoloną kadrą potrafiącą korzystać z technologii komputerowej.

2. Wykorzystywanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Prowadząc działania dydaktyczno-wychowawcze, w szerokim zakresie stosowałam technologię informacyjną i komunikacyjną do :
▪ przygotowywania materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami,
▪ przygotowania i prowadzenia zajęć podczas nauki zdalnej ( Meet, Microsoft Teams),
▪ przygotowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej,
▪ wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną podczas zajęć języka polskiego,
▪ korzystanie z programów takich jak: Genially, Wordwall, Quizizz, Eduelo, Testportal,
Efekty:
- atrakcyjność lekcji języka polskiego,
- wdrażanie innowacyjnych metod na lekcji,
- efektywniejsza praca uczniów podczas zajęć,
- uczniowie posługują się technologią informacyjną w sposób umiejętny,
3. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających ze statutu nauczyciela.
Podczas pracy pedagogicznej korzystałam z dobrodziejstw technologii komputerowej, dzięki której mogłam lepiej opracować szkolną dokumentację oraz archiwizować dane w formie elektronicznej na nośnikach pamięci. Ponadto przy pomocy komputera opracowałam dokumentację wynikającą
z procedur awansu zawodowego. Ułożyłam i napisałam plan rozwoju zawodowego, jak również sprawozdanie z realizacji założonych celów w planie. Dodatkowo wszelkie dokumenty tj. Plan Pracy Wychowawczej, sprawozdania
z organizowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, raporty
z przeprowadzonych sprawdzianów diagnozujących, testy, sprawdziany, ankiety, protokoły, rozkłady materiału oraz inne pomoce dydaktyczne wykonywałam przy użyciu programów komputerowych.

Efekty:
- rzetelnie przygotowane dokumenty,
- zachowana estetyka wyglądu,
- zachowanie profesjonalizmu w wykonywanej pracy,
- prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna,

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji.
Preferując nowoczesne źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji, chętnie korzystałam z zasobów Internetu w różnorodnych celach:
▪ śledziłam na bieżąco na portalach oświatowych wszelkie informacje związane w prawem oświatowym,
▪ zapoznawałam się z publikacjami nauczycieli zamieszczonymi na portalach edukacyjnych,
▪ gromadziłam materiały, które wykorzystywałam podczas zajęć lekcyjnych,
▪ brałam udział w forach dyskusyjnych związanych z nauczanym przedmiotem,
▪ wykorzystywałam wszelkie komunikatory podczas lekcji zdalny, jak również do kontaktu z uczniami i rodzicami ( Meet, Gmail, Messenger, WhatsApp),
▪ kontaktowałam się z organizatorami konkursów polonistycznych, a także inicjatorami różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim ( UkryteDziedzictwo.pl, BohaterOn, akcja skakanka z Mateuszem Damięckim – Instagram i Facebook),
▪ dzięki możliwości Internetu zapisywałam się na kursy online, webinaria, warsztaty organizowane przez ośrodki szkoleniowe, ponadto w czasie trwania studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki przesyłam wszelkie prace zaliczeniowe i zaliczam egzaminy z poszczególnych przedmiotów,
Efekty:
- szkolenia z zakresu technologii informacyjnej wzbogaciły moją wiedzę
i umiejętności posługiwania się programami komputerowymi,
- szkolenia drogą online pozwoliły na wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami,
- możliwość z korzystania z wszelkich zasobów internetowych,
- atrakcyjność zdalnych lekcji,
- utrzymywanie stałego kontaktu z uczniem i rodzicami podczas pandemii, nauki zdalnej,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ustawiczny rozwój nauczyciela,
- ułatwienie kontaktu z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami,

5. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji umieściłam na stronie internetowej jednego z portali edukacyjnych, by służyć pomocą, tym którzy dopiero zaczynają swoją wędrówkę po szczeblach awansu.
▪ plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego na stronie www.edux.pl
▪ sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego umieściłam na stronie internetowej www.edux.pl

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego pełniłam rolę opiekuna stażu koleżance w pracy, która dobywała staż na nauczyciela kontraktowego. Pierwszym moim zadaniem była pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego. Na początku września zawarłyśmy kontrakt. Określone zostały w nim cele i zadania do realizacji. W okresie stażu służyłam pomocą w organizacji toku lekcyjnego. Organizowałam lekcje otwarte,
w których uczestniczyła, jak również pełniłam rolę obserwatora lekcji, które prowadziła koleżanka. Wszelkie wątpliwości były omawiane na bieżąco. Poza tym pomagałam w opracowaniu sprawozdań z wszelkich działań. Dzieliłam się swoim doświadczeniem w zakresie form, metod pracy, przygotowania
i prowadzenia zajęć, pisania scenariuszy. Systematycznie kontrolowałam dokumenty nauczyciela stażysty. Pomagałam w organizacji różnych uroczystości szkolnych i zapoznawałam z literaturą pomocną w ich organizacji. Podsumowaniem mojej opieki było opracowanie przeze mnie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Efekty:
- zapewnienie młodemu nauczycielowi pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego,
- utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat dokumentów regulujących pracę szkoły i awans zawodowy,
- odpowiedzialność za kształcenie postawy nauczyciela stażysty stała się pretekstem do poszukiwania nowych rozwiązań nad dotychczasowymi metodami,
- wzbogacenie mojego doświadczenia, dostarczyło mi wiele satysfakcji
w kontaktach ze stażystką oraz dało poczucie, że moje doświadczenie jest pomocne w rozwoju innego nauczyciela,

2. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniami
Podczas stażu z chęcią dzieliłam się z gronem pedagogicznym własnymi umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z uczniami. Dlatego w okresie stażu samodzielnie lub
z innymi nauczycielami podejmowałam inicjatywę przygotowania różnorodnych zajęć otwartych z języka polskiego.
Lekcje otwarte:
▪ „Wędrówka z Drużyną pierścienia. <<Hobbit, czyli tam i z powrotem>>” – lekcja otwarta z języka polskiego z projektu omawianej lektury. 06. 05.2019r.
▪ „ Niepodległa Polska – mamy czym się pochwalić” – lekcja zdalna z języka polskiego z wykorzystaniem metody projektu – 10.11.2020r.
▪ „ Przygoda z << Dziadami cz.II>> Adama Mickiewicza – pokój zagadek” – lekcja języka polskiego w formie pokoju zagadek, gdzie uczniowie musieli odszukać poszczególne zadania ukryte przez nauczyciela i wykonać polecenia dotyczące znajomości lektury. – 15.09.2021r.

Efekty:
- udoskonalenie własnego warsztatu pracy,
- wspieranie rozwoju zawodowego innych nauczycieli,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,

3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej testów, kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy przedstawień, konkursów itp.
Mając na względzie udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów wypracowanych podczas indywidulnej działalności pedagogicznej przygotowane przeze mnie udostępniałam w formie papierowej, które zostały przekazane do biblioteki szkolnej, zaś w formie elektronicznej udostępniałam nauczycielom na forach dyskusyjnych oraz podanych przez nich emailach, jak również na stronach CEN. Do materiałów udostępnianych przeze mnie należały testy, sprawdziany, karty pracy, scenariusze lekcji, scenariusze uroczystości, scenariusze konkursów polonistycznych.

4. Współpraca z gronem pedagogicznym.
Oprócz udostępniania opracowanych przeze mnie materiałów związanych
z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, służyłam pomocą innym nauczycielom w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości klasowych, konkursów. Pomagałam również w obsłudze programów komputerowych,
w projektowaniu dyplomów, w organizowaniu wycieczek szkolnych. Przez cały okres stażu wymienialiśmy się z gronem pedagogicznym doświadczeniami, opiniami i informacjami o uczniach ich osiągnięciach. Wymiana doświadczeń pomogła mi w uświadomieniu swoich słabych i mocnych stron oraz udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała nowymi pomysłami przyszłych działań. Moje działania opierały się na współpracy z nauczycielami należącymi do Zespołu Przedmiotowego, z którymi omawiałam i analizowałam wyniki osiągnięć uczniów, opracowywałam Plan Pracy Szkoły, wymieniałam się doświadczeniami, poszukiwaliśmy nowych metod i rozwiązań edukacyjnych. Poza tym dyskutowaliśmy o trudnościach wychowawczych i sposobach radzenia sobie z nimi, omawialiśmy lekcje otwarte. Taka współpraca z gronem pedagogicznym jest aktywną formą zdobywania wiedzy, doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz kształcenia swoich umiejętności. Praca
w zespole daje lepsze efekty.

Efekty:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania wśród nauczycieli,
- budowanie pozytywnej komunikacji interpersonalnej,
- dzielenie się wiadomościami,
- wymiana doświadczeń,

5. Nawiązanie komunikacji z nauczycielami języka polskiego z innych placówek.
W swojej pracy utrzymuję nieustannie kontakt z innymi nauczycielami języka polskiego. Należę do klubu polonistów CEN w Łomży, gdzie niejednokrotnie miałam możliwość spotkania się z nimi na różnych szkoleniach. Dodatkowo należę do klubu polonistów wydawnictw GWO, Nowej ery oraz WSiP. Dołączyłam do grupy wsparcia na Facebooku – Prawo Oświatowe, Z klasą, Egzamin Ósmoklasisty, Nauczyciele w sieci, KinoSzkoła Klub Nauczycieli, Nauczyciele się uczą, na których niejednokrotnie wymieniamy się doświadczeniami, rozwiązujemy problemy wychowawcze, dzielimy się radami oraz pomysłami na ciekawe realizacje zajęć.
Efekty:
- wymiana doświadczeń,
- aktualizacja wiedzy na temat nowych metod nauczania,
- aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
- dzielenie się nowatorskimi pomysłami metodycznymi,

§ ust. 2 pkt 4 lit. A
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu projektu szkolnego
z języka polskiego dla klas IV-VII.
We wrześniu 2017 roku na początku rozpoczęcia stażu opracowałam autorki projekt z języka polskiego pt. „Zabawa ortografią” dla klas IV-VII , którego celem było doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów w wymiarze 30 godzin. Kolejny projekt, który opracowałam we wrześniu 2019 roku nosił tytuł „ Jan Paweł II i kościół katolicki w PRL”. Zostały tu połączone ze sobą dwa przedmioty historia i język polski. Projekt ten rozpoczynał się od grudnia 2019
i trwał do maja 2020 roku. Podzielony na etapy, w których uczniowie mieli do wykonania różne zadania przydzielone na poszczególne miesiące. Poza tym brałam udział wraz z uczniami w projektach edukacyjnych takich jak „ Filmoteka szkolna.Akcja!” , „Uniwersytet dzieci. Praca projektowa”, „BohaterOn” oraz „Ukryte dziedzictwo”. Poza innowacyjnymi projektami układałam autorski program do Koła Polonistycznego, który prowadziłam. Miał on na celu rozwijanie uzdolnień polonistycznych uczniów, rozbudzać zainteresowania kulturą narodową, wspomagać ucznia w rozwijaniu własnych zdolności twórczych oraz pomóc w przygotowaniach do konkursów i egzaminu ósmoklasisty.

Efekty:
- nabycie umiejętności opracowania i wdrażania własnego programu/planu,
- wpieranie ucznia w rozwoju zdolności polonistycznych
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- promowanie działalności szkoły

2. Opracowanie i wdrożenie programu gazetki szkolnej.
Od 2015 roku w naszej szkole funkcjonowała gazetka szkolna w formie papierowej. Program funkcjonowania gazetki został opracowany przeze mnie, zaś szatę graficzną oraz treści dobierałam wspólnie z uczniami, którzy wcielali się w rolę redaktorów. Obecnie pracuję nad formą elektroniczną, aby umieszczać plik na stronie facebooka szkoły. Dzięki pracy nad gazetką szkolną mogłam dodatkowo kształcić umiejętności polonistyczne uczniów, wzbudzać ich potrzebę przynależności w procesie powstawania gazetki i rozwijać ich talenty.

Efekty:
- rozwijanie umiejętności polonistycznych uczniów,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz własnych umiejętności,
3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
w związku sprawowaną opieką nad zespołem klasowym.
Jako wychowawca starałam się systematycznie realizować zadania wynikające z Planu Pracy Wychowawcy zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. W trakcie zebrań podejmowałam rozmowy z rodzicami o tematyce wychowawczej oraz efektywnej pracy między szkołą a rodziną. Jak również
o sposobach rozwiązywania trudności wychowawczych. Dbałam o dobre relacje swoich wychowanków poprzez organizowanie zajęć integracyjnych, wycieczek szkolnych, imprez szkolnych, uroczystości klasowych. Problemy wychowawcze starałam się rozwiązywać na bieżąco podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnych spotkań z nimi, współpracując przy tym z Dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym. W swojej pracy wychowawcy kładłam nacisk na kulturę osobistą uczniów, niwelowanie niewłaściwych zachowań, stosując działania zmierzające do przyswajania pożądanych wartości. W tym celu pogłębiałam swoja wiedzę i umiejętności z zakresu potrzeb wychowawczych uczniów. Uczestniczyłam w następujących webinariach i szkoleniach:
• „Filmowa lekcja wychowawcza o depresji” organizowana przez Fundację Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych dnia 17 lutego 2021r.
• „Jak przetrwać powrót do szkoły” webinarium organizowane przez TUS.pl dnia 21 maja 2021r.
• „ Praca nad normami społecznymi” webinarium organizowane przez TUS.pl dnia 16 kwietnia 2021r.
• „Przemoc rówieśnicza: jak nie wpaść w pułapkę uproszczonego myślenia?” szkolenie organizowane przez Instytut Rozwoju Nauczycieli dnia 14 października 2019 r.
Dodatkowo robiłam ankiety na temat samopoczucia uczniów w szkole ich relacji między sobą i relacji z nauczycielami, sposobu radzenia sobie z nauką oraz samopoczucia w trakcie trwania nauki zdalnej oraz powrotu do szkoły. Wyniki ankiet wykorzystywałam do tworzenia planu pracy wychowawcy oraz pogłębienia wiedzy na temat sytuacji uczniów oraz stosunków interpersonalnych wśród wychowanków. Aktywna współpraca z rodzicami owocowała kształtowaniem odpowiedniej postawy ucznia oraz systematyczną pomocą w trudnościach, z którymi się mierzył.
Efekty:
- nabycie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych,
- współpraca z rodzicami i wychowawcami,
- nawiązanie dobrych relacji z wychowankami,
- regularna współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. B
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczyciela szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z centrum Edukacji Artystycznej

1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu po klasie VIII z języka polskiego.
W trakcie trwania stażu złożyłam wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o zdobycie uprawnień egzaminatora egzaminu ósmoklasisty. Wniosek został przyjęty jednak w trakcie mojego stażu nie odbyło się żadne szkolenie na egzaminatorów z języka polskiego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
Opracowałam program i prowadziłam zajęcia koła teatralnego, w ramach którego uczniowie rozwijali swoje umiejętności aktorskie. Działania podejmowane przeze mnie miały charakter działalności innowacyjnej. Dodatkowo pracowałam nad projektami , do których przystąpiłam wspólnie z klasą VI, VII i VIII.
Efekty:
- rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów zgodnie z ich oczekiwaniami,
- pobudzanie aktywności uczniów,
- kształtowanie właściwych zachowań i wzorców,

2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych i akademii.
Przez cały okres swojej pracy organizowałam samodzielnie, ale również przy współpracy z innymi nauczycielami uroczystości szkolne. Były to apele z okazji świąt narodowych, Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego. Opracowywałam programy artystyczne, oprawę muzyczną, akompaniując grą na gitarze, pomagałam w wykonywaniu dekoracji oraz w przygotowaniu odpowiedniej dykcji uczniów podczas recytacji wierszy.
Efekty:
- rozwijanie talentów uczniów,
- pobudzanie aktywności młodzieży,
- nawiązywanie lepszych kontaktów z uczniami,
- podniesienie jakości uroczystości organizowanych w szkole,

3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
W swojej pracy starałam się nieustannie rozwijać w uczniach zdolności polonistyczne i zainteresować ich swoim przedmiotem. Toteż organizowałam konkursy ortograficzne, przedmiotowe, inicjatywy z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Analfabetyzmem, Światowy Dzień czytania Książek, Światowy Dzień Umiejętności Czytania. Często wykorzystywałam na swoich zajęciach metodę projektu, by tworzyć okazję do zdobywania wielu umiejętności oraz zaangażować jak najlepiej uczniów w proces lekcyjny. Gry edukacyjne planszowe oraz interaktywne , by pobudzić uczniów do twórczego myślenia. Przekształcałam wiele znanych zabaw pod swój przedmiot, aby zainteresować uczniów nowym materiałem oraz jako formę powtórzenia zdobytej wiedzy.
Efekty:
- zadowolenie nauczyciela z nabytych przez uczniów kompetencji językowych,
- rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowań,
- podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez rozszerzenie zakresu jej działań,
- podniesienie jakości uczenia się i nauczania,
- wzbudzanie motywacji do nauki,
4. Podjęcie inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli.
W ramach edukacji kulturalnej organizowałam wycieczki do teatru lalki i aktora w Łomży, wyjazd na lodowisko w Łomży, do Radia Nadzieja w Łomży, Twierdza Osowiec. Udział w projekcie filmowym Filmoteka, gdzie uczniowie uczestniczyli w zorganizowanym w Łomży pokazie kina od podszewki. Więcej wycieczek nie udało się zorganizować ze względu na panującą pandemię.
Efekty:
- integracja zespołu klasowego,
- integracja klasy z wychowawcą,
- zacieśnienie więzów koleżeńskich,
- urozmaicenie spędzania czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami,
- wdrażanie zasad właściwego zachowania się w miejscach dotyczących kultury i sztuki,
- poznanie wartości kulturowych i patriotycznych własnego regionu i kraju,

5.Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną.
Podczas odbywania stażu włączałam się w różne akcje, jak również byłam ich inicjatorką. Były to wszelkie akcje charytatywne Caritas, kiermasz na rzecz osób niepełnosprawnych, akcja „Sprzątanie świata”. Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole zorganizowałam akcję sadzenia drzewek przy szkole. Pomagałam nauczycielom w organizowaniu uroczystości szkolnych. Pełniłam niejednokrotnie funkcję opiekuna w trakcie imprez szkolnych i organizowanych wycieczek. Pełniłam wyznaczone przez dyrektora dyżury podczas przerw lekcyjnych. Służyłam pomocą w opiece podczas nieobecności innego nauczyciela z powodu choroby.
6. Organizacja i przeprowadzenie szkolnych konkursów humanistycznych.
W okresie trwania stażu zorganizowałam następujące konkursy humanistyczne:
• Konkurs poetycki pt. „Pisane piórem”,
• „Niezwykłe przygody Zajączka Wielkanocnego”,
• Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II,
• Konkurs polonistyczno-plastyczny pt. „Lemas”,
• „Zatrzymaj w kadrze i opisz piórem”,
Samodzielnie opracowywałam regulamin konkursów, przygotowywałam dyplomy dla uczniów oraz pozyskiwałam nagrody.
Efekty:
- aktywne uczestniczenie w życiu szkoły,
- rozwijanie postaw twórczej aktywności,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- rozwijanie talentów uczniów,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
7. Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty.
Nawiązałam kontakt z Biblioteką Pedagogiczną w Łomży. Co pozwoliło mi na zorganizowanie w szkole webinarium dla uczniów o tematyce historycznej pt. „Wrzesień 1939 – próba nowego spojrzenia”. Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, przygotowałam uczniów do „XX Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza” organizowanego przez nią, w którym uczennica uzyskała wyróżnienie. Współpracując z Biblioteką Publiczną w Jedwabnem mogłam zorganizować dodatkowe egzemplarze lektur, których brakowało dla dzieci w szkolnej bibliotece. Systematycznie nawiązywałam współpracę
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu zdiagnozowania ucznia
z trudnościami w uczeniu się. Ponadto nawiązywałam kontakt ze specjalistami metodycznymi pracującymi w CEN w Łomży w celu wzbogacenia swojej wiedzy oraz warsztatu pracy oraz dokonania konsultacji działalności pedagogicznej. Współpracuję z instytucjami takimi jak portal BohaterOn, CzasNaProgres, Kino Szkoła, Instytut Edukacji i Innowacji, których projekty, będące pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, nieraz realizuję w naszej szkole.
Efekty:
- uatrakcyjnienie zajęć w szkole,
- wzbogacenie wiedzy uczniów oraz doskonalenie ich umiejętności,
- wzbogacenie doświadczenia nauczyciela o nowe projekty,
- dbanie o poziom czytelnictwa w szkole,
- kontrolowanie pracy uczniów w celu weryfikowania wszelkich trudności edukacyjnych,

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczyciela języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem
Ukończyłam kurs „Angielski dla początkujących”, który trwał od 16.03.2015 r. do 24.10.2016r. prowadzony przez Europejską Szkołę Kształcenia Korespondencyjnego (ESKK). Nr zaświadczenia 01577893 .
Kurs ten odbyłam przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami.
W czasie swojej pracy nauczycielskiej nawiązałam współpracę z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym, Nową Erą, WSiP-em oraz Polonistyką,
z którymi już od dłuższego czasu utrzymuję kontakt. Korzystam z ich publikacji, udostępnionych plików, gier polonistycznych. Udaje mi się poprzez współpracę pozyskać czasami darmowe nagrody książkowe dla dzieci w ramach szkolnych konkursów lub dostępy do zakodowanych plików w ramach wieloletniej współpracy. Dodatkowo korzystam również
z płatnych kursów organizowanych przez owe wydawnictwa, które niejednokrotnie są udostępniane ze względu na współpracę po cenach rabatowych. Przy zamówieniach również niejednokrotnie otrzymuję gratisy w postaci dodatkowych kart pracy, książek czy gadżetów, które wykorzystuję w pracy z uczniami.
Efekty:
- pozyskiwanie darmowych książek oraz kodów dostępu do linków edukacyjnych,
- pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,
- korzystanie z rabatów za wieloletnią współpracę
- podniesienie jakości pracy szkoły

2. Organizacja akcji charytatywnych dla dzieci i osób potrzebujących.
W swojej kilkuletniej pracy nauczyciela organizowałam wiele akcji charytatywnych. Organizacja jest moją mocną stroną. Lubię, kiedy wokół się dzieje wiele dobrego i staram się tym bakcylem zarazić moich uczniów.
W okresie stażu zorganizowałam następujące akcje:
• 02. 10. 2020 roku wspólnie z aktorem Mateuszem Damięckim skakaliśmy na skakance, aby uzbierać pieniążki dla chorego na SMA Michałka Boguskiego.
• W grudniu 2020r. nasza szkoła brała udział w akcji „ Paczka dla Seniora”, gdzie nawiązaliśmy współpracę z Grupą charytatywną „Malowane serce”
i robiliśmy paczki świąteczne z produktami spożywczymi dla starszych potrzebujących ludzi.
• W październiku 2019r. wspólnie z uczniami zorganizowałam kiermasz,
z którego dochód był przeznaczony na ratowanie życia chorej na raka dziewczynki
• W tym roku od września rozpoczęliśmy zbiórkę nakrętek na rzecz chorej na serduszko Julii Kierzkowskiej.
Efekty działań są umieszczone na Facebooku i Instagramie szkoły.
Efekty:
- umiejętność współdziałania z innymi,
- satysfakcja niesienia pomocy innym,
- możliwość uczestniczenia w akcjach charytatywnych,
- uczenia odpowiedniej postawy niesienia pomocy innym uczniów,
- współpraca z instytucjami i osobami publicznymi,

3. Współpraca ze strażą pożarną.
Dzięki współpracy ze strażą pożarną OSP Przytuły, co dwa lata w naszej szkole inicjuję akcję próbnego alarmu pożarowego wraz z prezentacją sprzętu strażackiego. W czasie trwania stażu pierwsza akcja miała miejsce 02.10.2017r., zaś kolejna odbyła się 28.09.2021r. Dzięki takim akcjom uczniowie uczą się prawidłowego zachowania podczas pożaru w szkole, sposobu ewakuowania oraz udzielania pomocy poszkodowanym.
4. Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
W czasie trwania stażu zapisałam się na szkolenie udzielania pierwszej pomocy, aby uzyskać pomoce do szkoły oraz zorganizować przeprowadzenie zajęć dla dzieci w szkole z zakresu tego tematu. Jednak okres pandemii uniemożliwił zorganizowanie szkolenia oraz przeprowadzenia takiej akcji. Jednak
w najbliższym czasie ponowię próbę przeprowadzenia takiej akcji.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Pogłębienie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania
i rozwiazywania problemów młodzieży.
Przez cały okres swojej pracy starałam się pogłębiać swoją wiedzę na temat diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży. W tym celu czytałam artykuły na edukacyjnych portalach, uczestniczyłam w kursach ( wymieniłam je w poprzednich umiejętnościach), czytałam podręcznik o tejże tematyce.
• https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/rozpoznawanie-zachowan-trudnych-u-dzieci-i-mlodziezy
• https://szkolnictwo.pl/index.php?id=pu4031
• https://www.ore.edu.pl/2018/09/narzedzia-do-diagnozy-zapotrzebowania-na-dzialania-wychowawcze-i-profilaktyczne-w-srodowisku-szkoly/
• Bogdan Jankowski, Monika Jaroszewska „ Sposoby na trudne zachowania uczniów” , wyd. Forum, Poznań 2016,
• Jacek Pulikowski „Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci?”, wyd. RTCK, Nowy Sącz 2018,
Dodatkowo na bieżąco współpracuję z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznawania wśród uczniów trudności z nauką oraz zastosowania wytycznych w dalszej pracy, aby ułatwić uczniom pokonywanie trudności
i zdobywanie wiedzy.
Efekty:
- zastosowanie odpowiednich metod w rozwiązywaniu problemu,
- nabywanie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania wszelkich trudności wśród młodzieży,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- podniesieni jakości pracy szkoły,

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Identyfikacja problemu:
Uczennica klasy IV zmagała się z trudnościami w nauce. Wolno pisała, przez co nie nadążała z przepisywaniem z tablicy. Miała problemy z notatkami graficznymi, nieczytelne pismo, nie potrafiła utrzymać pisma w liniaturze, ma problemy z koncentracją uwagi. Problemy ujawniały się na wszystkich przedmiotach. Po rozmowie z mamą dziecka, uczennica została skierowana do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zdiagnozowania.
Geneza problemu:
Uczennica w dniach 24.02.2021r. i 10.05.2021r. uczestniczyła w badaniach poradni, która wydała dnia 11.05.2021r opinię psychologiczno-pedagogiczną. W opinii został opisany przebieg badania oraz sformułowane wskazania dla nauczyciela.
Podjęte działania:
Na podstawie opinii zostały dostosowane wymagania poszczególnych przedmiotów do możliwości dziecka, wydłużony czas pisania na kartkówkach
i klasówkach. Wytyczne zostały przedstawione nauczycielom przedmiotowym
w celu niwelowania trudności spowodowanych deficytami funkcji percepcyjno-motorycznych.
Efekty:
- zastosowanie wskazań opinii,
- wspomaganie uczennicy podczas pracy na lekcji,
- zachęcanie uczennicy do wzmożonej pracy samokształceniowej,
- utrwalanie umiejętności z wykorzystaniem mocnych stron dziecka,

Zakończenie:
Podsumowując swoją dotychczasową pracę z satysfakcją mogę stwierdzić, że udało mi się w większości zrealizować założenia przyjęte w planie rozwoju zawodowego. Mam jednak świadomość tego, że niektóre zadania można było wykonać jeszcze lepiej. W czasie trwania stażu mogłam liczyć na wsparcie ze strony dyrekcji oraz grona pedagogicznego. W szerokim zakresie realizowałam plany dotyczące mojego dokształcania się. Zdobyta podczas studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, webinariów wiedza okazała się niezwykle cenna, pozwoliła wpłynąć nie tylko na efekty mojej pracy, ale również na jakość pracy szkoły. W swojej pracy zawodowej traktuję uczniów podmiotowo, rozwijam w nich zamiłowanie do języka polskiego oraz zainteresowanie słowem pisanym w dobie komputeryzacji. Nie tylko jako wychowawca dostrzegam małe i duże sukcesy moich uczniów i staram się stosować motywowanie pozytywne. Zdaję sobie sprawę, że wyniki moich wychowanków są w dużej mierze pochodną mojej pracy, więc im więcej chciałbym wymagać od nich, tym więcej muszę wymagać od siebie. Ukończenie stażu skłoniło mnie do autorefleksji, bez której niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła wiele cennych doświadczeń. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania wieloletnie – współpraca z nauczycielami przedmiotów humanistycznych
w ramach organizacji konkursów, wymiany doświadczeń, z instytucjami lokalnymi i wiele innych. Nie ukrywam, że wielkim wyzwaniem dla mnie jak
i zarówno dla uczniów była nauka zdalna. Musiałam przejść ekspresowy kurs posługiwania się wieloma platformami informacyjnymi, tak organizować lekcję, aby uczniowie wynieśli z niej jak najwięcej korzyści. W nowym roku szkolnym będę dalej doskonalić swój warsztat pracy. Większą uwagę zwrócę na uczniów mających trudności w nauce. Z pewnością nie zaprzestanę pracy na rzecz własnego rozwoju, kształcenia i wychowywania młodzieży oraz podwyższania jakości pracy szkoły. Zamierzam również zrealizować zadania, które z przyczyn losowych nie udało mi się urzeczywistnić.

........................................ ............................... ........................................
Podpis dyrektora szkoły Data złożenia sprawozdania Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.