X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46930
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: JUSTYNA LIS-GUBERNAT
NAZWA SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. CZESŁAWA PRZYSTASIA W LUTORYŻU
ADRES SZKOŁY: LUTORYŻ 432, 36 – 040 BOGUCHWAŁA
NAUCZANY PRZEDMIOT: MATEMATYKA
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01 WRZEŚNIA 2017
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 8 LIPCA 2021

Wstęp
Jestem nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej im. Ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu. W oparciu o tą Placówkę podjęłam starania o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.
W 2007 roku zdobyłam licencjat na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku matematyka w zakresie nauczania matematyki i nauczania informatyki. W 2010 roku na tym samym kierunku uzyskałam tytuł magistra w specjalności nauczania matematyki. Pracę w zawodzie nauczyciela podjęłam w roku 2010. W 2016 roku w wyniku zdania egzaminu przed komisją otrzymałam tytuł nauczyciela mianowanego. Starania o kolejny stopień awansu zawodowego rozpoczęłam w roku szkolnym 2017/2018.
Z powodu nieobecność w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej jak miesiąc z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz nieobecności z powodu urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego mój staż uległ przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności i zakończył się 8 lipca 2021 r.
Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam Dyrektorowi mojej Szkoły. Starałam się, by plan ten uwzględniał możliwości i potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców wobec szkoły. Plan został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. Jednak przez wydłużenie czasu stażu i pandemię koronawirusa byłam zmuszona do wprowadzenia w nim kilku zmian, które również zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas wielu zmian – jako nauczyciela i człowieka. Przez dwa lata i dziewięć miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze; doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczyłam się kreatywności i otwartości. Cały czas starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, mając wkład w jej rozwój i funkcjonowanie. Z oczywistych względów starałam się, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami Szkoły.
W trakcie odbywania stażu podjęłam starania mające na celu doskonalenie mojej wiedzy i umiejętności. Głównym celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych był wszechstronny rozwój, pozwalający na zrozumienie potrzeb dzieci i wpłynięcie na ich dalsze życie.
Okres trwania stażu nie był łatwy. Znaczna jego część przypadła na czas trwania pandemii koronawirusa, która wymusiła modyfikację moich działań, dostosowanie ich do warunków nauczania. Wbrew pozorom ograniczenia te nie wykluczyły zamierzonych działań, a jedynie zmieniły sposób ich realizacji. Każdy z nas musiał nauczyć się zupełnie nowych form nauczania, przekazywania wiedzy, a szczególnie sposobów zachęcania do aktywnych form zainteresowania swoim przedmiotem.
Z każdym kolejnym miesiącem pracy w tym okresie podejmowane działania przynosiły coraz to lepsze skutki. Pragnę zauważyć, że sprzyjała temu zjawisku bardzo dobra komunikacja z uczniami i współpracownikami. Na miarę możliwości realizowane były dotąd praktykowane formy aktywności uczniów czy udział dzieci w prowadzonych przeze mnie kołach zainteresowań. Czas ten bardzo dobrze został również wykorzystany w zakresie realizowanych konkursów.
W okresie stażu skupiłam się na formach doskonalenia zawodowego, biorąc udział w różnorakich szkoleniach – w okresie pandemii szkoleniach online. Duża część szkoleń w tym okresie za cel obierała sobie przygotowanie nauczyciela do pracy w nowych warunkach.
Pragnę zauważyć, że zamierzone w sprawozdaniu cele zostały zrealizowane, a czas poświęcony na ich wdrożenie w życie zaowocował wymiernymi korzyściami. W trakcie stażu analizowałam zmiany ustawowe, dokumenty oświatowe oraz dokumenty szkolne.
Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, dokonałam przy tej okazji analizę i ocenę własnych działań. W sprawozdaniu przedstawię wszystkie działania dotyczące Szkoły, w której przeprowadzałam staż, tj. Szkoły Podstawowej im. Ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.

§ 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in.:
• Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393).
Zapoznałam się z również z publikacjami na stronach MEN-u i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz ukończyłam szkolenie na temat awansu zawodowego.
Efekty:
Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy placówki. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i rodziców. Po zakończeniu stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

2. Dokonywanie analizy przebiegu własnej pracy.
W czasie trwania stażu przeprowadzałam zajęcia hospitowane przez Dyrektora Szkoły, realizowałam zalecenia pohospitacyjne. Dokonywałam samooceny oraz analizy własnych osiągnięć, wysnuwałam wnioski do dalszej pracy.
Efekty:
Rozpoczynając staż dokonałam autorefleksji dotyczącej umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań. Oceniłam skuteczność działań własnych oraz dokonywania korekt w tym działaniu, umiejętności uwzględniania w swojej pracy problemów środowiska, wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty. Na podstawie autoanalizy własnych działań, poznania swoich mocnych i słabych stron formułowałam wnioski do dalszej pracy. Na koniec każdego roku szkolnego pisałam sprawozdanie ze swojej pracy nauczyciela, analizowałam osiągnięcia dzieci. Przedstawiałam sprawozdania Dyrektorowi Szkoły, a także na radzie pedagogicznej. Po obserwacji zajęć przez Dyrektora Szkoły analizowałam i dokonywałam spostrzeżeń dotyczących realizacji założonych celów oraz prowadzenia zajęć. Były one dla mnie bardzo pouczające i owocowały nowymi pomysłami i rozwiązaniami w pracy nauczyciela.

3. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej.
Podczas stażu, aby wzbogacić własny warsztat i metody pracy, na bieżąco uczestniczyłam w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, webinariach, warsztatach, w ramach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Systematycznie studiowałam literaturę fachową oraz korzystałam z informacji dostępnych na portalach edukacyjnych w celu doskonalenia zawodowego. Zorganizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych materiałów dydaktycznych, kart pracy, prezentacji multimedialnych, zadań interaktywnych. Powiększyłam swoją wiedzę, co wzbogaciło mój warsztat pracy nauczyciela o nowe metody działań dydaktyczno – wychowawczych.
W procesie nabywania niezbędnej wiedzy w okresie stażu korzystałam z licznych szkoleń, warsztatów, webinariów zarówno stacjonarnie, jak i online. Możemy tu wyróżnić między innymi:
• Cybernauci - moi uczniowie bezpieczni w sieci.
• ABC Geogebry.
• Warsztaty nauczycieli oraz ich uzdolnionych matematycznie uczniów w Gimnazjum Sióstr Prezentek.
• Szkolenia BHP.
• Praca z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
• Geogebra – odkrywamy twierdzenia.
• Szkolenie na temat agresywnych zachowań uczniów.
• Założenia reformy oświatowej i wdrożenie podstawy programowej z matematyki.
• Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów – mediacje.
• Dwudniowe szkolenie dla szkolnych mentorów cyberbezpieczeństwa.
• Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
• Edukacja przez Szachy w Szkole.
• Szkolenie z ochrony danych osobowych – RODO.
• Egzamin ósmoklasisty w praktyce.
• Dowód, że da się dowodzić.
• Zdalne metody nauczania na lekcjach matematyki, czyli jak uczyć, gdy szkoły są zamknięte?
• Wirtualna klasa, czyli jak uczyć online?
• Jak w czasie pandemii przetrwać w domu z dziećmi i pracą?
• Ostatnia prosta przed egzaminem z matematyki!
• Szkolenie z systemu Uonet + dla nauczycieli i wychowawców.
• Teams jako narzędzie pracy zdalnej cz.1 i 2.
• Praca z uczniem autystycznym.
• Praca z trudnym rodzicem.
• Relacje w szkole – droga od „jakoś” do „jakość”.
• Przygotowania do egzaminu 2021 z matematyki – czas START!
• Szkolenie dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty
• Materiały Nowej Ery w nauczaniu hybrydowym i zdalnym z wykorzystaniem zespołów klasowych w aplikacji Microsoft Teams.
• Edukacja na czasie. Nauczyciel. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu
• Od ułamków do procentów...od owiec do roztworów.
• Od izolacji do adaptacji. Co wiemy o funkcjonowaniu młodzieży w obliczu COVID-19.
• Szacowanie w życiu i na egzaminie.
• Asertywność w pracy nauczyciela – trudna droga między agresją a uległością.
• Mnemotechniki.
• Szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
• Matematyka - ostatni dzwonek przed egzaminem ósmoklasisty.
• Jakie potrzeby w sieci realizują cyfrowi tubylcy?
• Jak pracować z uczniami z trudnościami w uczeniu się matematyki?
• Pozytywna Dyscyplina w Klasie.
Efekty:
Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej przyczyniły się do:
• podniesienia moich kompetencji zawodowych,
• wzbogacenia wiedzy,
• zdobycia niezbędnej wiedzy na temat dokumentów dotyczących awansu zawodowego,
• wzbogacenia własnego warsztatu pracy, a przez to podwyższenie jakości pracy szkoły,
• rozpoznawania i przeciwdziałania różnym niepożądanym postawom oraz zachowaniom,
• wykorzystania zdobytej wiedzy do przeprowadzenia pedagogizacji rodziców,
• edukowania uczniów ciekawymi metodami pracy pedagogicznej,
• zdobycia wiedzy na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach jak i z uczniem zdolnym,
• wykorzystania ciekawych pomysłów na zajęciach,
• poszerzenia i zaktualizowania wiedzy na temat oceniania, także zdalnego,
• możliwości podzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, opiekunami,
• zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych w nauczaniu zdalnym,
• budowania w klasie klimatu, który wzmacnia naukę uczniów oraz ich zaangażowanie,
• zastąpienia systemu kar i nagród, skutecznym wsparciem,
• zaszczepienia w uczniach ważnych umiejętności społecznych i pozytywnego zachowania.
Wymienione formy doskonalenia zawodowego wpłynęły na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze. Gromadzenie literatury z nauczanych przedmiotów i wiedzy pedagogicznej pozwoliło mi na możliwość sięgania po różne środki oddziaływań, co miało odbicie w satysfakcji uczniów i ich poziomie wiedzy i umiejętności.

4. Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej.
Jako członek Rady Pedagogicznej aktywnie uczestniczyłam w pracach na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły. Zawsze z zaangażowaniem brałam udział w pracach różnego rodzaju zespołów zadaniowych do opracowania dokumentów szkolnych, m.in. Planu Pracy Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Wraz z koleżanką z zespołu opracowywałam Plan Lekcji oraz Plan Dyżurów. Opracowałam także Przedmiotowy System Oceniania (z uwzględnieniem wymogów na poszczególne oceny i dostosowaniem do możliwości uczniów) z matematyki oraz plany wynikowe oraz rozkłady materiałów.
Jako przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej sporządziłam raport z przydzielonego mi obszaru ewaluacji, a także protokołowałam posiedzenia Rad Pedagogicznych. Mój wkład w realizację zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły obejmował również prace w komisjach egzaminacyjnych, a jako przewodnicząca czuwałam nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem egzaminu oraz prawidłowym wypełnieniu dokumentacji związanej z egzaminem.
Efekty:
Dzięki udziałom w pracy zespołów nauczycielskich doskonaliłam swoje umiejętności i wiedzę, szczególnie z zakresu prawa oświatowego. Zdobywałam nowe doświadczenia, dzieliłam się nimi z innymi, uczyłam się współpracy i osiągania kompromisów. Powstało wiele wartościowych i zgodnych z aktualną wiedza i przepisami dokumentów, które wydatnie wpłynęły na jakość pracy całej szkoły. Uczniowie zyskali na wprowadzeniu jasnych i jednolitych zasad oceniania i uporządkowanego systemu pracy całej szkoły. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkoły przyczynił się do lepszego zrozumienia zasad jej funkcjonowania, a szkole zapewnił zawsze aktualną i rzetelną dokumentację.

5. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach klasowych, szkolnych i zewnętrznych.
Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów na zajęciach dodatkowych, także online, poprzez przygotowanie ich do konkursów szkolnych i międzyszkolnych:
• Przedmiotowy Konkurs Kuratoryjny z Matematyki: etap szkolny, rejonowy i wojewódzki.
• Matematyka przyjazna? Jestem na tak! Super Umysł
• Kangur Matematyczny
• Mistrz Szybkiego Mnożenia
• Gra promująca tabliczkę mnożenia
• Konkurs na autorską grę planszową SUPER GRA
• Potyczki z Matematyką
• W Królestwie Sprytu
• Mistrz Rachunku
• Młody Matematyk
Efekty:
Wymiernym efektem prowadzonych zajęć są wyniki uzyskiwane przez uczniów biorących udział w wyżej wymienionych konkursach. Największym z nich jest uzyskanie przez przygotowywanego przeze mnie ucznia tytułu laureata Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki. Ponadto przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów ma na celu rozwijanie ich zainteresowań, stanowi źródło przełamywania własnych słabości i podnoszenia swojej samooceny, motywowania do podejmowania aktywności własnej w rozmaitych dziedzinach oraz służy do realizowania potrzeby sukcesu i bycia docenionym.

6. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów matematycznych.
Przygotowałam od strony technicznej i przeprowadziłam kilka konkursów, m.in. etap szkolny konkursu kuratoryjnego, czy Kangur Matematyczny. Do koordynowanego przeze mnie konkursu gminnego Potyczki z Matematyką oraz do konkursów szkolnych Gra promująca tabliczkę mnożenia, W Królestwie Sprytu, Mistrz Rachunku, Młody Matematyk opracowywałam regulaminy, przygotowywałam dyplomy i nagrody. Do moich zadań należało również sprawdzanie zadań konkursowych. W czasie nauki zdalnej konkurs Mistrz Rachunku został przeprowadzony na platformie Teams.
Oprócz konkursów byłam również corocznie szkolnym koordynatorem Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. To również wymagało sporego zaangażowania, przygotowania wspólnie z uczniami materiałów, plakatów, przeprowadzenia egzaminów i udokumentowania tych działań.
Efekty:
Obsługa konkursów od strony technicznej dała mi możliwość pracy w różnych programach komputerowych, zarówno tekstowych jak i graficznych. Zdobyte przy okazji umiejętności wykorzystywałam w przygotowaniu materiałów do lekcji i dokumentacji szkolnej. Dzięki udziałowi w Światowych Dniach Tabliczki Mnożenia Szkoła corocznie uzyskuje dyplom uznania.

7. Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego.
Uczniowie byli przygotowywani do egzaminu na lekcjach matematyki, kółku, zajęciach wyrównawczych, a w czasie nauki zdalnej na platformie Teams oraz na konsultacjach stacjonarnych. Pracowaliśmy głównie w oparciu o repetytoria oraz arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat i proponowanych przez wydawnictwa.
Aby przygotować uczniów nie tylko z wiedzy matematycznej, ale również z umiejętnością rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, kodowania, wypełniania kart odpowiedzi były przeprowadzane egzaminy próbne. Każdy z nich był analizowany, a wnioski wykorzystywane do dalszej pracy. Uczniowie znali klucz odpowiedzi, wiedzieli, za co mogą zdobyć punkt i jakich błędów unikać.
Efekty:
Corocznie egzamin ósmoklasisty przebiegał bez komplikacji. Uczniowie byli oswojeni z formą egzaminu, radzili sobie z zadaniami, uzyskiwali wyniki adekwatne do swoich umiejętności. Analiza wyników, mocne i słabe strony były zawsze brane pod uwagę w planowaniu przygotowania do egzaminu kolejnej klasy.

8. Wykorzystanie wyników egzaminu w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
Wyniki egzaminów zewnętrznych są wartościowym materiałem dla ewaluacji pracy Szkoły i narzędziem obiektywizującym uzyskane rezultaty. Corocznie wykorzystywałam je przede wszystkim do podnoszenia jakości podejmowanych działań dydaktycznych oraz poprawy trafności oferty edukacyjnej w celu stworzenia lepszego środowiska rozwoju dla uczniów.
Efekty:
Wykorzystanie wyników egzaminu po analizie raportów CKE skłoniło mnie do podjęcia następujących działań:
• Doskonalenie zawodowe (szkolenia, webinaria),
• współpraca z nauczycielami, głownie w zespole matematyczno-przyrodniczym, ale również z nauczycielami klas I-III,
• stworzenie optymalnych warunków do uczenia się uczniów, przygotowywanie ich do egzaminu już od klasy IV,
• współpraca z rodzicami,
• badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów – diagnozy na początku i końcu nauki w każdej klasie,
• modyfikacja PSO,
• wzbogacanie bazy dydaktycznej – uatrakcyjnianie zajęć.

9. Wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce.
Bieżące diagnozowanie mocnych i słabych stron dzieci pozwalało mi na sporządzanie planów zajęć wyrównawczych, planów zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Wyniki obserwacji oraz analizę ocen z matematyki wykorzystywałam do indywidualizacji pracy z poszczególnymi uczniami. Często stosowałam dostosowanie metod i form, w zależności od klasy, czy poszczególnych uczniów.
Efekty:
Zróżnicowanie poziomu zadań, indywidualne podejście, zachęta, docenienie wysiłku – to wszystko pozytywnie wpływa na rozwój moich uczniów. Uczniowie zawsze mili możliwość wykonania zadań dodatkowych, tych na co dzień, jak i w większej formie, brania udziału w konkursach. Dzięki pracy w grupie czy grom matematycznym stosowanym na lekcjach i zajęciach dodatkowych, każdy uczeń mógł spróbować własnych sił, wykazać się, osiągnąć zadowolenie, a przez to rozwinąć swoje umiejętności.

10. Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych.
W czasie trwania stażu przygotowywana przeze mnie wycieczka szkolna nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa. Udało mi się jedynie zorganizować wyjazd klasowy na Politechnikę Rzeszowską w ramach Salonu Edukacji Zawodowej i Technicznej. Ponadto brałam udział jako opiekun we wszystkich wyjściach i wyjazdach, m.in. do teatru czy kina, imprezach szkolnych, dyskotekach.
Efekty:
Rola opiekuna podczas wycieczek czy imprez, wzbogaciła mnie o nową wiedzę jako wychowawcę. Pozwoliła na obserwację zachowań wychowanków, dała szerszy obraz ich usposobienia i charakterów. Natomiast uczniowie mieli okazję lepiej się poznać.

11. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej.
W procesie dydaktycznym bardzo ważną rolę spełniają pomoce dydaktyczne. Stanowią one dla nauczyciela cenny element wspomagający treści przekazywane uczniom podczas zajęć. Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego zmotywowało mnie do opracowania i przygotowania ciekawych zestawów pomocy dydaktycznych. Również uczniowie pod moim przewodnictwem wykonali prezentacje multimedialne, plakaty, gry, figury przestrzenne, fotografie, które bardzo uatrakcyjniły proces nauczania.
Na mój wniosek pracownia matematyczna została doposażona w plansze, modele brył, zestaw gier. Jest zamontowana również tablica interaktywna, na której uczniowie rozwiązują zadania z multibooków, czy zasobów internetowych.
Jestem również współautorką wniosku o dotację Fundacji mBanku, który został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki naszemu projektowi „Matematyczny escape room” Szkoła zyskała sprzęt potrzebnego do jego realizacji, m.in.: zestaw brył do mierzenia i porównywania objętości, zestaw do mierzenia długości, kości, magnetyczny kalendarz edukacyjny, mata do kodowania, banknoty i monety (złotówki i euro).
Po odpowiednim przygotowaniu pokoju (pod względem mebli, sprzętów, pomocy dydaktycznych) będzie on wielokrotnie wykorzystywany przez uczniów z każdego oddziału szkolnego.
Efekty:
• zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego,
• wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły,
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
• uatrakcyjnienie zajęć,
• podniesienie jakości pracy szkoły.

12. Realizacja innowacji pedagogicznej.
W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowałam innowację pedagogiczną – metodyczną „Matematyka w plenerze”. Cele realizowanej podstawy programowej z matematyki mówią o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji czy wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczeń uczy się wzorów, zamiany jednostek, obliczania kosztów, ale rzadko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w konkretnej sytuacji. Innowacja ta miała zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Pozwoliła pokazać dzieciom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów.
Niektóre lekcje matematyki, głównie dotyczące geometrii, odbywały się poza salą lekcyjną, np.: na polu i łące, boisku, podczas spaceru, gdzie można przeprowadzić pomiary i obliczenia. Zgromadzony materiał uczniowie wykorzystywali na lekcjach matematyki. W plenerze były również realizowane niektóre lekcje utrwalające w formie gier matematycznych.
W czasie nauki zdalnej niektóre zaplanowane lekcje nie mogły być przeprowadzone przy wspólnym udziale wszystkich uczniów klasy. Mimo to, dzieci wychodziły z domów i w ramach lekcji indywidualnie wykonywały zadania na świeżym powietrzu.

Efekty:
Uczniowie chętnie uczestniczyli w lekcjach matematyki na świeżym powietrzu, pogłębiali wiadomości oraz umiejętności twórczego myślenia, przekształcali sytuacje życiowe w zadania matematyczne, kształtowali pozytywną motywację do nauki, umacniali się w poczuciu własnej wartości.
Innowacja "Matematyka w plenerze" miała pozytywny wpływ nie tylko na uczniów, ale także na pracę szkoły poprzez:
1. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zainteresowanie uczniów matematyką, rozwijanie ich zdolności i umiejętności matematycznych.
2. Rozwój kompetencji kluczowych.
3. Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów, w tym wyników z matematyki.
4. Promocję szkoły w środowisku lokalnym.

§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.
We współczesnych czasach bardzo często wykorzystuje się różnorakie narzędzia multimedialne i informatyczne. Ich zakres zdecydowanie wzrósł w okresie pandemii, kiedy to nauczanie przez dłuższy czas odbywało się w sposób zdalny.
Na stałe jako nauczyciel korzystałam z dzienników elektronicznych. Przez dwa pierwsze lata stażu był to dziennik Librus, którego byłam administratorem, a w ostatnim roku Vulcan. Szkolenia z zakresu dziennika Librus odbyły się kilka lat wcześniej, gdy był on wdrażany w całej Gminie Boguchwała. W każdym kolejnym roku odbywały się tylko kursy uzupełniające, dotyczące nowości pojawiających się w dzienniku.
Celem przygotowania się do jak najlepszej pracy z dziennikiem Vulcan uczestniczyłam w szkoleniu „Szkolenie z systemu UONET + dla nauczycieli i wychowawców”, które odbyło się 28.08.2020. Aby jak najlepiej przygotować się do pracy zdalnej w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu programu Teams:
1). Teams jako narzędzie pracy zdalnej cz.1 szkolenie online – szkolenie organizowane przez PCEN Rzeszów – 09.10.2020.
2). Teams jako narzędzie pracy zdalnej cz.2 szkolenie online – szkolenie organizowane przez PCEN Rzeszów – 08.12.2020.
W okresie wcześniejszym zajęcia zdalne prowadziłam z użyciem programów: Discord lub Zoom. Zmiana na Teamsy miała na celu ujednolicenie pracy zdalnej w całej Gminie Boguchwała.
W codziennej pracy, gdy brakowało mi umiejętności w obsłudze funkcji programów, z których chciałabym skorzystać, samodzielnie uzupełniała swoją wiedzę, głównie wykorzystując filmy instruktażowe dostępne w Internecie. Tak było np. w sytuacji, gdy przygotowywałam i analizowałam ankiety online za pomocą formularza Google.
Efekty:
Dzięki pogłębianiu wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną byłam zawsze bardzo dobrze przygotowana, aby wypełniać powierzone mi zadania i te, które wypływały z własnej inicjatywy. Zyskiwała na tym cała społeczność szkolna oraz jakość pracy szkoły.

2. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W pracy nauczyciela ważną rolę odgrywają tablice interaktywne, które znajdują coraz więcej zastosowań w pracy w szkole. Matematyka jest w tym przypadku jednym z tych przedmiotów, gdzie monitory takie można wykorzystać praktycznie na każdej lekcji czy zajęciach dodatkowych. Jednak, aby w pełni wykorzystać możliwości tablicy, niezbędne są programy mulimedialne z ćwiczeniami interaktywnymi oraz Internet.
Prowadząc lekcje często wykorzystywałam multibooki udostępniane przez wydawnictwa, na których znajdują się m.in. filmiki tłumaczące dane zagadnienie, czy ciekawe ćwiczenia. Nauczając stacjonarnie prowadziłam również lekcje w sali komputerowej, gdzie uczniowie ćwiczyli swoje umiejętności na portalach matematycznych bądź rozwiązując testy czy zadania online.
Oczywiście nie można sobie wyobrazić nauki zdalnej bez internetu. W tym trudnym czasie pracowałam głównie na platformie Teams, wykorzystując narzędzia, jakie daje. Bardzo przydatny okazał się program „Klucz do geometrii” – płyta DVD z aplikacją do geometrii przestrzennej, bez której nie wyobrażam sobie przedstawienie uczniom brył.
Przykłady stron www, z których korzystałam zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie to:
• Dlanauczyciela.pl - materiały dydaktyczne dla nauczycieli
• Kompozytor klasówek i kart pracy
• Strefa ucznia Szkoła podstawowa - GWO
• Eduelo - Ucz się wszędzie!
• Khan Academy | Darmowe kursy, lekcje i ćwiczenia online
• Zintegrowana Platforma Edukacyjna – Epodreczniki
• Zadania online matzoo
• Pi-stacja: Darmowe wideolekcje z matematyki
• YouTube
• Scholaris
• Szalone Liczby - Zadania, sprawdziany, testy, quizy
• Mentimeter: oprogramowanie do interaktywnej prezentacji
Efekty:
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej pobudzało moją kreatywność, powodowało wzrost satysfakcji z efektywnie i ciekawie przeprowadzonego procesu dydaktycznego oraz wzbogaciło mój warsztat pracy.
Dzięki wykorzystaniu komputera i sieci Internet na zajęciach zwiększyła się efektywność uczenia, szkoła stała się atrakcyjniejszym miejscem dla obecnych i przyszłych uczniów.

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Praca nauczyciela w ogromnej mierze wiąże się z pracą przy komputerze z dostępem do pakietu biurowego i Internetu. Służył mi on głownie przy:
- Opracowywaniu dokumentacji szkolnej (zestawień, sprawozdań, raportów).
- Przygotowywaniu materiałów dydaktycznych (testów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów).
- Przesyłaniu prac i dokumentów drogą internetową.
- Opracowywaniu publikacji na stronę internetową szkoły, której jestem administratorem oraz na szkolnym profilu facebook.
- Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Efekty:
Estetycznie i solidnie przygotowane pomoce przy użyciu komputera są niewątpliwie atrybutem uatrakcyjniającym zajęcia i w zdecydowany sposób podnoszą skuteczność procesu dydaktycznego. Takie przygotowanie owocuje pełnym zaangażowaniem i aktywnością uczniów. Dzięki temu, że wszystkie te materiały mają formę elektroniczną, bardzo łatwo jest, ich nieograniczoną ilość, archiwizować na nośnikach lub pamięci własnego komputera i bez większych problemów je odnaleźć, gdy są potrzebne. Wszystko to wpływa razem na pozytywny odbiór mojej pracy i pracy szkoły.

4. Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
Korzystałam z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki. Poznawałam przepisy i aktów prawa oświatowego poprzez Internet.
Poniższa lista to tylko kilka przykładowych stron, które odwiedzałam. Tak naprawdę, nie sposób jest wymienić wszystkich adresów stron, z których korzystałem podczas mojego stażu.
• Szkolna24.pl: Kursy on-line dla nauczycieli
• EID – Edukacja – Internet? Dialog
• IBE i entuzjaści edukacji
• Profesor.pl
• Super Belfrzy
• Wychowanie.pl
• Otwarte Zasoby
• psychologia.apl.pl
• ePedagogika
• Portal Oświatowy
• Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
• Ministerstwo Edukacji i Nauki
Efekty:
Wzbogaciłam warsztat pracy, zaktualizowałam wiedzę, uatrakcyjniłam zajęcia. Starałam się być zawsze na bieżąco z zakresu wszystkich dziedzin przydatnych w pracy nauczyciela.

§ 8. ust. 2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami podczas Rad Pedagogicznych i zebrań zespołów.
Uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń oraz zebrań zespołów. Starałam się brać w nich aktywny udział, angażowałam się w prace podejmowane podczas posiedzeń. Uczestniczyłam w radach plenarnych, klasyfikacyjnych, szkoleniowych oraz w miarę bieżących potrzeb. Brałam udział w dyskusjach, przedstawiałam swój punkt widzenia, podpowiadałam rozwiązania, przedstawiałam sprawozdania. Byłam powoływana do Komisji wnioskowych oraz do protokołowania przebiegu.
Efekty:
Poszerzyłam wiedzę i umiejętnie dzieliłem się nią w ewidentny sposób przyczyniając się do efektywniejszej realizacji zadań. Moje pomysły i działania niejednokrotnie były wykorzystywane przez innych nauczycieli.

2. Udostępnianie innym nauczycielom swoich scenariuszy i konspektów.
Zawsze chętnie dzieliłam się z nauczycielami swoimi materiałami, opracowaniami, pomocami, scenariuszami i konspektami. Wymieniałam się pomysłami na lekcje na forum https://www.facebook.com/NauczycieleMatematyki/. Udało mi się również opublikować konspekty lekcji, scenariusz jasełek, plany rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, regulaminy konkursów szkolnych, raporty z ewaluacji, sprawozdanie z innowacji na portalu edukacyjnym https://www.publikacje.edux.pl/.
Efekty:
Udostępnienie opracowanych przeze mnie materiałów pozwoliło na wymianę doświadczeń między nauczycielami, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, poznanie nowych form i metod prowadzenia zajęć.

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami podczas zajęć.
W trakcie stażu starałam się dzielić swoją wiedzą prowadząc zajęcia otwarte dla innych nauczycieli. W tym miejscu chciałabym zauważyć, iż Grono Pedagogiczne SP w Lutoryżu nie jest duże, a każdy z nauczycieli ma swoje obowiązki. W zajęciach tego typu mogli więc brać udział tylko określeni nauczyciele. Myślę jednak, że ci, którzy wzięli w udział w zajęciach w pełni z nich skorzystali. Jedna z lekcji prowadzona zdalnie została nagrana i udostępniona zaprzyjaźnionej szkole polonijnej w Odessie w ramach projektu Szkoła 6.0.
a) Zajęcia godziny wychowawczej w klasie VI
Temat: Ja i moja koleżanka; ja i mój kolega – jak być koleżeńskim?
Pomoce dydaktyczne: rzutnik, prezentacja multimedialna, pomoce własne – plansze.
Metody i formy pracy: pogadanka, burza mózgów, drzewko decyzyjne.
b) Lekcja matematyki online w klasie VI
Temat: Siatki brył.
Pomoce dydaktyczne: telefony, multibook, płyta DVD z aplikacją do geometrii przestrzennej, whiteboard platformy Teams.
Metody i formy pracy: burza mózgów – platforma Mentimeter, prezentacja, film edukacyjny, praca w grupach w pokojach platformy Teams.
c) Lekcja matematyki w plenerze w klasie VI
Temat: Prędkość - jak szybko jeżdżą zabawki?
Pomoce dydaktyczne: samochody zdalnie sterowane oraz na napęd, taśma pomiarowa, stoper, kreda, karty zadań.
Metody i formy pracy: doświadczenie, praca w grupach.
Efekty:
Forma zajęć otwartych pozwoliła mi w sposób bezpośredni dzielić się wiedzą i przekazać swoje umiejętności i doświadczenie. Udział w zajęciach otwartych umożliwił również wymianę uwag i spostrzeżeń „na gorąco”, nawet w trakcie prowadzenia zajęć, co dało mi możliwość otrzymywania informacji zwrotnych na temat własnej pracy. Dzięki zajęciom otwartym nawiązałam także współpracę z nauczycielami. Niejednokrotnie korzystałam z ich pomysłów i rozwiązań odnośnie prowadzonych przeze mnie zajęć.

4. Aktywna praca w zespołach nauczycielskich.
W zawodzie nauczyciela wręcz nieodzowna jest współpraca całego Grona Pedagogicznego. Wiele inicjatyw nie mogło by być zrealizowanych bez wspólnego zaangażowania nauczycieli.
Jak każdy nauczyciel przy realizacji zadań liczę na pomoc innych, jednocześnie starając się dzielić swoja wiedzą i spostrzeżeniami. Jako nauczyciel z kilkunastoletnim stażem starałam się pomagać szczególnie kolegom i koleżankom z mniejszym doświadczeniem.
W moich kompetencjach jako nauczyciela Szkoły w Lutoryżu jest praca w zespołach, które opracowują różnorakie dokumenty szkolne. Przy ich przygotowaniu staram się w pełni angażować, służąc swoją wiedzą.
Efekty:
Potrafię współpracować w celu realizowania zadań, rozwiązywania pojawiających się problemów, podejmowania konsultacji, wymiany doświadczeń. Umiem określić swoją rolę w zespole, znam i doceniam znaczenie wszystkich ról w zespole. Zespoły nauczycielskie powoływane są zgodnie z wypracowanymi zasadami, planują, monitorują i dokumentują swoją pracę.

§ 8. ust. 2. pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowywanie i wdrażanie programów do pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów zdolnych, chcących rozwijać zainteresowania.

Opracowany przeze mnie program zajęć wyrównawczych i koła matematycznego powstał jako reakcja na potrzeby uczniów i ich rodziców. Istotną rolę odegrała również chęć podzielenia się z uczniami moimi własnymi pasjami. Treści programowe i formy ich realizacji zostały tak dobrane, aby motywować uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy, doskonalić ich ogólną sprawność intelektualną. Dlatego też moja praca z uczniami polegała w głównej mierze na: zapewnieniu swobody, co do sposobu wykonywania poszczególnych zadań, przywiązywaniu uwagi nie tylko do efektów działania ucznia, ale też do sposobu i przebiegu realizacji, pobudzeniu do gromadzenia różnych doświadczeń i dzielenia się nimi z innymi, wykorzystaniu w szkole i poza nią efektów działań uczniów.
Efekty:
Prowadzenie zajęć dodatkowych przyczyniło się do poszerzenia wiedzy matematycznej uczniów, umocnienia wizerunku szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów, podniesienia jakości pracy szkoły, poszerzenia oferty szkoły o zajęcia pozalekcyjne, podniesienia moich umiejętności opracowania i wdrażania własnego programu, podniesienia własnych umiejętności dydaktycznych.

2. Opracowywanie scenariuszy programów okolicznościowych.
Opracowałam scenariusz jasełek bożonarodzeniowych – spotkania opłatkowego, wigilii klasowej, Święta Prymusa, Światowego Tygodnia Tabliczki Mnożenia. Wiązało się to z przygotowaniem uczniów zgodnie ze scenariuszem uroczystości, zaproszenie gości, przygotowanie dekoracji i oprawy muzycznej. Uczniowie występujący w jasełkach zaprezentowali się także przed publicznością seniorów z domu opieki Złote Liście w Zarzeczu.
Przygotowałam również program Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jednak ze względu na naukę online nie mogła odbyć się przygotowywana akademia. Zastąpiono ją konkursem o tematyce historycznej: „Niepodległość”, dla starszych klas – w formie prezentacji multimedialnej, dla klas młodszych – w formie prac plastycznych.
Efekty:
Rozwinęłam swoje zdolności planowania i organizowania, pobudziłam kreatywność.

§ 8. ust. 2. pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zorganizowanie zbiórki karmy na rzecz schroniska dla zwierząt.
Jako jedno z wielu działań w roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego zorganizowałam zbiórkę karmy dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Boguchwale. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów. Członkowie Samorządu odwiedzali schronisko jako wolontariusze, stąd zwierzęta tam przebywające poruszyły ich serca. Młodzież ta była inicjatorem tego przedsięwzięcia.
Efekty:
Zachęciłam dzieci do angażowania się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Na celu miałam kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez rozwijanie empatii, uwrażliwienie na krzywdę zwierząt. Uczniowie mieli satysfakcję i poczucie, że zrobili coś dobrego – pomogli niechcianym zwierzętom. Akcja bardzo dobrze wpisała się w rolę wychowawczą Szkoły.

2. Integracja społeczności – uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne.
Nieodłączną formą pracy nauczyciela jest podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym, zaś najbardziej zaszczytną i honorową funkcją uczniowską w szkole jest uczestnictwo w poczcie sztandarowym. Jako opiekun Pocztu brałam więc udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i środowiskowych, m.in.:
• uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
• pasowanie na ucznia klasy pierwszej,
• Święto Patrona Szkoły,
• Dzień Edukacji Narodowej,
• uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości,
• uroczyste zakończenie roku szkolnego,
• msze św. z okazji uroczystości szkolnych i świąt religijnych.
Duże możliwości integracji daje wychowawstwo. Obserwowanie moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych pozwoliły na poznanie ich potrzeb i możliwości. Do imprez klasowych, takich jak np. andrzejki, mikołajki, wigilia angażowali się rodzice. Odbyte szkolenia nauczyły mnie, jak zaplanować i przeprowadzić proces komunikacji na linii szkoła (w tym głównie nauczyciel, wychowawca) – rodzice uczniów, w tym jak postępować w sytuacjach trudnych.

Świetną okazją do integracji moich wychowanków i mojej ze środowiskiem lokalnym było już wcześniej wspomniane wystawienie jasełek w domu opieki dla seniorów.
Efekty:
Umiejętność nawiązania współpracy z rodzicami, ośrodkami kultury, instytucjami oświatowymi dała mi możliwość pełnego zaangażowania w proces edukacyjny dzieci. Integracja ze środowiskiem lokalnym ma znaczący wpływ na działalność także organizacji szkolnych, z którymi - jako opiekun Samorządu Uczniowskiego - ściśle współpracowałam. Zadaniem nauczyciela jest w tym przypadku wzbudzenie poczucia dumy u ucznia, który reprezentuje swoją szkołę.

3. Organizacja wycieczek turystyczno-edukacyjnych.
Jak wspomniałam w § 8. ust. 2. pkt 1 zadanie nr 10, z powodu lockdownu zorganizowana przeze mnie wycieczka turystyczno-edukacyjna nie odbyła się. Przed samym wybuchem pandemii zabrałam swoich wychowanków na Politechnikę Rzeszowską w ramach Salonu Edukacji Zawodowej i Technicznej. Wyjazd miał charakter informacyjno-edukacyjny. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną rzeszowskich szkół ponadpodstawowych. Były też spotkania z doradcami i informacje o rynku pracy.
We wcześniejszych latach uczestniczyłam we wszystkich wycieczkach, wyjazdach, wyjściach jako opiekun. Były to wycieczki szkolne, w tym dwudniowa, wyjazdy do teatru, kina, na basen, rajdy piesze.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego zorganizowałam wiele spotkań o charakterze rozrywkowo-wychowawczym. Były to: noce filmowe, wróżby andrzejkowe, poczta walentynkowa, zabawy, dyskoteki, debaty kandydatów na przewodniczącego SU.
Efekty:
Potrafię organizować wycieczki szkolne z zachowaniem przepisów BHP, określić ich cele oraz opracować program. Wycieczki, w których brałam udział przyniosły wiele korzyści – uczniowie mieli możliwość poznania nowych miejsc, kształtowałam w nich postawy aktywnego wypoczynku na łonie natury, w znacznym stopniu przyczyniły się do zintegrowania klasy. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę.
Dla mnie była to okazja do nawiązania nowych znajomości i zacieśnienia współpracy z nauczycielami naszej szkoły. Wycieczki miały także duże znaczenie dla mnie, jako nauczyciela – wychowawcy. Dzięki nim lepiej poznałam swoją klasę, nastroje panujące w zespole, miałam okazję rozmawiać z uczniami o ich pasjach, problemach, planach na przyszłość. Obserwacja uczniów poza szkołą jest bardzo istotna, przyczynia się do lepszego ich poznania, a zebrane doświadczenia mogłam wykorzystać w pracy pedagogicznej.

4. Organizacja gminnego konkursu matematycznego „Potyczki z Matematyką”.
Byłam pomysłodawczynią i koordynatorem matematycznego konkursu dla klas IV – VI o zasięgu gminnym. Przeprowadzając pięć edycji konkursu, w których brały udział wszystkie szkoły z Gminy Boguchwała, udawało się osiągnąć jego cele, jakimi były:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych;
2. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
3. Stworzenie pozytywnej atmosfery, życzliwej rywalizacji;
4. Dostarczenie uczniom szansy i radości z sukcesu.
Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna złożona z jednego ucznia klasy IV, jednego – klasy V i jednego – klasy VI. Drużynę wybierali nauczyciele matematyki wg własnych kryteriów. Zadania konkursowe obejmowały wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową z matematyki dla klas IV-VI, lub nieznacznie wykraczających poza podstawę.
Konkurs składał się z pięciu konkurencji, podczas których pojawiały się np. zadania do rozwiązania przez całą drużyną lub indywidualnie, wykreślani, rebusy, rymowanki, itp. Podczas konkursu były wyłaniane i nagradzane trzy najlepsze drużyny. Zdarzało się, że drużyny zdobywały taką samą liczbę punktów. Wtedy organizowana była dogrywka, która pozwalała wyłonić I, II i III miejsce. Zmagania kończyło ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród.
Koordynowanie tak rozbudowanego konkursu na skalę gminy wymagało ode mnie ogromnego nakładu pracy. Przygotowywałam się do niego już od września, choć corocznie odbywał się w maju. Samodzielnie opracowywałam regulamin, zgody, dyplomy, zadania konkursowe, karty pracy, karty odpowiedzi, prezentacje multimedialne, które były prezentowane na sali gimnastycznej przy użyciu rzutnika i ekranu. Czuwałam nad organizacją od strony technicznej – dekoracje, rozstawienie sprzętu, stanowisk pracy dla drużyn i komisji konkursowej, tablicy z punktacją itp. Dbałam o zapewnienie nagród, wydruków, przyborów, poczęstunku dla uczestników i ich opiekunów. Sama również przeprowadzałam konkurs – wyświetlałam zadania, tłumaczyłam polecenia, odpowiadałam na pytania. W moich działaniach miałam wsparcie w Dyrektorze Szkoły oraz dwóch koleżankach – jednej od strony merytorycznej, drugiej – technicznej.
Efekty:
Konkurs był zawsze uznawany i chwalony, nauczyciele matematyki i uczniowie z różnych szkół dopytywali się o kolejne edycje. Doświadczenie to było bardzo budujące i motywujące, dlatego warto było corocznie podejmować tak duży wysiłek. Podjęte działania miały wpływ na doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego. Pozwoliły one na zdobycie doświadczeń w organizowaniu dużego przedsięwzięcia, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, pracę z uczniami uzdolnionymi i zainteresowanymi z różnych szkół, kształtowanie poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką. Konkurs był również świetną okazją do promocji Szkoły i poszerzeniu jej działalności.

§ 8. ust. 2. pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Podjęcie współpracy z instytucjami, placówkami oraz fundacjami.
Jako opiekunowi Samorządu Uczniowskiego corocznie przypadało mi organizowanie zbiórki darów dla dzieci we współpracy z Domem dla Dzieci „Mieszko” w Rzeszowie. Mieszkańcy tej placówki dostawali prezenty mikołajkowe, które były przynoszone w ramach akcji charytatywnej przez uczniów. W tym zakresie udało się podjąć współpracę z sąsiednią Szkołą Podstawową w Mogielnicy. Zgromadzone przez uczniów tej szkoły dary były dołączane do naszych i wspólnie przewożone do Domu „Mieszko”. Akcja z roku na rok cieszyła się coraz większym zaangażowaniem uczniów i dużą wdzięcznością ze strony dyrektora tej placówki.
We współpracy z Fundacją Pomóż i Ty była przeprowadzana sprzedaż cegiełek na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych w ramach akcji „Szkoło pomóż i ty”. Corocznie członkowie SU byli zapoznawani z sytuacją konkretnej osoby, dla której zbierali datki, co motywowało ich do dużego zaangażowania w te akcje.
Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w Szkole w Lutoryżu odbywała się wielka zbiórka monet „Góra Grosza” we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom. Celem na który zbierane były te drobne monety, była pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną.. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
We współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości zaplanowana była realizacja projektu Bakcyl. Zorganizowałam lekcję, której tematem brzmiał: "Twoje pieniądze": skąd się biorą wydatki, oszczędności, oszustwa. Przeprowadziła ją pani Joanna, pracownik banku. Przekazała młodzieży praktyczną wiedzę finansową i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić uczniom świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Kolejne lekcje nie odbyły się z powodu mojego urlopu oraz lockdownu.
Efekty:
Uczestnictwo Szkoły w akcjach charytatywnych uwrażliwiła dzieci na ludzkie krzywdy. Widząc nieszczęścia innych ludzi zaczęli doceniać to, co mają sami. Aktorzy występujący w jasełkach swoim występem, śpiewaniem i graniem kolęd oraz kolorowymi strojami ucieszyli wszystkich podopiecznych i pracowników domu opieki, z którym Szkoła współpracuje. Natomiast lekcja nt. finansów wzbogaciła uczniów o ważną wiedzę. Wszystkie te działania były oparte o współpracę Szkoły z podmiotami zewnętrznymi.

2. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Rzeszowie.
Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także zachęcałam rodziców do korzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców sporządzałam opinie pedagogiczne konieczne do rzetelnego badania.
Organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasach, zawsze opierałam się na zaleceniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dostosowałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i w zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.
Efekty:
Poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc im w tym zakresie podniosłam jakość pracy szkoły, która jest przyjazna uczniom.

§ 8. ust. 2. pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych lub wychowawczych.
Prawidłowo realizowane działania pedagogiczne, które mają w efekcie doprowadzić do spełnienia nadziei pokładanych w zindywidualizowanym kształceniu dzieci muszą być poparte umiejętnością rozpoznawania przez nauczyciela intelektualnych możliwości uczniów. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. W jedenastoletniej pracy pedagogicznej spotykałam się z różnymi problemami natury wychowawczej i dydaktycznej. Poniżej omówię jeden z nich - pracę z uczniem zdolnym.
I. Identyfikacja problemu.
Analiza przypadku odbywała się na przestrzeni roku szkolnego 2020/21 i dotyczyła ucznia klasy IV – Oliwiera. Od pierwszej chwili, kiedy go poznałam, wiedziałam, że mam do czynienia z uczniem o wyjątkowych zdolnościach. Po kilku lekcjach zauważyłam, że jest bardzo aktywny, jego wypowiedzi są poprawne, a wnioski i spostrzeżenia bardzo trafne, jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania. Bliższe poznanie ucznia utwierdziło mnie w przekonaniu, że Oliwier przejawia wyjątkowe zdolności w przyswajaniu wiedzy z matematyki. Od samego początku pozytywnie wyróżniał się na tle klasy. Zauważyłem u niego bardzo dużą sprawność umysłu, która przejawiała się łatwością interpretowania problemów matematycznych. Widać u niego wysoki poziom myślenia logicznego, które przejawiało się łatwością rozumowania, analizowania, wnioskowania faktów i problemów. Zaproponowałam Oliwierowi udział w konkursach matematycznych, do których z miłą chęcią się przygotowywał.
W dziedzinie zdobywania wiedzy chce być dobry ze wszystkiego. Jak łatwo się domyśleć przy takim nastawieniu Oliwier nie do końca był akceptowany i lubiany przez swoich rówieśników w klasie. Problemem w pracy z uczniem było takie ukierunkowanie jego wysiłków, aby w maksymalny sposób wykorzystać jego możliwości, co spowoduje systematyczny przyrost jego wiedzy, a także doprowadzi do tego, by czuł się potrzebny i w pełni akceptowany w klasie i szkole.
II. Geneza i dynamika zjawiska.
Praca z Oliwierem przebiegała na moim przedmiocie głównie pod kątem indywidualizacji zadań i wymagań wobec ucznia. Cechy, które wyróżniały go z zespołu klasowego to umiejętność abstrakcyjnego rozumowania, duża zdolność obserwacji i wyciągania wniosków, oryginalność w pracy intelektualnej i wielostronne zainteresowania. Miał duże poczucie własnej wartości. Niestety, w zespole klasowym nie miał godnego siebie „rywala” w zdobywaniu wiedzy. Wręcz przeciwnie – reszta klasy często uważała go za kujona i przemądrzałego. Moje spostrzeżenia dotyczące ucznia potwierdzili inni nauczyciele, którzy z nim pracowali. Również rozmowa z matką ucznia potwierdziła moje wrażenie odnośnie tego, że często ma on poczucia wyobcowania i odizolowania. Uczeń zdolny, pracujący w szybszym tempie, bardziej dociekliwy często „przeszkadza” też na typowej lekcji. Zaspakajanie ciekawości ucznia na moim przedmiocie przekraczało wielokrotnie czas obowiązkowych zajęć, niektóre problemy rozwiązywaliśmy na przerwach. Dobrym wyjściem jest w takim przypadku praca z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych. Dla mnie praca z Oliwierem była również dużym wyzwaniem, bo musiałam przygotowywać odpowiednie dla niego materiały do pracy.
III. Znaczenie problemu.
Praca z uczniem zdolnym i efekty, jakie można osiągnąć, podwyższają jakość pracy szkoły i pozytywnie wpływają na jej wizerunek. Uczeń ma szansę rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, osiągać sukcesy w konkursach oraz dostać się do wymarzonej szkoły. Należy jednak zwrócić uwagę na akceptację ucznia zdolnego przez zespół klasowy. Klasa może izolować wybitnego kolegę, dokuczać mu, zazdrościć jego sukcesów, łatwości przyswajania wiedzy. Dzisiejsza szkoła musi w pełniejszy sposób rozwijać zainteresowania i uzdolnienia swoich uczniów. Praca z Oliwierem była dla mnie wyzwaniem, przynosiła jednak wielką satysfakcję. W żadnym przypadku nie mogłam dopuścić do tego, aby chłopiec obniżył poziom chcąc przypodobać się klasie, ani też pozwolić na to, by niechęć niektórych osób wobec niego narastała. Zależało mi też na tym, by uczeń dokonał świadomego wyboru dziedzin, w których będzie się specjalizować startując w konkursach przedmiotowych, gdyż wcześniej brał udział w wielu konkursach oferowanych przez szkołę.
IV. Prognoza.
a/ negatywna:
• brak odpowiednich bodźców może spowolnić proces rozwoju uzdolnień,
• zabraknie motywacji do dalszej nauki,
• nastąpi obniżenie samooceny,
• osiąganie wyników poniżej intelektualnych możliwości,
• chłopiec przestanie brać udział w konkursach,
• uczeń zostanie odrzucony przez klasę.
b/ pozytywna:
• nastąpi systematyczny, wszechstronny intelektualny rozwój ucznia,
• ukierunkowana aktywność dziecka będzie owocowała wymiernymi efektami w konkursach,
• wzrośnie poczucie własnej wartości chłopca oraz jego samoocena,
• aktywny udział w zajęciach, również pozalekcyjnych
• rozwój zainteresowań i uzdolnień
V. Propozycje rozwiązania.
Pracując z Oliwierem kierowałam się ogólną zasadą, która organizuje pracę ucznia zdolnego: utrzymywać wysoki poziom wymagań oraz zapewnić sprzyjające warunki do pracy.
Cele:
• kształcenie myślenia twórczego, oryginalnego,
• przyśpieszenie rozwoju intelektualnego,
• pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zagadnień wykraczających poza program,
• rozwój zainteresowań ucznia,
• zaakceptowanie ucznia zdolnego przez klasę.
Zadania:
• indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach matematyki,
• zachęcanie do udziału w różnych konkursach,
• włączenie chłopca do pomocy samokoleżeńskiej w klasie,
• uczenie akceptacji i tolerancji, jako czynników integrujących zespół klasowy,
• współpraca z innymi nauczycielami i rodzicami.
Plan działania:
• nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, którzy z nim pracują,
• indywidualizacja pracy na dodatkowych zajęciach,
• mobilizowanie do wyszukiwania odpowiedzi na dodatkowe zagadnienia wykraczające poza materiał podstawowy,
• stosowanie aktywizujących metod nauczania,
• udzielanie indywidualnych konsultacji i wskazówek,
• umożliwienie Oliwierowi prezentowania jego wiadomości, umiejętności przed klasą lub na konkursach.
VI. Wdrażanie oddziaływań.
Pracując z uczniem tak przygotowywałam zajęcia, aby były one ciekawe, oddziaływały emocjonalnie na Oliwiera i w maksymalnym stopniu rozwijały jego myślenie twórcze. Praca taka stanowiła dla ucznia wyzwanie intelektualne. Z racji nauczania zdalnego przygotowania do konkursów odbywały się online.
VII. Efekty oddziaływań.
Podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do rozwoju intelektualnego ucznia. Pogłębił on swoją wiedzę oraz rozwinął zainteresowania, wziął udział w interesujących go konkursach. Wygrał wszystkie organizowane przeze mnie konkursy szkolne, zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Wynik zapewne byłby jeszcze lepszy, gdybyśmy mogli pracować stacjonarnie. Liczę jednak na to, że to dopiero początek sukcesów Oliwiera, a poprzez kontynuację podjętych w tym roku działań zdobędzie on wiele zaszczytnych tytułów i nagród.
Jeżeli chodzi o sferę koleżeńską, to bardzo poprawiły się kontakty ucznia z rówieśnikami – wielokrotnie odczuwali prawdziwą dumę, że mają w swoim gronie takiego kolegę.
Praca z uczniami zdolnymi nie jest zadaniem łatwym. Wymaga ona doświadczenia, zaangażowania, pochłania wiele czasu. Jest to jednak praca przynosząca mi najwięcej satysfakcji, motywuje mnie ciągle do wytężonej pracy i sama wyzwala nowe pokłady samokształcenia.

Podsumowanie
Wszystkie zadania zawarte w zmianach do planu rozwoju zawodowego udało mi się zrealizować w całości oraz w stopniu zadowalającym. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, e-learningi, e-konferencje podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze Statutu Szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, zarówno do przygotowania, jak i prowadzenia lekcji.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza. Podczas pełnienia tej funkcji nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły. Za szczególne osiągniecie uważam organizację gminnego konkursu matematycznego. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zakończenie stażu bowiem nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.