X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46909
Przesłano:

Częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2. pkt 2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii
- Uczestniczyłam w szkoleniu online „Jak pracować z uczniem z trudnościami” oraz „Depresje, myśli samobójcze
i samookaleczenia u dzieci i młodzieży”.
- Korzystałam z serwisów dla rodziców ( edziecko.pl, dziecisawazne.pl, fundacjamama.pl).
- Studiowałam literaturę dot. potrzeb rozwojowych uczniów oraz sposobów ich rozpoznawania i zaspokajania m.in.:
„Sposób na trudne dziecko” A. Kołakowski, „Szkolne wyzwania - opowieści dla dzieci o tym jak działać, gdy emocje biorą górę”
A. Stążka – Gawrysiak.
Efekty
- doskonalenie zawodowe kadry szkolnej w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów,
- zdobycie i aktualizacja wiedzy zawodowej,
- korzystanie z różnych źródeł pozyskiwania informacji o rozwoju dziecka,
- rozwinięcie empatii i uwrażliwienie na potrzeby uczniów.
2. Poznanie środowiska uczniów i ich sytuacji rodzinnej
- Dokonałam analizy dokumentów, min.: kart zgłoszeniowych do świetlicy, opinii, orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej.
- Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów. Kontakty te miały charakter rozmów indywidualnych. Informowałam rodziców
o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach lub postępach i poprawie w zachowaniu ucznia.
- Współpracowałam się z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Na bieżąco informowałam ich
o problemach czy też trudnościach związanych z przebywaniem dzieci na świetlicy.
- Przeprowadzałam grupowe i indywidualne rozmowy z uczniami. Dzięki rozmowom starałam się przeprowadzić diagnozę potrzeb, oczekiwań i zainteresowań wychowanków. Wykorzystałam zdobytą wiedzę do stworzenia rocznego planu pracy grupy świetlicowej.
Efekty
- poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów,
- zapoznanie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców,
- poznanie możliwości, ograniczeń i zainteresowań uczniów,
- otoczenie opieką uczniów z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo bądź o obniżonym poczuciu własnej wartości,
- wdrażanie wniosków i realizacja wskazań ujętych w opiniach,
- dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych,
- współpraca z instytucjami i osobami, działającymi na rzecz młodego człowieka,
- właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo
- Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.
- Zapoznałam dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się w świetlicy, szatni, stołówce odwołując się do regulaminów oraz „Złotych zasad” obowiązujących w szkole.
- Wspólnie z uczniami ustaliłam zasady i reguły zachowania wprowadzając kodeks grupy świetlicowej.
- Zapoznałam rodziców z nowymi zasadami przebywania dzieci w świetlicy szkolnej, a także sposobu ich odbierania w związku z sytuacją epidemiczną.
- Zapoznałam uczniów z nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w związku z reżimem sanitarnym oraz wdrażałam do ich przestrzegania.
Efekty
- zdobycie doświadczenia w zakresie metod i form działania w sytuacji nieznanej i wyjątkowej,
- wspomaganie wychowanka w sytuacji dla niego trudnej,
- doskonalenie działań szkoły w czasach pandemii,
- uświadomienie dzieci o konieczności przestrzegania ustalonych zasad i norm w trosce o ich bezpieczeństwo,
- wdrożenie rodziców do przestrzegania ustalonych zasad odbioru dzieci ze świetlicy,
- wypracowanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach i miejscach związanych z ich pobytem w szkole,
- integrowanie grupy świetlicowej
4. Praca z uczniem zdolnym oraz potrzebującym wsparcia
- Analizowałam orzeczenia i opinie poradni oraz konsultowałam działania z pedagogiem szkolnym.
- Pomagałam uczniom w odrabianiu prac domowych.
- W trakcie zajęć w świetlicy szkolnej swoją uwagę kierowałam na wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów zwłaszcza obcokrajowców. Wdrażałam ich do samodzielnej i systematycznej pracy w nadrabianiu zaległości.
- Indywidualizowałam pracę z uczniem potrzebującym wsparcia na zajęciach poprzez przydzielanie zadań dodatkowych utrwalających zagadnienia.
- Wspierałam rozwój uczniów przygotowując ich do konkursów szkolnych, międzyszkolnych czy też ogólnopolskich.
- Przydzielałam uczniom zdolnym trudniejsze zadania podczas pracy grupowej lub indywidualnej w ramach omawianego zagadnienia.
- Oceniałam nie tylko osiągnięcia, ale także zaangażowanie, postępy, staranność, współpracę w grupie itp.
- Zachęcałam uczniów do korzystania z zajęć pozalekcyjnych, kół i obozów sportowych.
- Angażowałam uczniów w wykonywanie prac plastycznych, w tym dekoracji sali świetlicowej.
Efekty
- udoskonalenie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia,
- stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wspieranie uczniów w rozwoju poprzez zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych,
- reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów, zwłaszcza dot. zdolności i uzdolnień,
- poszerzenie oferty szkoły o zajęcia nieobowiązkowe, pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakości pracy,
- wystąpienie z propozycją właściwego spędzania czasu wolnego,
- umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności,
- zaspokojenie oczekiwań i potrzeb uczniów,
- osiągnięcie satysfakcji wynikającej z postępów i rozwoju uczniów.
5. Organizowanie konkursów charakterze profilaktycznym
- Zorganizowałam i przeprowadziłam świetlicowy konkurs plastyczny „Bezpiecznie w Internecie”.
Efekty
- zwiększenie wśród dzieci świadomości dotyczącej problemu hejtu, cyberprzemocy oraz mowy nienawiści,
- podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
- zwiększenie wśród dzieci świadomości dotyczących zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii,
- przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci zwłaszcza podczas edukacji zdalnej,
- wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
- wzmacnianie korzystnego obrazu pracy świetlicy poprzez pokazywanie różnych płaszczyzn jej działania.
6. Uwzględnienie w pracy realizacji potrzeby przynależności grupowej, kontaktów społecznych, poszanowania wartości i tradycji
- Zorganizowałam przedstawienie o tematyce historycznej „ Kartka z kalendarza- 11 listopada”.
- Zorganizowałam Dzielnicowy konkurs historyczno – plastyczny „ Nigdy więcej wojny” dla uczniów szkół podstawowych klas 1-8
- Brałam udział z wychowankami w obchodach świąt narodowych i rocznic.
- Realizowałam projekt edukacyjny „ Z wartościami za pan brat młodszy uczeń idzie w świat” związany z wartościami (prawda, dobro, piękno; wolność, tolerancja, przyjaźń, itp.).
- Powołałam do życia cykliczne zajęcia plastyczne „Gipsowe dzieła sztuki”.
- Przyłączyłam się do akcji społecznej promującej koleżeńskie zachowania w ramach której przeprowadziłam cykl zajęć profilaktycznych.
- Organizowałam, współorganizowałam oraz przyłączałam się do akcji charytatywnych, które poprzedzałam zajęciami dydaktycznymi na temat empatii, poszanowania osób starszych i niepełnosprawnych, tolerancji czy też poszanowania wartości i tradycji.
- Współorganizowałam uroczystości świetlicowe m.in.; „Dzień Kobiet”, „Dzień Chłopaka”, „Dzień Babci i Dziadka”, itd.
Efekty
- kształtowanie świadomości narodowej,
- uświadomienie najważniejszych wartości człowieka,
- zaspokajanie potrzeby przynależności do grupy, kontaktu z rówieśnikami,
- wypełnianie zadań wychowawczych szkoły w zakresie respektowania potrzeb rozwojowych uczniów,
- realizowanie zadań z programu wychowawczo – profilaktycznego oraz planu pracy wychowawcy,
- zapewnianie wychowankom zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych, integracji zespołu klasowego,
- przybliżenie dzieciom problemu dokuczania oraz sposobów odróżniania ich od zabawy,
- kształtowanie w dzieciach postaw empatycznych,
- poznanie sposobów radzenia sobie z dokuczaniem innych osób,
- zaspokajanie potrzeb estetycznych uczniów,
- stwarzanie warunków dla twórczej aktywności uczniów,
- integracja grupy świetlicowej,
- rozwijanie uzdolnień i pasji artystycznych,
- promowanie działań świetlicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.