X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46650
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Zgierz 8 IX 2019
.......................................
opiekun stażu

Pani
Dyrektor ........................................
........................................

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Pani ......... rozpoczęła pracę w ......... na stanowisku nauczyciela – wychowawcy grupy VI 1 IX 2018, ubiegając się jednocześnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. W okresie odbywania stażu Pani ................ prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Ośrodka. Rzetelnie i z bardzo dużym zaangażowaniem realizowała zadania ujęte w opracowanym i zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego.
Wraz z początkiem stażu zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, na bieżąco śledziła zachodzące w nim zmiany. Poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka, zapoznała się z zakresem obowiązków i odpowiedzialności wychowawcy. Poznała również sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce (dziennik zajęć, rejestr wyjść bieżących, odwiedzin, wyjazdów i samowolnych oddaleń). Przeanalizowała Statut , Szkolny Program Profilaktyczny oraz Wychowawczy, plan pracy na rok szkolny 2018/2019, kalendarz imprez, regulamin wycieczek, przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy). Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie konstruowała plany pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej oraz plan dodatkowych zajęć tematycznych.
Stażystka systematycznie brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, oraz w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych tj. posiedzeniach Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu do Spraw Ewaluacji, dzięki czemu potrafi dziś efektywnie współpracować z gronem pedagogicznym.
Stażystka systematycznie prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu, dyrektora i kierownika internatu, prezentując własne osiągnięcia i doświadczenie zawodowe. Prowadzone zajęcia dokładnie planowała, jasno określała i realizowała wyznaczone cele. Współpracowała z opiekunem stażu, aktywnie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez niego, omawiała obserwowane zajęcia pod względem merytorycznych i metodycznym. Wspólnie z opiekunem analizowała sukcesy i porażki formułując konkretne wnioski oraz ustalając wytyczne do dalszych działań. Wykazywała duży stopień krytycyzmu wobec siebie, a także otwartość i życzliwość w kontaktach z gronem pedagogicznym. Potrafiła określić swoje mocne i słabe strony oraz pozytywnie reagowała na propozycje wprowadzenia zmian, udoskonaleń.
Pani ........................ dołożyła wszelkich starań, aby tworzona przez nią przestrzeń edukacyjna była jak najbardziej dostosowana do możliwości i potrzeb jej wychowanków. Dbała ona nie tylko o wystrój świetlicy grupowej i jej wyposażenie, ale na bieżąco wzbogacała swój warsztat pracy o materiały papiernicze, gry i inne pomoce edukacyjne. Wielokrotnie samodzielnie przygotowywała różnorodne pomoce, wykazując się przy tym dużą kreatywnością.
Nauczycielka posiadła umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów. Działania dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawcze prowadziła uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach z PP, zawsze biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne dziecka. Dbała o ich dobre samopoczucie, miłą i przyjazną atmosferę w internacie. Była w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz pielęgniarką oraz rodzicami. Dbała o integrację ze środowiskiem lokalnym oraz rozwój zainteresowań dzieci, prowadząc dodatkowe zajęcia tematyczne „Społeczny ludek”, w ramach których zorganizowała m.in.
-wyjazd dla dzieci na spektakl do teatru Arlekin
-wyjście na spektakl organizowany przez CKD
- spacer do lasu w poszukiwaniu oznak jesieni oraz wiosny
- spacer na cmentarz połączony z porządkowaniem żołnierskich grobów oraz paleniem zniczy.
Sama aktywnie uczestniczyła w życiu Ośrodka, organizując lub współorganizując imprezy na jego terenie. Skutecznie motywowała i zachęcała tym samym dzieci do udziału w :
- akcji charytatywnej na rzecz schroniska „Medor” –współorganizator
- Sprzątaniu Świata 2018 – współorganizator
- obchodach Święta Niepodległości
- I Integracyjnym Rajdzie Niepodległościowym
- wycieczce do Łodzi „Droga ku niepodległości”
- warsztatach Mikołajkowych
- akcji „Zostań Mikołajem”
- Dniu Kolorowych Skarpet
- Światowym Dniu Świadomości Autyzmu
-obchodach Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – przekazanie prac przygotowanych wraz z dziećmi na kiermasz
- Nadaniu Krzyża 100 Lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
- pikniku rodzinnym
Współorganizowała konkurs:
- „Mój zdrowy talerz”
Zorganizowała konkurs plastyczny „Kartka na dzień matki”
W czasie całego okresu trwania stażu Pani ......................... systematycznie pogłębiała wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. W ramach samokształcenia studiowała literaturę przedmiotu, śledziła informacje zamieszczane na portalach internetowych. Brała udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej , szkoleniach organizowanych w ramach WDN tj.
- terapia neurotaktylna
- wpływ odruchu chwytnego na rozwój motoryki rąk
Kursach i seminariach organizowanych przez WODN w Zgierzu:
- „Jak stworzyć plan rozwoju zawodowego w świetle obecnej sytuacji prawnej”
- „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia"
Szkoleniach organizowanych przez Fundację Pomoc Autyzm w Warszawie:
- Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna
- Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD
-AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna –jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem I stopień
W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Stażystka wielokrotnie dzieliła się zdobytą wiedzą, posiadaną literaturą ze współpracownikami. Ciągłe doskonalenie warsztatu pracy wpłynęło nie tylko na podniesienie poziomu jej kwalifikacji zawodowych, ale także na jakość nauczania i wychowywania w Ośrodku.
Stażystka pogłębiła umiejętność korzystania w pracy z narzędzi multimedialnych i informatycznych. Technologia komputerowa stała się jej nieodzownym elementem wykorzystywanym w pracy. Dzięki jej zastosowaniu opracowywała plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego przebiegu, przygotowywała niezbędną dokumentację w postaci planów pracy, sprawozdań, scenariuszy, kart pracy, regulaminów konkursów, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań oraz prezentacji multimedialnych. Podczas zajęć zachęcała dzieci do korzystania z gier i zabaw edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
Pani.......................... kładła szczególny nacisk na właściwą współpracę z rodzicami swoich wychowanków. Dzięki temu, iż cechuje ją wysoka kultura osobista, życzliwość i otwartość, udało się jej nawiązać i utrzymać z nimi pozytywne relacje.
Nasza współpraca podczas trwania stażu układała się bardzo dobrze. Stażystka często konsultowała się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji poszczególnych zadań planu rozwoju zawodowego, co pozwoliło zrealizować wszelkie zamierzenia na wysokim poziomie z korzyścią zarówno dla niej samej, dzieci, jak i całej placówki. Planowo wywiązywała się również z zaplanowanych przedsięwzięć, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie. Biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, otwartość na nowe wyzwania, pomysłowość i wytrwałość w realizacji zamierzonych celów oraz sumienności stwierdzam, iż Pani ........................ spełnia wszelkie wymagania umożliwiające awans na stopień nauczyciela kontraktowego, a mianowicie:
• poznała organizację i zasady funkcjonowania szkoły której odbywała staż
• opanowała umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
• umiejętnie rozpoznawała potrzeby uczniów oraz indywidualizowała nauczanie
• opanowała umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• opanowała umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
• umiejętnie korzystała w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć z narzędzi multimedialnych i informatycznych
•umiejętnie omawiała prowadzone oraz obserwowane zajęcia.
• poznała środowisko swoich wychowanków, ich problemy oraz wykazała się umiejętnością współpracy ze środowiskiem lokalnym;
Na podstawie moich obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez nauczycielkę, proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.