X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46910
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych
im. Mikołaja Kopernika
ul. Okrzei 42
66-400 Gorzów Wlkp.

mgr Artur Kiełb
nauczyciel przedmiotów zawodowych

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Gorzów Wlkp. Maj 2018

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Artur Kiełb
Opiekun stażu: 2 lata mgr Bogusław Gajak, 9 miesięcy Iwona Kędziora
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych
w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp.
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Nauczane przedmioty: Zajęcia praktyczne, podstawy konstrukcji maszyn, środki transportu drogowego, pracownia dokumentacji technicznej.

I. Kwalifikacje:

1. Studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, specjalizacja: technika samochodowa.
2. Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizacja: Rachunkowość
i Finanse w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem.
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, specjalizacja: Administracja
4. Technikum samochodowe przy Zespole Szkół Budowlanych
w Gorzowie Wlkp., specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.
5. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli zawodu.

II. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

III. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć w szkole oraz podczas zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych.
a. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tychże z prowadzącym.
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.
c. zewnątrzszkolnych
5. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i uczniami.
6. Nieustanne wzbogacanie wiedzy i doskonalenie własnych umiejętności.
7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowałem je na podstawie
§ 7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 393)
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Swoją pracę w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych
w Gorzowie Wlkp. rozpocząłem 1 września 2013 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpocząłem 1.09.2015r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy.
W trakcie stażu podjąłem działania mające na celu doskonalenie swojego warsztatu
i metod pracy. Toteż brałem udział w różnorodnych formach doskonalenia pogłębiających wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
To także czas wielu zmian, szczególnie cenny okres własnego rozwoju – jako wychowawcy i nauczyciela. Podczas szkoleń, kursów poszerzałem swoją wiedzę z zakresu mechatroniki samochodowej i dydaktyki szkolnej.
Poniższe sprawozdanie jest zestawieniem i podsumowaniem realizacji zadań powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
W trakcie stażu wzbogacałem własny warsztat pracy i rozwijałem umiejętności nauczyciela przedmiotów zawodowych. Zawsze starałem się przekazywać swoim uczniom
w sposób jasny i klarowny zdobytą wiedzę i umiejętności. Wyłaniałem z grupy młodzieży uczniów słabszych w nauce, jak też uzdolnionych, tym samym różnicując wobec nich wymagania edukacyjne. Byłem dyspozycyjny i pomagałem im obrać właściwą drogę zdobywania wiedzy. Zachęcałem swoich uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach motoryzacyjnych, uroczystościach szkolnych i projektach realizowanych przez szkołę.
Nieustannie uczyłem się czegoś nowego. Byłem kreatywny - wprowadzałem wiele innowacji i zmian. W swojej pracy bardzo często wykorzystywałem elementy informatyki, by doskonalić, tym samym uatrakcyjniając, proces dydaktyczny. Zależało mi na tym, aby moje zajęcia interesowały uczniów, zapadały im w pamięci, rozwijały w nich pasję do samokształcenia i motoryzacji w ogólności.
Ponadto współpracowałem z gronem pedagogicznym, w szczególności z nauczycielami zawodu i dyrekcją szkoły. Utrzymywałem stały kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Wspólnie rozwiązywaliśmy problemy wychowawcze młodych ludzi. W okresie stażu systematycznie współpracowałem z opiekunami stażu p. Bogusławem Gajakiem oraz p. Iwoną Kędziorą, którzy nieprzerwanie udzielali mi wsparcia zarówno metodycznego jak też specjalistycznego dotyczącego zagadnień związanych z motoryzacją.
Wspomagali mnie we wszelkiego typu działaniach w tym tak ważkim okresie. Oczywiście, okazywali mi nieocenioną pomoc w tworzeniu i realizacji założeń mojego Planu Rozwoju Zawodowego. Realizacja założeń zawartych weń niewątpliwie spowodowała pogłębienie mojej wiedzy, umiejętności i doświadczeń dydaktycznych oraz wychowawczych. Zdobyłem także nową wiedzę fachową związaną z moim technicznym wykształceniem. Rezultatem tego jest podniesienie jakości pracy mojej, jak i naszej placówki.
Uważam jednak, że praca nad moim warsztatem pracy w celu podniesienia jakości kształcenia i przekazywanych przeze mnie treści nauczania nie dobiegła końca. Jestem przekonany, że jeszcze wiele muszę się nauczyć, dostosowując niezmiennie swoją wiedzę do stale zmieniającego się świata motoryzacji, nowych technologii, czy rozwiązań technicznych. Dzięki umiejętnościom nabytym właśnie w czasie stażu, wiem jak to zrobić, by moje działania były efektywne zarówno dla mnie, jak i dla moich wychowanków.
Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałem wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

W trakcie trwania stażu w latach 2014 – 2016 byłem Przewodniczącym Zespołu Przedmiotów Zawodowych. Wraz z innymi nauczycielami podejmowałem decyzje dotyczące m.in. organizacji i podsumowania próbnych egzaminów zawodowych oraz wniosków do dalszej pracy. Poza tym zastanawialiśmy się nad wzmocnieniem współpracy nauczycieli zawodowych przedmiotów teoretycznych i uczących kształcenia praktycznego, dyskutowaliśmy nad kwestią doposażenia warsztatów szkolnych. Ponadto przedmiotem naszych rozważań było doskonalenie kompetencji nauczyciela przedmiotów zawodowych. Uczestniczyłem również w posiedzeniach rad pedagogicznych naszego zespołu. Brałem aktywny udział w promocji szkoły, również w ramach „Dni Otwartych”. Propagowanie specjalizacji nauczanych u nas polegało na spotkaniach z absolwentami gimnazjów w celu prezentacji nie tylko kierunków kształcenia naszej szkoły, ale również innych ważnych aspektów jej działalności. Należą doń m.in. : współpraca z naszymi partnerami biznesowymi (sponsorzy), zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody i specjalizacje, wyposażenie warsztatów szkolnych, udział w olimpiadach i konkursach, możliwość zakwaterowania i wyżywienia młodzieży w internacie szkolnym.
W ramach promocji szkoły uczestniczyłem w corocznych imprezach organizowanych w mieście Gorzowie Wlkp. , typu: rozpoczęcie sezonu motocyklowego, w których udzielałem wszelkich informacji na temat działalności naszej szkoły.
Istotnym działaniem, które podjąłem w trakcie stażu było przygotowywanie prac związanych z jubileuszem 60 – lecia naszej placówki. Pracowałem nad gromadzeniem materiałów dotyczących historii szkoły w celu przygotowania monografii naszego zespołu.
Organizowałem także Turniej Motoryzacyjny dla Gimnazjalistów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Działania te podejmuję od 2014r. Przedsięwzięcie to wymagało ode mnie wieloaspektowej pracy, mianowicie: od kontaktu ze sponsorami i szkołami, przez opracowanie zaproszeń, dyplomów, przygotowanie każdej konkurencji po uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród i pucharów przez przedstawicieli instytucji wspomagających konkurs.
Pośrednio do działań promocyjnych na rzecz szkoły przyczyniło się na pewno zwycięstwo moich podopiecznych: Sebastiana Jędraszczyka, który zajął I miejsce na
22 Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej w roku 2016 oraz Piotra Szewczyka, który uplasował się na II pozycji w tym samym turnieju w 2018r. Mam ogromną satysfakcję z tych zwycięstw. Warto też nadmienić, że sukces ten został nagłośniony przez lokalne media.
Innym, stałym elementem mojej pracy było wielokrotne pełnienie funkcji członka oraz przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych byłem odpowiedzialny za przygotowanie egzaminów zawodowych w kwalifikacjach M.18 i M.12 oraz pełniłem funkcję asystenta technicznego. To doświadczenie pozwoliło mi na poddanie wnikliwej analizie procesu dydaktycznego przygotowującego uczniów do egzaminu zawodowego. Dzięki temu wiem na jakie aspekty kształcenia należy zwrócić baczniejszą uwagę. Znajomość kryteriów oceniania i schematów punktowania z pewnością okaże się niezbędna w ramach przygotowania przyszłorocznych uczniów naszej szkoły do egzaminu zawodowego.

WSKAZANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA, UCZNIA:

1. Poznanie zasad funkcjonowania placówki oraz warsztatów szkolnych zarówno od strony prawnej, jak i jej wewnętrznych uwarunkowań, dzięki znajomości przepisów prawa oświatowego,
2. zdobycie nowych kompetencji zawodowych,
3. podniesienie wartości procesu wychowawczego,
4. nabywanie umiejętności organizacyjnych,
5. budowanie pozytywnych relacji między nauczycielem a uczniem,
6. promocja szkoły i kierunków nauczania,
7. zachęcenie uczniów klas gimnazjalnych do podjęcia nauki w naszej szkole,
8. prezentacja szkoły w środowisku lokalnym.

§ 7 ust.1 pkt.2
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Praca nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju intelektualnego, a co za tym idzie ciągłego doskonalenia. Toteż starałem się analizować i rozwijać własny warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Bardzo istotną kwestią był mój udział w warsztatach dla nauczycieli zawodu w ramach Projektu Zawodowcy w Gorzowie. Przedsięwzięcie to było wspófinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poruszono weń zagadnienia dotyczące metodyki pracy z wykorzystaniem zestawów panelowych mechatroniki samochodowej. Dzięki temu przekazałem uczniom klas samochodowych wiedzę z zakresu autoryki, sensoryki pojazdowej systemów mechatronicznych oraz podstaw elektrotechniki.
Ponadto brałem udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Systematycznie uczestniczyłem również w szkoleniowych radach pedagogicznych przeprowadzanych w mojej placówce.

Oto tematyka rad pedagogicznych:

1. Przeciwdziałanie mowie nienawiści – propozycje działań wychowawczych; jak motywować uczniów do nauki w szkole w XXI wieku,
2. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej,
3. Jak motywować uczniów do nauki,
4. Profilaktyka uzależnień,
5. Procedury postępowania na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika do szkoły,
6. Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,
7. Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego,
8. Procedury przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Pragnę dodać, że w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyłem w projekcie „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., zorganizowanym przez WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY w Gorzowie Wlkp. „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”.
Wziąłem także udział w następujących kursach:

1. W dniu 17 stycznia 2018r. uczestniczyłem w szkoleniu zorganizowanym przez firmę SEKA S.A. „LOSY ABSOLWENTA- Podnoszenie kompetencji nauczycieli zawodu w kreowaniu sukcesu ucznia na rynku pracy”,
2. w dniu 6 kwietnia brałem udział w szkoleniu „Systemy wtrysku bezpośredniego benzyny” w ramach 24 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu.
3. w dniu 7 kwietnia brałem udział w szkoleniu „Napędy hybrydowe i elektryczne w pojazdach samochodowych” w ramach 23 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu.
4. grudzień 2016/styczeń 2017 „Metodyka pracy z wykorzystaniem profesjonalnych zestawów panelowych mechatroniki samochodowej” w ramach PROJEKTU ZAWODOWCY W GORZOWIE .
5. w dniu 3 czerwca 2017r. uczestniczyłem w warsztatach zorganizowanych przez WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY w Gorzowie Wlkp. „Tworzenie materiałów multimedialnych przy pomocy wybranych urządzeń cyfrowych”,
6. w dniu 31 maja 2016r. uczestniczyłem w warsztatach zorganizowanych przez WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY w Gorzowie Wlkp. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w pracy wychowawcy klasy szkoły zawodowej”,
7. w dniach 23 września 2016r. do 1 października 2016r. uczestniczyłem
w warsztatach zorganizowanych przez WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY w Gorzowie Wlkp. „Metodyczny warsztat pracy nauczyciela teoretycznego kształcenia zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej”.
8. W dniu 16 maja 2017r. uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY w Gorzowie Wlkp. „Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej
w kształceniu zawodowym”.

WSKAZANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA, UCZNIA:

1. Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej, co znalazło swoje pozytywne przełożenie na podwyższenie poziomu pracy z uczniem,
2. możliwość wymiany doświadczeń z innymi pedagogami,
3. aktualizowanie wiadomości dotyczących wychowania i nauczania,
4. śledzenie nowości wydawniczych dotyczących nauczanych przedmiotów,
5. doskonalenie pracy metodycznej; praca w grupach, urozmaicanie zajęć,
6. wzbogacenie wiedzy merytorycznej, udoskonalenie warsztatu pracy,
7. przyczynienie się do podniesienia jakości pracy własnej oraz szkoły,
8. stosowanie zdobytej wiedzy w celu podniesienia jakości współpracy
z rodzicami/opiekunami prawnymi itd.,
9. wykorzystywanie posiadanej wiedzy w celu systematycznego analizowania bieżącej sytuacji i podejmowanie odpowiednich kroków w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów wychowawczych,
10. zapoznanie z literaturą metodyczną,
11. wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego zmotywowało uczniów do wysiłku na rzecz zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
12. rozwijanie różnorodnych zamiłowań i pasji młodzieży,
13. pozytywne oddziaływanie na właściwą samoocenę młodzieży poprzez wskazywanie uzdolnień, umiejętności i predyspozycji oraz uświadamianie jej indywidualizmu.

§ 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której (nauczyciel) odbywa staż.

Zapoznałem się z wymaganiami prawa oświatowego stawianymi przed nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego. W tym celu przeanalizowałam obowiązujące akty prawne:

1. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991r. z późniejszymi. zmianami.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
6. publikacje dotyczące awansu zawodowego.

Staż na nauczyciela kontraktowego rozpocząłem 1 września 2015 realizując zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego złożonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na początku roku szkolnego 2015 przedłożyłem Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych
i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego.
We wrześniu nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, podczas którego ustaliliśmy zasady naszej współpracy. Nasza współpraca pozwoliła mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Poznałem nowe metody pracy z uczniem oraz techniki rozwiązywania sytuacji problemowych. Miałem szansę wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
W okresie stażu starałem się na bieżąco uaktualniać wiedzę na temat wszelkich zmian
w ustawach i rozporządzeniach prawnych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty.
Opracowałem wstępny plan naprawczy z propozycjami działań szkoły po zewnętrznej kontroli. Znajomość prawa i przepisów spowodowała odpowiednie wykorzystanie ich
w pracy. Pozwoliła także na opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałem zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Poza tym opracowałem rozkłady materiały nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Samochodowego i Mechanicznego. Przygotowałem również Plan Nauczania dla Zawodu Kierowca Mechanik.

WSKAZANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA, UCZNIA:

1. Znajomość prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju, sprawozdania ze stażu oraz przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego,
2. szkolenia oraz studiowanie przepisów prawa oświatowego dały mi umiejętność rozwiązywania napotykanych w mojej pracy problemów wychowawczych.

§7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Obserwowałem zajęcia prowadzone przez, prowadziłem lekcje hospitowane przezeń, na bieżąco korzystając z cennych rad opiekuna, dotyczących ciekawych doświadczeń, możliwych do wykorzystania środków oraz metod pracy. Konsultowałem wszelkie zagadnienia, które wykraczały poza moją wiedzę i umiejętności. Na początku każdego roku trwania stażu razem opracowywaliśmy harmonogram hospitacji zajęć. Analizowałem ich przebieg, a wskazówki opiekuna posłużyły mi do wprowadzenia zmian w mojej pracy.
Przez cały okres trwania stażu starałem się dbać o dobrą organizację mojego warsztatu pracy. Aby usprawnić swoje działania brałem czynny udział w pracy nad doskonaleniem istniejących dokumentów, a także tworzeniem nowych. Opracowywałem ćwiczenia na zajęcia praktyczne, podania do różnych instytucji i firm, testy podsumowujące wiedzę z przedmiotów zawodowych, przygotowywałem i gromadziłem wszelkie materiały dotyczące współpracy
z firmami motoryzacyjnymi. Nieustannie wzbogacałem warsztat pracy o kolejne przydatne pomoce i materiały. Niezbędna do tego typu zadań była znajomość oprogramowania pakietu MS Office.
Poznałem organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły oraz warsztatów szkolnych. Zapoznałem się z dokumentacją szkolną oraz sposobami prowadzenia własnej. Gromadziłem materiały przydatne w pracy nauczyciela i wychowawcy, tj. konspekty, scenariusze zajęć oraz imprez, filmy, plany pracy, artykuły, książki, miesięczniki związane
z wiedzą z zakresu zagadnień mechatronicznych.
Systematycznie i sumiennie prowadziłem dokumentację szkolną: dzienniki zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.

WSKAZANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA, UCZNIA:

1. Poddawanie wyników swojej pracy regularnej ewaluacji, co odbywało się podczas konsultacji z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego. Otrzymywane informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy,
2. moja samoocena przyjmowała także formę pytań kierowanych do wychowanków
i ich rodziców,
3. prowadzenie stałej obserwacji jako narzędzie ewaluacyjne pracy dydaktycznej, co dawało możność dokonywania rzetelnej semestralnej oceny postępów uczniów,
4. zacieśnienie relacji interpersonalnych z nauczycielami przedmiotów teoretycznych, co zaowocowało budowaniu przyjaznej atmosfery pracy i przyniosło efekt w postaci efektywniejszych oddziaływań opiekuńczo wychowawczych.

§7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych wychowanków, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Szczególną fazę w życiu człowieka stanowi okres dojrzewania. Z perspektywy psychospołecznej właśnie wtedy dokonują się najważniejsze zmiany w zakresie kształtowania obrazu samego siebie i społecznej percepcji jednostki. Formowane są nowe wzorce relacji interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwijane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji. Tempo oraz sposoby osiągania celów rozwojowych zależą zarówno od samego nastolatka, jak i od środowiska.. Okres dojrzewania nie jest więc biernym oczekiwaniem na dorosłość
i dojrzałość. Wręcz przeciwnie – na tym etapie życia młodzi ludzie są bardzo aktywni, eksperymentują z nowymi zachowaniami, poszukują nowych ról społecznych. Nabywają nowych doświadczeń, a tym samym stają się ludźmi o nowych prawach i obowiązkach, mającymi nowe potrzeby i oczekiwania. W tym procesie niezwykle ważną rolę odgrywają osoby dorosłe, a zwłaszcza rodzice, nauczyciele i wychowawcy, które stanowią autorytety dla młodzieży. Młody człowiek powinien zrozumieć, że stopniowo zwiększający się obszar jego swobody jest nierozerwalnie związany ze wzrostem odpowiedzialności za własne działania.
Chłopiec czy dziewczyna w okresie dojrzewania i dorastania szukają swej tożsamości, buntują się przeciw utartym kanonom społecznym. Nie może poradzić sobie ze sobą samym: ze swymi emocjami, reagowaniem na rozmaite bodźce, ogólnie przyjętymi normami społecznymi... Toteż w codziennej pracy obserwuję przejawiane przez wychowanków niepokojące sygnały. Jednocześnie rozumiem, że owe problemy uwarunkowane są społecznie lub cywilizacyjnie, dlatego codziennie podejmuję próby zrozumienia motywów postępowania młodzieży. Młodzi ludzie mają często trudności w odnalezieniu się wśród nowych wymagań, stawianych przed nimi zarówno przez świat techniczny, materialny jak i społeczeństwo,
w którym żyją.
Przez cały okres stażu obserwowałem podopiecznych mojej klasy, a także przeprowadzałem z nimi liczne rozmowy. Często okazywało się, że jednym z głównych problemów uczniów było zaniżone poczucie wartości. Toteż, by je wzmacniać, zaangażowałem młodzież w organizacji ważnego przedsięwzięcia, jakim był Turniej Motoryzacyjny.
Starałem się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem podopiecznych na spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie. Istotnym moim działaniem było systematyczne prowadzenie podczas zajęć do dyspozycji wychowawcy klasy prelekcji dotyczących różnego typu uzależnień: Alkohol zwodnicza przyjemność, samoakceptacja żródłem rozwoju osobistego, inny nie znaczy gorszy – podstawa tolerancji dla drugiej osoby.

WSKAZANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA, UCZNIA:

1. Podejmowane przeze mnie liczne rozmowy zarówno z młodzieżą, jak też rodzicami, pozwoliły poznać problemy uczniów , ich środowisko, potrzeby, zainteresowania i pasje,
2. nabycie nowych umiejętności w komunikacji interpersonalnej,
3. mobilizowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły, m. in. organizowaniu Turnieju Motoryzacyjnego,
4. wzmacnianie postaw pozytywnych i zniwelowanie, a przynajmniej ograniczenie, zachowań niepożądanych, co spowodowało wzrost ich poczucia wartości.

§7.2.3
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

W dobie informacyjnego społeczeństwa obrazkowego XXI w. technologia informacyjna
i komunikacyjna stała się nieodłącznym elementem życia społeczeństw. W związku
z powyższym nowoczesny nauczyciel musi posiadać dobrą znajomość obsługi komputera
i umiejętność wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych. Ta wiedza nie tylko ułatwia pracę nauczyciela, ale ją znacznie wzbogaca, a tym samym podnosi jej jakość.
Dzięki różnorodnym umiejętnościom pedagoga staje się przewodnikiem młodzieży
w cyberprzestrzeni. Tym samym jest mentorem uczącym młodych ludzi poruszania się
w świecie informacji, ich selekcjonowania i krytycznego wartościowania.
Komputer oraz Internet jest powszechnie przeze mnie stosowanym narzędziem pracy.
W poszukiwaniu ciekawych informacji pedagogicznych i dydaktycznych często korzystam
z Internetu. Śledzenie na bieżąco portali edukacyjnych zaowocowało zwiększeniem atrakcyjności oraz efektywności mojej pracy dydaktycznej, jak i wychowawczej. Dzięki znajomości techniki komputerowej wzbogaciłem swój warsztat pracy. Korzystałem m.in.
z takich stron internetowych jak:

1. http://nowoczesnywarsztat.pl
2. https://www.tekniwiki.com
3. http://iautomatyka.pl
4. http://www.testy.egzaminzawodowy.info
5. http://www.otws.pl

W całym okresie mojej pracy zawodowej, nie tylko w trakcie stażu, korzystałem
z techniki komputerowej i zasobów internetowych do tworzenia oraz opracowywania wszelkiej dokumentacji pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Wyszukiwałem i analizowałem różnorodne materiały dydaktyczne, typu: konspekty zajęć, materiały ewaluacyjne, projekty dyplomów, zaproszeń etc. Przeglądałem systematycznie strony internetowe z serwisów oświatowych, prowadziłem dokumentację związaną z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego, przygotowywałem plany pracy, sprawozdania, regulaminy.
Wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną w zakresie pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności. Starając się być na bieżąco ze wszystkimi nowościami
w dziedzinie szkolnictwa, śledzę nieprzerwanie strony internetowe, na których można znaleźć informacje dotyczące kwestii metodycznych i wychowawczych oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Ponadto wskazywałem wychowankom korzyści płynące z zastosowania nowoczesnej techniki komputerowej w zakresie zdobywania wiedzy.

WSKAZANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA, UCZNIA:

1. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia
pracy - znacznym ułatwieniem w pracy dokumentacyjnej,
2. dzielenie się z innymi pedagogami posiadaną wiedzą,
3. pomaganie uczniom w obsłudze programów komputerowych,
w tworzeniu prezentacji multimedialnych oraz wskazywanie im sposobów wyszukiwania potrzebnych informacji i materiałów w Internecie,
4. wzbogacenie pracy dydaktycznej, rezultatem czego było uatrakcyjnienie zajęć,
5. stałe wyposażanie młodzieży w nowe możliwości samokształcenia.

§7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

W całym okresie stażu brałem udział w kursach, szkoleniach, warsztatach
i konferencjach metodycznych. Wszystkie te działania miały na celu poszerzenie mojej wiedzy głównie z zakresu dydaktyki i umiejętności wychowawczych. Jako wychowawca nieustannie musiałem rozwiązywać różnorodne problemy moich uczniów. Korzystałem na tym polu zarówno ze swojej wiedzy i doświadczenia, jak też innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, czy opiekuna stażu. Współpracowałem z kuratorami sądowymi. Na bieżąco śledziłem portale internetowe, wielokrotnie współpracowałem i korzystałem z różnego rodzaju porad ekspertów, głównie w serwisach tematycznych. Analizowałem publikacje dotyczące edukacji, śledziłem i brałem udział w grupach dyskusyjnych, korzystałem z poniższych stron internetowych:

• www.ko-gorzow.edu.pl
• www.ore.edu.pl
• http://www.infor.pl

Wiele wskazówek, ciekawych idei, pomysłów dotyczących kwestii metodycznych zdobyłem, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Uważam, że dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami jest niezwykle cenne dla wszystkich pedagogów. To także doskonała forma samokształcenia, która pozwala na ciągłe wzbogacanie wiedzy
i umiejętności metodycznych , a co za tym idzie urozmaicanie zajęć. To z kolei prowadzi do rozbudzania zainteresowania młodych ludzi nauczanymi przedmiotami i daje realne szanse na osiąganie przez nich sukcesów edukacyjnych.
Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłem także czytając literaturę fachową. Uczestniczyłem wielokrotnie w dyskusjach z nauczycielami naszej szkoły na temat problemów naszych uczniów oraz zasad prowadzenia zajęć, co bardzo pomogło w mojej pracy. W całym okresie stażu zapoznawałem się z nowościami wydawniczymi, czasopismami, których tematyka w znaczący sposób wzbogacała moją wiedzę i umiejętności. Dzięki temu zdobyłem nowe, konkretne doświadczenia dydaktyczne, co znacząco ułatwia mi pracę.
Oto kilka znaczących pozycji książkowych, które wzbogaciły w istotny sposób moją wiedzę:
1. Dyga G., Trawiński G., Pracownia diagnostyki samochodowej. Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
2. Dyga G., Trawiński G., Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.
3. Dąbrowski M., Kowalczyk S., Trawiński G., Diagnostyka pojazdów samochodowych. Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych.
4. Grzelak K, Telega J, Torzewski J., Podstawy konstrukcji maszyn. Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik.
5. Prochowski L., Żuchowski A., Samochody ciężarowe i autobusy
Jeśli chodzi o działania wychowawcze, współpracowałem z dyrektorem ds. wychowawczych oraz szkolnymi pedagogami i psychologiem. Wspólnie rozwiązywaliśmy szereg problemów dotyczących negatywnych postaw młodzieży. Ważną rolę pełniły w tym względzie lekcje do dyspozycji wychowawcy klasy. Podczas nich omawiałem z uczniami rozmaite zjawiska społeczne: mówiliśmy o uzależnieniach, nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu konfliktów, poczuciu wartości i jego wpływie na obraz samego siebie.
Oto przykładowe tematy zajęć:

- Higiena nauki – jak uczyć się efektywnie,
- aktywne rozwiązywanie problemów,
- jak kłócić się, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób,
- moje mocne i słabe strony – znaczenie poczucia własnej wartości,
- nieśmiałość – zaleta czy wada.

Nie bez znaczenia był i nadal jest mój kontakt z rodzicami młodzieży. Jest niewątpliwie konieczny dla obu stron ze względu na często zaburzone zachowania młodych ludzi: agresję, bunt, brak dyscypliny, brak szacunku wobec innych, zaniżone poczucie wartości etc. Najczęściej źródło tychże leży w domu rodzinnym, w którym nie ma akceptacji, szacunku
i miłości w stosunku do dziecka. Wszelkie więc informacje pochodzące od rodziców są ogromnej wagi.
Wraz ze wspólnymi działania naprawczymi rodziców i nauczyciela dają realną szansę na rozwiązanie problemów.

WSKAZANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA, UCZNIA:

1. Pogłębianie wiedzy merytorycznej dzięki studiowaniu literatury specjalistycznej, co skutkuje podniesieniem jakości pracy własnej jak też szkoły,
2. wykorzystywanie zdobytej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, co pozwala mi skuteczniej rozwiązywać problemy wychowawcze,
3. wzrost umiejętności metodycznych prowadzi do coraz bardziej urozmaiconych lekcji, co przekłada się na zainteresowanie młodzieży omawianą tematyką i lepszymi wynikami nauczania,
4. nabycie nowego doświadczenia i umiejętności budowania więzi interpersonalnych, co skutkuje podniesieniem jakości kontaktów zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami,
5. stałe dowartościowywanie uczniów, czego wynikiem jest podwyższenie ich poziomu intelektualnego oraz zmiana na pozytywny ich wizerunku samych siebie,
6. umiejętności budowania relacji wzajemnego zaufania i otwartości z uczniami, czego efektem jest zażegnanie wielu konfliktów wśród grupy klasowej,
7. korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli pozwala mi lepiej planować swoją pracę, co jest ogromnym jej ułatwieniem,
8. udział w różnego typu szkoleniach zawodowych skutkuje podniesieniem moich kwalifikacji , wzbogaceniem doświadczenia, tym samym wpływając na wyższy poziom pracy z uczniem.

§7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

Założenia powyższego zadania realizowałam poprzez zapoznanie i stosowanie przepisów zawartych w wewnątrzszkolnej dokumentacji, tj. Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny System oceniania, Przedmiotowy System Oceniania, Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, Roczny Plan Pracy Opiekuńczo -Wychowawczej, Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Przez cały okres stażu śledziłem przepisy dotyczące systemu oświaty. Wiedza ta była mi potrzebna do ubiegania się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o uzyskanie stopnia awansu zawodowego.
Śledziłem informacje prawne w czasopismach fachowych, a także aktualizowałem wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez wykorzystanie zasobów internetowych.
Zapoznałam się z następującymi ustawami i rozporządzeniami:

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
• Deklaracja Praw Człowieka.

W całym okresie stażu brałem udział w kursach, szkoleniach, warsztatach
i konferencjach metodycznych. Wszystkie te działania miały na celu poszerzenie mojej wiedzy głównie z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych, kwestii wychowawczych. Stale rozwiązywałem problemy moich uczniów, korzystając głównie ze swojej wiedzy i doświadczenia, wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, czy opiekuna stażu. Współpracowałem z kuratorami sądowymi. Na bieżąco śledziłem portale internetowe, wielokrotnie współpracowałem i korzystałem z różnego rodzaju porad ekspertów, głównie w serwisach tematycznych, publikacjach dotyczących edukacji. Brałem udział w grupach dyskusyjnych, korzystałem z poniższych stron internetowych:

• www.men.gov.pl
• www.cke.edu.pl
• http://nieletni.info.pl
• www.ko-gorzow.edu.pl
• www.womgorz.edu.pl
• www.ore.edu.pl
• www.narkomania.org.pl

WSKAZANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA, UCZNIA:

1. pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwala mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości intelektualnych młodzieży,

2. nabyte umiejętności interpersonalne skutkują budowaniem więzi zaufania z uczniami, jak też ich rodzicami,

3. relacje przyjaźni z młodzieżą powodują jej dowartościowywanie, co prowadzi do efektywniejszych wyników nauczania.

Okres stażu i podjęte w trakcie jego trwania działania uświadomiły mi, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń
i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag. Ponadto zdałem sobie sprawę
z istoty rozwoju zawodowego w życiu nauczyciela oraz niezbędnej znajomości przepisów prawa oświatowego. Dzięki udziałowi w różnorodnych projektach, szkoleniach oraz konferencjach, wzbogaciłem swoją wiedzę. Jest to zarówno warsztat dydaktyczny, jak i wychowawczy. Niewątpliwie pogłębiłem także wiedzę dotycząca specjalizacji, których nauczam. Zdobyłem nietuzinkowe doświadczenie także dzięki samokształceniu i systematycznej, wytężonej pracy na polu dydaktyki, jak i wychowawczym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.