X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4668
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Grażyna Jałoszewska
Nauczyciel mianowany ZSO w Płaskiej.
Nauczany kierunek – wychowanie przedszkolne.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r.

Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr.206,poz.2593) i obowiązującą Kartę Nauczyciela (Dz. U. Nr.2118 z 2003r.,poz.1112) z późniejszymi zmianami.
§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Działania
Termin realizacji
Dokumentacja
Uwagi

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym wynikającym z własnych potrzeb, potrzeb szkoły oraz propozycji CEN. Okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia.
2.Doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z edukacyjnych portali internetowych. Okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia.
3.Prowadzenie rad szkoleniowych dla rodziców na temat problemów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w oparciu o przygotowane scenariusze i referaty. Okres stażu. Scenariusze, referaty, potwierdzenia.
4.Opieka nad salą przedszkolną – wzbogacanie jej w nowe pomoce, kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej. Okres stażu. Potwierdzenia.
5.Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Suwalszczyźnie. Okres stażu. Sprawozdanie z wycieczki.
6.Kształtowanie postawy ekologicznej poprzez udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków. Każdego roku we wrześniu. Sprawozdania.
7.Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych: - Andrzejki;
- Dzień Babci i Dziadka;
- Święto Rodziców;
- we współpracy z nauczycielkami klas I-III. Okres stażu (wg. kalendarza). Scenariusze, potwierdzenia, sprawozdania i zdjęcia z uroczystości.
Lp. Działania Termin realizacji Dokumentacja Uwagi
8.Studiowanie literatury fachowej, śledzenie nowości wydawniczych. Okres stażu. Sprawozdania.
9.Kontynuacja udziału w ogólnopolskim projekcie pt. „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej” organizowanym przez MEN, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i eliminowanie czynników utrudniających naukę szkolną.
04.-05.2006r.
09.-10.2006r. Certyfikaty.

§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Korzystanie z komputera w opracowywaniu scenariuszy zajęć, kart pracy i dokumentowania efektów własnej pracy. Okres stażu. Scenariusze zajęć, karty pracy.
2.Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Okres stażu. Wykaz portali dyskusyjnych.
3.Publikacje w Internecie: plan rozwoju zawodowego, scenariusze imprez przedszkolnych. Okres stażu. Potwierdzenia.
4.Przygotowywanie przy pomocy komputera publikacji do lokalnej gazety „Płaska”. Okres stażu. Artykuły w gazecie
5.Korzystanie z nośników optycznych (DVD,CD) w pracy z dziećmi. Okres stażu. Scenariusze zajęć.
§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Działania Termin realizacji Dokumentacja Uwagi
1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów organizowanych przez CEN z innymi nauczycielami. Okres stażu. Teczka z materiałami z warsztatów i kursów.
2.Prowadzenie zajęć otwartych i rad szkoleniowych dla nauczycieli klas 0-III z terenu gminy metodami aktywizującymi. Okres stażu. Scenariusze zajęć, referaty.
3.Pomoc w opracowywaniu plastycznej strony przedstawień i imprez organizowanych przez nauczycieli klas I-III. Okres stażu. Potwierdzenia.
4.Udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy z przedszkolnych uroczystości i imprez np. Choinka, Andrzejki itp. Okres stażu. Scenariusze, potwierdzenia.


§8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego. Okres stażu. Program, potwierdzenia, scenariusze.
2.Propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Okres stażu. Potwierdzenia, sprawozdania.

§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi komputera oraz obsługi Internetu na kursach organizowanych przez CEN. Okres stażu. Zaświadczenia.
2.Udział w konkursach plastycznych na szczeblu gminnym i o zasięgu regionalnym. Okres stażu. Regulamin konkursu, potwierdzenia.
3.Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Suwalszczyźnie „Poznajemy piękno naszego regionu” z udziałem klasy I-ej. Okres stażu na przełomie maja i czerwca. Program wycieczki, sprawozdanie.


§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Zorganizowanie spotkań z policjantem z Posterunku Policji w Płaskiej celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Corocznie we wrześniu. Potwierdzenia, sprawozdania.
2.Współpraca z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach. Zorganizowanie spotkania z leśniczym na ścieżce dydaktycznej przy Nadleśnictwie Płaska w Żylinach. Okres stażu. Potwierdzenia, zdjęcia ze spotkania.
3.Współpraca z wydawnictwem WSiP. Udział w szkoleniach, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i bezpłatnych podręczników dla dzieci. Okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia.
4.Współpraca z Domem Kultury w Augustowie. Prezentacja prac dzieci na konkursach i wystawach. Okres stażu. Potwierdzenia.
5.Kontynuacja współpracy z II LO w Augustowie. Aktywny udział w festynie rekreacyjno-sportowym „II LO Dzieciom”. Impreza cykliczna w miesiącu czerwcu. Program festynu, sprawozdanie.


§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Udokumentowanie dwóch przypadków rozpoznanie i rozwiązania problemu wychowawczego i edukacyjnego. Okres stażu. Opis i analiza przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.