X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46897
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego

mgr Agnieszka Garbatiuk
nauczyciel kontraktowy
w Zespole Placówek Oświatowych
w Łomazach

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA OKRES STAŻU 01.09.2018 r. – 31.05.2021 r.

WSTĘP

Jestem nauczycielem z siedmioletnim stażem pracy pedagogicznej. W Zespole Szkół w Łomazach pracę zawodową rozpoczęłam 30.01.2014 roku na stanowisku nauczyciela nauczania indywidualnego. W dniu 02.07.2015 r. po przeprowadzeniu postępowania przez Komisję Kwalifikacyjną uzyskałam akceptację na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z art. 9d ust. 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) rozpoczęłam 01.09.2018 r. staż na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego. Otrzymałam zgodę na realizację planu, przydzielono mi opiekuna stażu.
Plan Rozwoju Zawodowego został przygotowany po wnikliwej analizie moich kompetencji zawodowych, potrzeb i wymagań uczniów oraz potrzeb szkoły. Zadania do realizacji, które w nim zawarłam uwzględniały różnorodne formy aktywności dydaktycznej i wychowawczej.
Głównym celem mojego rozwoju zawodowego w okresie odbywania stażu było takie zaplanowanie działań, a następnie ich realizacja, aby sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi własnej osoby, jako nauczyciela oraz wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Przez cały czas, od rozpoczęcia pracy w Zespole Szkół w Łomazach, pracowałam z uczniami należącymi do różnych grup wiekowych, co dało mi możliwość kompleksowego poznania ich potrzeb rozwojowych.
Konstrukcja mojego planu rozwoju zawodowego charakteryzowała się podziałem działań na wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku.
Po okresie 2 lat i 9 miesięcy od rozpoczęcia stażu chciałabym przedstawić sprawozdanie z przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Stanowi ono potwierdzenie podejmowanych przeze mnie działań i jest również oceną mojej prawie trzyletniej pracy jako nauczyciela i terapeuty.

Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ 7 ust.1 pkt 1)

W ramach realizacji zadań wynikających z powyższego punktu, brałam udział
w posiedzeniach rady pedagogicznej: organizacyjnych, szkoleniowych, podsumowujących. Przez cały okres stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym, konsultując się zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i opiekuńczo – wychowawczych. Wspomagając podnoszenie jakości pracy szkoły w czasie trwania stażu zaangażowałam się w pracę w zespołach:
• Zespołu do spraw ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego – przygotowywanie wraz z członkami zespołu ankiet kierowanych do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, opracowywanie wyników badań respondentów, a także dokonywanie ewaluacji programu;
• Zespołu nauczycieli specjalistów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej – tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem, opracowywanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem, dokonywanie ewaluacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizacja spotkań z rodzicami uczniów objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
• Zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego – omawianie i rozwiązywanie bieżących problemów, organizacja imprez i uroczystości w przedszkolu, dokonywanie ewaluacji, organizacja i przeprowadzanie rekrutacji do przedszkola (członek komisji rekrutacyjnej).
W ramach współpracy z innymi nauczycielami, chętnie dzieliłam się swoją wiedzą,
zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami, poprzez udostępnianie konspektów, scenariuszy zajęć, literatury specjalistycznej, a także wykonanych przeze mnie pomocy dydaktycznych.
Jako pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej wiem jak ważna jest pedagogizacja rodziców, wyjaśnianie niekiedy trudnych i specyficznych zachowań ich dziecka. W ramach działań zmierzających do wyjaśniania zagadnień i szerzenia świadomości wśród rodziców, w październiku 2018 roku przeprowadziłam dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym spotkanie noszące tytuł „ Nie – zgrane dzieci, czyli kilka słów o integracji sensorycznej”. W roku 2020 pełniąc funkcję wychowawcy grupy dzieci 6 – letnich, przygotowałam informację o gotowości do podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Bazując na posiadanej wiedzy zachęcałam i udzielałam informacji rodzicom o możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Współpracując z Samorządem Uczniowskim sprawowałam opiekę podczas wycieczek:
• Wyjazd z Chórem Szkolnym „Kanon” oraz wolontariuszami na Festiwal Wiosenne Czarowanie w Legionowie 10 – 12 maja 2019 r.
• Wycieczka Ciechanowiec – Białowieża 31 maja 2019 r.
Wraz ze Szkolnym Kołem Caritas nr 45 przy Zespole Placówek Oświatowych 7 grudnia 2019 roku przeprowadziłam w łomaskich sklepach zbiórkę żywności, które trafiły do osób potrzebujących.
Efekty:
• podniesienie jakości pracy placówki,
• rozwinięcie umiejętności współpracy w zespołach zadaniowych,
• udoskonalenie relacji interpersonalnych w gronie nauczycieli,
• integracja ze środowiskiem lokalnym, uwrażliwienie na potrzebę szerzenia idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży .

Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza
w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie zdolnych (§ 7 ust.1 pkt 2)

Dążąc do poszerzania swoich kompetencji poznałam procedury awansu zawodowego nauczycieli w celu uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego. Dokładnie analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
ze zm.),
• Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327
ze zm.).
W ramach działań określanych w wyżej wymienionym wymaganiu, ściśle współpracowałam z opiekunem stażu – mgr Dorotą Kulicką. Współpraca ta opierała się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Na początku zawarłyśmy kontrakt poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania. Podczas spotkań stworzyłyśmy harmonogram lekcji obserwowanych. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu była istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na:
• indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• dobór metod, środków dydaktycznych,
• wykorzystanie czasu na lekcji,
• stosowanie zasad oceniania.
Umiejętność pracy z uczniami doskonaliłam także poprzez prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu, przygotowywanie konspektów zajęć, w których starałam się uwzględnić różne metody, w tym aktywizujące.
Korzystając z fachowej literatury i publikacji internatowych organizowałam swój warsztat pracy poprzez:
• tworzenie indywidualnych planów pracy rewalidacyjnej, terapii integracji sensorycznej dla uczniów posiadających orzeczenie, bądź opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
• prowadzenie dzienników zajęć specjalistycznych,
• tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych z dostosowaniem treści nauczania poszczególnych przedmiotów oraz zajęć do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
• opracowywanie pomocy dydaktycznych i terapeutycznych,
• wykorzystywanie podczas zajęć nowoczesnych metod aktywizujących, audiowizualnych oraz środków dydaktycznych takich jak tablica interaktywna, podłoga interaktywna.
Mając pod opieką sale, w których prowadziłam zajęcia zawsze starałam się o właściwy ich wygląd. Dbałam o dalsze ich wyposażenie, kompletując różnego rodzaju pomoce, na które dzięki uprzejmości i przychylności Pani Dyrektor Bogumiły Wińskiej dostawałam potrzebne środki. Przez cały czas systematycznie opracowywałam konspekty zajęć, poszukiwałam nowych metod, narzędzi, a przede wszystkim środków dydaktycznych w celu podnoszenia atrakcyjności pracy. Wiele niezbędnych pomocy wykonywałam sama. Mogę pochwalić się ich pomysłowością, w przede wszystkim praktycznością niezbędną podczas pracy z dzieckiem.
Nauczyciel, to osoba, która musi na bieżąco doskonalić swój warsztat pracy, zdobywać wiedzę i umiejętności, studiująca literaturę pedagogiczną, uczęszczając na różnego rodzaju formy doskonalenia. W ten sposób może w pełni realizować swoje najważniejsze i odpowiedzialne zadanie, jakim jest wspieranie ucznia we wszelkich formach uczenia się oraz wychowanie młodego człowieka. W ramach rozwoju i doskonalenia umiejętności pedagogicznych, wzbogacania wiedzy merytorycznej, wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

• kurs egzaminacyjny Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
Kurs obejmował 188 godzin wykładów i praktycznych ćwiczeń z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej, diagnostyki i prowadzenia terapii. Kurs kończył się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, dzięki któremu nabyłam uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
• konferencja „Myśl pozytywnie”
Podczas konferencji poruszane zostały takie zagadnienia jak rola zdrowia psychicznego w rozwoju dziecka i młodego człowieka, czynniki wspierające i czynniki ryzyka, metody i narzędzia wsparcia profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
• kurs „Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”
W trakcie kursu został omówiony rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, metody i techniki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, ukazana została również rola nauczyciela w kształtowaniu młodego człowieka;
• spotkanie metodyczne „Metody kolorowych dźwięków w przedszkolu”
Dzięki udziale w spotkaniu poznałam autorską metodę Urszuli i Adama Misiorów
w nauczaniu dzieci metoda nauki grania utworów muzycznych na instrumencie, w tym przypadku macie klawiszowej z wykorzystaniem figur geometrycznych w siedmiu kolorach;
• szkolenie doskonalące „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztat zabaw i ćwiczeń dla nauczyciela, opiekuna, wychowawcy”
Podczas szkolenia prezentowane były metody, gry i zabawy przy muzyce, dzięki którym nauczyciel może kształtować i przez regularne ćwiczenia wydłużać czas koncentracji dzieci;
• szkolenie on – line „ABC Spektrum Autyzmu”
Podczas szkolenia poruszane były zagadnienia z zakresu terminologii, charakterystycznych objawów, diagnostyki;
• kurs wychowawców harcerskich
Dzięki uczestniczeniu w kursie poznałam metodę harcerską, jej zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy planowania pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, przykłady dobrych praktyk na rzecz społeczności lokalnej;

• szkolenie „ Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?”
W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. czynniki wpływające na efektywne uczenie się, style uczenia się/nauczania oraz style myślenia, zasady przyspieszonego uczenia się, techniki i metody aktywizujące stosowane w pracy z grupą;
• szkolenie on – line „Okazje do uczenia, a sytuacje edukacyjne. Edukacja wczesnoszkolna w sytuacji pandemii.”
Szkolenie o tym, jak planować i tworzyć sytuacje edukacyjne w dobie pandemii, jak tworzyć i planować pracę klasy;
• szkolenie on – line „SPE w nauczaniu zdalnym: Praca indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z perspektywy pedagoga specjalnego)
Spotkanie ukazujące czego potrzebuje nauczyciel lub terapeuta do pracy z uczniem, a czego do wsparcia rodziców, jak prowadzić zajęcia indywidualne lub grupowe;
• szkolenie on – line „Higiena cyfrowa a nauczanie zdalne. O czym powinni pamiętać nauczyciele?”
Szkolenie uwrażliwiające na temat higieny w sieci, zachowaniach behawioralnych, zasadach korzystania z urządzeń cyfrowych;
• szkolenie on – line „Czym jest higiena cyfrowa i jaki sposób o nią zadbać?”
Szkolenie dotyczące higieny pracy przed komputerem, uzależnieniach od mediów, skutkach nadużywania mediów cyfrowych;
• warsztaty on – line „Kształtujemy kompetencje kluczowe z uczymy dzieci programować”
Prezentacja aktywności z wykorzystaniem maty do kodowania autorstwa Anny Świć;
• szkolenie on – line „ Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów 1 - 3”
Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z radzeniem sobie przez dzieci, nauczycieli i rodziców z sytuacją nauczania zdalnego oraz o tym, jak realizować podstawę programową podczas zdalnego nauczania;
• szkolenie on – line „Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka (w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty)
Poruszane tematy dotyczyły motywowania uczniów do pracy, sposobów budowania przez dorosłego nastawienia dziecka do osiągnięć szkolnych, czym jest krytyka – mity na jej temat;
• szkolenie on – line „Asertywność w pracy nauczyciela”
Czym jest zachowanie asertywne, jak być asertywnym nie będąc pewnym siebie, jak ważna jest asertywność w pracy nauczyciela; wypalenie zawodowe – symptomy;
• szkolenie on – line „Wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej”
Podczas szkolenia zaprezentowane zostały różne rodzaje technik plastycznych,
pomysły na prace płaskie i przestrzenne.
Uczestniczyłam również we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizowanych w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach. Nawiązując współpracę ze specjalistami organizowałam warsztat pracy poprzez coroczne opracowywanie planów terapeutycznych, opracowywanie raportów sprawozdań ewaluacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przygotowywałam różnego rodzaju pomoce naukowe. Uczestnicząc w pracy zespołu nauczycieli specjalistów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogłam się dzielić swoimi pomysłami, innowacyjnymi propozycjami w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a jednocześnie czerpać z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa, logopedy oraz pedagogów. Jako zespół wspólnie tworzyłyśmy Indywidualne Programy Terapeutyczne, Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Karty Ewaluacji Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. W ramach współpracy w każdym półroczu spotykałyśmy się z rodzicami dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach samokształcenia studiowałam literaturę specjalistyczną obejmującą zagadnienia z psychologii, pedagogiki, integracji sensorycznej. Na bieżąco śledzę artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Języki obce w szkole”. Najbardziej pomocne okazały się publikacje takie jak: „Aktywizowanie grupy” Doroty Kondrat, w której znalazłam praktyczne rady jak kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie się z nimi komunikować. „Interakcje między uczestnikami nauczania zdalnego – wyzwania, oczekiwania, możliwe rozwiązania” dr Justyny Deczewskiej. Dzięki tej pozycji dowiedziałam się o pozytywnych stronach nauczania zdalnego i budowaniu relacji uczeń – nauczyciel. Artykuł ukazał również sposoby pracy z dziećmi wykorzystując do tego platformy komunikacyjne. „Jak wychować sensorycznego bystrzaka” Lindsey Biel i Nancy Peske. Lektura tej książki pomogła mi przypomnieć główne zagadnienia dotyczące zaburzeń przetwarzania sensorycznego oraz ukazała sposoby zaspokajania potrzeb sensorycznych dziecka. Inne bardzo ciekawe pozycje to: „Nie – zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie” oraz „Nie – zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego” Karola Stocka Kranowitza. Dzięki tym pozycjom zdobyłam wiedzę jak w praktyce pracować nie tylko z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej, ale także jak rozmawiać z rodzicem, pomagać mu w zdefiniowaniu problemów z którymi się boryka jego dziecko, a także dać wskazówki do postępowania.

Efekty:
• poprzez uzyskanie Certyfikatu Terapeuty Integracji Sensorycznej podniosłam swoje kompetencje, a uzyskane przeze mnie kwalifikacje poszerzyły ofertę szkoły i stworzyły możliwość dzieciom posiadającym wskazania do terapii integracji sensorycznej korzystania z tego typu zajęć w naszej placówce,
• pogłębiłam wiedzę i umiejętności, które ukierunkowały wiele moich działań dydaktycznych i wychowawczych tak, by były one bardziej skuteczne,
• zewnętrzne formy doskonalenia były dla mnie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z innymi nauczycielami,
• zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły i wzbogaciły mój warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości szkoły,
• zdobytą wiedzę podczas doskonalenia zawodowego wykorzystałam podczas zajęć
z uczniami,
• wzbogaciłam zajęcia lekcyjne o atrakcyjne i efektywne metody pracy, które wpłynęły na uzyskanie aktywności uczniów na zajęciach,
• otrzymanie na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zająć,
• szkolenia dotyczące pracy zdalnej pomogły mi zaadoptować się do nowych warunków, właściwego stosowania zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi,
• dokonałam samoanalizy postępów w sferze nauczania oraz w sferze wychowawczej, korzystając z propozycji w ww. pozycjach.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone
(§ 7 ust.1 pkt 3)

Bardzo ważnym dla mnie aspektem pracy w szkole jest nieustanne podnoszenie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych. Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam, jak już wcześniej wspomniałam, od nawiązania współpracy z opiekunem stażu – mgr Dorotą Kulicką. Początkowe spotkania miały na celu dokonanie wstępnej analizy mojej wiedzy i kompetencji przydatnych w pracyz uczniami, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. W trakcie stażu doskonaliłam swoje umiejętności przygotowania oraz właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu. Podczas moich zajęć, bądź współorganizacji uroczystości, moje zaangażowanie, metody pracy mogła obserwować także dyrekcja szkoły, a były to między innymi:
• Dzień Integracji 2018 r.,
• „Kolęda na Ziemi” – spotkanie jasełkowe w przedszkolu 2018r.,
• „Od Morza aż do Tatr” – obchody 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 2019 r.,
• współorganizacja balu karnawałowego w przedszkolu, wydarzenie cykliczne,
• współorganizacja Pierwszego Dnia Wiosny w przedszkolu 2019 r.,
• współorganizacja Przedszkolnego Konkursu Piosenki Ludowej „Na ludowo zaśpiewajmy” 2019 r.,
• współorganizacja „Dnia rodziny na sportowo” 2019 r.,
• współorganizacja apelu z okazji zakończenia roku w przedszkolu 2019 r, 2020 r.,
• organizacja Koncertu Wiosennego Czarowania 2019 r.,
• współorganizacja przedstawienia „Przyszła do nas Zima Biała” 2020 r.
Po każdych zajęciach, zarówno z opiekunem stażu, jak i Panią Dyrektor spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy omówienia lekcji. Dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotkanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów. Wspólnie wyciągnięte wnioski pomogły mi w znacznym stopniu podnieść poziom swoich umiejętności oraz zaowocowały polepszeniem efektywności nauczania.
Efekty:
• wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe atrakcyjne metody pracy, nauczyłam się je stosować adekwatnie do wieku i możliwości uczniów,
• uzyskałam informacje o mocnych i słabych stronach prowadzonych przeze mnie zajęć,
• pozyskałam wiele cennych wskazówek do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej,
• uatrakcyjniłam prowadzone lekcje, co zaowocowało większym zainteresowaniem ze strony uczniów i trwałością zdobytej przez nich wiedzy.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz doskonalenie ich ewaluacji (§7 ust.1 pkt 4)
Uważam, że w prawidłowym funkcjonowaniu placówki nieodzowne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy nauczycielami. Korzyści z tego płynące przyczyniają się do efektywniejszej pracy szkoły. Przekazywałam własne materiały i wypracowane metody działań ze swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wymiana doświadczeń następowała podczas współdziałania w codziennej pracy, opracowywania dokumentacji, organizowania różnorodnych imprez i uroczystości.
Obserwatorami prowadzonych przeze mnie lekcji, zajęć i imprez okolicznościowych była dyrekcja oraz nauczyciele. W czasie odbywania stażu przeprowadziłam trzy lekcje otwarte:
• 12.11.2018 r. Kosmiczny lot. Zajęcia indywidualne z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia miały na celu zmniejszenie wrażliwości dotykowej, poprawę ogólnej sprawności motorycznej. Celem zajęć było także dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała, stymulacja układu proprioceptywnego, przedsionkowego;
• 13.03.2019 r. Stymulacja bazowych systemów sensorycznych w kierunku normalizacji procesów rejestracji i przetwarzania danych wejściowych, poprzez aktywności powodujące powstanie coraz bardziej złożonych reakcji adaptacyjnych. Zajęcia indywidualne z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niepełnosprawność intelektualne w stopniu umiarkowanym. Celem było doskonalenie stabilizacji napięcia mięśniowego, poprawa reakcji równoważnych, usprawnienie kontroli okulomotorycznej, regulacja pracy układów przedsionkowego i proprioceptywno – dotykowego, obustronna koordynacja, przekraczanie środkowej linii ciała, sekwencyjność ruchu, kształtowanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
• 10.01.2020 r. Tematem zajęć była stymulacja bazowych systemów sensorycznych
w kierunku normalizacji procesów rejestracji i przetwarzania danych wejściowych, poprzez aktywności powodujące powstanie coraz bardziej złożonych reakcji adaptacyjnych. Zajęcia indywidualne z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niepełnosprawność sprzężona. Celem zajęć było dostarczanie dużych dawek wrażeń proprioceptywnych, gdyż są one lepiej tolerowane przez dziecko, adekwatnie do reakcji dziecka włączana była stymulacja przedsionkowa. Kształtowano kontrolę posturalno - okoruchową, rozwijano umiejętności izolowania ruchów oczu od ruchów głowy, normalizacja odbioru wrażeń dotykowych, słuchowych i wzrokowych.

Niezwykle ważne były dla mnie opinie, komentarze i uwagi osób obserwujących moje zajęcia, gdyż wskazywały obszary mojego działania, w których sprawdzałam się jako nauczyciel. Brałam też udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli.
Efekty:
• analiza własnej pracy pozwoliła mi bardziej obiektywnie spojrzeć na swój warsztat pracy oraz wprowadzić zmiany w doborze form i metod nauczania,
• dzięki obserwacjom lekcji u doświadczonych nauczycieli mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów,
• zajęcia przeze mnie prowadzone, po zastosowaniu się do uwag P. Dyrektor oraz innych nauczycieli są bardziej efektywne, podnoszące jakość pracy szkoły.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§7 ust.2 pkt 1)

Przez cały okres pracy w szkole w sposób szczególny dbałam o swój rozwój zawodowy oparty na planie wynikającym przede wszystkim z aktualnych potrzeb szkoły oraz z potrzeby własnego doskonalenia się. Jednak moja praca nie byłaby efektywna, gdybym nie dokonywała po każdym roku szkolnym analizy i oceny własnych umiejętności oraz warsztatu pracy. Ewaluacji dokonywałam w oparciu o zalecenia z pełnionego nadzoru pedagogicznego, wnioski wynikające z posiedzeń Rady Pedagogicznej, jak również analizę Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Często korzystałam również z formy, jaką jest wywiad (z rodzicami czy uczniami), jako najłatwiejszego narzędzia ewaluacyjnego. Do oceny własnych umiejętności i dotychczasowej pracy wykorzystywałam także rady i spostrzeżenia koleżanek i kolegów
z pracy.
Uczyłam się poprzez obserwacje reakcji uczniów w czasie zajęć, podczas wykonywania określonych zadań oraz poprzez ewaluację ich efektów pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły mi na modyfikację zadań, metod pracy oraz język komunikacji tak, aby w przyszłości uniknąć niepowodzeń i wspomóc uczniów w procesie dydaktyczno – terapeutycznym.
Pełniąc funkcję wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020 opracowałam i przeprowadziłam ankietę wśród 21 rodziców „Rola pedagoga specjalnego w edukacji w oczach rodziców”. Analizując wyniki wyciągnęłam następujące wnioski:
1. należy uświadamiać rodziców, kim jest i czym zajmuje się pedagog specjalny (47,7% respondentów posiada wiedzę kim jest pedagog specjalny);
2. informować rodziców o możliwości konsultacji z pedagogiem specjalnym w naszej placówce (76% badanych nie posiada wiedzy, ze w szkole pracują pedagodzy specjalni);
3. organizować spotkania rodziców ze specjalistami ( 6 ankietowanych uważa, że nie mają możliwości spotkania się ze specjalistami pracującymi w naszej szkole w celu rozmowy, porady)
4. 100% badanych uważa, że pedagog specjalny pracuje wyłącznie z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, dlatego też rola pedagoga specjalnego wiąże się wyłącznie z pracą indywidualną i nie wpływa znacząco na edukację.
Efekty:
• realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
• doskonaliłam jakość pracy szkoły poprzez zastosowanie zmian wynikających z ewaluacji,
• poznałam swoje mocne i słabe strony, przez co motywowałam się do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (§7 ust.2 pkt 2)

Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego często stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna była moja wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. Każdy uczeń jest inny, ma inne zdolności, potrzeby, zainteresowania, wywodzi się z innego środowiska domowego, dlatego ważne jest zindywidualizowane podejście do każdego. Rozwijając własne kompetencje pedagogiczne starałam się poszerzać swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną studiując literaturę związaną z tą tematyką. Podejmowałam działania zmierzające do poznania środowiska rodzinnego uczniów. Każdego z nich traktowałam indywidualnie, starałam się rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze i rówieśnicze. Prowadziłam indywidualne rozmowy pedagogiczne z rodzicami uczniów. W swojej pracy wychowawczej skupiłam się nie tylko na współpracy z uczniami, ale starałam się współdziałać z ich rodzicami. Bardzo ważnym elementem współpracy z rodzicami były organizowane przeze mnie konsultacje.
Wspaniałą okazją do poznania uczniów był wspólny wyjazd do Legionowa. Wolontariusze oraz chór Zespołu Szkół w Łomazach w dniach 10 – 12 maja 2019 roku odwiedzili Legionowo. Uczniowie i absolwenci wystąpili w X – jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Wiosenne Czarowanie" w Legionowie. Wyjazd poprzedzony był spotkaniem dyrekcji i młodzieży w Zespole Szkół w Łomazach z przedstawicielami Fundacji Wspieramy, która jest organizatorem Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Wiosenne Czarowanie. Wtedy to zawiązała się grupa wolontariuszy, której byłam koordynatorem.
W ramach przygotowań odbył się szereg spotkań formacyjnych. Młodzież podzieliła się na sekcje, nagrali m.in. spot promujący Wiosenne Czarowanie oraz koncert z Tadeuszem Woźniakiem, który był udostępniony w mediach społecznościowych: na Facebooku Gminy Łomazy, Zespołu Szkół w Łomazach, Słowa Podlasia, Radia Biper. Dzięki wyjazdowi wolontariusze mogli poznać tajniki organizacji koncertu. Również na bieżąco relacjonowali wszystkie wydarzenia związane z festiwalem. Dzięki nim, osoby śledzące fanpage Gminy Łomazy miały możliwość obejrzenia relacji na żywo z koncertu Tadeusza Woźniaka.
W sierpniu 2019 roku zorganizowałam z młodzieżą ognisko harcerskie i warsztaty festiwalowe, mające na celu przygotować wolontariuszy do organizacji Koncertu Wiosennego Czarowania w Łomazach. Dzięki zaangażowaniu w projekt rozpoczęła się reaktywacja środowiska harcerskiego na terenie Gminy Łomazy.
W czasie odbywania stażu chętnie sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i wyjazdów:
• współorganizacja wyjazdu wolontariuszy i chóru szkolnego na X Harcerski Festiwal Wiosenne Czarowanie 2019 r.,
• opiekun wyjazdu do Redakcji „Słowo Podlasia” 2019 r.,
• opiekun wyjazdu do kina na seans filmowy „Corgi – psiak królowej” – grupa dzieci
4 – letnich 2019 r.,
• opiekun wyjazdu na III bialskie targi technologiczne i seans filmowy „Panda i Banda” – grupa dzieci 4 – letnich 2019 r.,
• opiekun wycieczki Łomazy – Ciechanowiec – Białowieża – klasy 4 2019 r.,
• opiekun wyjazdu do Muzeum Wsi w Studziance – grupa dzieci 4 – letnich 2019 r.,
• opiekun wycieczki do Białej Podlaskiej na seans filmowy „Kraina Lodu 2” – grupa dzieci 6 – letnich 2019 r.
Dążąc do prawidłowego rozpoznawania potrzeb uczniów, rodziców jak i nauczycieli brałam czynny udział we współtworzeniu programu wychowawczo – profilaktycznego. Poprzez opracowywanie, przeprowadzanie badań a także dokonywanie analiz kwestionariuszy ankiet wraz z zespołem do spraw ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego planowałam działania służące poprawie jakości funkcjonowania placówki.
Dzięki spotkaniom z rodzicami dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dokonywałam podsumowania podjętych przeze mnie czynności służących eliminowaniu bądź minimalizacji zaburzeń wynikających z niepełnosprawności. Dzięki temu mogłam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pedagogiczny, określać mocne i słabe strony mojej pracy.
Rozpoczynając pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zawsze zapoznawałam się z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej, rozmawiałam z wychowawcą, rodzicem, poznawałam dziecko poprzez rozmowę, nawiązanie relacji. Wszystkie zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej starałam się realizować poprzez tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, indywidualnych programów terapii i prowadzenie zajęć. Prowadząc konsultacje dla rodziców chętnie dzieliłam się spostrzeżeniami, postępami w terapii. Dzięki indywidualnym spotkaniom mogłam lepiej poznać środowisko rodzinne dziecka, porozmawiać z rodzicami o ich obserwacjach ewentualnych obawach dotyczących rozwoju ich dziecka, a także włączyć ich proces terapii, proponując różnego rodzaju ćwiczenia, formy spędzania czasu.
Współpracując z innymi nauczycielami chętnie pomagałam w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych, wyjaśniałam im źródła tych zachowań, wspierałam w rozmowach z rodzicami, a w uzasadnionych przypadkach opierając się na posiadanej wiedzy i doświadczeniu sugerowałam konsultacje w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dzięki konsultacjom z nauczycielami pracującymi z dzieckiem objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczną raz w półroczu dokonywałam oceny terapii, co miało na celu określenie indywidualnych braków i ustalenie metod ich uzupełnienia.
Efekty:
• reagowałam na potrzeby i zainteresowanie uczniów, co dało mi możliwość indywidualizowania pracy z uczniem, rozwijania jego pasji,
• dzięki zastosowaniu metod pracy w grupach wzmocniłam pozytywne relacje między uczniami,
• dostosowałam treści nauczania do możliwości uczniów,
• angażowałam uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu,
• angażując dzieci i młodzież w działania wolontariackie utworzyłam drużynę harcerską działającą na rzecz społeczności lokalnej.

Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących ucznia (§7 ust.2 pkt 3)

Z mojej obserwacji wynika ze dzieci bardzo ciężko jest nakłonić do aktywności na zajęciach lub samodzielnego opracowania jakiegoś zagadnienia. Dlatego też głównym zadaniem nauczyciela jest ciągłe zachęcanie młodzieży do podejmowania wysiłku intelektualnego. Jednym ze sposobów na nudę i monotonię zajęć było wprowadzanie metod aktywizujących takich jak: burza mózgów, dyskusja, drama. Zauważyłam, że dzięki dramie uczennice i uczniowie uzyskują wgląd w motywy i postawy innych osób, mogą postawić się w czyjejś sytuacji, a taka symulacja uczy jak zachować się w przyszłości, co jest szczególnie ważne w przypadku młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, którą charakteryzują deficyty w zakresie myślenia abstrakcyjnego.
W pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosowałam różne metody wspomagające takie jak: arteterapia, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna, SENSOPLASTYKA®. Celem było przede wszystkim dążenie do podejmowania i kontynuacji działania z własnej inicjatywy, odczuwania satysfakcji, poszukiwania, odkrywania i realizacji siebie, uzupełniania deficytów wiedzy, rozwijania przez ucznia swoich najlepszych umiejętności.
Wykorzystując elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne skupiłam się przede wszystkim na wspomaganiu prawidłowego rozwoju dziecka przez ruch, nauki współdziałania z partnerem, kształtowaniu orientacji w przestrzeni, usprawnianiu koncentracji na zadaniu. Dzięki proponowanym przeze mnie ćwiczeniom dziecko mogło poznać własne ciało, poznać sposoby nawiązywania kontaktu i współpracy z partnerem, nabyć pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni w której się znajduje.
Podstawowym celem arteterapii było poznanie uczniów z możliwościami wyrażania emocji przez sztukę. Terapia pozytywnie wpływała na rozwój osobowości dzieci, ułatwiała im rozumienie ich własnych stanów i zachowań. Dla wielu z nich była i w dalszym ciągu jest to jedyna forma uzewnętrznienia własnego świata, przeżyć za pomocą symboli; umożliwia im wyzwolenie się z utrwalonych negatywnych zachowań, kompensuje braki i pragnienia, których nie mogły do tej pory spełnić w rzeczywistości.
Gimnastyka mózgu, czyli kinezjologia edukacyjna miała za zadanie wspomagać naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. Stosowane ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służyły integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Dzięki tej metodzie stymulowałam pracę obu półkul mózgu, co przekładało się na współpracę między płatami potylicznymi i czołowym mózgu odpowiedzialnymi odpowiednio za odbiór informacji i ich ekspresję oraz stabilizację emocji.
SENSOPLASTYKA®, to metoda pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka. Dzięki pracy z nią wpływałam na stymulację wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Stymulując receptory wpływałam na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Podczas zajęci dziecko mogło poznać mnogość faktur, tekstur oraz całą paletę barw.
Odpowiedzialny pedagog nie boi się przyznać, że czegoś nie wie, nie rozumie. Ta uświadomiona niewiedza skłania do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych. Wiąże się to z ciągłym doskonaleniem zawodowym, które oczywiście może przybierać różny charakter. Niemniej jednak kwestia opanowania określonej metody edukacyjno-terapeutycznej wymaga z reguły od nauczyciela aktywnego poznania poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach.
Efekty:
• wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe atrakcyjne metody pracy, nauczyłam się je stosować adekwatnie do wieku i możliwości uczniów,
• uatrakcyjniłam prowadzone lekcje, co zaowocowało większym zainteresowaniem ze strony uczniów i trwałością zdobytej przez nich wiedzy,
• podniosłam jakość pracy przedszkola przez wprowadzenie nowych metod i rozwiązań dydaktyczno – wychowawczych.

Dokonywanie ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy (§7 ust.2 pkt 4)

Realizację tego zagadnienia rozpoczęłam od oceny własnych umiejętności i dotychczasowych dokonań zawodowych jako nauczyciela oraz określenia potrzeb i kierunku rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami prawnymi ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, wzięłam pod uwagę również realność spełnienia planowanych celów. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
ze zm.),
• Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327
ze zm.).
Uwzględniłam potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego oraz potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona. Będąc nauczycielem, zawsze starałam się wykonywać moją pracę najlepiej, jak umiałam. Udoskonalałam swoje metody pracy, co wpływało korzystnie także na pracę z dziećmi, kontakt z nauczycielami i rodzicami. Podczas zajęć starałam się przekazać dzieciom swoją wiedzę i umiejętności, pamiętając o tym, że uczeń jest podmiotem moich działań.
W pierwszych tygodniach stażu ponownie przeanalizowałam dokumenty:
• Statut Szkoły,
• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
• Program Wychowawczo – Profilaktyczny,
• inne wewnętrzne regulaminy.
W okresie odbywania stażu, przygotowywałam odpowiednią dokumentację, która pomagała mi w dobrym zaplanowaniu i prowadzeniu zajęć.
Systematycznie i na bieżąco zapisywałam tematy lekcji w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć dodatkowych. Opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz prowadziłam dokumentację z jego realizacji. Systematycznie gromadziłam i opisywałam programy i dokumenty dotyczące awansu zawodowego, oraz materiały ukazujące realizację zadań (scenariusze, sprawozdania, świadectwa, notatki, podziękowania, dyplomy i zaświadczenia z odbytych szkoleń, warsztatów i kursów).
Przez cały okres stażu starałam się poznać postawy, zachowania oraz problemy reprezentowane przez uczniów z którymi miałam okazję pracować. Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadziłam również obserwację i analizę możliwości uczniów. Wielokrotnie rozmawiałam indywidualnie z uczniami, rodzicami, a także nauczycielami uczącymi w danej klasie. Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Korzystałam z ich rad i wskazówek do pracy z uczniami. Uwzględniałam w swojej pracy współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne (np. pandemia COVID-19, uzależnienie od multimediów, depresja). Pełniąc funkcję wychowawcy przeprowadziłam 4 spotkania z rodzicami, przez cały okres stażu prowadziłam także konsultacje dla rodziców, podczas których omawiałam sprawy bieżące, wyniki diagnoz, sugerowałam konsultacje w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
W ramach pedagogizacji rodziców 19.11.2018 roku przeprowadziłam w przedszkolu pogadankę na temat zaburzeń integracji sensorycznej, sposobów diagnozowania oraz terapii. Dzięki mojej prezentacji kilkoro rodziców po indywidualnych rozmowach i sugestiach postanowiło dokonać diagnozy pod kątem zaburzeń integracji.
Efekty:
• dostosowałam treści nauczania do możliwości uczniów,
• skutecznie rozwiązywałam problemy wychowawczych dzięki współpracy z rodzicami, co wpłynęło na podniesienie efektywności nauczania i wychowania.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (§ 7 ust. 2 pkt 5)

W okresie stażu, jak i całej mojej pracy zawodowej, wysoko ceniłam sobie możliwości współpracy z innymi nauczycielami. Wcześniej bardzo chętnie korzystałam ze wskazówek bardziej doświadczonych pedagogów, a obecnie sama dzielę się wiedzą i własnymi doświadczeniami z innymi w podejmowaniu różnorodnych działań. Wymiana doświadczeń i dzielenie się swoją wiedzą jest cenną umiejętnością nauczyciela pozytywnie wpływającą zarówno na jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. Dzięki wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z uczniami. Dlatego też starałam się w mojej pracy wykazywać otwartą postawę i zarówno uczyć się od koleżanek i kolegów, jak i przekazywać innym swoje umiejętności, pomysły i doświadczenia. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach. Współpraca z innymi wychowawcami, nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, karty pracy i materiały ćwiczeniowe innym wychowawcom, nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez , konkursów takich jak:
• „Dzień Marchewki” w przedszkolu – wydarzenie cykliczne,
• „Dzień Misia” w przedszkolu – wydarzenie cykliczne,
• „ Dzień Integracji” – grupy dzieci 6 – letnich 2018 r.,
• „Od morza aż do Tatr” – obchody 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
2019 r.,
• „ Mikołajki” – wcielenie się w rolę św. Mikołaja w przedszkolu 2018 r.,
• „ Noc w bibliotece” – klasy V 2019 r.,
• „ Kolęda na Ziemi” – spotkanie jasełkowe w przedszkolu 2018 r.,
• współorganizacja balu karnawałowego w przedszkolu, wydarzenie cykliczne ,
• współorganizacja Pierwszego Dnia Wiosny w przedszkolu – wydarzenie cykliczne,
• współorganizacja Przedszkolnego Konkursu Piosenki Ludowej „Na ludowo zaśpiewajmy” 2019 r.,
• współorganizacja „Dnia rodziny na sportowo”, tworzenie zaproszeń dla rodziców, dekoracji, obsługa muzyczna 2019 r.,
• współorganizacja apelu z okazji zakończenia roku w przedszkolu – tworzenie dekoracji, zaproszeń, wydarzenie cykliczne,
• współorganizacja dekoracji na Bal Ósmoklasisty 2019 r.,
• współorganizacja obchodów Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wydarzenie cykliczne,
• współorganizacja przedstawienia „Przyszła do nas Zima biała” 2020 r.
Wykorzystując swoje umiejętności plastyczne brałam udział w przygotowaniach dekoracji na uroczystości: „ Od morza aż do Tatr”, „ Kolęda na Ziemi”- poza pomocą przy tworzeniu dekoracji przygotowałam i zredagowałam zaproszenia dla gości, „Na ludowo zaśpiewajmy”, „Spotkanie z Mikołajem” – współtworzenie dekoracji i dyplomów.
Posiadaną wiedzę i umiejętności prezentowałam na zespole wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2018/ 2019 wygłosiłam referat dotyczący radzenia sobie z sytuacjami trudnymi stworzonymi przez dziecko w wieku przedszkolnym „Agresja jako chwast w ogrodzie...Agresja w świecie dziecka”. Mając na uwadze fakt, że do przedszkola uczęszczają dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, w marcu 2019 roku przeprowadziłam na zespole nauczycieli przedszkola krótkie szkolenie „Podstawy języka migowego”.
Publikując na platformie edux.pl materiały dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego mogłam dzielić się swoją wiedzą , ale również pomysłami z pedagogami z całego kraju. Umieściłam tam projekt planu rozwoju zawodowego, częściowe i końcowe sprawozdanie z przebiegu stażu.
Efekty:
• nabyłam umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi, a jednocześnie korzystania z doświadczeń innych nauczycieli,
• rozwinęłam umiejętności współpracy w zespołach zadaniowych,
• nawiązałam relacje interpersonalne w gronie nauczycieli,
• poszerzyłam wiedzę, wymieniłam doświadczenia w zakresie pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
• nawiązałam współpracę w zakresie diagnozowania i rozwijania możliwości oraz mocnych i słabych stron wychowanków.

Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 6)

Praca z dziećmi i zadania wychowawcze z uczniami o różnym charakterze, predyspozycjach, wychowaniu i z problemami osobistymi to duże wyzwanie dla każdego pedagoga. Jako pedagog starałam się jak najlepiej poznać swoich uczniów, ich zainteresowania, potrzeby i środowisko rodzinne, po to, aby jak najskuteczniej wpływać na ich charakter, starać się nauczyć odpowiedzialności, współpracy, wzbudzić chęć do pozytywnej rywalizacji i do osiągania sukcesów oraz integracji. Realizując działania z tego obszaru niejednokrotnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym, wymieniając informacje na temat uczniów, współorganizując spotkania rodziców i uczniów, oferując pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z wychowankami, ich rodzicami, analizowałam opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracując z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną zawsze starałam się uwzględniać ich potrzeby rozwojowe. Dokonywałam również oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Od września 2019 roku prowadzę 1 Drużynę Harcerską. Jest to działanie, które nie było uwzględniane w planie rozwoju zawodowego, a jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, młodzieży oraz środowiska lokalnego. Organizacja zrzesza 21 dzieci i młodzieży w wieku
10 – 17 lat. Chcąc pracować metodyką harcerską odbyłam kurs przewodnikowski (wychowawcy harcerskiego) w dniach 5 – 10 lipca 2019 roku, na którym poznałam podstawowe zasady i metody wychowawcze Związku Harcerstwa Polskiego, nauczyłam się, jak planować pracę z dziećmi i młodzieżą. Zbiórki drużyny odbywają się regularnie, w każdą sobotę. Drużyna angażuje się w wiele akcji na rzecz społeczności lokalnej. We wrześniu 2019 wraz z harcerzami pełniłam wartę podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci Żydów zamordowanych w Studziance. W listopadzie braliśmy udział w akcji sprzątania mogił na łomaskim cmentarzu. Niewątpliwie jednym z największych działań była organizacja Koncertu Wiosennego Czarowania 11 listopada 2019, którego byłam koordynatorem. Wydarzenie to było objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego p. Jarosława Stawiarskiego, patronatem honorowym Starosty Bialskiego p. Mariusza Filipiuka, patronatem honorowym Wójta Gminy Łomazy p. Jerzego Czyżewskiego. Przygotowania do koncertu poprzedzone były warsztatami festiwalowymi, podczas których dzieci i młodzież zdobywali praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu dziennikarstwa, fotografii, konferansjerki. Pracując metodą małych grup każdy z nich mógł poczuć się współorganizatorem, a poznane metody np. projektowania plakatów w oprogramowaniu Canva mógł wykorzystać w innych dziedzinach. Każdego roku bierzemy udział w Akcji Betlejemskiego Światełka Pokoju, nawiązując współpracę z parafiami z Gminy Łomazy, dzielimy się nim w okresie bożonarodzeniowym. W dobie pandemii angażowałam się również w pomoc najuboższym. Wraz z harcerzami z Hufca Biała Podlaska i we współpracy z PCK brałam udział w rozdawaniu żywności dla potrzebujących; również sama zdobyłam nowe umiejętności – jako wolontariuszka szyłam maseczki z bawełny, które następnie przekazałam do Urzędu Gminy. W grudniu 2020 roku wraz z harcerzami zorganizowałam zbiórkę pieniędzy na pomoc w dalszej rehabilitacji mieszkance gminy, która poważnie ucierpiała w wypadku komunikacyjnym. Wykorzystując swoje umiejętności plastyczne, a także potencjał i chęć niesienia pomocy przez dzieci i młodzież stworzyliśmy ozdoby bożonarodzeniowe. Dzięki nawiązaniu współpracy z Panią Moniką Jaroszuk – właścicielem Outlet Galeryja Łomaska, nasze ozdoby można było nabyć w sklepie, a cały dochód został przeznaczony na pomoc poszkodowanej. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Jako drużynowa, pedagog i niejako przewodnik młodych ludzi staram się, aby to właśnie młodzież reprezentowała swoją osobą postawę patriotyczną, zgodną z takimi wartościami jak braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, sprawiedliwość. Podczas zbiórek młodzież pracuje ze sobą metodą małych grup tzw. zastępów. Podczas spotkań młodzi ludzie, pod moją opieką uczą się samodzielności, zaradności, umiejętności radzenia sobie, nawet w trudnych warunkach, zdobywają sprawności, które kształtują ich charakter oraz pozwalają poszerzać swoje zainteresowania.
Efekty:
• dzięki prowadzeniu drużyny promowałam szkołę i wartości edukacji w środowisku lokalnym, co wpłynęło na budowanie pozytywnego wizerunku placówki, podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym,
• dzięki organizacji koncertu dałam możliwość rozwijania posiadanych przez dzieci zdolności i zaprezentowania ich szerszej publiczności, oswajanie dziecka
z publicznymi występami i sceną, kontrolowanie tremy i wykorzystywanie jej jako napędu do działania.

Posługiwanie się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust. 2 pkt 7)

Znajomość prawa umożliwia właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, dbanie o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków, planowanie wypoczynku, organizowanie procesu nauczania czy prowadzenie dokumentacji. Do działań wpływających na doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego niezbędna jest umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty. Dlatego też koniecznością było zapoznanie się
z najważniejszymi przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa, procedury awansu zawodowego nauczyciela oraz przepisów prawa potrzebnych w mojej pracy.
Z tego powodu dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
• Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309).
Analizie poddałam też dokumenty regulujące pracę szkoły:
• Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach,
• Program Wychowawczo – Profilaktyczny,
• Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Regulamin świetlicy szkolnej oraz zasady zachowania się na świetlicy,
• Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich,
• Regulamin stołówki,
• Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży,
• Procedura Zdalnego Nauczania w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów. W okresie obejmującym staż uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych – zgodnie z ustalonym harmonogramem (rady klasyfikacyjne, ewaluacyjne, szkoleniowe, inaugurujące rok szkolny, plenarne).
W bieżącej pracy uwzględniałam i posługiwałam się zasadami prawa oświatowego. Prowadziłam szkolną dokumentację psychologiczno – pedagogiczną:
• zeszyt spotkań z rodzicami uczniów
• dzienniki zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.
W ramach integracji rodziców ze środowiskiem szkolnym starałam się włączać ich w przygotowania i realizację wielu imprez. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy niezadowolenia. Prowadziłam zebrania, na których zapoznawałam ich z dokumentami szkoły, informowałam o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu moich wychowanków. W trakcie nauki zdalnej na bieżąco za pomocą środków masowego przekazu informowałam rodziców o zaleceniach i obostrzeniach. Ważny jest sposób mówienia o problemach, a ten jest w dużym stopniu zależny od relacji, jakie występują miedzy nauczycielem a rodzicem. Jeśli na zebraniu panuje atmosfera empatii i zrozumienia, łatwiej jest dojść do wspólnych, efektywnych rozwiązań. Uważam, że w trakcie trwania stażu nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku z dobrą współpracą z rodzicami mogłam szybciej i na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze.
Efekty:
• dobrze poznałam aktualne akty prawne, dotyczące procedury uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela, a także dokumenty regulujące pracę szkoły, co pozwoliło mi na systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów, notatek, scenariuszy, pomocy dydaktycznych i zaświadczeń,
• wnikliwie zapoznałam się z celami i zasadami funkcjonowania wewnętrznych organów szkoły,
• znajomość wszystkich dokumentów szkolnych pozwoliła mi prawidłowo
realizować założenia pracy szkoły, tym samym wpływać na podniesienie jakości pracy szkoły,
• uczestniczenie w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli pozwoliło mi podnieść jakość własnej pracy,
• sporządzałam sprawozdania etapowe z realizacji planu rozwoju zawodowego,
• dokonywałam analizy i autorefleksji podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych,
• wszystkie moje działania ukierunkowałam na dobrą współpracę z rodzicami dzieci, celem poszukiwania najlepszych rozwiązań dla zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych,
• uwagi rodziców były dla mnie bardzo cenne, a ich wnioski pozwalały na dostosowanie mojej pracy do potrzeb i oczekiwań dzieci oraz ich opiekunów.

Wykorzystanie w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, narzędzi multimedialnych i informatycznych (§ 7 ust. 2 pkt 8)

Podczas stażu maksymalnie wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętność stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej. Projektowałam oraz wykonywałam techniką komputerową: dyplomy, podziękowania, karty pracy dzieci, pomoce dydaktyczne do zajęć, plany pracy, scenariusze zajęć, opinię, karty obserwacji itp. Wykonując te zadania korzystałam z edytora tekstu Microsoft Office Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel, programu graficznego Paint, Canva. Ponadto, aby pomóc innym nauczycielom
w organizowanych uroczystościach korzystam z programu Audacity, w którym zwalniam piosenki, skracam itp. W mojej pracy korzystałam również z różnych stron internetowych tj.:
• www.men.gov.pl
• www.oswiata.abc.com.pl
• www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl
• www.nauczycielprzedszkola.pl
• www.edux.pl
• www.printoteka.pl
• www.pwn.com.pl
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
Korzystając z Internetu stworzyłam i prowadzę fanpage Przedszkola Samorządowego
w Łomazach, gdzie umieszczam informacje i relacje z funkcjonowania przedszkola. Pomagam również w prowadzeniu strony internetowej szkoły, gdzie jestem odpowiedzialna za dział przedszkola.
Wprowadzenie nauczania zdalnego było nie lada wyzwaniem dla wielu nauczycieli. Chcąc mieć choć namiastkę kontaktu ze swoimi uczniami, założyłam kanał na platformie Youtube.com, gdzie nagrywałam filmiki z propozycjami ćwiczeń, które każde dziecko może wykonać w domu. W dniach 31 stycznia – 2 lutego 2020 roku wzięłam udział w warsztatach dotyczących pracy w Microsoft Teams. Dzięki nabytym umiejętnościom mogłam w sposób szybki nawiązać kontakt z uczniami podczas nauczania zdalnego i prowadzić zajęcia. Chętnie też pomagałam nauczycielom, którzy mieli trudności z obsługą platformy, tłumacząc im krok po kroku zasady pracy w owym programie.
Chcąc doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie technologii komunikacyjnej wraz z harcerzami z Hufca Biała Podlaska nagraliśmy, a następnie zmontowałam filmik, na którym, z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, śpiewamy jako chór piosenkę „Przybyli Ułani”.
Wykorzystując swoją biegłość w posługiwaniu się komputerem chętnie pomagam współpracownikom w tworzeniu oprawy muzycznej do przedstawień, różnych uroczystości.
Dzięki śledzeniu wielu stron internetowych związanych z edukacją wzięłam udział w szkoleniach metodą e – learningową.
W trakcie trwania mojego stażu bardzo często korzystałam z technologii komputerowej zarówno przy opracowywaniu dokumentacji wymaganej przez Dyrekcję szkoły (programy terapeutyczne, oceny postępów, karty ewaluacyjne) oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych w pracy nauczyciela (scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, gromadzenie zasobów wiedzy, przygotowywanie referatów na zespoły wychowawcze). Praktycznie codziennie używałam komputera i Internetu do przygotowywania zajęć oraz niezbędnych pomocy w ich przeprowadzeniu. Systematycznie odwiedzałam bloogi, fora terapeutyczne i dydaktyczne czerpiąc z nich inspiracje do tworzenia własnej bazy materiałów i pomocy wykorzystywanych w pracy z dziećmi.
Wielokrotnie korzystałam z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii oraz pedagogiki. Poprzez Internet uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego oraz poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego.
Komputer jest narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność moich działań.
Za pomocą poczty elektronicznej komunikowałam się z konsultantami metodycznymi i organizatorami konkursów, a także podczas nauczania zdalnego nawiązywałam kontakt z rodzicami. Dzięki tym lekcjom mogłam kontrolować i monitorować pracę uczniów, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby i trudności. Wykorzystując umiejętności w obsłudze programów komputerowych w 2018 roku przygotowałam prezentację multimedialną „Nie – zgrane dzieci, czyli kilka słów o integracji sensorycznej”.
Komputer służył mi również do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Dzięki niemu mogłam również poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego. Oprócz komputera swoje umiejętności i warsztat pracy próbowałam wzbogacić przez używanie innych narzędzi nowoczesnej technologii dostępne w szkole. Aby uatrakcyjnić zajęcia w swojej pracy z dziećmi wykorzystywałam do prowadzenia ćwiczeń tablicę interaktywną, podłogę interaktywną, dzięki czemu wychowankowie byli zainteresowani danym zadaniem i koncentrowali się na jego wykonaniu.
W efekcie tych działań zaobserwowałam wzrost motywacji i zainteresowania podczas lekcji, w czasie której używana jest nowoczesna technologia. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem Internetu, rzutnika multimedialnego, tablicy interaktywnej lub podłogi interaktywnej.
Efekty:
• przygotowane dokumenty charakteryzowały się wysoką jakością, były przejrzyste i staranne,
• elektroniczna forma dokumentów pozwala na łatwiejszą i oszczędniejszą ich dystrybucję,
• zajęcia przy użyciu zasobów multimedialnych były dla dzieci atrakcyjniejsze i bardziej efektywne,
• dokumentowanie wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego i umieszczanie wykonanych zdjęć na fanpegu przedszkola wpłynęło na promocję placówki,
• dzięki zastosowaniu podczas zajęć zasobów multimedialnych udoskonaliłam swój warsztat pracy, co przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy,
• dzieliłam się nowościami, umiejętnościami informacjami zdobytymi podczas szkoleń oraz znalezionymi w Internecie,
• dzieliłam się doświadczeniem i dorobkiem zawodowym z nauczycielami poprzez publikacje w Internecie.

Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Sadzę, że podjęte działania przez cały okres stażu zaowocowały nowymi umiejętnościami: świadomego planowania, organizowania i koordynowania rożnych imprez, kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego, pogłębieniem wiedzy w zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym i strukturze prawnej, a także większym zrozumieniem dla problemów uczniów i ich rodziców. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.