X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47052
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

A. Podstawowe informacje o nauczycielu

Imię i nazwisko: Katarzyna Marcinkiewicz
Posiadane kwalifikacje: magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym
Miejsce pracy: Zespół Szkół Handlowo–Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
Nauczany przedmiot: język angielski

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Gałecka-Chomiczewska (01.09.2017 r. –31.08.2018 r.)
mgr Agnieszka Górska
(01.09.2018 r.– 07.09.2021 r.)
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 07.09.2021 r.

B. Wstęp
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2017 r. Plan rozwoju zawodowego przygotowałam na początku września w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r. Przed stworzeniem planu rozwoju zawodowego dokonałam analizy moich umiejętności, a także mocnych i słabych stron, które pozwoliły mi wyznaczyć cel dalszego rozwoju zawodowego. W oparciu o wnioski napisałam plan rozwoju zawodowego, który uwzględniał działania zmierzające do udoskonalenia metod i własnego warsztatu pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły.
Pierwszy rok stażu odbyłam pod opieką mgr Barbary Gałeckiej- Chomiczewskiej, natomiast pozostały okres stażu współpracowałam z mgr Agnieszką Górską.
W związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim i wychowawczym mój awans zawodowy dzieli się na dwie części, pierwsza z nich to czas od 01.09.2017 r. do 31.01.2019 r. Kontynuacja stażu nastąpiła po powrocie z urlopu wychowawczego od 17.04.2020 r. do 07.09.2021 r.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Sprawozdanie prezentuje podjęte przeze mnie działania i ich efekty wynikające z realizacji wymagań zawartych w planie rozwoju zawodowego poszerzone o nowe wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Podjęte przeze mnie działania realizowane były w ramach pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku. Wszystkie podjęte przeze mnie działania były zgodne ze specyfiką pracy szkoły oraz z zakresem moich obowiązków, dopasowane były również do moich kwalifikacji, doświadczenia i wiedzy.

C. Szczegółowe informacje o realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela
OBSZARY ROZWOJU ZAWODOWEGO – zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.”

1. Ukończenie wielu form doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Mając na uwadze podnoszenie kwalifikacji, umiejętności, jak również doskonalenie mojego warsztatu pracy ukończyłam wiele szkoleń, kursów, warsztatów i e-konferencji metodycznych.
Uczestniczyłam:
a) w szkoleniach Rady Pedagogicznej ZSHE
 Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Wybrane aspekty, przegląd dokumentów i stron www.
w kontekście systemu edukacji (16.11.2017 r.),
 Od ODO do RODO, przeprowadzone przez Inspektora Ochrony Danych (31.08.2018 r.),
 Kreatywność i innowacyjność jako kompetencje kluczowe przyszłości wg zalecenia Rady Europy z dnia 22.05.2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, przeprowadzone przez MODM (19.11.2018 r.),
 Analiza raportu świadomy wybór szkoły i analiza raportu losy absolwentów ZSHE, przeprowadzonym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (19.11.2018 r.),
 Procedury przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (styczeń 2021 r.),
 Procedury przebiegu egzaminu maturalnego (maj 2021 r.),
 Procedury przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (czerwiec 2021 r.).
Efekty:
Podczas szkoleniowych rad pedagogicznych poznałam zasady przebiegu egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dowiedziałam się jakie są moje obowiązki na stanowisku przewodniczącej zespołów egzaminacyjnych. Poznałam przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także kluczowe kompetencje przyszłości.

b) w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych
 szkolenie job shadowing ( mobilność kadry w ramach programu Erasmus+ )
w Stichting ROC Summa College w Eindhoven, Holandia (5-11.11.2017 r.),
Efekty:
Miałam możliwość porównania podstawy programowej z języka angielskiego w branży handlowej
z podstawą realizowaną w naszej szkole. Dzięki obserwacji pracy holenderskich nauczycieli wprowadziłam nową metodę „elevator pitch”. Ponadto uatrakcyjniłam zajęcia lekcyjne poprzez częstsze wykorzystywanie technologii informacyjnej w codziennej pracy. Uzyskałam Europass-Mobiloności, dokument potwierdzający nabyte przeze mnie umiejętności zawodowe.

 warsztaty Poznanie technik „scaffolding” w metodzie CLIL ( Content and Language Integrated Learning), zorganizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku (16.11.2017 r.)
Efekty:
Dzięki warsztatom dostrzegłam jak duże znaczenie ma korzystanie ze źródeł autentycznych takich jak artykuły z branży ekonomicznej czy filmiki BBC. Uczniowie mogą uczyć się słownictwa czy gramatyki języka angielskiego „przy okazji”, w taki sam sposób jak robili to ucząc się kiedyś języka ojczystego. W rezultacie młodzież zdecydowanie chętniej poznawała nowe zagadnienia branżowe
w języku obcym. Obcowanie z takimi materiałami zdecydowanie wpłnęła na rozwój umiejętności językowych uczniów.

 warsztaty Kilka technik nauczania przydatnych w pracy nauczyciela języka obcego w nowej rzeczywistości szkolnej, zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ( 28.10.2017 r.)
Efekty:
Podczas zajęć wykorzystywałam poznane innowacyjne metody takie jak : getting to know you, speed dating czy łowca autografów. Stosowanie tych technik zwiększyło zaangażowanie i zainteresowanie uczniów w procesie edukacyjnym.

 warsztaty metodyczne dotyczące gier dydaktycznych, przeprowadzone w ramach WDN (20.06.2018 r.)
Efekty:
Dostrzegłam możliwości jakie daje korzystanie z platformy Google Cloud, a także zapoznałam się z ćwiczeniami służącymi utrwaleniu wiedzy podczas lekcji powtórkowych. Uczniowie uczestniczyli w angażujących lekcjach powtórkowych.

 webinarium Assessment and Evaluation when teaching online, przeprowadzone na platformie edukacyjnej Macmillan (21.10.2020 r.)
Efekty:
Poznałam sposoby przeprowadzania pomiaru diagnostycznego wykorzystując narzędzia online. W efekcie podczas pracy zdalnej do przeprowadzania kartkówek i szybkiej weryfikacji wiedzy uczniów używałam Formularzy Google i aplikacji Kahoot.

 kurs online Kierownik/opiekun wycieczek szkolnych w wymiarze 40 godzin, zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego (18.01.2021 r.)
Efekty:
Otrzymałam kwalifikację kierownika/opiekuna wycieczek. Usystematyzowałam moją wiedzę z zakresu organizacji wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poznałam zadania i obowiązki spoczywające na kierowniku/ opiekunie wycieczek, a także jakie dokumenty są niezbędne do organizacji wycieczki. Nabytą wiedzę z pewnością wykorzystam w dalszej pracy jako wychowawca klasy.

 szkolenie Język angielski. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym, zorganizowane przez CEN w Białymstoku na platformie Microsoft Teams (29.01.2021 r.)
Efekty:
Wprowadziłam zmiany w rozkładach materiału. Ponadto poinformowałam uczniów o odstąpieniu od obowiązkowego maturalnego egzaminu ustnego z języka angielskiego.

 szkolenie metodyczne Cut & Taste on effective Matura 2021 exam preparation strategies, zorganizowane przez wydawnictwo Macmillan (24.02.2021 r.)
Efekty:
Dzięki szkoleniu zoptymalizowałam priorytety w przygotowaniu uczniów do tegorocznej matury. Przedstawiona w trakcie szkolenia aplikacja Wordwall okazała się ciekawym pomysłem urozmaicenia lekcji powtórzeniowej przy wykorzystaniu Smart TV.

 webinarium THINK & WRITE - jak pomóc uczniom w napisaniu świetnego wypracowania maturalnego, zorganizowane przez wydawnictwo Macmillan (25.03.2021 r.)
Efekty:
Uzyskałam przydatne wskazówki jak przygotować uczniów do części pisemnej egzaminu maturalnego. Uczniowie rozwinęli umiejętność pisania zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi i uzyskali lepsze wyniki z egzaminu maturalnego.
 szkolenie O Maturze 2023 wiem wszystko! Matura 2023 a obecna- porównanie, przeprowadzone na platformie Pearson (12.04.2021 r.)
Efekty:
Dowiedziałam się jakie zmiany w wymogach ogólnych i szczegółowych zostały wprowadzone na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Poznałam nowe typy zadań egzaminacyjnych obowiązujące w nowej formule egzaminu maturalnego 2023.
 szkolenie Kończy się staż- pisanie sprawozdania i przygotowanie się do rozmowy
i egzaminu. Zadania opiekuna stażu, zorganizowane przez MODM
w Białymstoku na platformie Microsoft Teams (12.05.2021 r.)
Efekty:
Wiedzę zdobyta podczas szkolenie wykorzystałam pisząc sprawozdanie z awansu zawodowego. Dowiedziałam się w jaki sposób powinnam przygotować się do rozmowy i egzaminu.

 Konferencja metodyczna Jak zmotywować i zaangażować ucznia pracującego zdalnie – gry i aktywności online, zorganizowane przez wydawnictwo Oxford University Press na platformie Microsoft Teams (15.06.2021 r.)

Efekty:
Dostrzegłam nowe funkcje dotychczas stosowanych narzędzi i aplikacji internetowych np.: Quizizz. Poznałam nowe platformy edukacyjne m.in.: coolenglish.net, lyricstraining oraz serwisy maturalne. Zostałam zainspirowana i zmotywowana do wykorzystania zdobytej wiedzy w zbliżającym się roku szkolnym.

2. Wprowadzenie rozwiązań edukacyjnych w ramach własnego przedmiotu.
Ucząc języka angielskiego zawodowego zaobserwowałam, iż uczniom trudno jest opanować słownictwo z omawianego działu i przygotować się do kartkówki, jeśli nie posiadają tzw. „banku słownictwa” znajdującego się na końcu podręcznika. W związku z tym postanowiłam stworzyć własny zestawy słownictwa w oparciu o podręcznik kursowy. W tym celu skorzystałam z aplikacji mobilnej Quizlet.
Efekty:
Uczniowie korzystając z aplikacji na telefonie czy innym urządzeniu mobilnym mają szybki dostęp do zakresu słownictwa obowiązującego na kartkówkach co znacznie wpływa na wzrost motywacji do nauki a co za tym idzie osiągnięcia uczniów.

3. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych.
W trakcie trwania stażu samodzielne przygotowywałam liczne materiały dydaktyczne takie jak:
 arkusze zadań utrwalające umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem - zadania typu maturalnego,
 zestawy zadań utrwalających materiał z języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej i w branży handlowej,
 świąteczne karty pracy,
 karty pracy utrwalające konstrukcje gramatyczne, jak również słownictwo, w oparciu o utwory muzyczne czy filmy wideo,
 gry edukacyjne (dobble, taboo), krzyżówki.
Efekty:
Uczniowie chętniej angażowali się w pracę na lekcji, ponieważ autorskie materiały były ciekawsze i dostosowane do zainteresowań danej grupy. Wspólne gry i zabawy pomagały w integracji klasy.

4. Opracowywanie scenariuszy zajęć.
W ramach programu Złota szkoła NBP opracowałam scenariusz lekcji języka angielskiego Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel. Lekcja ta została przeprowadzona w klasie III d 31.01.2021 r.
Efekty:
Uczniowie rozwinęli umiejętności językowe i poznali podstawowe zagadnienia ekonomiczne związane z oszczędzaniem. Młodzież dostrzegła potrzebę oszczędzania pieniędzy
i robienia przemyślanych zakupów. Moja praca przyczyniła się do uzyskania przez naszą szkołę tytułu Złotej Szkoły NBP.
5. Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego; analiza przeprowadzonych testów i sprawdzianów.
Jako nauczyciel języka angielskiego wielokrotnie byłam odpowiedzialna za ocenę, a następnie analizę wyników testów i egzaminów przeprowadzanych w naszej szkole. Były to:
 próbne egzaminy maturalne z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018,
w pierwszym semestrze 2018/2019 i w roku szkolnym 2020/2021
 sprawdziany dyrektorskie dla klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018,
w pierwszym semestrze 2018/2019 i w roku szkolnym 2020/2021
 testy poziomujące dla klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018, w pierwszym semestrze 2018/2019 i w roku szkolnym 2020/2021
W październiku 2018 r., byłam dodatkowo odpowiedzialna za przeprowadzenie sprawdzianu dyrektorskiego z języka angielskiego dla klas drugich. Do moich obowiązków należało przygotowanie dwóch wersji testu sprawdzającego umiejętności językowe uczniów z zakresu pisania, słuchania, czytania i znajomości środków leksykalno-gramatycznych. Ponadto przeanalizowałam wyniki wszystkich uczniów klas drugich, a wyciągnięte wnioski i rekomendacje do dalszej pracy przedstawiłam członkom zespołu nauczycieli języka angielskiego.
Efekty:
Dzięki podjętym działaniom rozwinęłam umiejętność wyciągania wniosków, a co najważniejsze wdrażania ich w swoją codzienną pracę w celu optymalizacji efektów nauczania.

6. Praca wychowawcza
Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego powierzono mi wychowawstwo klasy I b (pierwsze dwa lata stażu). Po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego pod opiekę otrzymałam klasę I a. W obu klasach pracowałam nad budowaniem atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania oraz nad ograniczaniem i zapobieganiem wszelkim negatywnym zjawiskom w grupie rówieśniczej. W trakcie zajęć z wychowawcą przeprowadzałam lekcje na temat asertywności i budowania poczucia własnej wartości. W ciągu całego okresu pełnienia funkcji wychowawcy klasy podejmowałam różnego rodzaju działania, takie jak: przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących sytuacji rodzinnej uczniów, oczekiwań wobec siebie i szkoły, a także poczucia bezpieczeństwa w klasie. Organizowałam wigilie klasowe czy wspólne wyjścia integracyjne. Przy współpracy z pedagogiem szkolnym przeprowadziłam lekcję na temat sposobów radzenia sobie ze stresem. Jako wychowawca klasy obserwowałam zespół klasowy i podejmowałam działania naprawcze. W codziennej pracy wychowawczej staram się budować atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Pracują nad minimalizacją negatywnych zjawisk w klasie. Współpracując z rodzicami szczególną uwagę poświęcam frekwencji, która bezpośrednio przekłada się na stan wiedzy uczniów i wyniki egzaminów zarówno maturalnych jak i zawodowych. Opracowałam wewnątrzklasowy regulamin usprawiedliwiania godzin opuszczonych.

Efekty:
Jako wychowawca zintegrowałam swoja grupę wychowawczą, uczniowie szybko zaadaptowali się w nowej szkole. Pracując z obiema klasami w oparciu o plan wychowawczo-profilaktyczny uczniowie podnieśli poziom umiejętności społecznych i nauczyli się prawidłowo wchodzić w relacje rówieśnicze. Podczas godzin wychowawczych lepiej poznali siebie, budowali poczucie własnej wartości i kształtowali postawę asertywności. Lekcja na temat radzenia sobie ze stresem niewątpliwie ułatwiła wychowankom stawianie czoła egzaminom zawodowym i maturalnym w kolejnych latach nauki. Jako wychowawca uświadomiłam sobie, ze wychowywanie młodzieży to ambitne, odpowiedzialne i wymagające zaangażowania zadanie. Ponadto pogłębiłam relację z uczniami i uwrażliwiłam się na potrzeby emocjonalne i edukacyjne uczniów. Wszyscy moi wychowankowie czuli się bezpiecznie na terenie naszej szkoły. Rodzice uczniów byli ze mną w stałym kontakcie i na bieżąco usprawiedliwiali nieobecności swoich dzieci. Wszyscy uczniowie mieli wysoką frekwencję i należycie wywiązywali się z obowiązków szkolnych, bez problemu uzyskując promocję do kolejnych klas.

7. Realizacja projektów unijnych.
Na początku roku szkolnego 2017/2018 w związku z realizacją w naszej szkole projektu Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE – praktyki uczniów i job shadowing nauczycieli w ramach programu Erasmus +, zostałam poproszona o wsparcie językowe uczestników projektu. Do moich obowiązków należało:
 współorganizowanie rekrutacji uczniów do projektu praktyk zagranicznych w Barcelonie i Nicei (przygotowanie, przeprowadzenie i ocena testu pisemnego i ustnego z języka angielskiego) (październik-listopad 2017 r.),
 zajmowanie się kwestiami wizerunkowymi, tworzenie gazetki szkolnej, publikacje na stronie internetowej szkoły i na portalu społecznościowym szkoły (październik 2017 r.- luty 2019 r.),
 pomoc uczniom w tworzeniu CV w języku angielskim ( styczeń 2018 r., styczeń 2019 r.),
 wypełnienie dokumentacji ECVET w języku polskim i angielskim,
 przyznanie licencji na kurs językowy online i nadzór nad wykonywaniem testów z języka angielskiego przez uczniów (uczestników projektu) na platformie OLS,
 przeprowadzenie 20 godzin zajęć z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Barcelony i Nicei,
 tłumaczenie dokumentacji projektu na język angielski,
 opieka nad uczniami odbywającymi praktyki zagraniczne w Barcelonie i Nicei,
 sprawowanie monitoringu nad przebiegiem praktyk,
 spotkania i rozmowy z opiekunami praktyk z ramienia firm i instytucji, tłumaczenia symultaniczne podczas spotkań z menadżerami firm i instytucji goszczących naszych uczniów,
 organizacja czasu wolnego uczniów, wycieczki kulturoznawcze.

Efekty:
Uczniowie rozwinęli umiejętności językowe w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego jak również kursu językowego na platformie OLS. Wychowankowie szkoły biorący udział w praktykach zagranicznych mieli możliwość obcowania z inną kulturą i sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych. Moje działania przyczyniły się do propagowania informacji na temat projektu i promocji naszej szkoły. Zdobyłam liczne kompetencje zawodowe i społeczne, rozwinęłam takie umiejętności jak: ocena pracy, zarządzanie projektem, autoprezentacja, mediacja, kierowanie, planowanie i organizacja wyjść i wycieczek, rozwiązywanie prostych i skomplikowanych problemów, współpraca z firmami i instytucjami. Rozwinęłam umiejętności językowe, umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego, nauczyłam się komunikowania w wielokulturowym środowisku, udoskonaliłam wymowę i poszerzyłam zakres słownictwa. Udział w projekcie pozwolił mi poszerzyć kompetencje w zakresie obsługi komputera, zapoznałam się z obsługą platformy OLS, rozwinęłam umiejętności tworzenia różnego rodzaju dokumentów i prezentacji multimedialnych. Otrzymałam dwa dokumenty europejskie Europass-Mobiloności ( Barcelona 13.03.2018 r. i Nicea 01.06.2018 r.).

8. Współpraca z wydawnictwami językowymi
Dbając o doskonalenie własnej pracy i podnoszenie jakości pracy szkoły stale współpracuję z wydawnictwami językowymi takimi jak: Oxford University Press, Pearson i Macmillan. W czasie stażu korzystałam z oferty szkoleniowej oferowanej przez wyżej wymienione wydawnictwa.
Dnia 21.11.2017 r. uczestniczyłam w spotkaniu grupy fokusowej zorganizowanym przez wydawnictwo Oxford University Press. Podczas spotkania podzieliłam się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy z podręcznikiem kursowym, omówiłam jego wady i zalety. Uczestniczyłam w konsultacjach przy tworzeniu nowej serii podręczników.
Dnia 22.11.2018 r. uczestniczyłam w spotkaniu z wydawnictwem Pearson podczas, którego przedstawiono nam nową ofertę podręczników z serii Fokus i High Note, a także rozmawialiśmy na temat możliwości jakie daje aplikacja Quizlet.
Ponadto wydawnictwa Macmillan i Oxford University Press objęło patronatem IV edycję Powiatowego Dyktanda z Języka Angielskiego. Oba wydawnictwa wielokrotnie wspierały naszą szkołę przy organizacji konkursów przedmiotowych sponsorując nagrody rzeczowe.
We wrześniu 2020 r. rozpoczęłam pracę w grupie, w której jedna z uczennic była niedowidząca. Współpracując z wydawnictwem Macmillan uzyskałam dostęp do podręcznika w formacie PDF na rzecz uczennicy niedowidzącej, w celu wydrukowania wersji dostosowanej do jej indywidualnych potrzeb.

Efekty:
Dzięki współpracy z wydawnictwami miałam możliwość uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach, dzięki którym uaktualniłam informacje związane ze zmianami podstawy programowej i wymogami egzaminacyjnymi a także poznałam ofertę podręczników zgodnych z obecnymi wymogami egzaminacyjnymi. Szkoła zyskała sponsorów konkursów. Uczennica niedowidząca mogła skorzystać z dostosowanej wersji podręcznika.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.”

1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podczas stażu na nauczyciela mianowanego często stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna była moja wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. Dzięki studiowaniu literatury i prasy z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki zgłębiałam temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in.: uczeń z dysfunkcją wzroku czy z zespołem Aspergera. Bardzo pomocne okazały się informacje znajdujące się na portalu Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Rozpoczynając współpracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych najpierw zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, następnie rozmawiałam z wychowawcami i rodzicami.
Efekty:
Pracując z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowałam podstawę programową z dostosowaniem form i metod pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychoedukacyjnych uczniów. Indywidualizowałam pracę zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu czy opinii wykorzystując własne spostrzeżenia i obserwacje. Podczas organizacji procesu edukacyjnego, starałam się zapewnić uczniom odpowiednie wsparcie. W każdym semestrze dokonywałam wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów.

2. Organizowanie konkursów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań uczniów.
Wiedząc o tym, że nauka języka angielskiego nie ogranicza się tylko do zajęć dydaktycznych, przez cały okres stażu zachęcałam uczniów do udziału w konkursach językowych, które współorganizowałam w naszej szkole.
Po pierwsze, organizowałam szkolny etap Olimpiady Języka Angielskiego dla licealistów organizowany przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu (wrzesień-październik w latach 2018/2019/2020).
Najpierw zgłaszałam uczniów ZSHE do udziału w konkursie, następnie przeprowadziłam Olimpiadę na poziomie szkolnym. Do moich obowiązków należało również sprawdzanie prac uczniów i wysyłanie sprawozdania do organizatora konkursu.
Po drugie, organizowałam konkurs tłumaczeniowy z języka angielskiego (19.10.2017 r. i 29.10.2018 r.). Wybrałam teksty do tłumaczenia, stworzyłam regulamin, przygotowałam informacje na temat organizacji konkursu, sprawdziłam tłumaczenia uczniów, przygotowałam dyplomy, przy współpracy z wydawnictwami zorganizowałam nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Po trzecie, w ramach współpracy z moją opiekunką stażu organizowałam IV Powiatowe Dyktando Języka Angielskiego (wrzesień-grudzień 2018 r.). Wspólnie wybrałyśmy tekst dyktanda, omówiłyśmy treść regulaminu, zaprosiłyśmy szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w kolejnej edycji konkursu, a także zadbałyśmy o oprawę medialną wydarzenia i zorganizowałyśmy nagrody rzeczowy dla uczestników i zwycięzców.
Efekty:
Moja praca przyczyniła się do zaktualizowania regulaminu IV Powiatowego Dyktanda Języka Angielskiego, a także pozyskania honorowego patronatu prezydenta miasta Białegostoku i innych patronatów medialnych i sponsorów, m.in.: KPK Białystok, Empik school, wydawnictwa Macmillan i Oxford University Press, Opera i Filharmonia Podlaska. Konkurs ten przyczynił się również do promowania naszej szkoły w mieście a zwłaszcza wśród młodzieży kończącej szkołę podstawową i gimnazjum. Uczniowie biorący udział w konkursach nauczycieli się jak radzić sobie w nowych sytuacjach, panować nad emocjami, a tym samym zwiększyli szansę swojej efektywności zawodowej. Uczestnicy mogli porównać swoje możliwości z umiejętnościami rówieśników, dzięki czemu zwiększyli poczucie własnej wartości i udoskonalili znajomość języka angielskiego. Pracując przy organizacji konkursów pogłębiłam umiejętności organizacyjne.

3. Organizowanie imprez ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki.
Podczas stażu starałam się nie tylko efektywnie przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, ale również dać im szansę na obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych. Jednym z takich działań była współorganizacja Dnia Świętego Patryka (marzec 2018 r.). Uczniowie klas pierwszych przygotowali plakaty na szkolną wystawę o Świętym Patryku oraz kulturze, zabytkach i przyrodzie Irlandii. Uczniowie klasy I c upiekli babeczki w kolorze zielonym i ciastka w kształcie koniczynek. Natomiast uczniowie klas I a, I b i I g zmierzyli się w quizie z wiedzy o Republice Irlandii. Nasi uczniowie mieli okazję zintegrować się wspólnie obchodząc międzynarodowe święto, poznać postać Świętego Patryka oraz zgłębić wiedzę na temat Irlandii.

Efekty:
Uczniowie doskonalili umiejętności językowe i poznali kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych. Ponadto nauczyli się współpracować w zespole, a także zdobyli doświadczenie w zakresie samodzielnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Współpraca z uczniami wpłynęła na pogłębienie relacji z nimi. Szkoła zyskała na jakości kształcenia poprzez to, że uczniowie byli motywowani do samodzielności i aktywności edukacyjnej.

4. Organizowanie dodatkowy zajęć z języka angielskiego
W ciągu trwania stażu przeprowadzałam dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w oparciu o indywidualne potrzeby moich uczniów. Były to pozalekcyjne zajęcia dla maturzystów przygotowujące do egzaminu maturalnego a także doraźne zajęcia wyrównujące braki edukacyjne.
Ponadto przed wyjazdem na praktyki zagraniczne uczniów organizowałam dla nich lekcje z języka angielskiego branżowego: 20 godzin zajęć z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Barcelony (technik hotelarstwa) oraz 20 godzin zajęć z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Nicei (technik ekonomista).

Efekty:
Uczniowie zostali prawidłowo przygotowani do egzaminu maturalnego zarówno w części pisemnej
i ustnej. Znając dokładny przebieg i procedury egzaminu ustanego uczniowie znacznie mniej stresowali się podczas egzaminu maturalnego co przyczyniło się do uzyskania lepszych wyników z egzaminów. Uczestnicy praktyk zagranicznych rozwinęli umiejętności językowe i łatwiej pokonywali barierę językową podczas praktyk.

5. Opracowanie konspektu zajęć profilaktycznych przeprowadzonych w ramach zajęć z wychowawcą.
W czerwcu 2021 r. stworzyłam scenariusz lekcji „FOMO - formy społecznego lęku w dobie mediów społecznościowych”. Scenariusz ten opierał się na wiedzy, którą posiadłam podczas szkolenia MODM. Ponadto wykorzystałam w nim materiały promujące akcję społeczną Klikam z głową organizowaną przez CIK (Centrum Informacji Konsumenckiej).
Efekty:
Opracowałam konspekt zajęć profilaktycznych, w oparciu o który przeprowadziłam zajęcia z wychowawcą w klasie I a, co przyczyniło się do wzrostu świadomości moich wychowanków na temat zagrożenia płynącego z ciągłego dostępu do sieci. Uczniowie dowiedzieli się jak rozpoznać czy problem uzależnienia od internetu już ich dotyczy a jeśli tak to gdzie mogą szukać pomocy.

6. Obserwacje i analiza zachowań wychowanków i uczniów.
Pracując na stanowisku nauczyciela języka angielskiego i będąc wychowawcą klasy starałam się dostrzegać i pomagać rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze moich podopiecznych. Były to epizody depresyjne, brak motywacji do nauki, spadek frekwencji szkolnej, wynikające z chorób przewlekłych czy problemów w życiu prywatnym. W takich sytuacjach starałam się rozmawiać z uczniem w celu zdiagnozowania przyczyny zaistniałego problemu. Jeśli sytuacja tego wymagała konsultowałam ucznia z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką czy też doradzałam, gdzie można szukać pomocy. Wielokrotnie odbywałam też rozmowy z rodzicami uczniów, aby poznać ich opinie i spostrzeżenia odnośnie zaistniałego problemu. Zazwyczaj współpraca na linii nauczyciel–rodzic–pedagog przynosiła oczekiwane rezultaty. Pełniąc funkcję wychowawcy klasy na bieżąco rozwiązywałam konflikty między wychowankami. Niejednokrotnie podczas zajęć z wychowawcą wdrażałam działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Na lekcjach poruszałam tematy: indywidualności, akceptacji, tolerancji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
Jako nauczyciel języka angielskiego na podstawie obserwacji zgłaszałam wnioski do dyrekcji i pedagoga szkolnego o przyznanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto angażowałam uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich pasji.

Efekty:
Współpracując z uczniem, rodzicami, dyrekcją i pedagogiem szkolnym udało mi się rozwiązać różne problemy edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że mogą liczyć na moje wsparcie, zarówno w kwestiach związanych z nauczanym przedmiotem, jak i problemach życia codziennego.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.”

1. Wykorzystanie metod aktywizujących.
Przez cały okres stażu gromadziłam informacje dotyczące nowych metod aktywizujących i wielokrotnie sięgałam po nie w mojej codziennej pracy z uczniem. Stosowałam następujące metody aktywizujące:
 dyskusja, debata „za” i „przeciw”,
 wchodzenie w rolę, odgrywanie scenek sprzedażowych, spotkań podczas targów handlowych, przeprowadzanie ankiet telefonicznych w celu badania potencjalnego rynku,
 analizowanie i rozwiązywanie problemów, omawianie wad i zalet, burza mózgów,
 projekt, prezentacja firmy, uczniowie mieli za zadanie przedstawić wymyśloną przez swój zespół firmę, branżę w obrębie jakiej działają, stanowiska pracy i obowiązki,
 portfolio, tworzenie zestawienia własnych umiejętności i kwalifikacji w celu napisania CV
w języku obcym,

 wizualizacja, sporządzanie plakatów, mapy skojarzeń, z okazji dnia Świętego Patryka uczennice klasy II g przygotowywały plakaty w języku angielskim mające na celu przybliżyć uczniom naszej szkoły podstawowe informacje na temat tego święta.

Efekty:
Zastosowane metod aktywizujących podniosły zainteresowanie uczniów, co przełożyło się na wzrost uzyskiwanych wyników. Umożliwiłam uczniom kształcenie umiejętności wzajemnego słuchania, formułowania argumentów, stawiania tezy, prezentowania swojego stanowiska i wyciągania wniosków. Uczniowie nauczyli się empatii- rozumienia motywów różnych zachowań, udoskonalili umiejętności komunikacyjne i umiejętność prezentacji swojego stanowiska. Podopieczni nauczyli się analizować sytuacje problematyczne, poszukiwać rozwiązań, wyszukiwać i formułować argumenty. Uczniowie poszerzyli zakres słownictwa, rozwinęli umiejętność pracy w grupie i wzmocnili poczucie sprawczości. Wykorzystywane metody przyczyniły się do rozwoju umiejętności wydobywania kwintesencji z tekstu i wzbogaciły słownictwo uczniów. Odczuwałam satysfakcję z uzyskanych efektów i dostrzegłam zasadność stosowania metody aktywizujących.

2. Organizacja zajęć poza salą lekcyjną.
Będąc opiekunem podczas praktyk zagranicznych uczniów naszej szkoły w Nicei i Barcelonie miałam możliwość przeprowadzenia z uczniami lekcji języka angielskiego poza murami szkoły. W restauracjach wspólnie tłumaczyliśmy i analizowaliśmy skład oferowanych dań. W muzeach czytaliśmy opisy eksponatów i słuchaliśmy opowieści przewodników. Uczniowie mieli szansę na utrwalenie konstrukcji gramatycznych i słownictwa w naturalny sposób. Każda odbyta wspólnie wycieczka była szansą na naukę nowych wyrażeń i słownictwa.

Efekty:
Nietypowa sceneria przeprowadzanych zajęć i ich nieformalna formuła wpływała na znaczne zaangażowanie uczniów. Podczas wspólnych spotkań po powrocie z miejsca odbywania praktyk uczniowie prawidłowo uzupełnili dzienniki praktyk w języku angielskim. Młodzież rozwinęłam umiejętność tłumaczenia teksów pisanych i wzbogaciła zakres słownictwa.

3. Stosowanie podczas lekcji zabaw i gier.
Podczas swoich lekcji często sięgałam po gry i zabawy dydaktyczne. Zazwyczaj opracowywałam je samodzielnie, choć zdarzało mi się również korzystać z gotowych gier dostępnych na portalach internetowych poświęconych nauczaniu języka angielskiego.
W swojej pracy używałam: wielkanocny, interaktywny escape room, scrabble, gry doskonalące zapamiętywanie, koncentrację, krzyżówki tematyczne, gry planszowe, dobble, find someone who, hangman.
Efekty:
Uczniowie aktywnie brali udział w proponowanych grach i zabawach dydaktycznych. Młodzież łatwiej przyswoiła omawiane słownictwo i struktury gramatyczne. Zastosowanie powyższych gier było alternatywą dla codziennej pracy z podręcznikiem kursowym.

4. Angażowanie uczniów w działania promujące kulturę krajów anglojęzycznych.

Mając na uwadze podniesienie poziomu motywacji uczniów do nauki języka angielskiego organizowałam i przygotowywałam we współpracy z uczniami: wystawy fotograficzne z praktyk zagranicznych uczniów w Barcelonie i Nicei, wystawy tematyczne promujące kraje odwiedzane przez kadrę nauczycielską w ramach Job shadowing ( Holandia, Malta), stoisko na temat kultury i zabytków Wielkiej Brytanii w ramach Dnia Języków Obcych (wrzesień 2017 r.).

Efekty:
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. Wystawy związane
z praktykami zagranicznymi przełożyły się na większe zainteresowanie uczniów odbyciem praktyk poza granicami kraju, co z kolei zwiększyło ilość chętnych aplikujących do projektów unijnych.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.”

1. Opracowywanie i wdrażanie narzędzi badawczych.
Po powrocie uczniów do szkoły pod koniec maja 2021 r. (zakończenie nauki zdalnej), w celu oceny stopnia opanowania materiału przez moich uczniów stworzyłam arkusze analizy za pośrednictwem Formularza Google. Opracowane ankiety zawierały zestawienie zagadnień omówionych w danej grupie podczas nauczania zdalnego. Każdy uczeń indywidualnie i anonimowo oceniał w jakim stopniu opanował dany materiał i czy jest potrzeba omówienia danego zagadnienia jeszcze raz.
Efekty:
Dowiedziałam się jakie tematy realizowane podczas nauczania zdalnego należy omówić ponownie, a które z nich zostały w pełni opanowane przez uczniów. Poznałam mocne i słabe strony umiejętności językowych swoich wychowanków, dzięki czemu wiedziałam na jakie zagadnienia należy zwrócić większą uwagę w przyszłości. Uczniowie uświadomili sobie na jakim poziomie są ich umiejętności, a także nad którymi z nich powinni jeszcze pracować. Rozwinęłam umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej, prawidłowo dokonuję pomiaru osiągnięć uczniów i ich ewaluacji. Czuję satysfakcję z podnoszenia jakości pracy oraz z rozwoju umiejętności tworzenia narzędzi badawczych.

2. Ocena warsztatu pracy i umiejętności.
Moja praca nie byłaby skuteczna i efektywna, gdybym systematycznie nie dokonywała analizy i oceny mojego warsztatu pracy i umiejętności. W tym celu podejmowałam liczne działania. Po pierwsze, analizowałam treści dokumentów m.in.: wnioski z posiedzeń zespołu języka angielskiego dotyczące wyników próbnych egzaminów maturalnych i wyników poziomujących testów w klasach pierwszych. Na podstawie analizowanej dokumentacji dostrzegłam jakie umiejętności językowe są najlepiej rozwinięte a na, które należy zwrócić większą uwagę podczas przeprowadzanych zajęć. Po drugie, w codziennej pracy często wykorzystywałam metodę wywiadu, rozmawiałam z uczniami na temat przeprowadzonych zajęć, pytałam co im się podobało a co sprawiło im trudności. Po trzecie, w ocenie własnej pracy i umiejętności często uwzględniałam rady i spostrzeżenia kolegów i koleżanek z pracy.
Efekty:
W codziennej pracy uwzględniałam wnioski płynące zarówno z obserwacji, wywiadu, analizy dokumentów i rad opiekunek stażu, co pozwoliło mi na poprawę jakości pracy. Działania przeze mnie podjęte przełożyły się na modyfikację rozkładu materiału. Uczniowie uzyskali lepsze wyniki podczas egzaminów maturalnych. W oparciu o wyniki poziomującego testu dla klas pierwszych dowiedziałam się na jakim poziomie są moi wychowankowie. Uczniowie klas pierwszych nadrobili zaległości z języka angielskiego z lat poprzednich.

3. Obserwacja postępów uczniów w nauce.
W pracy nauczyciela systematycznie analizowałam postępy moich wychowanków. W razie niepowodzeń zastanawiałam się co mogło być ich przyczyną i jakie treści sprawiły trudności danej grupie. Staram się znaleźć inny sposób objaśnienia trudnych zagadnień. Regularnie poddawałam analizie osiągnięcia uczniów z próbnych egzaminów maturalnych i sprawdzianów dyrektorskich. W ocenie własnego warsztatu pracy bezcenne okazały się również obserwacje zachowań uczniów w trakcie przebiegu lekcji. Analiza reakcji i postępowań uczniów podczas wykonywania określonych zadań a także ocena efektów pracy pozwoliła mi na modyfikację stosowanych metod pracy.
Efekty:
Na podstawie osiągniętych wyników określiłam słabe i mocne strony grupy, a także starałam się poświęcić więcej czasu i uwagi podczas zajęć na rozwój umiejętności, z którymi uczniowie mają najwięcej trudności. Dopracowałam rodzaje stosowanych zadań a także poprawiłam umiejętności komunikacyjne, co pozwoliło na uniknięcie niepowodzeń i wspomogło uczniów w procesie dydaktycznym. Podniosła jakość pracy szkoły poprzez badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, właściwe planowanie i organizowanie pracy, co przełożyło się na wyniki egzaminów maturalnych uczniów.

4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu.
W trakcie stażu przeprowadziłam dwie lekcje otwarte w obecności dyrektora i wicedyrektorów szkoły a także opiekuna stażu. Ponadto moje zajęcia były regularnie hospitowane przez dyrekcję szkoły.
 listopad 2017 r., klasa II a, temat: Omówienie wyników sprawdzianu dyrektorskiego dla klas drugich.
 30.11.2018 r., klasa III b, temat: Strona bierna- omówienie konstrukcji, ćwiczenia gramatyczne.
 01.10.2020 r., klasa IV d, temat: List prywatny- wypowiedź pisemna.
 01.12.2020 r., klasa III d, temat: Mówienie - negocjacje, przeprosiny, prośba o wyrażenie zgody.
 16.04.2021 r., klasa I a, temat: Motywacja, jak osiągnąć założony cel.
 19.05.2021 r., klasa II g, temat : Powtórzenie wiadomości z działu 6. Ćwiczenia utrwalające słownictwo.
 18.06.2021 r., klasa I a, temat: FOMO - formy społecznego lęku w dobie mediów społecznościowych.
Przez cały okres stażu prowadziłam 4 zajęcia rocznie w obecności opiekunek stażu:
 03.10.2017 r., klasa III g, temat lekcji : Ćwiczenia leksykalno- gramatyczne, parafrazowanie zdań.
 14.12.2017 r., klasa II b, temat lekcji: Mieszanka marketingowa 4 P – product, price, place, promotion.
 07.03.2018 r., klasa II a, temat lekcji: ‘The limits of human survival’ – rozumienie ze słuchu, zadania typu prawda/fałsz.
 11.06.2018 r., klasa III d, temat lekcji: ‘The story of success” – wywiad z Jamiem Oliverem, słuchanie ze zrozumieniem. Warunki pracy- słownictwo.
 26.10.2018 r., klasa III b, temat lekcji: Trzeci tryb warunkowy – omówienie konstrukcji.
 07.11.2018 r., klasa II b, temat lekcji: Zbrodnie i zbrodniarze – poszerzenie zakresu słownictwa.
 03.12.2018 r., klasa IV a, temat lekcji: Omówienie arkusza matury próbnej.
 08.01.2019 r., klasa IV d, temat lekcji: Mówienie- formy spędzania wolnego czasu.
 20.10.2020 r., klasa II g, temat lekcji: Powtórzenie słownictwa dział 2.
 25.02.2021 r., klasa I d, temat lekcji: Angielski w praktyce- ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.
 03.03.2021 r., klasa III d, temat lekcji: Reported speech – omówienie konstrukcji mowy zależnej.
 12.03.2021 r., klasa I b, temat lekcji: Utrwalenie wiadomości z działów 1-4.
Efekty:
Każda lekcja prowadzona w obecności dyrekcji jak i opiekunek stażu kończyła się wspólną analizą przeprowadzonych zajęć pod kątem stopnia realizacji założonego celu. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji w obecności dyrektora szkoły pozwoliło mi na rozwinięcie praktycznej umiejętności analizy zajęć dydaktycznych. Dyrektor szkoły udzielił mi rad i wskazówek, które wdrażałam w mojej pracy. Pozytywne opinie odnośnie wykorzystanych metod pracy, doboru celów i stopnia ich realizacji zmotywowały mnie do szukania nowych rozwiązań i innowacyjnych metod pracy z uczniem. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekunek stażu umożliwiły mi poprawę jakości zajęć i podniesienie poziomu aktywności uczniów.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekunki stażu.
W czasie odbywania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunki stażu:

 19.09.2017 r., klasa III a, temat lekcji: Strona bierna- omówienie konstrukcji.
 21.11.2017 r., klasa II f, temat lekcji otwartej: Rozmowa kwalifikacyjna – praca nad słownictwem, dialogi.
 11.12.2017 r., klasa III b, temat lekcji: Ankieta telefoniczna- odgrywanie scenek.
 15.03.2018 r., klasa I a, temat lekcji: Opis obrazka- omówienie zadania typu maturalnego.
 14.06.2018 r., klasa III a, temat lekcji: Wpis na blogu- pisanie.
 20.09.2018 r., klasa III f, temat lekcji: Mówienie na podstawie materiału stymulującego- ćwiczenia maturalne.
 09.10.2018 r., klasa III e, temat lekcji: Środki językowe.
 06.11.2018 r., klasa III c, temat lekcji: Prezentacja firmy- ćwiczenia w mówieniu.
 08.01.2019 r., klasa III f, temat lekcji: Serwis pięter- powtórzenie słownictwa.
 22.09.2020 r., klasa II a, temat lekcji: Zastosowanie ‘small talk’ w negocjacjach biznesowych.
 30.11.2020 r., klasa I e, temat lekcji: „Will” i „be going to” – zastosowanie i ćwiczenia.
 23.02.2021 r., klasa I c, temat lekcji: List formalny- przydatne zwroty.
 5.03.2021 r. , klasa II b, temat lekcji: Milan's bicycling bookseller – czasowniki frazowe.
Efekty:
Po każdych zajęciach dzieliłam się z opiekunkami wnioskami i spostrzeżeniami. Dzięki obserwacji zajęć poznałam nowe metody i formy pracy, które umożliwiły mi doskonalenie własnego warsztatu pracy. Wielokrotnie wprowadzałam zaobserwowane metody czy typy zadań podczas przeprowadzanych zajęć lekcyjnych.

6. Autoanaliza przeprowadzonych zajęć.
W codziennej pracy nieustannie starałam się analizować czy zrealizowane zajęcia pozwoliły mi na osiągnięcie założonego wcześniej celu. Przygotowując się do każdej lekcji wyznaczałam sobie jasny cel i podporządkowywałam wszystkie działania, metody i zadania pod kątem jego realizacji. Po zakończonej lekcji zastanawiałam się jakie były mocne strony przeprowadzonych zajęć a jakie elementy powinnam dopracować. Często brałam również pod uwagę spostrzeżenia uczniów, pytałam czy dany temat został w pełni opanowany, które zagadnienia nie zostały dostatecznie omówione.
Efekty:
Uczniowie byli w pełni zaangażowani w proces edukacyjny. Uporządkowany plan lekcji sprawiał, że lekcja przebiegała sprawnie, z zachowaniem odpowiedniego tempa pracy i z dostosowaniem do indywidualnych możliwości grupy. Uczniowie szybciej opanowywali omawiany materiał. Wykształciłam umiejętności planowania i pracy pod presją czasu. Realizowałam działania dydaktyczne w sposób uporządkowany i przemyślany

§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.”

1. Przeprowadzenie dwóch lekcji otwartych.
Mając na uwadze dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, przeprowadziłam dwie lekcje otwarte. Pierwsza lekcja otwarta odbyła się 19.05.2021 r. w ramach języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej w klasie II g. W trakcie pierwszej lekcji otwartej przedstawiłam metody aktywizujące, które nauczyciele mogą wykorzystać w celu utrwalenia słownictwa i materiału z omówionego działu podręcznika. Wykorzystane gry i aktywności to: trimino, Kahoot, Wordwall, Lifeworksheets, Quizlet i kody qr.
Druga lekcja otwarta miała miejsce 18.06.2021 r. podczas zajęć z wychowawcą. Została przeprowadzona w oparciu o autorski scenariusz lekcji: FOMO – formy społecznego lęku w dobie mediów społecznościowych. Podczas drugiej lekcji otwartej uczniowie dowiedzieli się, kiedy korzystanie z sieci zaczyna przekształcać się w niebezpieczne uzależnienia, a także uzyskali informację gdzie mogą szukać pomocy jeśli uznają, że już jej potrzebują.
Obie lekcje otwarte zostały przeprowadzone i omówione w obecności Dyrekcji ZSHE i opiekuna stażu.

Efekty:
Przygotowanie zajęć otwartych umożliwiło mi samodoskonalenie i analizę własnych kompetencji. Przeprowadzenie lekcji otwartych było bardzo dobrą formą dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Nauczyciele obserwujący je z zainteresowaniem oraz chętnie omawiali i analizowali hospitowane lekcje prowadziło to do tworzenia więzi i przyjaznej atmosfery miedzy nauczycielami. Obie lekcje otwarte umożliwiły mi porównanie siebie i swojej pracy z działaniami innych nauczycieli, a to z kolei skłaniało mnie do autorefleksji. Uczniowie rozwinęli umiejętność dostosowania się do nowej sytuacji. Moje dążenie do samodoskonalenia wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Udostępnianie własnych materiałów i opracowań innym nauczycielom.
W trakcie odbywania stażu chętnie dzieliłam się z innymi nauczycielami autorskimi materiałami
i opracowaniami. Udostępniałam swoje materiały nie tylko w ramach współpracy z nauczycielami ZSHE, ale również na portalach edukacyjnych i grupach społecznościowych zrzeszających nauczycieli języka angielskiego.
Podczas nauczania zdalnego stworzyłam własne karty pracy, ćwiczenia i udostępniałam online materiały innym nauczycielom.
Udostępniałam nauczycielom własne opracowania: sprawozdanie z awansu na nauczyciela kontraktowego, plan pracy wychowawczo-profilaktycznej, plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego, autorski scenariusz lekcji FOMO -formy społecznego lęku w dobie mediów społecznościowych.
Opublikowałam plan rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym edux.pl www.edux.pl (30.07.2021 r.).
Opublikowałam sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym edux.pl www.edux.pl (03.09.2021 r.).

Efekty:
Dzielenie się kartami pracy i ćwiczeniami podczas nauczania zdalnego wpłynęło na podwyższenie jakości kształcenia. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach i bardziej angażowali się w pracę na lekcji online. Udostępnianie własnych opracowań i sprawozdań z awansu zawodowego dało możliwość wymiany doświadczeń, samooceny i autokorekty.

3. Wymiana doświadczeń podczas pracy zdalnej.
Od października 2020 roku, gdy zostało wprowadzone nauczanie zdalne, systematycznie dzieliłam się doświadczeniem, podjętymi działaniami i osiągniętymi efektami z nauczycielami zarówno języka angielskiego, jak i z nauczycielami przedmiotów zawodowych. Dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami
z wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi. Wielokrotnie służyłam radą w kwestiach technicznych dotyczących obsługi platformy Microsoft Teams, takich jak: dodawanie nowych uczestników do zajęć, wyłączanie uprawnień udostępniania materiałów przez uczniów, wyłączenie możliwości nagrywania spotkania.

Efekty:
Wymiana doświadczeń pozwoliła mi na wypracowanie odpowiedniego modelu pracy z uczniem, oraz była pomocna w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Uczniowie dzięki zaplanowanym spotkaniom w kalendarzu nie mieli problemu z dołączenia do zajęć na platformie Microsoft Teams. Zajęcia podczas nauczania zdolnego odbywały się sprawnie i bez zakłóceń.

4. Dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołów zadaniowych.

Pracując w ZSHE poza nauczaniem języka angielskiego aktywnie współpracowałam z członkami
zespołu nauczycieli języka angielskiego i zespołu wychowawców klas pierwszych. W ramach pracy w tych zespołach regularnie wymieniałam się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Na początku każdego roku wraz z zespołem nauczycieli języka angielskiego przeprowadzałam analizę przedmiotowego systemu oceniania i dostosowywałam go do potrzeb i możliwości uczniów. Wspólnie analizowaliśmy plany nauczania i tworzyliśmy rozkłady materiału do podręczników kursowych. W ramach współpracy opracowywaliśmy arkusze na próbne egzaminy maturalne z języka angielskiego a także analizowaliśmy wyniki naszych uczniów. Będąc członkiem zespołu wychowawców klas pierwszych dzieliłam się doświadczeniami dotyczącymi pracy dydaktyczno- wychowawczej, a także omawiałam problemy jakich doświadczają moi wychowankowie.

Efekty:
Spostrzeżenia odnośnie pracy z podręcznikiem kursowym, przyczyniły się do aktualizacji listy podręczników dostosowanych do nowej podstawy programowej. Wymiana doświadczeń w zakresie znanych nam publikacji branżowych do nauki języka angielskiego sprawiła, że wspólnie wybraliśmy nowe podręczniki, które pokrywają się z wymogami obowiązującymi podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Współpraca w obu zespołach zadaniowych przyczyniła się do rozwoju umiejętności współpracy z innymi nauczycielami. Wymieniałam się doświadczeniem jakie zdążyłam nabyć w krótkiej pracy wychowawczej, dzieliłam się sposobami motywowania uczniów zarówno do nauki jak i poprawy frekwencji szkolnej. Zastosowanie rad doświadczonych nauczycieli było skuteczne i pomocne w sytuacjach problemowych.

5. Dzielenie się wiedzą zdobytą w czasie szkoleń, kursów i samodzielnego kształcenia.
W trakcie odbywania stażu chętnie dzieliłam się z innymi nauczycielami języka angielskiego wiedzą zdobytą podczas szkoleń. Przedstawiałam możliwości jakie daje korzystanie z różnorodnych aplikacji i platform edukacyjnych: Quizizz, Quizlet, CANVA, Wordwall, Lifeworksheets itp. Śledzenie portali edukacyjnych i językowych grup społecznościowych wykorzystałam na rzecz rozwoju szkoły. Przedstawiłam wiele cennych umiejętności m.in. zastosowanie Smart TV w codziennej pracy. Pokazałam również koleżankom z pracy w jaki sposób stworzyć ankietę online w Formularzu Google w celu przeprowadzenia badania i analizy. Po powrocie z wyjazdu szkoleniowego w ramach Job Shadowing chętnie dzieliłam się z nauczycielami spostrzeżeniami odnośnie holenderskiego systemu edukacyjnego, podkreślałam jak pozytywnie wpływa na ucznia bezpośrednie zaangażowanie go w proces edukacyjny.
Efekty:
Nauczyciele nabyli nowe umiejętności i uzyskali praktyczne wskazówki dotyczące obsługi smart TV. Ponadto poznali nowe aplikacje i platformy edukacyjne dzięki czemu uczniowie uczestniczyli w ciekawszych, często innowacyjnych zajęciach. Rozwinęłam umiejętność współpracy i wymiany doświadczeń z nauczycielami. Szkoła podniosła jakość swojej pracy poprzez rozwój nauczycieli.

6. Współpraca z pedagogami szkolnymi i nauczycielami bibliotekarzami.
Jako wychowawca i nauczyciel języka angielskiego często dzieliłam się doświadczeniami z pedagogami szkolnymi w zakresie kwestii wychowawczych, jak i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Razem z pedagogami szkolnym przeciwdziałałam absencji uczniów na lekcjach.
Przez cały okres stażu starałam się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Sięgałam również po publikacje dostępne na stronach internetowych. Szczególnie przydatne okazały się te, które omawiały pracę z uczniem niedowidzącym czy z Zespołem Aspergera np. Uczeń (dziecko) niewidzące i niedowidzące w edukacji inkluzyjnej, Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej, Koci świat, czyli świat osoby ze spektrum autyzmu, czy Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy. Wskazówki i informacje zawarte w tych artykułach pozwoliły mi lepiej zrozumieć moich uczniów a zdobytą wiedzą aktywnie dzieliłam się z innymi nauczycielami podczas zebraniach dotyczących pracy z uczniami z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.
Moja współpraca z nauczycielami bibliotekarzami polegała na współtworzeniu listy książek z zakresu nauki języka angielskiego. Zachęcałam uczniów do korzystania z anglojęzycznych zasobów naszej biblioteki.

Efekty:
Uczniowie o indywidualnych potrzebach edukacyjnych mieli zapewnione przyjazne środowisko nauki. Uczestnictwo w zebraniach dotyczących pracy z tymi uczniami przyczyniło się do modyfikacji metod pracy. W wyniku współpracy z pedagogami szkolnymi znacząco podniosła się frekwencja szkolna uczniów. Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zasoby z zakresu literatury anglojęzycznej dzięki czemu uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe.

§ 7 ust. 2 pkt. 6
„Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

1. Udział w szkoleniach, konferencjach poświęconych problemom współczesnego świata.
Podczas stażu uczestniczyłam w następujących szkoleniach i e-konferencjach:
 e-konferencja Licealista pokolenie 3:0 diagnoza kognitywna, emocjonalna
i społeczna. Kim jest , co wie i z czym się zmaga współczesny uczeń – i co z tego wynika dla dydaktyki językowej?, zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan (12.12.2018 r.)
Efekty:
Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego licealisty. Poznałam główne źródła informacji, z których korzysta młody człowiek. Zrozumiałam z jakimi lęki zmaga się nastolatek, jak je manifestuje na lekcjach i jak lęk wpływa na jego procesy poznawcze. Ponadto dowiedziałam się w jaki sposób mogę realnie wspomóc procesy uczenia się.

 szkolenie Osoba po próbie samobójczej – jak wspierać i jak reagować?, zorganizowane w ramach II Kongresu Suicydologicznego (18.11.2020 r.)
Efekty:
Podczas spotkania uświadomiłam sobie jak często w dzisiejszych czasach doświadczamy problemu prób samobójczych w naszym otoczeniu. Nie można bagatelizować tego problemu zwłaszcza w czasie izolacji wywołanej pandemią. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu wiem jak i gdzie szukać profesjonalnej pomocy w takiej sytuacji.

 szkolenie Zrozumieć ucznia żyjącego w przestrzeni Internetu - jak pracować z pokoleniem FOMO w czasach pandemii?, czterogodzinne szkolenie zorganizowane przez MODM na platformie Microsoft Teams (26.05.2021 r.).
Efekty:
Dzięki szkoleniu dowiedziałam się czym jest pokolenie FOMO. Nauczyłam się jak pracować z uczniem, którego życie codzienne w dużej mierze toczy się w sieci. Zrozumiałam, że w związku
z pandemią zjawisko to ma coraz większy zasięg. W efekcie zgłębiłam zagadnienie FOMO i stworzyłam scenariusz lekcji FOMO - formy społecznego lęku w dobie mediów społecznościowych.

2. Realizacja programów wychowawczych i profilaktycznych propagowanych przez organizacje i ośrodki edukacyjne.
W swojej pracy wychowawczej bazuję na samodzielnie tworzonym planie wychowawczo-profilaktycznym zgodnym z kierunkami polityki oświatowej państwa. Podczas zajęć z wychowawcą poruszam tematy z zakresu promocji zdrowego stylu życia.
W lutym 2018 r. przeprowadziłam lekcję propagującą postawę antynikotynową wśród młodzieży w oparciu o filmy promujące kampanię społeczną Nie spal się na starcie Fundacji Aflofarm, a także reklamy antynikotynowe TOP 40: Scariest anti-smoking commercials.
W dniu 18 czerwca 2021 r. przeprowadziłam lekcję profilaktyki uzależnień od Internetu FOMO - formy społecznego lęku w dobie mediów społecznościowych. W oparciu o kampanię społeczną CIK (Centrum Informacji Konsumenckiej) Klikam z głową.
Wielokrotnie podczas zajęć z wychowawcą poruszałam temat nastoletniej depresji. Przygotowując się do zajęć często korzystałam z zasobów udostępnianych przez Forum Przeciw Depresji. Materiały te poruszają najważniejsze zagadnienia dotyczące przyczyn tej choroby, jej objawów i przebiegu, wspierania chorego i możliwych form pomocy.
W latach 2017-2019 w grudniu brałam udział z moimi wychowankami w Maratonie Pisania Listów organizowanym przez Amnesty International. Zachęcałam również do zaangażowania się w pisanie listów w języku angielskim wszystkich moich uczniów.

Efekty:
Moi wychowankowie wiedzą jakie negatywne skutki może nieść za sobą uzależnienie zarówno od nikotyny jak i od potrzeby ciągłego dostępu do internetu. Uczniowie są świadomi gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy dotyka ich problem depresji. Jako wychowawca zrozumiałam jak ważne jest uwrażliwianie uczniów na zagrożenia dzisiejszego świata. Wspólne rozmowy z uczniami pozwoliły mi lepiej poznać wychowanków i zrozumieć ich problemy.

3. Angażowanie dzieci i młodzież w działania wolontariackie, uwrażliwianie na problemy społeczne i cywilizacyjne.

Podczas stażu zachęcałam uczniów do udziału w szkolnym kole wolontariackim. Moi wychowankowie chętnie angażowali się w zbiórki nakrętek, zabawek i słodyczy na rzecz chorych dzieci. Ponadto przygotowywali ozdoby na kiermasze świąteczne i uczestniczyli w akcji „Góra Grosza”.
Promowałam postawę wolontariacką podnosząc ocenę z zachowania uczennicy, która aktywnie działała poza szkołą na rzecz fundacji wspierających dzieci z hospicjum i osoby niepełnosprawne.
Wspólnie z moją klasa I a w grudniu 2020 uczestniczyłam w akcji MEN „Razem na Święta”.
W ramach tej akcji uczniowie podjęli następujące działania:
 wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich samotnym sąsiadom,
 pomoc osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
 wsparcie zbiórek na rzecz schronisk dla zwierząt.
W swojej codziennej pracy staram się nie tylko uwzględniać problemy środowiska lokalnego, ale także współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Z tego powodu na lekcjach uwzględniam tematykę np. wyzysku dzieci w pracy w koncernach odzieżowych. Ponadto we wrześniu 2017 r. współorganizowałam szkolną wystawę fotograficzną upamiętniającą atak terrorystyczny z 11 września 2001 r. na World Trade Center.

Efekty:
Jako nauczyciel dostrzegłam potrzebę i celowość zachęcania uczniów do angażowania się w pracę charytatywną. Miałam motywację i odczułam satysfakcję z faktu, że młodzież chętnie angażuje się w działania na rzecz osób chorych i potrzebujących. Uświadomiłam sobie, że praca nauczyciela nie polega tylko na nauczaniu ale również wychowywaniu w duchu empatii. Rozwinęłam umiejętności współpracy z uczniami i pogłębiłam relację z nimi. Młodzież uwrażliwiła się na problemy społeczne i cywilizacyjne. Uczniowie zdobyli nowe doświadczenia i wiedzę, rozwinęli umiejętność współpracy i zintegrowali się. Młodzież została zainspirowana i zmotywowana do dalszych działań charytatywnych.

4. Współorganizacja imprez ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki.
W trakcie stażu organizowałam lub współorganizowałam wycieczki i wyjścia młodzieży.
Zorganizowałam m.in.:
 wspólny występ klasy 1b podczas „Otrzęsin klas pierwszych”(październik 2017 r.),
 wyjście do kina na film pt. ”Listy do M” ( listopad 2017 r. ) ,
 wigilię klasową klasy I b (grudzień 2017 r.),
 wspólny obiad i wyjście na seans filmowy „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” (wrzesień 2018 r.),
 wigilię klasową z klasą II b (grudzień 2018 r.),
 wycieczki krajoznawcze uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych w Barcelonie (marzec 2018 r.) i Nicei (maj 2018 r.).
Efekty:
Wspólne wyjścia i wyjazdy wpłynęły na poszerzenie horyzontów myślowych, rozwinięcie zainteresowań naukowych i kulturalnych zarówno moich jak i moich podopiecznych. Zespół klasowy zintegrował się. Rozwinęłam umiejętność organizowana wyjść i wycieczek. Pogłębiłam relację z uczniami.

§ 7 ust. 2 pkt. 7
„Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

1. Analiza przepisów prawa dotyczących systemu oświaty w Polsce.
Podczas trwania stażu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznałam się z następującymi dokumentami:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 Ustawa KN, rozdział 3a – zmiany od 1.09.2018 r. ,
 Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.,
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
Na podstawie poznanych aktów prawnych sporządziłam planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w obliczu pandemii korona wirusa, zapoznałam się z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Efekty:
Poznałam przepisy dotyczące systemu oświaty oraz na bieżąco śledziłam zmiany w zakresie prawa oświatowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dowiedziałam się w jakie zmiany w codziennej pracy muszę wprowadzić w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Analiza dokumentów związanych z funkcjonowaniem ZSHE i obowiązującej w szkole dokumentacji.

Podczas stażu analizowałam także przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły, w której pracuję. Pogłębiałam znajomość Statutu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Przedmiotowego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i innej dokumentacji wewnątrzszkolnej (regulamin wycieczek itp.).
Efekty:
Poznałam obowiązujące dokumenty szkolne co pozwoliła mi na prawidłowe planowanie i realizację działań dydaktyczno-wychowawczych. Wiedziałam gdzie znaleźć rozwiązania problemów, które napotykałam w codziennej pracy, umiałam rozwiązywać problemy uczniów, dowiedziałam się jak organizować imprezy, wycieczki szkolne, a także jak sprawować opiekę nad uczniami podczas wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizacja pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce.
W trakcie stażu zapoznałam się również z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pomocy społecznej i psychologicznej:
 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Na stanowisku nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy zajmowałam się organizacją pomocy wychowankom z trudnościami edukacyjnymi. Przy współpracy z pedagogami szkolnymi kierowałam do dyrekcji wnioski o objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z trudnościami w uczeniu się czy trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. W oparciu o potrzeby uczniów indywidualizowałam pracę na lekcji, dając więcej czasu na realizacje zadania, tłumacząc materiał kilkukrotnie zarówno w języku obcym jak i języku polskim. Ponad to konsultowałam problemy uczniów z pedagogami szkolnymi.
Pracując z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapoznawałam się z opinią czy orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wdrażałam zawarte w tych dokumentach zalecenie w pracy codziennej.
Jako wychowawca przeprowadzałam również rozmowy z nauczycielami przedmiotów zawodowych i ogólnych uczącymi w mojej klasie na temat indywidualizacji podejścia do poszczególnych uczniów, w efekcie uczniowie zaangażowali się w pracę na lekcjach i poprawili oceny. Po powrocie uczniów do szkoły w maju 2021 stosowałam wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprawie funkcjonowania szkoły po powrocie uczniów do szkoły (aktualizacja 20.05.2021 r.) W mojej codziennej pracy staram się zapewniać uczniom wsparcie co znacząco podnosi efekty nauki.
Efekty:
Poszerzyłam wiedzę z zakresu organizacji pomocy społecznej i pedagogicznej. Uczniowie z trudnościami w nauce otrzymali pomoc. Młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach, dzięki czemu nadrobiła zaległości i braki edukacyjne. Rozwinęłam umiejętność współpracy z uczniem trudnym. Indywidualizowałam sposoby nauczania w oparciu o potrzeby uczniów.

4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów.

W trakcie stażu zapoznałam się z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Okresowo dokonywałam klasyfikacji i promowania uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Regularnie dokonywałam oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego a także ustalałam oceny klasyfikacyjne z zachowania. Zgodnie ze statutem szkoły przestrzegałam terminów wystawienia ocen sugerowanych z zajęć edukacyjnych i zachowania zarówno pod koniec I semestru jak i przed końcem roku szkolnego. Dokonywałam rocznej klasyfikacji wedle procedur wyznaczonych w Statucie Szkoły z zachowaniem wskazanych terminów. W sytuacjach gdy uczeń nie uzyskiwał klasyfikacji semestralnej czy otrzymywał roczną ocenę niedostateczną, zgodnie z przepisami prawa przedstawiałam zakres obowiązującego materiału i przeprowadzałam egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe .

Efekty:
Poznałam i stosowałam przepisy dotyczące klasyfikacji i promowania uczniów. Zgłębiłam zasady organizowania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. Uczniowie otrzymywali oceny w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania.

5. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjść integracyjnych.
Organizując wyjścia integracyjne klas i wycieczek krajoznawczych w ramach pobytu za granicą
z uczniami odbywającymi praktyki zawodowe kierowałam się wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. W oparciu o powyższe dokumenty rzetelnie i prawidłowo przygotowywałam dokumentację wycieczek i wyjść.
W ramach obowiązków opiekuna wycieczek:
 opracowałam programy i regulaminy wycieczek,
 zapoznawałam uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki, a także informowałam powyższe osoby o trasie wycieczki i zasadach bezpieczeństwa,
 sprawowałam nadzór nad przestrzeganiem regulaminu,
 zorganizowałam i nadzorowałam transport i wyżywienie dla uczniów i opiekunów wycieczki.

Efekty:
Poznałam przepisy prawa regulujące organizację wycieczek. Rozwinęłam umiejętności organizacyjne i przywódcze. Uczniowie mieli zapewnioną prawidłową opiekę. Młodzież miała możliwość integracji poza murami szkoły.

6. Udział w konstruowaniu dokumentów szkolnych.
W trakcie stażu w ramach pracy w zespołach zadaniowych aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu dokumentów szkolnych. W ramach pracy w zespole do spraw rekrutacji, byłam odpowiedzialna za uzupełnienie formularzy osobowych uczniów, którzy zgłosili się w rekrutacji. Pracując w zespole nauczycieli języka angielskiego, współtworzyłam: przedmiotowy system oceniania, raporty z analizy wyników egzaminów szkolnych (sprawdziany dyrektorskie, próbne egzaminy maturalne, testy poziomujące klas pierwszych), zestawienia podręczników obowiązujące w danych klasach. Jako członek zespołu do ewaluacji wdrażania strategii umiędzynarodowienia, współtworzyłam „Raport z ewaluacji wdrażania Strategii Umiędzynarodowienia na rok szkolny 2017/2018”, przeprowadzałam ankiety z nauczycielami naszej szkoły, analizowałam jej wyniki i wyciągałam wnioski. Kolejnym zespołem, którego pracę wspierałam był zespół do spraw ewaluacji wewnętrzne. Uczestniczyłam w tworzeniu raportu „Ewaluacja wewnętrznej szkoły – współpraca z rodzicami w zakresie wspierania ucznia (w tym przy nauce zdalnej)”. Współtworzyłam ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców, tworzyłam wersję elektroniczną ankiet w Formularzu Google, a także analizowałam ich wyniki. W trakcie stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli uczących uczniów ze specjalnymi wymogami edukacyjnymi, pracując w tych zespołach wymieniałam opinie i spostrzeżenia na temat pracy konkretnym uczniem. Semestralnie sporządzam WOPFU ucznia z nauczanego przedmiotu, w oparciu o który powstały wspólne dokumenty Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
Efekty:
Moja praca przyczyniła się podniesienia poziomu jakości pracy szkoły. Formularze uczniów uczestniczących w naborze do szkoły zostały prawidłowo uzupełnione. Przyczyniłam się do tworzenia wewnątrzszkolnej dokumentacji: raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły, raport z wdrażania strategii umiędzynaradawiania szkoły, przedmiotowy system oceniania. Nauczyłam się obsługi nowych programów komputerowych. Rozwinęłam umiejętność analizowania i wyciągania wniosków.

7. Prowadzenie dokumentacji klasy.

Jako wychowawca klasy przeczytałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Każdego roku tworzyłam plan wychowawczo-profilaktyczny, w oparciu o który przygotowywałam tematy zajęć z wychowawcą. Dodatkowo sporządzałam comiesięczne sprawozdania wychowawcy, a także okresowo diagnozę klasy, semestralne i roczne sprawozdanie wychowawcy. Ponadto uzupełniałam arkusze ocen i świadectwa uczniów.
Efekty:
Dowiedziałam się jak prawidłowo prowadzić dokumentację klasy. Rozwinęłam umiejętności analizy i wyciągania wniosków. Poznałam nowe techniki i narzędzia z wykorzystaniem komputera.

8. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

W trakcie stażu zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie a także z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Wielokrotnie uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnych:
W roku szkolnym 2017/2018 sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie: próbnej matury z języka polskiego, sprawdzianu dyrektorskiego dla klas drugich, egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym, egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie A.18.
W roku szkolnym 2018/19 pełniłam funkcję przewodniczącej podczas próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i próbnego egzaminu maturalnego z geografii, a także sprawdzianu dyrektorskiego dla klas trzecich i drugich.
W roku szkolnym 2020/2021 przewodniczyłam pracy zespołu egzaminacyjnego podczas: próbnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie A.20 i AU.25

Efekty:
Poznałam wytyczne i procedury regulujące pracę nauczyciela podczas egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie jak i egzaminów maturalnych. Wiedziałam jakie obowiązki spoczywają na mnie jako na przewodniczącej komisji egzaminacyjnej, zarówno w kwestii przygotowania sali egzaminacyjnej jak i w trakcie przebiegu egzaminu. Egzaminy przebiegały zgodnie z procedurami a dokumentacja została poprawnie uzupełniona.

7 ust. 2 pkt. 8
„Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.”

1. Udział w szkoleniach dotyczących TIK.
W czasie odbywania stażu uczestniczyłam w następujących szkoleniach:
 szkolenie Wykorzystanie multimedialnych narzędzi i e-zasobów do pracy z uczniem – cyfrowy piórnik nauczyciela, CANVA i Quizizz, przeprowadzone przez MODM (29.11.2018 r.)
Efekty:
Nabyłam umiejętność wykorzystania możliwości narzędzia internetowego CANVA w celu tworzenia ciekawych graficznie dyplomów, plakatów czy też bonów upominkowych, co zdecydowanie ułatwiło mi pracę przy organizacji konkursów. Przedstawioną podczas szkolenia platformę Quizizz początkowo wykorzystywałam w celu uatrakcyjnienia zajęć, m.in.: jako interaktywną kartę pracy, czy też jako bardziej interesującą pracę domową. Podczas nauczania zdalnego aplikacja Quizizz okazała się niezastąpiona przy regularnym sprawdzaniu postępów uczniów.

 szkolenie Narzędzia do pracy zdalnej z uczniem w wymiarze 4 godzin, przeprowadzone przez MODM. W trakcie szkolenia założyłam i aktywowałam konto użytkownika na platformie Microsoft Teams. (01.10.2020 r.)
Efekty:
Poznałam podstawowe funkcje niezbędne do przeprowadzania lekcji zdalnej tj.: planowanie spotkań w kalendarzu, dodawanie zespołów do spotkania, przesyłanie materiałów uczniom. Dzięki nabytej wiedzy mogłam przeprowadzać lekcje zdalne.

 szkolenie Efektywne wykorzystanie Multimedialnej Pracowni Językowej w praktyce szkolnej, przeprowadzone przez Nordweco (sierpień 2020r.)
Efekty:
Poznałam możliwości jakie daje praca z wykorzystaniem oprogramowania pracowni multimedialnej takie jak: praca na słuchawkach i możliwość prowadzenia rozmów w parach. Nauczyłam się obsługiwać funkcje nagrywania i odtwarzania wypowiedzi ucznia w celu analizy poprawności. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach.

2. Wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych.
Prowadząc zajęcia z języka angielskiego miałam możliwość pracy zarówno w pracowniach komputerowych jak i w pracowni językowej. W swojej codziennej pracy nauczyciela korzystałam
z następujących narzędzi multimedialnych: rzutnika multimedialnego, tablicy multimedialnej, smart TV.

Efekty:
Wykorzystanie w pracy internetu pomogło mi w wizualizacji omawianych treści. W efekcie uczniowie byli bardziej zaangażowani w omawiany temat i mogli łatwiej przyswoić nowy materiał. Młodzież uczestniczyła w ciekawszych lekcjach. Rozwinęłam umiejętności technologiczne w zakresie obsługi wyżej wymienionych urządzeń.

3. Wykorzystanie w pracy urządzeń biurowych.
W trakcie codziennej pracy często korzystał ze skanera w celu kserowania ciekawych materiałów i ćwiczeń z różnych podręczników. Ponadto używam kserokopiarki w celu odbijania autorskich kart pracy, a także laminarki, co umożliwiło mi wykorzystanie tych samych kart pracy w kilku grupach.
Efekty:
Użycie powyższych narzędzi pozwoliło mi na oszczędność czasu podczas przygotowywania materiałów dydaktycznych. Co więcej podniosłam kompetencje techniczne. Uczniowie mieli możliwość rozwijać umiejętności językowy pracując na materiałach dodatkowych. Młodzież uczestniczyła w ciekawszych zajęciach. Używając tych samych materiałów wielokrotnie promowałam wśród wychowanków postawę proekologiczną.
4. Wykorzystanie w pracy technik komputerowych.
W całym okresie stażu samodzielne wykonywałam plakaty i dyplomy do przeprowadzanych konkursów: konkurs tłumaczeniowy, Quiz wiedzy o Republice Irlandii. Przygotowywałam plakaty zachęcające do uczestnictwa w praktykach zagranicznych uczniów w ramach projektów unijnych. Wielokrotnie tworzyłam pomoce dydaktyczne na platformach Quizizz, Kahoot, Lifeworksheets czy Wordwall. Przeprowadzałam również pomiar dydaktyczny odnośnie stopnia opanowania materiału po powrocie ze zdalnego nauczania z wykorzystaniem Formularza Google. Regularnie prowadziłam dokumentację szkolną, pisałam sprawozdania i analizy przy wykorzystaniu pakietu MS OFFICE. Przeprowadzałam również testy i sprawdziany wiedzy na: Quizizz, Quizlet, Microsoft Forms.
Efekty:
Zdecydowanie rozwinęłam swoje umiejętności komputerowe, nauczyłam się obsługi różnorodnych programów i platform edukacyjnych, które usprawniły moją pracę. Lekcję prowadzone z wykorzystaniem techniki komputerowej bardziej motywowały uczniów do uczestnictwa w zajęciach.

5. Korzystanie z Internetu.
W codziennej pracy nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy klasy wykorzystuję potencjał jaki daje dostęp do Internetu. W trakcie stażu publikowałam na portalach edukacyjnych plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Udzielałam się na forach dyskusyjnych i grupach społecznościowych zrzeszających nauczycieli języka angielskiego. Korzystałam z poczty elektronicznej i skrzynki emailowej na portalu Librus w celu wymiany korespondencji służbowej i wychowawczej. Prowadziłam wirtualny dziennik, zarówno przedmiotowy jak i klasy.

Efekty:
Rozwinęłam umiejętność posługiwania się komputerem. Miałam możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i materiałami autorskimi. Czerpałam z banku pomysłów innych nauczycieli co podniosło atrakcyjność moich zajęć i inspirowało mnie do tworzenia własnych ciekawych zadań. Dokumentacja szkolna była prawidłowo sporządzana.

6. Wykorzystanie podczas zajęć interaktywnych ćwiczeń i gier edukacyjnych.
Dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkole urządzeń multimedialnych mogłam udostępniać uczniom cyfrowe wersje podręczników, ćwiczenia na portalach edukacyjnych, gry i zabawy językowe, filmy i quizy wiedzy.
Efekty:
Lekcje z wykorzystaniem gier edukacyjnych angażowała uczniów do pracy. Interaktywne ćwiczenia z łatwością absorbowały uwagę uczniów. Wzbogaciłam warsztat pracy, rozwinęłam umiejętności techniczne. Widząc pozytywne reakcję uczniów byłam zmotywowana do tworzenia kolejnych zadań multimedialnych.

7. Prowadzenie zdalnego nauczania.
Od wprowadzenia zdalnego nauczania w październiku 2020 r. rzetelnie i skrupulatnie przeprowadzałam zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Podczas zajęć korzystałam z kamery. Udostępniałam uczniom dodatkowe materiały opracowane samodzielnie lub znalezione na platformach edukacyjnych. Na bieżąco sprawdzałam postępy uczniów.
Z racji pełnienia funkcji wychowawcy klasy I a w czasie ograniczeń z powodu pandemii pracę wychowawczą prowadziłam zdalnie. Przeprowadzałam zebrania z rodzicami za pośrednictwem Microsoft Teams i wymieniałam korespondencję za pośrednictwem dziennika lekcyjnego Librus.

Efekty:
Pomyślnie przeprowadzałam nauczanie zdalne i realizowałam zaplanowany materiał. Narzędzia informatyczne pozwoliły mi na bieżący kontakt z wychowankami i ich rodzicami. Mimo braku kontaktu w rzeczywistości szkolnej, uczniowie mogli uzyskać moją pomoc w trudnych sytuacjach.

PODSUMOWANIE
Sądzę, że w czasie trwania stażu zrealizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w rozporządzeniu MEN. Spełniłam wszystkie cele wymienione
w planie rozwoju zawodowego. Okres stażu utwierdził mnie w przekonaniu, że zawód nauczyciela wiąże się z potrzebą nieustannego samokształcenia, modyfikowania własnego warsztatu prac, a także krytycznego myślenia i weryfikowania własnych przekonań zawodowych.
W trakcie stażu rozwinęłam umiejętności: planowania, wykorzystania nowych metod aktywizujących, stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. Był to czas, który nauczył mnie systematyczności, współpracy i cierpliwości.
W pracy nauczyciela i wychowawcy zwracałam szczególną uwagę na indywidualne możliwości
i problemy moich uczniów i wychowanków. Miałam okazję pracy zarówno z uczniem mającym trudności edukacyjne, jak i z uczniem zdolnym. W oparciu o samodzielnie studiowaną literaturę
i odbyte szkolenia starałam się rozwiązywać napotkane problemy dydaktyczne i wychowawcze. Dbałam o stworzenie sprzyjających warunków edukacyjnych i ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów.
Z zaangażowaniem wypełniałam powierzone mi zadania, a także sama chętnie inicjowałam działania wychodzące poza ramy moich obowiązków. Współpraca z dyrekcją, nauczycielami bibliotekarzami, pedagogami szkolnymi i członkami rady pedagogicznej umożliwiła mi rozwój umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych. Angażowałam się w działania inicjowane przez kolegów i koleżanki z pracy.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań wychowawczych i dydaktycznych. Zamierzam kontynuować rozwój zawodowy poprzez doskonalenie warsztatu pracy i zdobywanie nowych kwalifikacji.
Mam nadzieję, iż przedstawione przeze mnie działania zrealizowane w okresie stażu umożliwią mi uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.