X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46894
Przesłano:

Końcowe sprawozdanie nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GŁOGOWIE IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

I. UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY (§7 ust.2 pkt.1)
W swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wdrążam działania mające na celu podniesienie jakości pracy własnej oraz jakości pracy szkoły.
Począwszy od doskonalenia pracy własnej, uczestniczyłam w wielu formach polepszania warsztatu pracy. Brałam udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia,
a ponadto w ramach własnych potrzeb i zainteresowań ukończyłam:
Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn;
Kurs dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
Studia podyplomowe – język polski w szkole – egzamin – czerwiec 2021r.
Dodatkowo studiowałam czasopisma oraz fachową literaturę i poradniki metodyczne, a także doskonaliłam własne umiejętności z języka angielskiego. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną poprzez obserwację innych nauczycieli. Uczestniczyłam
w prelekcjach z zakresu problemów dzieci autystycznych.
Wymienione formy szlifowania własnego warsztatu pracy były potrzebne i pomocne nie tylko przy realizacji wymogów do ubiegania się o wyższy stopień awansu nauczyciela, ale również wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności. Wszystkie formy pomogły i ułatwiły mi pracę nauczyciela wspomagającego. Finalnie mój główny podopieczny osiągnął wysokie rezultaty na koniec roku szkolnego 2019/20 oraz 2019/18. W Szkole Podstawowej Nr 12, w której odbyłam ostatni rok stażu, wspierałam proces kształcenia w największym wymiarze w klasie piątej. Podopieczny o specjalnych potrzebach edukacyjnych osiągnął bardzo dobre wyniki.
Konsultuję i aktualizuję wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki, aby pozyskiwać aktualne wiadomości potrzebne i przydatne do pracy. Systematycznie diagnozując umiejętności swojego ucznia, wyciągałam niezbędne wnioski
i natychmiast wdrążałam je w pracy z chłopcem, co przełożyło się na jego lepsze oceny oraz frekwencję. W trakcie nauki zdalnej monitorowałam poziom zaangażowania, samopoczucia ucznia. Organizowałam dodatkowe spotkania na platformie Teams w celu udzielania wskazówek oraz dodatkowych objaśnień do lekcji oraz sprawdzałam stan emocjonalny podopiecznego.
Do diagnozowania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej, stosowałam z dobrym efektem system motywacyjny, co przełożyło się również na wzmocnienie samooceny ucznia. Poprzez analizowanie funkcjonowania uczniów oraz niezbędnej dokumentacji, nieustająco dokonywałam zmian w pracy dydaktycznej. Jako nauczyciel wspierający proces kształcenia, pracując z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizowałam podczas zajęć lekcyjnych podstawę programową
z dostosowaniem metod oraz form pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychoedukacyjnych ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dostosowywałam wymagania edukacyjne poprzez wspomaganie oraz indywidualizację pracy zgodnie
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz własnych spostrzeżeń i obserwacji. Przygotowywałam i realizowałam zadania rewalidacyjne, które pomogły niwelować braki edukacyjne ucznia. Podczas organizacji procesu edukacyjnego
i funkcjonowania mojego ucznia na lekcjach, zapewniałam mu odpowiednie wsparcie, bardzo potrzebne głównie w aspekcie koncentracji uwagi. Podczas licznych zastępstw w klasie 6/7 realizowałam również zadania należące do wychowawcy klasy. Sprawowałam opiekę nad uczniami. Integrowałam zespół klasowy (również pomagając przy organizacji uroczystości klasowych), rozwiązywałam liczne konflikty, starałam się nakreślić uczniom właściwy stosunek do nauki i obowiązków.
Zachęcałam i przygotowywałam swoich uczniów do udziału w konkursach szkolnych. Mobilizowałam do pracy w kierunku ich zainteresowań,
w których osiągali bardzo dobre wyniki. Szczególnie pomagałam i polecałam aktywności sportowe i ekologiczne oraz uwrażliwiające na potrzeby innych w tym akcje charytatywne
i zbiórki. Prowadziłam również zajęcia w grupach przedszkolnych. Przeprowadziłam wiele indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów oraz uczniami z zespołu klasowego, również
w trakcie zajęć świetlicowych, z uczniami z różnych, innych zespołów klasowych. Włączałam rodziców w organizację życia szkolnego poprzez m. in. warsztaty z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Na zajęcia wspierające, rewalidacyjne i zastępstwa zbierałam i tworzyłam materiały multimedialne, karty pracy, a w efekcie uczniowie zdecydowanie łatwiej opanowywali materiał. W pracy z uczniem mającym trudności przygotowywałam i prowadziłam zajęcia w oparciu o program szkoły specjalnej, a także utrwalała i poszerzałam wiedzę uczennicy objętej zajęciami indywidualnymi. Podczas organizacji procesu edukacyjnego i funkcjonowania moich uczniów na lekcjach, zapewniałam im odpowiednie wsparcie, bardzo potrzebne głównie w aspekcie koncentracji uwagi. Dbałam również o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych. Wdrążałam uczniów do przestrzegania zasad BHP, kontrolowałam stan podręczników szkolnych
Zapoznałam się z procedurami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Byłam aktywnym członkiem zespołu nadzorującego sposób organizacji
i przeprowadzania ww. egzaminu.

II. UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW I UWZGLĘDNIENIA ICH W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ (§7 ust.2 pkt.2)
Pracując z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomagałam
i dostosowywałam warunki organizacyjne i wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; W oparciu m. in. o orzeczenia, opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, dokonywałam wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, ocen efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ewaluacji semestralnej. W ramach pracy w zespole ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadziłam rozmowy z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Diagnozowałam problemy edukacyjne i starałam się wyrównywać wykryte braki. Prowadziłam zajęcia wspierające. Pracowałam z uczniami słabymi, a także wspierałam ich
w ich rozwoju, w efekcie podnosząc motywację do nauki. Diagnozowałam problemy wychowawcze, będąc w stałej współpracy z rodzicami oraz innymi nauczycielami. Prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami podczas zastępstw, a także przerw.
W ramach zindywidualizowanej ścieżki, opiekowałam się uczennicą objętą tą ścieżką oraz włączałam i integrowałam ją z zespołem klasowym. Wykorzystywałam w tym celu pomaganie w organizowaniu uroczystości i imprez klasowych. Organizowałam dodatkowe połączenia na platformie Teams z uczniami i ich rodzicami. Pomagałam przy przeprowadzaniu zebrań, konsultacji. Kontaktowałam się z rodzicami za pomocą Edziennika. Zapoznawałam uczniów z zasadami bezpiecznego funkcjonowania podczas epidemii, prowadziłam pogadanki, zwracałam szczególną uwagę na wzajemne bezpieczeństwo podczas przerw. Wdrążałam uczniów w ich prawa oraz obowiązki. Na bieżąco i wg potrzeb mobilizowałam do udziału w akcjach charytatywnych, uwrażliwiałam na potrzeby drugiego człowieka współpracując przy tym z innymi placówkami.

III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA (§7 ust. 2 pkt.3)
Tematy na zajęcia rewalidacyjne oraz na zastępstwa planowałam i realizowałam w taki sposób, aby aktywizować uczniów do wysiłku. Różne metody, gry i zabawy oraz przygotowywane przeze mnie zestawy zadań wykorzystałam m. in. podczas zajęć
w obecności opiekuna stażu.
Zorganizowałam lub pomagałam w organizacji w zajęciach poza salą lekcyjną, m. in.:
Światowy Tydzień Dysleksji;
Festyn Rodzinny,
Akcja Sprzątanie Świata,
Światowy Dzień Autyzmu;
Dzień Przedszkolaka;
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej;
Dzień Kobiet;
„Zamiast kwiatka”;
„Tydzień uczniowskiej supermocy”;
„Kartka dla Polski 2020”,
„Ręcznie robione, a nie kupione”;
„Kartki świąteczne dla podopiecznych domów dziecka w Głogowie” (przy współpracy z PP Nr 21);
„Zaproś mnie na swoją lekcję” – Brajl – litery pod palcami;
Światowy Dzień kota;
Tydzień Języka Polskiego;
Dzień Świadomości Autyzmu.
A także służyłam pomocą we wszystkich imprezach szkolnych oraz koordynowałam zajęcia na pływalni. Pomagałam oraz organizowałam wycieczki i wyjścia edukacyjne. Przygotowałam materiały z okazji Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W raz z klasą brałam udział w „Lekcji na żywo z Mikołajem”.

IV. UMIEJĘTNOŚĆ DOKONYWANIA EWALUACJI PRACY WŁASNEJ
I WYKORZYSTYWANIA JEJ WYNIKÓW DO DOSKONALANIA WARSZTATU PRACY (§7 ust.2 pkt.4)
W celu opracowywania i wdrążania narzędzi badawczych, stosowałam ankiety ewaluacyjne w pracy ze swoim uczniem i rodzicem. W celu zasięgnięcia opinii na temat własnej pracy stosowałam wywiad i przygotowany kwestionariusz. Otrzymane wyniki wykorzystywałam w dalszej pracy.
Analizując sytuację dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ucznia, obserwowałam go w różnych sytuacjach, po wyciągnięciu wniosków i analizy dokumentacji podejmowałam działania naprawcze. Rozmawiałam z rodzicem, uczniami i nauczycielami. Podejmowałam dodatkowe działania, wyszukiwałam nowe materiały, dostosowywałam je do możliwości uczniów, co podniosło ich efekty w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności.
W celu realizacji założonych celów na zajęcia, analizowałam je pod tym kątem, podczas omawiania przeprowadzonych zajęć w obecności dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli. Do wszelkiej analizy i podniesienia efektów, gromadziłam prace ucznia.

V. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM
Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W RAMACH WEWNĄTRSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (§7 ust.2 pkt.5)
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły według ustalonego harmonogramu. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli,
w tym opiekuna stażu. Wspólnie omawialiśmy i analizowaliśmy pod względem metodycznym i merytorycznym przebieg prowadzonych i obserwowanych zajęć. Obserwacja oraz analiza wszystkich zajęć wzbogaciła mój warsztat pracy o nowe metody i techniki, a także metody dyscyplinowania uczniów. Chętnie dzieliłam się swoją wiedzą podczas rozmów w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także przeprowadziłam szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej, na którym przybliżyłam kolegom z pracy wiedzę zdobytą podczas szkolenia z metody ruchu rozwijającego. Dzięki takiej współpracy grona dużo łatwiejsze było wzajemne dzielenie się skutecznymi rozwiązaniami metodycznymi. Z wielką przyjemnością służyłam własną biblioteczką pedagogiczną oraz materiałami nabytymi podczas pracy pedagogicznej. Udostępniając mój zasoby naukowe podnosiłam jakość pracy innych, a także promowałam ciekawą literaturę fachową.
Brałam aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, w tym w zespole opracowującym plan pracy szkoły z zakresu: „Wychowania do wartości, kształtowania postaw
i respektowania norm społecznych oraz w zespole nauczycieli wspomagających.

VI. UMIEJĘTNOŚC UWZGLĘDNIANIA W PRACY PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (§7 ust.2 pkt.6)
Podczas zajęć świetlicowych zapoznawałam uczniów z problematyką społeczną
i cywilizacyjną oraz ich środowiska lokalnego. Poruszałam z nimi tematy dotyczące pożądanych zachowań i prawidłowych umiejętności społecznych. Rozmawialiśmy na różne tematy, np. agresji fizycznej i słownej, wielu uzależnień, przestępstw, zwłaszcza w sieci. Cieszyło mnie, kiedy uczniowie zachęceni rozmową, wracali i dzielili się swoimi problemami i postrzeżeniami. Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałam się z orzeczeniami
i opiniami uczniów, tak aby jak najlepiej realizować zalecenia i udzielać odpowiedniej pomocy. W celu poznawania problemów środowiska uczniów, współpracowałam
z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami uczniów. Zachęcałam do udziału w imprezach
i uroczystościach szkolnych. Zawsze służyłam pomocą i wsparciem, prowadziłam indywidualne spotkania z rodzicami, co przełożyło się na udaną współpracę opartą na szacunku i zaufaniu. Dowodem tego były dla mnie bardzo pozytywne opinie rodziców oraz uczniów na temat mojej pracy. Ponadto wdrążałam uczniów do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym poprzez współpracę z nauczycielami przy organizacji imprez
i uroczystości, wyjazdów i wycieczek, np.:
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020;
Rejs po Odrze;
Wyjazdy do kina;
Turniej Mikołajkowy;
„Zamiast kwiatka”;
„Zaproś mnie na swoją lekcję”.

VII. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI ODPOWIEDNIO OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ (§7 ust.2 pkt.7)
Rozpoczynając staż zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli. Odbyłam również dwuczęściowy kurs dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
Pracując jako nauczyciel wspomagający systematycznie prowadzę odpowiednią dokumentację w formie teczki nauczyciela wspomagającego. Znajdują się w niej niezbędne dla mnie dokumenty uczniów. Staranne prowadzenie ww. teczki oraz śledzenie zmian
w prawie oświatowym ułatwiło pracę mi oraz całemu gronu pedagogicznemu. Pracując nad dokumentacją szkolną, posługiwałam się przepisami o pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uczestniczyłam w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych. Czynności te wzbogaciły moją i kolegów, wiedzę prawną. Efektywnie posługiwałam się przepisami
o ochronie danych osobowych, w tym celu uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu RODO oraz w porozumieniu z Inspektorem Danych Osobowych opracowywałam dla szkoły odpowiednią dokumentację. Dbałam o to aby wszyscy mieli do niej nieograniczony
i aktualizowany dostęp. Skrupulatnie posługiwałam się przepisami o bezpieczeństwie, opracowywałam w tym celu niezbędne dokumenty i dbałam o przestrzeganie procedur, co przełożyło się z pewnością na bezpieczeństwo uczniów. Aktywnie uczestniczyłam
w spotkaniach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Przy udziale rodziców, nauczycieli pracujących z danym uczniem rozpoznawałam sytuację życiową uczniów. Służyłam radą i pomocą w każdej sytuacji. Na posiedzeniach rady pedagogicznej klasyfikowałam i promowałam uczniów. Umiejętne posługiwanie się przepisami prawa, zwłaszcza z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej, wzbogaciło i usprawniło pracę szkoły.

VIII. UMIEJĘTNOŚC KORZYSTANIA W PRACY, ZWŁASZCZA
W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ, Z NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH (§7 ust.2 pkt.8)
Podczas zajęć bardzo często korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych, np. dotyczących programowania, co usprawniło pracę rewalidacyjną z uczniem. Korzystając
z internetu, bez problemów obsługiwałam dziennik w formie elektronicznej, wyszukiwałam ciekawych dla uczniów multimediów, służących do nauki i spędzania czasu wolnego. Zachęcając do tworzenia animacji, udziału w konkursach, uczestniczenia w zabawach
i ćwiczeniach interaktywnych aktywizowałam uczniów. Dostęp do internetu i laptopa czy projektora wykorzystywałam do przygotowywania pomocy dydaktycznych, gazetek szkolnych, tablicy informacyjnej, tablicy w pokoju nauczycielskim oraz stosownych dokumentów szkolnych, czym przyczyniłam się do efektywności pracy placówki.
Uczestniczyłam warsztatach „Office 365”, przeszkoliłam się z obsługi platformy Teams. Nabyte umiejętności, z wykorzystaniem multimedialnych podręczników pozwoliły mi efektywnie prowadzić lekcje zastępcze. W celu lepszej komunikacji wykorzystywałam dostępne, bezpłatne komunikatory.
Wszystkie materiały gromadzę w celu doskonalenia pracy własnej oraz placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.