X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47062
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły
Będąc nauczycielem wspomagającym przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, a także wywiad dotyczący dziecka. W ciągu roku szkolnego utrzymywałam stały kontakt z rodzicami poprzez rozmowy telefoniczne, e- dziennik, a także spotkania indywidualne. Cyklicznie uczestniczyłam w zebraniach z rodzicami. Zapoznawałam ich z dokumentami ucznia, informowałam o postępach oraz zachowaniu moich wychowanków. Dzięki różnym formom współpracy z nimi mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystywałam w procesie nauczania i wychowania. Środowisko rodzinne uczniów poznawałam także w czasie rozmów z psychologiem i pedagogiem, a także z innymi nauczycielami. Nawiązanie współpracy z rodzicami i pozyskanie ich zaufanie daje gwarancję sukcesu.
W czasie roku szkolnego dokonywałam bieżącej diagnozy umiejętności uczniów. Tworzyłam dla każdego ucznia portfolio, dokumentując jego osobisty dorobek. Dokonałam okresowej diagnozy umiejętności. Koordynowałam prace zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prace nad opracowywaniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, planów działań wspierających. Opracowywałam programy rewalidacji indywidualnej uczniów. Podczas zajęć rewalidacyjnych podejmowałam działania służące dziecku w osiągnięciu najwyższego z możliwych dla niego poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z dzieckiem doskonaliłam funkcje niezaburzone oraz usprawniałam te, w których występują dysfunkcje.
Podczas stażu nabywałam umiejętności dotyczące organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Celem doskonalenia jest podnoszenie własnych kompetencji, wymiana doświadczeń. Dlatego też aktywnie uczestniczyłam w szkoleniu wewnątrzszkolnym oraz innych formach doskonalenia poza placówką. W II półroczu brał również udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
• 21.01.2020r. „Wykorzystanie monitora interaktywnego w pracy dydaktyczno-wychowawczej”; Szkolenie to pozwoliło mi być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności.
• 13.02.2020r. „Ochrona danych osobowych” Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która ułatwi przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w szkole
• 27.02.2020r. „Pierwsza pomoc” Dzięki warsztatowej formie kursu nabyłam i doskonaliłam umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
• 04.06.2020r. Rada szkoleniowa dotycząca egzaminu klas 8
Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami.
W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć a także w przygotowaniu się do spotkań z rodzicami. Korzystałam z zasobów biblioteki. Pozyskane materiały zawsze chętnie wykorzystywałam podczas zajęć z dziećmi: literaturę – opowiadania, wiersze, bajki z morałem nawiązywały do utrwalenia oczekiwanych zachowań społecznych, wskazywały sytuacje, w których dziecko odróżniało dobro od zła. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć starałam się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, poznawczą, społeczną, a także fizyczną. Systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi.
Podczas stażu byłam opiekunem i organizatorem konkursów, podczas wyjść oraz imprez szkolnych:
• 09-11.03.2020r.- opiekun podczas rekolekcji wielkopostnych
• 24.01.2020r. Dzień Babci i Dziadka
• 14.02.2020r. Pomoc w przygotowaniu dekoracji „Walentynki”
• 21.02.2020r. Dni Otwarte
• 26.02.2020r. Pomoc w przygotowaniu aranżacji do przedstawienia „Kopciuszek”
• 03.03.2020r.-opiekun „Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. Łamigłówki matematyczne”.
• 02.04.2020r. prowadziłam prelekcje dotyczącą Światowego Dnia Autyzmu -akceptacji „innych” ludzi, szerzenie idei tolerancji, wzajemnej pomocy i życzliwości
• 17.04.2020r. organizator konkursu na Wielkanocną ozdobę Świąteczną
Praca z dziećmi wymaga od nauczyciela ciągłego doskonalenia warsztatu pracy i własnych umiejętności. Wybór odpowiedniego szkolenia, uzależniałam także od moich własnych zainteresowań oraz od potrzeb szkoły. Uczestniczyłam więc w następujących szkoleniach i webinariach :
• 03.02.2020r. wzięłam udział w szkoleniu "Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w pracy z dzieckiem/uczniem z Zespołem Aspergera (ZA),
• 03.02.2020r. „Inteligencja emocjonalna dzieci w każdym wieku - kiedy emocje pomagają, a kiedy przeszkadzają naszym uczniom?".
• 29.05.2020r. wzięłam udział w szkoleniu "Jak zostać nauczycielem mianowanym? Awans zawodowy nauczyciela".
• 05.06.2020r. TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej
• 08.06.2020r. ADHD- jak rozpoznać, jak pomagać?
• 08.06.2020r. Afazja -przyczyny, diagnoza, terapia
• 08.06.2020r. Jak mówić do dzieci i młodzieży z autyzmem, żeby nas słuchały?
• 08.06.2020r. Jak pomoć dziecku z zaburzona integracją sensoryczną?- Femiga
• 09.06.2020r. Gry w edukacji multimedialnej
• 10.06.2020r. Emocje, relacje i pasje osób ze spektrum autyzmu
• 10.06.2020r. Stymulowanie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną
• 10.06.2020r. Profilaktyka zaburzeń SI u dzieci
Ważnym elementem stażu było nieustannie doskonalenie mojego warsztatu pracy, a więc pojęcie przeze mnie studiów podyplomowych na kierunku plastyka, muzyka, technika. Wybierając je kierowałam się potrzebami swoich wychowanków, własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami placówki, w której pracuję.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
• 30.03.2020r. TUS. Sztuka wytrwałości - pokaz multimedialny. Kart pracy - jak nauczyć się wytrwałości?. Gra na koncentrację uwagi - znajdź emocję.
• 28.05.2020r. TUS. Zasady kultury osobistej i właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.Film edukacyjny do tematu. Rozmowa na temat przestrzegania norm i zasad obowiązujących w szkole i w naszym środowisku. Projekcja filmu"Złe zachowania"-rozmowa na temat filmu. Ćwiczenia na platformie lerningapps. Ćwiczenia na koncentrację uwagi oraz rozwijające sprawność grafomotoryczną
Podczas zajęć stosowałam różnorodne metody pracy z uczniem oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem jego potrzeb. Po każdej lekcji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z opiekunem i starałam się wyciągać z niej wnioski do dalszej pracy.
Obserwacja nauczyciela w działaniu w bezpośrednim kontakcie z uczniem jest najlepszą formą doskonalenia zawodowego nauczyciela. Dlatego też, w okresie stażu bardzo chętnie obserwowałam lekcje i uroczystości prowadzone przez innych nauczycieli oraz uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych przez koleżanki w pracy.
Uczestniczyłam również w pracach zespołów oraz w indywidualnych spotkaniach z nauczycielami w celu omawiania aktualnych problemów, dzielenia się pomysłami na temat prowadzenia zajęć, ciekawymi materiałami dydaktycznymi. Bardzo chętnie korzystałam z doświadczenia zawodowego koleżanek.
W czasie odbywania stażu pomogłam w scenografii do przedstawienia „Kopciuszek” wykonywałam również dekoracje na korytarz szkolny.
Efekty:
• nawiązałam nowe znajomości i rozwinęłam wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód;
• dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy;
• praca w zespołach samokształceniowych pozwoliła mi na doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umożliwiła mi podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, przyczyniła się do doskonalenia mojej pracy nauczyciela;
• uczestnicząc w szkoleniowych radach pedagogicznych zdobyłam wiedzę, dzięki której mogłam w późniejszej pracy podnosić, jakość pracy poprzez nowe umiejętności;
• wiedza merytoryczna oraz umiejętności praktyczne, które zdobyłam podczas rad szkoleniowych wielokrotnie były przyczyną analizy własnej pracy.

§ 7 ust. 2. pkt 4.
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej prac i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno–wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli, dyrektora i wicedyrektora szkoły. W trakcie stażu prowadziłam lekcje otwarte. Każda z lekcji została omówiona i stanowiła dla mnie podstawę do analizy moich działań, ich skuteczności i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Po przeprowadzeniu lekcji chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu itp. Uczestniczyłam również w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Dużą uwagę zwracałam na metody i formy pracy stosowane na zajęciach, na to, jaka atmosfera panuje na lekcji. Zajęcia te bardzo mi pomogły później w samodzielnej pracy. Udział w lekcjach otwartych dał mi możliwość zapoznania się z metodami pracy innych nauczycieli, a także środkami dydaktycznymi i pomocami służącymi do uatrakcyjnienia zajęć oraz podniesienia ich efektywności. W czasie lekcji otwartych mogłam zaobserwować uczniów w różnych sytuacjach wychowawczych. Przez cały okres stażu pracowałam, jako nauczyciel wspomagający, przygotowując dodatkowe materiały do pracy z uczniami z Zespołem Aspergera oraz Afazją. Przeprowadziłam również 2 godz. lekcji koleżeńskich- online, na, których byli obecni inni nauczyciele. Przedstawiałam do wglądu i analizy scenariusze z zajęć rewalidacyjnych. Każdy z nich omawiałam ukazując zarówno mocne, jak i słabe strony. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów.
W czasie realizacji planu niejednokrotnie dokonywałam autorefleksji i samooceny swoich działań. Będąc nauczycielem, zawsze starałam się wykonywać moją pracę najlepiej, jak umiałam. Udoskonalałam swoje metody pracy, co wpływało korzystnie także na pracę z dziećmi, kontakt z nauczycielami i rodzicami. Podczas zajęć starałam się przekazać dzieciom swoją wiedzę i umiejętności, pamiętając o tym, że uczeń jest podmiotem moich działań.
Praca z dziećmi wymaga od nauczyciela ciągłego doskonalenia warsztatu pracy i własnych umiejętności. Wybór odpowiedniego szkolenia, uzależniałam także od moich własnych zainteresowań oraz od potrzeb szkoły.
Brałam również czynny udział w radach szkoleniowych odbywających się w szkole, m.in.:
• 21.01.2020r. „Wykorzystanie monitora interaktywnego w pracy dydaktyczno-wychowawczej”;
• 13.02.2020r. „Ochrona danych osobowych”
• 27.02.2020r. „Pierwsza pomoc”
Aby podnieść i rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, w październiku 2019r. rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Plastyka, Technika, Muzyka w Collegium da Vinci w Poznaniu. 03.02.2020r. wzięłam udział w szkoleniu "Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w pracy z dzieckiem/uczniem z Zespołem Aspergera (ZA), „ dzięki, któremu poznałam nowe możliwości, metody i techniki pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie to bardzo pomogło mi wprowadzeniu zajęć rewalidacyjnych. Praca na komputerze była dla nich ciekawą metodą na przyswajanie nowych umiejętności i wiedzy. Tego samego dnia ukończyłam również szkolenie „Inteligencja emocjonalna dzieci w każdym wieku - kiedy emocje pomagają, a kiedy przeszkadzają naszym uczniom?". 29.05.2020r. wzięłam udział w szkoleniu "Jak zostać nauczycielem mianowanym? Awans zawodowy nauczyciela". Wiadomości, zdobyte poprzez uczestnictwo w tych wszystkich formach szkolenia wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną. Pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Dzięki nim udoskonaliłam też swój warsztat pracy i mam nadzieję, że przyczyniły się do podniesienia, jakości pracy szkoły. Materiały edukacyjne, które otrzymałam na szkoleniach wykorzystywałam w celu wzbogacenia własnych zajęć.
W celu uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii, pedagogiki studiowałam odpowiednią literaturę.
• Deborah M. Joanne Lara „Terapia tańcem i ruchem dla osób z autyzmem”.
• Ewa Pisula „”Przyczyny, symptomy, terapia”
• P. Stallard „Czujesz tak jak myślisz”
• Agnieszka Borkowska „Zrozumieć świat ucznia z Zespołem Aspergera”
Wiedząc jak bardzo ważny jest warsztat pracy nauczyciela nieustannie uzupełniałam zaplecze samodzielnie przygotowywanymi pomocami i środkami dydaktycznymi, które pozwoliły mi uatrakcyjnić zajęcia.
Przez cały okres stale obserwowałam i wspierałam uczniów. Diagnozując również ich sytuację rodzinną. Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Regularnie uczestniczyłam w zebraniach z rodzicami, a także spotkaniach indywidualnych. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja bądź rodzice.
W czerwcu 2020r. byłam przewodniczącą w komisji egzaminacyjnej – egzaminu klas VIII.
Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy;
• podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły;
• uwzględnienie i dostosowanie się do potrzeb edukacyjnych uczniów;
• indywidualizacja nauczania dzieci;
• umożliwienie korekty zaburzeń rozwojowych;
• stosowanie nowych metod pracy;
• poznanie swoich słabych i mocnych stron;
• zaplanowanie kierunku dalszego rozwoju zawodowego;
• podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych- rozpoczęcie studiów podyplomowych;
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci;
• Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców
• Nawiązałam dobry kontakt z rodzicami uczniów
• Dobra w współpraca z uczniami.

§ 7 ust. 2. pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Rozwijając umiejętności interpersonalne podejmowałam stałą współpracę z innymi nauczycielami. Korzystałam z ich pomocy, ale również aktywnie włączałam się do ich działań, wspierając swoimi pomysłami i wiadomościami m.in.
• udostępnianie innym nauczycielom ciekawych materiałów i pomocy dydaktycznych otrzymanych podczas uczestnictwa w szkoleniach, kursach czy webinariach,
• dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w szkoleniach na temat wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu podczas kształcenia na odległość, pomagałam tworzyć interaktywne ćwiczenia,
• dzielenie się własnymi zasobami materiałów edukacyjnych tj. kart pracy, prezentacji multimedialnych.
• opublikowanie na portalu internetowym, Facebook, zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego, kart pracy
• dzielenie się wiedzą w nauczycielskich grupach na portalach społecznościowych np. Facebook: Awans z Beatą. Mianowany od A do Z, Nauczyciel w awansie, Awans zawodowy nauczyciela – Mianowanie, nauczyciel wspomagający.
• wymiana wiedzy i doświadczeń podczas posiedzenia zespołu – omawianie bieżących spraw,
• wymiana wiedzy i doświadczeń podczas posiedzenia zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznym, współpraca przy tworzeniu IPET-u, oceny wielospecjalistycznej,
• przekazywanie informacji uzyskanych od rodziców dotyczących uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego,
• wymiana pomysłów, materiałów, informacji podczas codziennych rozmów z nauczycielami,
• dzielenie się z nauczycielami swoimi umiejętnościami plastycznymi i pomysłami podczas organizacji uroczystości i wydarzeń szkolnych.
• wzajemna pomoc,
• możliwość wymiany doświadczeń, współdziałanie w pracy,
• zdobycie nowych umiejętności, wspierających prace nauczyciela,
• zaprezentowanie umiejętności z wykorzystaniem technologii TIK zdobytych podczas szkolenia,
• motywowanie do własnego rozwoju,
• obiektywna ocena umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat warsztatu pracy.
• wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli, poprzez dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach,
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli,
•doskonalenie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły.
W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli. Umożliwiło to innym nauczycielom obserwację i uczestnictwo w przygotowanych przeze mnie zajęciach rewalidacyjnych. Natomiast mi dało satysfakcję zawodową i osobistą. Zacieśniło współpracę z innymi nauczycielami.
Promowałam szkołę w środowisku lokalnym, propagując dobre praktyki szkoły. Prowadziłam również zajęcia obserwowane przez opiekuna praktyk w wymiarze 2 godz. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami.
Efekty:
• promowanie własnego warsztatu pracy;
• bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli’
• uatrakcyjnienie zajęć;
• wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli;
• promowanie dobrych praktyk pedagogicznych.

§ 7 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz 6
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W okresie stażu prowadziłem zajęcia z wykorzystaniem różnorakich metod aktywnych. Lekcje te wyzwalały wśród uczniów pozytywne działanie, twórcze myślenie, zaspokajały ich ciekawość poznawczą, stwarzały okazję do świetnej zabawy. Przygotowując się do tego rodzaju zajęć korzystałem z ogólnodostępnej literatury. Metody aktywne są atrakcyjne z punktu widzenia zarówno ucznia jak i nauczyciela. Praca metodami aktywnymi miała na celu podnoszenie, jakości pracy szkoły poprzez pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań. Kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności, uaktywnienie ucznia, rozbudzanie ciekawości. Prowadziłam zajęcia metodami aktywnymi tak, aby panowała na nich swoboda, samodzielność, właściwy klimat twórczy, dyskretnie inspirowałam i kierowałam rozwojem uczniów ich zdolnościami i zainteresowaniami. Dzieci lubią te zajęcia, ponieważ o wiele chętniej i łatwiej przyswajają sobie nowe wiadomości. W prowadzonych działaniach starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby.
Potrzeby rozwojowe uczniów poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z wychowawcami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego lub udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Często rozmawiałam z nimi w czasie przerw, po lekcjach. Prowadziłam również wideorozmowy, które w okresie Pandemi miały bardzo przydatne zwłaszcza w śród uczniów mających Aspergera, w ramach TUS. Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam i zaspokajałam również poprzez poszerzenie mojego warsztatu pracy o metody aktywizujące i wykorzystywanie ich w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby edukacyjnej.
Współpracowałam z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów podczas konsultacji, kontaktowałam się z nimi również prze e- dziennik jak i telefonicznie. Myślę, że z każdym z rodziców udało mi się nawiązać dobry kontakt. W ten sposób uwzględniałam w swej pracy potrzeby uczniów i realizowałam edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze zadania szkoły.
Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam też poprzez opiekę nad uczniami podczas dyżurów śródlekcyjnych, uroczystości i imprez szkolnych. 02.04.2020r. prowadziłam prelekcje dotyczącą Światowego Dnia Autyzmu -akceptacji „innych” ludzi, szerzenie idei tolerancji, wzajemnej pomocy i życzliwości.
W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z uczniami w różnego rodzaju wyjściach starając się zaspokajać wielostronne potrzeby rozwojowe dzieci.
• 03.03.2020r.-opiekun „Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. Łamigłówki matematyczne”.
• 09-11.03.2020r.- opiekun podczas rekolekcji wielkopostnych
W drugim semestrze dwa razy w tygodni prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniem z zespołem Aspergera. Głównym zadaniem zajęć było:
• Stymulowanie ogólnego rozwoju chłopca ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju emocjonalnego i społecznego.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych w różnych sytuacjach życia społecznego.
• Systematyczne przygotowanie ucznia do radzenia sobie ze zmianami.
• Usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi oraz wydłużenia czasu utrzymania koncentracji uwagi.
• Rozwijanie mocnych stron ucznia.
• Kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia.
• Rozwijanie umiejętności panowania nad złością w trudnych sytuacjach.
• Rozszerzenie umiejętności związanych z interakcjami społecznymi, wdrażanie
do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia.
Dzięki zajęciom uczeń lepiej radzą sobie z porażką i nowa sytuacją. Inicjuje kontakty z rówieśnikami jak i z osobami dorosłymi z najbliższego otoczenia. Potrafi nawiązać kontakt wzrokowy, wchodzić w relacje z nauczycielem, zadawać pytania. Rozpoznaje i nazywa uczucia własne i innych, zna swoje mocne strony.
W czasie II semestru tworzyłam wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualne programy edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualny plan pracy rewalidacyjnej.
Aktywnie włączałam się w organizację imprez klasowych i szkolnych, takich jak:
• 24.01.2020r. Dzień Babci i Dziadka
• 21.02.2020r. Dni Otwarte
• 14.02.2020r. Pomoc w przygotowaniu dekoracji „Walentynki”
• 26.02.2020r. Pomoc w przygotowaniu aranżacji do przedstawienia „Kopciuszek”
• 02.04.2020r. Światowy Dzień Autyzmu
Od października 2019r. kontynuuję akcje charytatywne w naszej szkole:
• Zbiórka zużytych telefonów komórkowych- celem akcji jest przekazanie wpływów pozyskanych z zebranych zużytych komórek na działalność misyjną w Kaburugi.
• Nakręć się na pomaganie
• Gorączka złota – orgaznizowana prze PCK- w czerwcu pięniadze z zebranej akcji trafiły do organizacji
Prowadząc akcje charytatywne uwrażliwiałam dzieci na potrzeby drugiego człowieka, na problematykę środowiska lokalnego, współczesne problemy cywilizacyjne. Poprzez akcje kształtowałam pozytywny stosunek do osób potrzebujących pomocy. Działania charytatywne w szkole przełożyły się na zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji osób potrzebujących w naszym regionie i krajach rozwijających się.

Efekty:
• reagowałam na potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców;
• nawiązywałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami;
• doskonaliłam umiejętności swoich wychowanków stosowałam w praktyce przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa;
• rozwijałam zainteresowania uczniów, rozbudzałam ich ciekawość poznawczą
na zajęciach stosując ciekawe pomoce, metody i formy pracy;
• promowałam szkołę w środowisku lokalnym;
• angażowałam w akcje charytatywne, imprezy szkolne i klasowe
• przez udział w akcjach charytatywnych kształtowałam pożądane postawy, budziłam empatie i wrażliwości na potrzeby innych
• doskonaliłam swoje umiejętności wychowawcze poprzez kreatywne rozwiązywanie napotykanych problemów;
• wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
• zdobyłam nowe umiejętności przez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami prowadzącymi podobne zajęcia;
• opracowywałam metody w oparciu o fachową literaturę, a tym samym doskonaliłam swój warsztat pracy;
• pomogłam w kształtowaniu wrażliwości uczniów, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką.

§ 7 ust. 2. pkt 7.
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Była to analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej. Zapoznałam się także z najważniejszymi dokumentami, które określają funkcjonowanie szkoły. Były to: Statut Szkoły, Wewnętrzny System Oceniania, Regulamin Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki. Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. Brałam udział w pracach komisji nadzorującej przebieg egzaminu klas VIII. W związku z tym, zapoznawałam się wnikliwie z informacjami Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi szczegółów procedury organizowania oraz przeprowadzania egzaminu. W celu wzorowego pełnienia obowiązków nauczyciela szczegółowo zapoznałam się ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w mojej szkole. Jednym z takich obowiązków jest pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw, które pełnię rzetelnie. Mając na uwadze, że prowadzenie dokumentacji szkolnej jest niezwykle ważnym aspektem pracy nauczyciela - uzupełniałam ją skrupulatnie i systematycznie. Modyfikowałam i tworzyłam plany pracy, rozkłady materiału. Zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa pełniłam funkcję kierownika wyjścia na konkursy oraz w czasie rekolekcji wielkopostnych. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Jako członek Rady aktywnie uczestniczyłam w pracach na rzecz podniesienia, jakości pracy szkoły. Zawsze z zaangażowaniem brałam udział w pracach Zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nauk humanistycznych. Opracowywałam materiały dla wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów oraz wzór dokumentów dot. oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Organizowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących uczniów: prowadziłam zajęcia rewalidacyjne, indywidualizowałam pracę, konsultowałam problemy ze specjalistami, prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami i koordynowałam ich współprace ze specjalistami.
Efekty:
• poznawałam przepisy prawa oświatowego i posługiwałam się nimi w trakcie stażu;
• znam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły;
• poznałam dokumenty szkolne;
• potrafię prowadzić dokumentację szkolną;
• brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej i Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nauk humanistycznych w celu podniesienia jakości pracy szkoły;
• zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach nieletnich;
• świadome, efektywne i racjonalne zaangażowanie rodziców w pomoc własnym dzieciom;
• efektywna pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesny pracownik powinien stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a wykorzystywanie tych technologii jest jednym z ważnych elementów pracy, staram się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem i narzędziami multimedialnymi. W wersji elektronicznej opracowywałam dokumentację szkolną (min. scenariusze zajęć, sprawozdania). Z pomocą komputera przygotowywałam materiały dydaktyczne do pracy z uczniami - m.in. scenariusze, ankiety, pomoce naukowe, karty pracy, prezentacje multimedialne. Swoimi doświadczeniami wymieniałam się z innymi nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową, przesyłam nauczycielom i wychowawcom klas propozycje tematyki do zrealizowania w trakcie godzin wychowawczych, gotowe scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne. Starałam się przygotowywać do zajęć w taki sposób, aby wykorzystywać technologię komputerową, wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia poprzez przygotowane przeze mnie bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne. W bieżącej pracy ustawicznie korzystałam z zasobów Internetu jako źródła wiedzy i informacji. W rozwiązywaniu problemów, gromadzeniu, przetwarzaniu i archiwizowaniu danych posługuję się sprawnie urządzeniami takimi jak: drukarka, skaner, projektor multimedialny, pendrive oraz ich oprogramowaniem. W swojej bieżącej pracy korzystam również z dziennika elektronicznego.
W procesie samokształcenia wykorzystuję portale edukacyjne. Współtworzyłam scenariusze zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej – na potrzeby własne oraz do wykorzystania przez innych nauczycieli, Zamieszczałam na stronie internetowej szkoły artykuły z zorganizowanych imprez takich jak Wyjście do DPS i zaprezentowanie kolęd oraz pastorałek, oraz Światowy Dzień Autyzmu. Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Korzystanie z Internetu umożliwia mi szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego, szkoleń. Codziennie przeglądam pocztę elektroniczną - w ten sposób często komunikuję się i wymieniam informacje z innymi nauczycielami bądź pedagogami z innych szkół. Drogą elektroniczną pani Dyrektor przesyła mi aktualne informacje na temat szkoleń, kursów, a także zmian w prawie oświatowym.

Efekty:
• uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego;
• wdrażanie uczniów do bezpieczeństwa w czasie korzystania z komputera i internetu;
• promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych;
• wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli;
• wdrożenie uczniów do umiejętnego poszukiwania informacji;
• atrakcyjne zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.