X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46923
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Sprawozdanie z realizacji zadań nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

mgr Justyna Lis-Gubernat
Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu

Czerwiec 2016
WSTĘP

Każdy zawód, również zawód nauczyciela, ma określone cechy specyficzne związane z realizacją celów i zadań, rodzajem wykonywanych czynności, używanymi narzędziami, obiektem oddziaływania, warunkami pracy. W swoją przyszłość nauczycielską należy wpisać stały, własny rozwój i uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Reforma edukacji dała nauczycielom ku temu możliwość, stawiając jednocześnie przed nimi wiele wymagań kwalifikacyjnych.
Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego rozpoczęłam od przeanalizowania moich dotychczasowych kwalifikacji i osiągnięć zawodowych oraz od zapoznania się z procedurą awansu na podstawie następujących aktów prawnych prawa oświatowego:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 – rozdział 3a "Awans zawodowy nauczycieli")
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 214, poz. 1580).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr.235, poz. 1543).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
Analizując własny dorobek zawodowy pod względem zasobów posiadanych i tych do uzupełnienia, zaplanowałam adekwatną do własnych potrzeb i możliwości optymalną długość stażu, w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Złożyłam wniosek do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o rozpoczęcie stażu, który umożliwia uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dnia 2 września 2013 r. rozpoczęłam staż.
Nauczam matematyki oraz zajęć komputerowych. Przedmioty te dają bardzo szerokie możliwości, ale jednocześnie wpływają na znaczne zwiększenie obowiązków nauczyciela, wymuszając na nim ciągły rozwój.
Kierując się specyfiką i potrzebami szkoły oraz własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, wybrałam konkretne zadania do realizacji, których celem był mój rozwój zawodowy, a więc uzyskanie wyższych kompetencji do pracy w zawodzie nauczyciela oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia poziomu jakości pracy szkoły. W okresie trwania stażu pracowałam w Szkole Podstawowej w Lutoryżu.
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu zlokalizowana jest na wsi, jest niewielka. Wszyscy uczniowie się znają i wszyscy nauczyciele znają wszystkich uczniów, dlatego też możliwe jest indywidualne podejście do każdego wychowanka szkoły. Każda z klas stawia przed nauczycielem prowadzącym nowe zadania, wyzwania, które musi realizować. Przy podejmowaniu pracy w tutejszej szkole starałam się dostosować zarówno do planu rozwoju zawodowego, jak i do specyfiki samej szkoły.
Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego kierowałam się głównie (poza obowiązującymi aktami prawnymi), zapisami Statutu Szkoły, Planu Pracy, Programu Profilaktyki Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, potrzebami szkoły, uczniów i rodziców oraz diagnozą własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.
Stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniejszych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem stanowić podstawę do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Zadania te zawarłam w swoim planie rozwoju zawodowego opracowanym i przedstawionym do zatwierdzenia we wrześniu 2013 roku, biorącym pod uwagę własne możliwości i motywy doskonalenia, zainteresowania, charakter wykonywanej pracy oraz wymagania określone w rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczyciela.
Plan podejmowanych działań w trakcie trwania stażu był wzbogacany o kolejne ważne dla rozwoju moich predyspozycji zadania. Miały one także wpływ na realizację ważnych dla Szkoły projektów.
W swej pracy, w okresie stażu starałam się podjąć współpracę z innymi nauczycielami celem realizacji określanych zadań dydaktycznych oraz wychowawcami przy projektach wychowawczych.
Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego obejmuje trzy główne cele:
1) uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, jej specyfiki, typu i rodzaju, w której odbywałem staż.
Podczas odbywania stażu systematycznie gromadziłam dowody mojej pracy zawodowej (najważniejsze dokumenty, programy, zaświadczenia, świadectwa, ankiety, zdjęcia, podziękowania, dyplomy, scenariusze zajęć, materiały autorskie).
Realizując zadania brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego oraz dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań, potrzeb szkoły i zaleceń MEN.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego za okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, omawiając kolejno szczegółowe zadania obejmujące:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań;
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałem staż.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Rozpoczęcie i organizacja stażu na nauczyciela mianowanego

W dniu 2 września 2013 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Procedurę zapoczątkowało złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Po jego akceptacji Pani Dorota Gołojuch została opiekunem mojego stażu. Wspólnie ustaliłyśmy zasady naszej współpracy, które zostały zapisane w formie kontraktu. Kontrakt szczegółowo określał zadania opiekuna i stażysty oraz formy współpracy, m.in. organizację spotkań informacyjnych, diagnostycznych, instruktażowych, prowadzenie i obserwacji lekcji i innych zajęć przez opiekuna i stażystę oraz ich omawianie.
Przez cały okres trwania stażu odbywałam z opiekunem stażu regularne spotkania. Ich celem była wymiana doświadczeń, omówienie spostrzeżeń i wniosków, bieżąca analiza prowadzenia dokumentacji stażowej oraz rozwiązywanie problemów występujących w codziennej pracy z uczniami.
Kolejnym krokiem była analiza dokumentów prawnych, dotyczących procedury awansu zawodowego. Szczególnie ważne w tym przypadku stały się następujące dokumenty: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (także zmiany: z 2007, 2010 i 2015 roku).
Podczas kilku spotkań z opiekunem stażu w tym okresie został opracowany Plan Rozwoju Zawodowego. W swoim planie uwzględniłam specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracuję oraz wymagania, jakie powinien spełniać nauczyciel kontraktowy, ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego. Plan Rozwoju Zawodowego został zatwierdzony przez Panią Dyrektor, a ja przystąpiłam do realizacji zadań w nim założonych.
Opracowanie PSO i Planów Pracy

Pracując w Szkole Podstawowej w Lutoryżu dokonałam wyboru programu oraz podręczników dla uczniów, po dokonaniu analizy oraz zapoznaniu się z Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kierowałam się przy tym możliwościami i potrzebami uczniów, warunkami szkolnymi oraz zapleczem warsztatowym. Biorąc pod uwagę najistotniejsze, według mnie, priorytety skutecznego procesu nauczania naniosłam poprawki do wybranych programów dostosowując je do wyżej wymienionych punktów. Od początku przyjęłam, że realizacja programu nauczania będzie się odbywała dwufazowo: poznawanie podstawowych zagadnień teoretycznych i wiadomości ogólnych oraz poprzez własną działalność uczniów. Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach matematyki jest czymś obowiązkowym.
Matematyka jest specyficznym przedmiotem, w ramach którego kładzie się nacisk na rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Dlatego lekcje matematyki, jakie prowadzę, mają charakter odkrywania i ćwiczeń. Wprowadzam różnego rodzaju dodatkowe formy aktywności, jak chociażby gry matematyczne i konkursy klasowe.
W związku z moimi założeniami, a także po szczegółowej analizie WSO i Statutu opracowałam Plany Pracy z matematyki oraz Przedmiotowy System Oceniania dla wszystkich klas.
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania wpłynęło na poszerzenie moich umiejętności zawodowych. Stosowanie jasnych, znanych dzieciom i rodzicom kryteriów oceniania oraz uzasadnianie każdej oceny cząstkowej wskazujące uczniowi jego mocne i słabe strony jest pomocą w dokonywaniu samooceny odpowiedzi ustnej czy pisemnej. Z kolei ja, jako nauczyciel, zyskałam niezbędne i przydatne narzędzie pracy, które umożliwiło mi w miarę obiektywne i trafne dokonanie oceny umiejętności ucznia.

Zastosowanie aktywizujących metod nauczania

Aby efektywnie pracować z uczniami niezbędna jest ich aktywizacja, dlatego podejmowane na lekcjach matematyki i zajęć komputerowych działania miały na celu pogłębienie zainteresowania przedmiotem oraz wdrażanie własnych inicjatyw przez uczniów.
Sprzyjały temu szczególnie te lekcje, podczas których uczniowie mieli okazję wykazać się swoją wiedzą w postaci materiałów przygotowanych przed ich rozpoczęciem (plakaty, modele).
Dzięki takim formom pracy uczniowie niezwykle aktywnie włączali się w proces dydaktyczny i przez cały okres pracy nie zdarzyło się, aby nie było chętnych do podjęcia „wyzwania”, jakim było przygotowanie, a potem zaprezentowanie opracowanych zagadnień. Dopełnieniem takich form pracy były wspólne dyskusje, w wyniku których uczniowie mogli samodzielnie wyciągać wnioski potrzebne do działalności praktycznej.
Należy zauważyć, że w przypadku przedmiotu, jakim jest matematyka formy praktyczne (aktywizujące uczniów) są zdecydowanie częstsze niż teoretyczne.
W związku z małą liczebnością części klas i dużymi możliwościami indywidualnego dotarcia do każdego ucznia swoją uwagę skupiłam na poszerzaniu zadań pozwalających na pełne zaangażowanie uczniów.
W miarę możliwości starałam się, żeby była to całkowicie samodzielna praca dzieci, pozwalająca na pomysłowość i kreatywność.
Swoją uwagę skupiłam zarówno na uczniach potrzebujących dodatkowej pomocy w poznaniu i realizacji zadań z przedmiotu, jak i na takich, którzy poprzez dodatkowe zajęcia chcieli poszerzyć swoją wiedzę z matematyki.

Organizacja konkursów

Konkursy matematyczne odgrywają bardzo ważną rolę w popularyzacji matematyki, propagowaniu wśród uczniów zainteresowania matematyką, wyłanianiu uczniów o uzdolnieniach matematycznych i zachęcaniu ich do rozwijania tych uzdolnień. Pracując w Szkole Podstawowej w Lutoryżu zainicjowałam organizację Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas IV-VI pod nazwą "Potyczki z Matematyką", który do tej pory odbył się już trzykrotnie. Cele tego konkursu to m.in.:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych;
2. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
3. Stworzenie pozytywnej atmosfery, życzliwej rywalizacji;
4. Dostarczenie uczniom szansy i radości z sukcesu.
Różnorodność treści i form przygotowywanych przeze mnie zadań sprawia, że corocznie cieszy się on bardzo dużą popularnością wśród wszystkich szkól z terenu gminy Boguchwała. Daje to wiele satysfakcji, ale też stawia wymagania, aby konkurs był przygotowywany na wysokim poziome.
Koordynowanie tak dużym projektem pozwala na samorozwój w różnych aspektach: merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym oraz przy opracowywaniu regulaminu, współpracy z nauczycielami przy jego organizacji, umiejętności wystąpień publicznych.
Dwukrotnie organizowałam szkolny konkurs matematyczny "W królestwie sprytu". Polegał on na całorocznej pracy uczniów nad niestandardowymi zadaniami, wymagającymi logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania. Uczniowie chętnie brali w nich udział ze względu na możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami. Z mojej strony konkursy były wartościowe zgodnie z zasadą "nauki przez zabawę".

Doskonalenie zawodowe

Dzięki uczestnictwu w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli doskonaliłam swoje umiejętności dydaktyczno-wychowawcze. Jako nauczyciel, członek Rady Pedagogicznej systematycznie uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Brałam udział w następujących szkoleniach:
1. Jak zaplanować atrakcyjne spotkania z rodzicami.
2. Poradnictwo w szkole. Programy wsparcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jak napisać program terapeutyczno-edukacyjny?
3. Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - skutecznym wsparciem uczniów, rodziców, nauczycieli szkół.
4. Matematyka TRZY- CZTE-RY! O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz o strategiach liczenia.
5. Dopalacze - nowy problem w szkole. Jak rozmawiać z uczniami o dopalaczach? Dopalacze domowe.
6. Wykład "Nowa podstawa, nowi uczniowie".
7. MindMapping - nowoczesne narzędzia wspomagające metody nieliniowej analizy i zapisu informacji.
8. Szkolny system zapobiegania sytuacjom problemowym.
9. Szkolenie BHP.
10. Szkolna "Niebieska karta" - nowe obowiązki nauczycieli. Nauczyciel funkcjonariuszem monitorującym sytuację w domach swoich uczniów.
11. Terapia pedagogiczna w zakresie matematyki – warsztaty praktyczne.
12. Szkolenie z dziennika elektronicznego „Librus”.
13. Interaktywny sześciomodułowy kurs e-learningowy w ramach programu "Aktywna edukacja".
14. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
15. Podnoszenie jakości kształcenia w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.
16. Najwyższa jakość nauczania.
17. E-konferencja " Liczy się nie tylko sprawdzian".
18. E-konferencja "Matematyka pomysłem rysowana – o roli rysunku w nauczaniu matematyki".
19. Szkolenie z zamknięcia roku szkolnego w e-dzienniku.
20. Szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning.
21. Praca z uczniem zdolnym - kształcenie matematyczne.
22. Szkolenie dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym na terenie szkoły.
23. Ochrona danych osobowych dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Formy te zostały uzupełnione przez szereg innych w mniejszym wymiarze czasowym, a związanych ściśle z nauczanym przedmiotem. Oprócz form szkoleniowych możemy tu wymienić liczne Konferencje i Warsztaty.

Aktualizacja i studiowanie literatury przedmiotu

Umiejętności nabywane podczas nauki, wzbogacane o praktykę szkolną dają bardzo dobre rezultaty w pracy z dziećmi. Jednocześnie jednak warto sięgać do pozycji książkowych i czasopism, które pogłębiają wiedzę.
Pracując na co dzień z dziećmi starałam się poszerzać swoją ofertę edukacyjną poprzez przygotowywanie dodatkowych materiałów do lekcji. Gromadzenie materiałów sprzyjało rozwojowi dzieci, wzbudzając w nich zainteresowanie i chęć podjęcia dodatkowych wyzwań.
W czasie trwania stażu zapoznałam się z literaturą fachową, która jest dostępna w bibliotece szkolnej i pedagogicznej. Wśród wielu pozycji znalazłam takie, które były przydatne podczas realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, m.in. „Style nauczania”, „Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów”, „Pozwólmy dzieciom myśleć!”, „Jak zapewnię dyscyplinę, ład i uwagę w klasie”, „Uczymy, jak myśleć”, „Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”, „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” część I i II.
Starałam się na bieżąco śledzić czasopisma matematyczne i informatyczne: "Delta", "Świat matematyki", "Matematyka i komputery", "Młody technik", "Wiedza i życie". Szczególnie cenię sobie czasopismo "Matematyka w szkole". Dostępność artykułów online znacznie ułatwiło mi do nich dostęp, a wiedzę, jaką z nich zaczerpnęłam wykorzystywałam w swojej pracy. Wśród nich m.in. następujące artykuły:
- "Quod" opisujący zasady gry, którą wykorzystywałam podczas omawiania własności czworokątów w czwartej klasie.
- "Bieg do 15" o grze, dzięki której uczniowie doskonalą umiejętność tworzenia strategii oraz kształtują swoją spostrzegawczość.
- "Koncepcja diagnozy" o tym, że jednym z zadań nauczyciela na początku roku szkolnego jest przeprowadzenie diagnozy wstępnej. To szczególnie trudne w przypadku objęcia nowej klasy, bo wtedy taka diagnoza powinna dotyczyć nie tylko poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, ale też ich zachowania i podejścia do przedmiotu.
- "Egzamin po piątej klasie" o nowej formule sprawdzianu szóstoklasisty.
- "Zanim poznamy algebrę", który uświadomił mi, że algebra nie ma bezpośredniego odniesienia do realnego świata otaczającego ucznia, więc trudno tu polegać na jego intuicji. Trzeba wejść na pewien poziom abstrakcji i rozumowania formalnego. Dlatego przejście do zagadnień algebraicznych powinno następować w miarę płynnie i wciąż w odniesieniu do poznanych zagadnień matematycznych, by zaakcentować spójność algebry z innymi działami matematyki.
- "Algorytm Euklidesa", który przedstawia dwa twierdzenia z Elementów Euklidesa –dotyczące liczb względnie pierwszych oraz wyznaczania największego wspólnego dzielnika.
- "Badanie uczniów i studentów pedagogiki", w którym znalazłam omówienie wyników egzaminu, do którego przystąpiło 55 studentów z III roku studiów na jednej z polskich uczelni wyższych. Studenci byli zmotywowani, zależało im na uzyskaniu wysokiej oceny. Okazało się jednak, że większość z nich przerastają rachunki na poziomie III klasy szkoły podstawowej.

Obserwacja i prowadzenie zajęć

W trakcie trwania stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna mojego stażu - Panią Dorotę Gołojuch. Byłam również gościem podczas prezentacji prowadzenia lekcji z wykorzystaniem TIK w ramach "Cyfrowej szkoły" w Szkole Podstawowej w Zgłobniu. Każda z takich obserwacji bardzo wiele wnosiła do mojego warsztatu pracy, a wyciągane wnioski wzbogacały tok moich własnych zajęć. Przeprowadziłam także lekcje w obecności opiekuna stażu oraz Pani Dyrektor Aliny Ladzińskiej.

Gromadzenie środków dydaktycznych

Aby doskonalić swój warsztat i metody pracy dydaktycznej na bieżąco gromadziłam środki dydaktyczne w postaci poradników, ćwiczeń uzupełniających dla klas IV – VI, programów i gier edukacyjnych.
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania pracowni matematyki konsultowałam się z Dyrektorem Szkoły, celem uzupełnienia braków w zakresie pomocy dydaktycznych, które zostały uzupełnione podnosząc jakość pracy na lekcjach.
W czasie mojego stażu pracownie wzbogaciły się o laptopy z dostępem do Internetu wraz z projektorami i ekranami, co pozwoliło na unowocześnienie metod prowadzenia lekcji.

Prowadzenie kół zainteresowań

W każdym roku szkolnym podczas trwania stażu prowadziłam dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz kółka matematyczne. Ich celem była realizacja następujących zadań: uzupełniania wiadomości z lekcji, poszerzania wiedzy, rozbudzania zainteresowań przedmiotem wśród uczniów. Za swą działalność zostałam uhonorowana Certyfikatem Przyjaciela Matematycznego ZOO. Corocznie uzyskuję również certyfikat jako lokalny koordynator Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Dodatkową formą działalności pozalekcyjnej były spotkania Samorządu Uczniowskiego.
Wszystkie podejmowane przeze mnie działania w kierunku motywowania uczniów do nauki oraz pomoc w wyrównywaniu braków oraz rozwijaniu umiejętności matematycznych corocznie przekłada się na bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów podczas sprawdzianu szóstoklasistów. Niezależnie od zespołu klasowego dzieci w każdym roku mojej pracy uzyskują wyniki z matematyki powyżej średniej województwa, powiatu i gminy.

Przygotowanie uczniów do konkursów

W ramach prowadzonych dodatkowych zajęć z matematyki przygotowywałam uczniów do konkursów organizowanych na terenie szkoły, gminy oraz innych. Uczniowie brali udział w następujących konkursach:
• I miejsce w Gminnym Konkursie „Potyczki z Matematyką” – J. Grasza, P. Musiałek, J. Stanek (2013/14) oraz M. Wojewoda, J. Delimata, A. Pączek (2015/16);
• III miejsce w Gminnym Konkursie „Super Umysł” – W. Derendarz, K. Krupa, D. Broda;
• Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Informatycznym "Scratchowanie w Bibliotece" - M. Wojewoda;
• Wyróżnienie w gminnym konkursie „Paint – pokaż, co potrafisz” - A. Szewczyk;
• Udział w internetowym konkursie „Matematyka wierszem i kreską pisana”;
• Udział w Wojewódzkim Konkursie „Nauka z komputerem”;
• Udział w Przedmiotowym Konkursie Kuratoryjnym z matematyki;
• Udział w konkursie "Mój pierwszy mail. Bezpieczeństwo w Internecie”.
Jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lutoryżu byłam członkiem wielu komisji egzaminacyjnych i konkursowych. Najważniejsze z nich to praca w komisji nadzorującej przebieg II etapu matematycznego konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty oraz przewodniczenie komisji nadzorującej sprawdzian szóstoklasisty.

Nagroda Dyrektora Szkoły

W trakcie trwania stażu za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w Szkole Podstawowej w Lutoryżu zostałam wyróżniona Nagrodą Dyrektora Szkoły (8.10.2015r.).

Dokumentowanie podjętych działań

Przez cały okres stażu na bieżąco dokumentowałam efekty własnej pracy. Są to przede wszystkim zaświadczenia, dyplomy, podziękowania. Gromadzoną dokumentację poddałam analizie, oceniając podjęte działania pod względem przydatności i skuteczności. Zebrana dokumentacja pozwoliła mi na sporządzenie niniejszego sprawozdania z realizacji zadań Planu Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Warunkiem ukazania dziecku złożoności świata jest integrowanie różnorodnych wpływów i doświadczeń, jakim podlega ono w środowisku, w którym żyje. Szkoła stanowi ważne środowisko edukacyjno-kulturotwórcze dla społeczności lokalnej. Aby dobrze zrozumieć "ten świat" potrzeba współdziałania wielu jednostek, a nawet środowisk.
Każdy nauczyciel wpływa na reakcje, decyzje dziecka poprzez bodźce, które przekazuje dziecku. Dziecko musi się odnaleźć w swojej społeczności oraz świecie, który otwiera przed nim wiele możliwości, ale i zagrożeń. Uświadamiam to swoim uczniom poprzez zajęcia profilaktyczne na różne tematy, dostosowując program wychowawczy do bieżących problemów. Również podczas prowadzenia zajęć komputerowych zwracam uwagę uczniów na zagrożenia, jakie niesie ze sobą Internet, chociażby takie jak cyberprzemoc. Matematyka zaś skupia się na umiejętności poznania świat zewnętrznego, analizowania i wnioskowania. Nie pozostaje jednak obojętna na środowisko lokalne wychowanków, budując w świecie dziecka świadomość ścisłej integralności ze swoim rodzinnym domem.
W związku z zanikającym kultywowaniem tradycji i małą świadomością patriotyczną na współczesnym nauczycielu spoczywa obowiązek kierowaniem procesem nauczania w taki sposób, aby uczeń został nie tylko wyposażony w niezbędne kompetencje i umiejętności, ale stał się świadomym obywatelem swojej „Małej Ojczyzny”, jakim jest miejsce zamieszkania.
Umiejętność nawiązania współpracy z rodzicami, ośrodkami kultury, instytucjami oświatowymi daje możliwość pełnego zaangażowania w proces edukacyjny dzieci. Integracja ze środowiskiem lokalnym ma znaczący wpływ na działalność także organizacji szkolnych, z którymi - jako opiekun Samorządu Uczniowskiego - ściśle współpracowałam. Zadaniem nauczyciela jest w tym przypadku wzbudzenie poczucia dumy u ucznia, który reprezentuje swoją szkołę.
Nieodłączną formą pracy nauczyciela jest dziś podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym, zaś najbardziej zaszczytną i honorową funkcją uczniowską w szkole jest uczestnictwo w poczcie sztandarowym. Jako opiekun Pocztu brałam więc udział w następujących uroczystościach szkolnych i środowiskowych:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
- pasowanie na ucznia klasy pierwszej,
- Święto Patrona Szkoły,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości,
- uroczyste zakończenie roku szkolnego,
- msze św. z okazji uroczystości szkolnych i świąt religijnych.

Działalność wychowawcza, współpraca z kuratorem i asystentem rodziny

Przez cały okres mojej pracy w Szkole Podstawowej w Lutoryżu starałam się dobrze poznać moich uczniów, ich środowisko i problemy, poprzez wnikliwą analizę dokumentacji, a także rozmowy z wychowankami i ich rodzicami. W poznawaniu dzieci pomagają mi także regularnie przeprowadzane zajęcia integracyjne, wspólne wyjazdy na wycieczki. Poprzez te działania ukazują się potrzeby moich wychowanków.
Aktywnie współpracowałam z rodzicami, a w niektórych przypadkach również z kuratorem oraz asystentem rodziny. Regularnie przeprowadzałam osobiste i telefoniczne rozmowy na temat dzieci. Zawsze byłam do ich dyspozycji, co pomagało na bieżąco rozwiązywać problemy moich wychowanków. Taki kontakt rodzica i wychowawcy jest bezsprzecznie korzystny dla dzieci. Moje działanie mogło być skuteczniejsze.
Współczesny rozwój cywilizacji niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw dla młodego człowieka. W związku z tym systematycznie prowadziłam zajęcia profilaktyczne dotyczące alkoholu, nikotyny, netoholizmu, uzależnienia od komputera. Zajęcia mają na celu:
• uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z różnego typu środkami psychoaktywnymi,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
• uświadamianie znaczenia aktywności ruchowej oraz kształtowanie umiejętności podejmowania korzystnych decyzji.
Wszystkie te działania pomagały mi pogłębiać wiedzę o uczniach, a tym samym konstruować czy też nowelizować Program Wychowawczy, tak, aby jak najlepiej spełniały swoją rolę.
Uwzględniając w mojej pracy zagrożenia i problemy cywilizacyjne uczestniczyłam z uczniami w akcji „sprzątanie świata”, która uczy dzieci dbania o ochronę środowiska i o porządek. Klasa brała także udział w akcjach UNICEFu: "MALI uczniowie idą do szkoły" i "Prawa dziecka a problemy współczesnego świata". Edukacja i kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie pomocy humanitarnej to kolejne zadanie, które udało mi sie zrealizować.
W ramach doskonalenia umiejętności uwzględniania potrzeb i rozwiązywania problemów uczniów współdziałałam z innymi wychowawcami i nauczycielami. Organizowałam z ich pomocą wycieczki, rajdy, walentynki, andrzejki, dyskoteki. Wspólna zabawa integrowała, uczyła pracy zespołowej, prawidłowych relacji i kulturalnego zachowania..
Organizowałam również mikołajki i wigilię klasową. Wszystkie działania podejmowane w tym zakresie rozwijają u dzieci umiejętność działania w grupie, wzmacniają poczucie własnej wartości, wzmacniają więzi.
W ramach działalności prozdrowotnej przeprowadzałam lekcje na temat zdrowego trybu życia. Współpracowałam z higienistką szkolną i stomatologiem.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

Nauczyciele mają ogromny wpływ na życie ucznia poprzez wzbudzanie w nim odpowiednich zachowań. Podstawowym zadaniem w tym przypadku jest poznanie sytuacji domowej dziecka, jego potrzeb oraz zainteresowań zarówno w przypadku rodziców otwartych na współpracę, jak i tych, którzy bardzo niechętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
W trakcie trwania stażu starałam się dostrzec potrzeby dzieci, które uczyłam. Kontakt, który nawiązaliśmy rzutował na poprawę jakości mojej pracy, a zaufanie jakim obdarzali mnie uczniowie, procentowało na każdej lekcji. Wspólnymi siłami, wraz z innymi nauczycielami, rodzicami i instytucjami oświatowymi staraliśmy się zawsze znaleźć optymalne rozwiązania sytuacji, w szczególności tych trudnych i problemowych.
Warto tu dodać, że zaniedbania dziecka stosunkowo często są wynikiem problemów zdrowotnych, czy domowych. W takich sytuacjach nauczyciel musi w delikatny sposób starać się pomóc dziecku, by mogło na powrót w siebie uwierzyć. Służą temu doskonale spotkania integracyjne podczas wspólnych wycieczek, zajęć które odbywają się w szkole (m.in. akcje Samorządu Uczniowskiego). Dziecko, które czuje wsparcie i ma poczucie znaczenia roli jaką odgrywa w grupie może na powrót poczuć się pewnie w środowisku szkolnym.
Jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lutoryżu byłam opiekunką Samorządu Uczniowskiego oraz prowadziłam zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych. Organizowałam również wycieczki szkolne, klasowe, rajdy, dyskoteki.
Obowiązki te znacząco wpłynęły na moje predyspozycje jako wychowawcy i zachęciły do dalszego rozwoju.

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły

Zadaniem nauczyciela jest znalezienie optymalnych form pracy z dzieckiem, by osiągało jak najlepsze wyniki w nauce, dlatego ważne w pracy każdego nauczyciela jest zapoznanie się z opiniami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. Poznanie przyczyn, które utrudniają naukę dziecku pozwala na dostosowanie wymagań nauczyciela do potrzeb i możliwości dziecka.
Dodatkowym rozwiązaniem w pracy nauczyciela są wspólne konsultacje na forum Rad Pedagogicznych, gdzie poszukiwane są najlepsze rozwiązania dla dziecka. Konstruktywne wnioski wdrażane w życie przynoszą zazwyczaj pozytywne aspekty w pracy z dzieckiem, a rady nauczycieli starszych i bardziej doświadczonych są niezwykle ważne w pracy pedagogicznej.

Organizacja imprez środowiskowych i szkolnych

Organizacja różnorakich imprez środowiskowych i szkolnych pozwala na integrację środowiska szkolnego poprzez wspólne przygotowanie danego przedsięwzięcia. Motywowanie dzieci do odpowiednich działań, także tych nie związanych bezpośrednio z nauką, daje możliwość pokazania się dziecku na zewnątrz. Element zaistnienia nawet w krótkiej formie inscenizacji szkolnej dodaje dziecku pewności siebie, przekonania o ważności w środowisku szkolnym.
W trakcie stażu byłam odpowiedzialna za następujące imprezy środowiskowe i szkolne:
- Święto Prymusa,
- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,
- Zakończenie roku szkolnego.
Informacje o tych wydarzeniach umieszczane były zawsze na stronie internetowej szkoły, jako promocja szkoły i dobra praktyka mobilizująca dzieci do pracy nad sobą, rozbudzająca ambicje.
Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lutoryżu corocznie bierze udział w różnorakich akcjach charytatywnych i środowiskowych. Jako opiekun SU organizowałam m.in.
-Akcja „Szkoło pomóż i ty” – sprzedaż cegiełek;
-Akcja „Góra Grosza”;
-Zbiórka nakrętek;
- Akcja „Pełna miska dla schroniska”;
- Zbiórka dla schroniska w Boguchwale;
- Dzień Nauczyciela;
- Dzień Kobiet;
- Dzień chłopaka;
- Zbiórka darów dla Hospicjum;
- Mikołajki dla Domu Dziecka "Mieszko" w Rzeszowie;
- Zbiórka słodyczy dla Domu Dziecka "Mieszko" w Rzeszowie;
- Organizacja Andrzejek;
- Poczta Walentynowa;
- Organizacja Dni Narodów;
- Noc z książką;
- Dzień: kapcia, wiosny, krawata, itp.
- Dyskoteki, zabawy.
Ponadto Samorząd Uczniowski jest organizatorem zabaw szkolnych, podczas których pełniłam funkcję opiekuna.
Współpracowałam z opiekunami SU innych szkół przy zbiórce darów dla Domu Dziecka "Mieszko" oraz koordynowałam akcję zbiórki nakrętek. Zyskałam również tytuł Honorowego Przyjaciela Drużyny Harcarskiej w Lutoryżu za pomoc w organizacji różnorakich projektów.

Inne działania na rzecz szkoły

- praca w Radzie Szkoły,
- pełnienie wychowawstwa,
- opieka nad Pocztem Sztandarowym,
- opieka nad Samorządem Uczniowskim,
- administrowanie dziennika elektronicznego,
- administrowanie strony internetowej szkoły,
- protokółowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- praca w zespołach do spraw ewaluacji, opracowywanie i analizowanie ankiet,
- opracowywanie Planu Pracy Szkoły,
- prowadzenie kółka matematycznego,
- zajęcia wyrównawcze z matematyki,
- udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.

Wycieczki szkolne

W trakcie stażu organizowałam oraz brałam udział w następujących wycieczkach szkolnych:
- wycieczki szkolne do: Zamościa, Farmy Iluzji, Trzcinicy, Krakowa, Sandomierza;
- wycieczka klasowe do Rzeszowa;
- rajd pieszy do Czudca.
Pełniłam opiekę nad uczniami podczas różnorakich wyjazdów edukacyjnych.

Świetlica szkolna

W ramach realizacji godzin z art.42 Karty Nauczyciela byłam opiekunem na świetlicy szkolnej. Podczas tych zajęć oferowałam dzieciom możliwość rozwoju umiejętności matematycznych. Mogłam też lepiej poznać ich zainteresowania oraz sytuację rodzinną.
7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej

Reforma oświaty, a także rozporządzenia MEN zwróciły szczególną uwagę nauczycielom na zastosowanie w swojej pracy technologii informacyjnej i komputerowej. W związku z tym, że komputer i Internet stały się cennym narzędziem pracy nauczyciela i ucznia, w okresie stażu podjęłam działania celem podniesienia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera

Trudno dziś operować informacjami oraz rozwiązywać problemy bez korzystania z nowych technologii informacyjnych i komputerowych. Dodatkowo, z racji nauczanego przedmiotu, jakim są zajęcia komputerowe oraz opieka nad salą komputerową, wyzwanie stanowi troska o sprawne działanie różnorakich urządzeń. Najważniejszym krokiem w rozwoju moich predyspozycji pracy z komputerem było ukończenie następujących szkoleń:
1. "Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej" w wymiarze 80 godzin zajęć, zorganizowanego przez PCEN.
2. Interaktywny sześciomodułowy kurs e-learningowy w ramach programu "Aktywna edukacja" w wymiarze 85 godzin.
Zdobyte w trakcie tego szkolenia komputerowego i w ramach samokształcenia wiadomości i umiejętności wykorzystuję w pracy dydaktyczno-wychowawczej:
1. Przygotowuję pomoce do zajęć dydaktycznych, które znacznie ułatwiają pracę dzieciom;
2. Opracowuję wzory dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń na potrzeby szkoły;
3. Opracowuję komputerowo teksty referatów, scenariusze zajęć, plany pracy, programy;
4. Sporządzam sprawdziany, testy, piszę plany pracy, konspekty zajęć i inne dokumenty, a także poszukuję informacji w zasobach sieci internetowej;
5. Prowadzę zajęcia z uczniami w pracowni komputerowej;
6. Na lekcjach wykorzystuję multibooki i e-podręczniki oraz programy graficzne przydatne zwłaszcza podczas lekcji geometrii przestrzennej;
7. Przeprowadzam ćwiczenia i testy online, korzystając m. in. z portalu matzoo.pl.
W codziennej pracy nauczyciela wykorzystuję różnorakie programy komputerowe, które uatrakcyjniają zajęcia.
Bardzo ważnym elementem Internetu są dziś komunikatory elektroniczne pozwalające na szybki kontakt z innymi nauczycielami, placówkami i instytucjami oświatowymi, rodzicami i uczniami.
Odwiedzałam systematycznie portale edukacyjne, na których znalazłam informacje dotyczące aktualnych rozporządzeń i przepisów dotyczących systemu oświaty. Były one dla mnie pomocne także do aktualizacji wiedzy z zakresu awansu zawodowego:
http://www.men.gov.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/
http://www.oke.krakow.pl/inf/
Na stronach tych możemy odnaleźć zarówno praktyczne informacje dotyczące zawodu nauczyciela, procedury awansu zawodowego, jak i zakresu i przebiegu egzaminów oraz konkursów przedmiotowych.
Podczas stażu wielokrotnie korzystałam także z innych stron internetowych współpracując ze szkołami i instytucjami w ramach organizacji konkursów i wspomagania akcji prowadzonych przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lutoryżu.

Wykorzystanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji

Zadaniem każdego nauczyciela jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Coraz częściej jest ona przygotowywana w formie tekstów komputerowych (wydruki).
W trakcie stażu na bieżąco dokumentowałam swoje działania. Plan rozwoju zawodowego, materiały, protokoły i załączniki oraz sprawozdanie pisałam własnoręcznie, a znajomość technik komputerowych bardzo ułatwiła moją pracę, ponieważ mogłam na bieżąco dokonywać poprawek w przygotowywanym tekście.

Administrowanie dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły
i pracowni informatycznej

Będąc administratorem na co dzień obsługuję pracownię komputerową. Wraz ze zmieniającą się technologią i ciągłymi innowacjami, funkcja ta wymaga ode mnie stałego podnoszenia swej wiedzy i sięganie do fachowej literatury. Nadzoruję również działanie dziennika elektronicznego, na bieżąco udoskonalając swoje umiejętności w tej dziedzinie i rozwiązując pojawiające się problemy. Pomaga mi w tym codzienne korzystam z e-dziennika jako nauczyciel.
Prowadzę stronę internetową szkoły. Jestem odpowiedzialna za jej działanie, wygląd oraz umieszczanie artykułów, zdjęć, filmów. Jednocześnie aktualizuję informacje w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczące Szkoły Podstawowej w Lutoryżu.

Współpraca z czasopismem "Wiadomości Boguchwalskie" oraz stroną internatową Gminy Boguchwała

W ramach współpracy z czasopismem "Wiadomości Boguchwalskie" napisałam do niego następujące artykuły, które służyły promocji szkoły:
Gminny konkurs matematyczny;
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia;
Certyfikat dla kółka matematycznego w Lutoryżu.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Poprawne wykonywanie swoich obowiązków musi charakteryzować pracę każdego nauczyciela. Jednocześnie jednak elastyczność w tym zawodzie jest gwarantem zrozumienia zmian, różnorodności postaw i poglądów dzieci, a często i ich rodziców.
W dzisiejszym systemie poprawnego funkcjonowania szkoły nauczyciel odgrywa rolę człowieka, który musi budzić zaufanie każdego z uczniów. Dzisiejszy uczeń szuka w szkole bezpiecznego miejsca, a w nauczycielu osoby, która będzie dla niego oparciem.
Oczywistym więc pozostaje fakt ciągłego aktualizowania wiedzy pedagogicznej i własnych umiejętności, co w zawodzie nauczyciela związane jest z ustawicznym kształceniem i doskonaleniem.

Wstępna ocena własnych umiejętności

Po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego dokonałam wstępnej oceny własnej wiedzy i umiejętności. Przeprowadzona analiza pozwoliła mi poznać swoje słabe i mocne strony oraz określić drogę rozwoju. Wszelkie starania zostały więc nakierunkowane na rozwój własnych predyspozycji zawodowych oraz eliminację deficytów wiedzy.

Aktualizacja wiedzy poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach kształcenia

Każdy nauczyciel powinien posiadać wiedzę ogólną z różnych dziedzin nauk. Szkoła daje możliwość łączenia treści z poszczególnych przedmiotów, nawiązywania współpracy między nimi. W pracy nauczyciela jest to niezbędna umiejętność do podejmowania działań z uczniami. Znajomość możliwości rozwojowych uczniów pozwala odpowiednio dobierać działania wychowawcze i dydaktyczne. W celu podniesienia jakości mojej pracy w tych dziedzinach uczestniczyłam w różnorakich szkoleniach.
Każde szkolenie wpływa na możliwości rozwoju własnych predyspozycji, co w zasadniczy sposób wpływa na jakość pracy. Często nauczyciele dzielą się swoimi spostrzeżeniami ze szkoleń, dlatego tak ważna jest ich wzajemna współpraca. Bardzo ważne w moim przypadku stały się konsultacje z opiekunem stażu - Panią Dorotą Gołojuch. Wszelkie tego typu pozwalały na wyciąganie trafnych wniosków, oraz eliminację mankamentów w mojej pracy oraz jednocześnie wpływały na podniesienie jakości moich działań.

Aktywna praca nad samokształceniem

Jak każdy nauczyciel podjęłam pracę nad samokształceniem poprzez analizę dokumentów prawnych oraz analizę literatury dotyczącej przedmiotu.
Pracując z uczniami klas IV – VI ciągle poszukiwałam nowych metod, rozwiązań i wskazówek, które pomogły mi nie tylko w interesujący sposób organizować i prowadzić zajęcia, ale jednocześnie ułatwiały dobry kontakt z uczniami. Dodatkowo, jako rodzic dzieci w wieku szkolnym, wykorzystywałam swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
Wiele uwagi poświęciłam dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i koncentracji uwagi. Dowiedziałam się, jakie są objawy, przyczyny i jak wygląda leczenie tego zaburzenia oraz jak powinno wyglądać zachowanie rodziców i nauczyciela wobec dziecka z ADHD. Znaczącą rolę w tym przypadku odegrała także rola wychowawcy klas IV - VI. Każde z tych doświadczeń zapewne będzie procentowało w dalszej mojej pracy.

Znajomość poziomu rozwoju i umiejętności uczniów

Celem jak najbardziej efektywnej pracy jako nauczyciela jest poznanie predyspozycji każdego ucznia. Dostrzeżenie jakichkolwiek problemów pozwala na ich eliminację i wdrożenie pozytywnych rozwiązań.
Podstawowym elementem jest zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie deficytów w procesie nauczania. Nieodzowne są także stałe konsultacje z rodzicami celem szukania optymalnych rozwiązań. W poznaniu sytuacji dziecka pomocne są także informacje pochodzące od wychowawców klas, którzy mają stały kontakt z rodzicami. Bardzo ważne są także dyskusje w obrębie zespołów przedmiotowych oraz na forum całej Rady Pedagogicznej, szczególnie gdy proces dotyczy większe liczby uczniów danej klasy.
Dobrym narzędziem do badania przyrostu wiedzy swoich uczniów są testy diagnozujące, które przeprowadzam na początku i na zakończenie nauki w każdej klasie. Pozwalają one dokonywać bieżącego pomiaru osiągnięć uczniów i dostarczają natychmiastowych wyników i raportów. Dzięki ich wynikom łatwiej jest wdrożyć nauczanie zindywidualizowane, zaś analiza wyników uczniów i klas na tle ogólnopolskim pokazuje, które metody nauczania są skuteczne, a gdzie zastosować program naprawczy.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

W ciągu całego okresu stażu starałam się na bieżąco aktualizować swoją wiedzę z zakresu obowiązującego prawa oświatowego. Podstawowymi dokumentami, które analizowałam były:
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).
Cały czas starałam się śledzić zawartość strony internetowej MEN (www.men.gov.pl). Znajomość prawa oświatowego pozwalało mi poprawnie wypełniać obowiązki nauczyciela, wychowawcy, administratora dziennika i strony internetowej.
W trakcie odbywania stażu zaznajomiłam się także z innymi aktami prawnymi:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Podczas trwania stażu szczególną uwagę poświęciłam na analizę aktów prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego. W głównej mierze oparłam się na rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Istotną rolę w procesie awansu zawodowego odegrało także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Bardzo ważne okazały się także informacje zaczerpnięte z Internetu (z wymienionych juz wcześniej stron) oraz konsultacje z opiekunem stażu - Panią Dorotą Gołojuch.
Spotkania te pomogły mi w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego, uwzględniającego rozbudowane zadania jakie sobie założyłam.
Poznanie procedur w procesie awansu zawodowego pomogło mi także w dokumentowaniu moich działań i przedstawieniu ich w sprawozdaniu.
Ostatnim etapem było przybliżenie sobie procedury samego egzaminu na nauczyciela mianowanego i przygotowanie niezbędnych do niego dokumentów.

Analiza dokumentów obowiązujących w szkole

Rozpoczynając pracę w Szkole Podstawowej w Lutoryżu zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją, na którą składały się m.in.:
Statut Szkoły;
Plan Rozwoju Szkoły;
Program Wychowawczy Szkoły;
Wewnątrzszkolny System Oceniania;
Plan Pracy Szkoły;
Misja i Wizja Szkoły;
Szkolny Program Profilaktyki;
Regulamin Szkoły Podstawowej w Lutoryżu;
Regulamin Rady Pedagogicznej;
Regulamin Rady Szkoły;
Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
Ceremoniał szkolny z udziałem sztandaru.
Na podstawie dokumentów, które obowiązują w szkole stworzyłam własną dokumentację niezbędną do pracy nauczyciela matematyki i zajęć komputerowych (np. Przedmiotowy System Oceniania). Na bieżąco starałam się także zapoznawać ze zmianami, jakie pojawiły się w tych dokumentach. Jako członek Rady Szkoły niejednokrotnie miałam również wpływ na nowelizację Statutu Szkoły.
Wiele nauczyłam się protokołując wszystkie posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. Dowiedziałam się, jak formalnie dokumentować swoje działania na rzecz szkoły, poznałam wiele różnorakich przepisów i procedur.

Ochrona danych osobowych

W Szkole Podstawowej w Lutoryżu pełnię funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Moim zadaniem jest zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.), w szczególności przez:
• sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych oraz dla GIODO,
• nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
• zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

PODSUMOWANIE

Wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego udało mi się zrealizować w całości oraz w stopniu zadowalającym. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, e-learningi, e-konferencje podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze Statutu Szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, zarówno do przygotowania, jak i prowadzenia lekcji.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza. Podczas pełnienia tej funkcji nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły. Za szczególne osiągniecie uważam organizację gminnego konkursu matematycznego.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w 2015 roku.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.