X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46843
Przesłano:

Przykład karty samooceny nauczyciela wspierającego dzieci z Zespołem Aspergera w kl. 1 i 4 szkoły podstawowej

KARTA SAMOOCENY NAUCZYCIELA ZA ROK 2020/21.
Imię i nazwisko....................

Warunki ogólne wynikające z rozporządzenia Warunki szczegółowe
6.1 Osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji
i promocji, wynikami sprawdzianów, egzaminów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,

patrz: sprawozdanie i dziennik nauczyciela wychowawcy kl.1a oraz 4b

b) udokumentowane sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowy,

patrz: sprawozdanie i dziennik nauczyciela wychowawcy kl.1a oraz 4b
c) udokumentowane sukcesy uczniów w przeglądach, konkursach artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
patrz: sprawozdanie i dziennik nauczyciela wychowawcy kl.1a oraz 4b
d) efektywne kierowanie rozwojem ucznia zdolnego, popularyzowanie dorobku uczniów poprzez wystawy, publikacje lub inne formy prezentacji,

patrz: sprawozdanie i dziennik nauczyciela wychowawcy kl.1a oraz 4b

e) osiągnięcia w pracy z uczniem mającym trudności w nauce mierzone wynikami klasyfikacji i promocji uwzględniającym i jego możliwości,

patrz: sprawozdanie i dziennik nauczyciela wychowawcy kl.1a oraz 4b
6.2 Osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze; a) rozwiązywanie problemów wychowawczych i zdrowotnych uczniów, uzyskiwanie wysokich efektów wychowawczych, niezależnie od predyspozycji dydaktyczno-wychowawczych zespołu klasowego,

Ścisła i efektywna z nauczycielami wychowawcami,

praca w 2ch zespołach: samokształceniowym
klas 1-3,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych, organizowanie i udział w przedsięwzięciach patriotycznych
i okolicznościowych,

Realizacja założeń Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły, ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas zgodnie z założeniami Podstawy Programowej (imprezy okolicznościowe, apele, interwencje wychowawcze itp.
c) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej i agresji wśród dzieci i młodzieży, współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w tym zakresie,

Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji dotyczącej zapobieganiu i zwalczaniu patologii i agresji,
współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sylwią Włodarską – trenerem NVC,
Urszulą Brodą – coachem superwizorem,
Cykliczne superwizowanie własnej pracy,

Działalność online w grupie wsparcia dla N-li
oraz w ramach Małego Progressio przy TPiPP

Stosowanie treningu uważności, regularna praktyka własna.

d) podejmowanie efektywnych działań na rzecz uczniów potrzebujących pomocy opiekuńczej i materialnej,

Podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w ramach zajęć w klasach przydzielonych w klasie 1-ej i 4ej oraz pełnionych zastępstw i dyżurów we Współpracy z wychowawcami i pedagogami szkolnymi a także nauczycielami wspierającymi.
e) integrowanie klasy(grupy),pobudzanie aktywności społecznej uczniów ,rozwijanie indywidualnych, pozytywnych cech uczniów,

Prowadzenie zajęć integracyjnych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy w ramach edukacji wczesnoszkolnej i koła zainteresowań,
Prowadzenie zajęć dotyczących samoświadomości, podnoszenia samooceny, stosowania wzmocnień pozytywnych wg nurtu NVC oraz TUS, rozmów indywidualnych.
6.3 Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania; a) opracowywanie i wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, nowych technologii i nauczania, skutkujących efektami kształcenia i wychowania,

Wprowadzanie podczas zajęć nowych technologii np. quizis, quizlet itp., internetowa platforma padlet,

Innowacji: „Bezpieczne przerwy” i metody uważności „Jestem...” – patrz sprawozdanie z ewaluacji innowacji.
b) opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania skutkującego efektami w procesie kształcenia i wychowania,

Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu opartego na metodzie pedagogiki zabawy w ramach koła zainteresowań „Gry i zabawy dla klas pierwszych”.
6.4 Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela a) inicjowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uwzględniających potrzeby uczniów, w tym o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym i kulturalnym / bezpłatnych/

Prowadzenie 1 w tygodniu koła zainteresowań dla klas pierwszych „Gry i zabawy”.
b) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

Pomoc w organizacji imprez i przedsięwzięć.
c) podejmowanie działań z zakresu wolontariatu, aktywizowanie uczniów do działań prospołecznych,

Czynne zaangażowanie w roku szkolnym w e-wolontariat w ramach CME Dzięgielów
d) koordynacja i wykonywanie zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, prowadzonych nie bezpośrednio z uczniami (praca w komisjach i innych zespołach),

Według potrzeb.
6.5 Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem a) podejmowanie udokumentowanych (m.in. sprawozdaniami liderów zespołów, protokołami, arkuszami diagnoz, raportami z egzaminów próbnych i zewnętrznych),działań dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły,

Patrz sprawozdania wychowawców klasy 1a i 4b.
b) efektywne realizowanie zadań w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz partnerami szkoły,

Patrz sprawozdania zespołu klas 1-3 oraz zespołu nauczycieli wspierających, pedagogów szkolnych.
6.6 Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej a) podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym, w tym inicjowanie, organizowanie, udział w imprezach i uroczystościach środowiskowych, miejskich

Patrz sprawozdanie wychowawcy kl.1a i 4b.
b) podejmowanie inicjatyw i udział w projektach europejskich, krajowych i regionalnych,

Patrz sprawozdanie wychowawcy kl.1a planowanie, ścisła współpraca i pomoc.
c) podejmowanie działań promujących szkołę w środowisku.

Opiniowanie przedsięwzięć BBODN, współpraca z metodykami a także przedstawicielami wydawnictwa KLETT.

Szkolenia r.szk.2020/21 Aleksandra Skoczek
Uczestnictwo w całorocznym kursie internetowym Praktyka współczucia edycja 2020,
prowadzenie Adam Kusio, trener NVC
Udział w rocznym, indywidualnym kursie języka angielskiego
16.09.20 „Wpływ, osobowość i wartości - o dynamice grup i zespołów” webinar z dr Joanną Heidtman. organizator WSB
3.11.20 Szkolenie online „Multimedia + chmura. Zdalne przedszkole” organizator: ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie
8.12.20 webinarium organizowane przez Panią Lucynę Kempys BBODN
"Obserwacja dzieci, diagnoza, planowanie działań we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - analiza arkuszy obserwacji, plano-wanie, wdrażanie, monitoring działań i ewaluacja",
16.12 „Tworzenie filmów. Zdalne przedszkole” organizator: ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie
19.01.21 „Jestem samodzielny i dobrze funkcjonuje w grupie. A co jeśli nie potrafię? Praktyczne metody wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym” organizator BBODN i Wydawnictwo Klett
26.01 „Po co dzieciom uważność? cz.1. Zauważ siebie”,
w ramach Ogólnopolskich Dni Uważności. Prowadzenie Katarzyna Sawicka

27.01.21„Po co dzieciom uważność? cz.2.”,
w ramach Ogólnopolskich Dni Uważności. Prowadzenie Katarzyna Sawicka
26.01.21 webinar
„Wybór terapii oraz ścieżki edukacji – dziecko w wieku przedszkolnym”
prowadzenie Ewa Łukowska, organizator: Fundacja Pomoc Autyzm
28.01.21 webinar
Wybór terapii oraz ścieżki edukacji – dziecko w wieku szkolnym, prowadzenie Ewa Łukowska, organizator: Fundacja Pomoc Autyzm
29.01.21 webinar
„Co daje uważność w relacja z dzieckiem? „ Prowadzenie Ewa Orłowska,
organizator: Fundacja EDUMind

kontynuacja rocznego kursu NVC „Praktyka współczucia” oraz j.angielskiego

26.01.21 webinar „MBCT.Koło ratunkowe w depresji i zaburzeniach nastroju”, organizator: Lepiej żyć lepiej, prowadzenie : Beata Zalewska-Stefaniak

9.02.21 webinar
„Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD, prowadzenie Ewa Ciarka
organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

18.02.21 webinar
„Rola codziennej aktywności fizycznej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym” prowadzenie: Jan Głodowski, Magdalena Walasek organiza-tor: wyd. Klett
19.02.21
Podcast „O związku traumy wczesnoszkolnej z uzależnieniem” prowadzenie Bożena Maciek-Haściłó, Joanna Flis, organizator Uniwersytet SWPS

15.02.21 webinar
„Uważność w zdalnej szkole”
organizator: Uważność w szkole prowadzenie: Małgorzata Grygolec
1.03.21
„Diagnoza i praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze” organizator: ODN Bielsko , prowadzenie Paweł Piotrowski, Lucyna Dzie-dzic „Epsilon”
04.21 udział w tygodniowych Dniach Uważności – bezpłatna praktyka online, prowadzenie Beata Zalewska-Stefaniak, certyfikowany nauczyciel MBSR oraz MBCT
13.03.21
Warsztaty szkoleniowe Progressio „Opieka i poradnictwo w pracy z rodziną”, orgnizator Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce,
7.04 „Rodzic-nauczyciel – Jak stworzyć relację współpracy?” ODN Bielsko

8.04.21
„Relacja rodzic – nauczyciel”, organizator: wombb
9.04.21 webinarium na fb „Poztywna dyscyplina” prowadzenie Sylwia Anderson-Hanney oraz „Pozytywny nauczyciel, ile to znaczy”
20.04.21 Ukończenie szkolenia RODO, organizator: Grupa Format Racibórz
5.05.21
„Drama w pracy z grupą”
7.05.21 „Bez wstydu o wstydzie” warsztaty szkoleniowe online, organizator TPiPP, prowadzenie Urszula Broda coach, wykłądowca akademicji ATH Bielsko
10.06.21
Webinarium „Pan tik-tak us Mrs Tik-tok – czyli jak cyber (nie)bezpieczeństwa czyhają w sieci,
organizator: American Corners Poland
17.06.21
Webinarium „Breaking news: W internecie nbadal nie jesteśmy anonimowi”, organizator: American Corners Poland

24.06.21
Webinarium „Czy pandemia COVID-19 spowoduje rozwój społecznych zachowań czy ich zupełny zanik?” – dyskusja,
organizator: American Corners Poland

Całoroczna, indywidualna superwizja pracy z coachem Urszulą Brodą , sesje regularne co 2 miesiące

Planowany przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2021/22
Organizacja i prowadzenie koła zainteresowań w klasach drugich.
W ramach planowanych 2ch godzin dodatkowych – prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych „Super głowa” z wykorzystaniem autorskich scenariuszy, pomocy dydaktycznych m.in. zaprojektowanie książeczki do klocków epideixis PUS do nauki ortografii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na samokontrolę.

Bielsko-Biała,dn......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.