X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46884
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego wf

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
w Poznaniu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

za okres stażu od dn. 1 września 2018 r. do 31 maja 2021 r.

Nauczyciel kontraktowy:
mgr Marta Truszyńska
nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1
w Poznaniu

Zadania realizowane pod kierunkiem opiekuna stażu
mgr Małgorzata Mikusińska
mgr Małgorzata Kusznir - Mądra

Poznań 1.06.2021
Pracę w Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie rozpoczęłam 1 września 2012 r. Ze względu na reformę edukacji, gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie. W szkole tej pracowałam w latach 2012 -2019. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam dnia 29.08.2013r. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 3 września 2018 roku. Plan rozwoju zawodowego przygotowałam na początku września w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 967). Pierwszy rok stażu odbyłam w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, natomiast pozostały okres stażu odbyłam w swoim obecnym miejscu pracy czyli w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.
Dokonałam analizy własnych umiejętności oraz mocnych i słabych stron, które stały się wyznacznikami dalszego rozwoju zawodowego. Na podstawie tej analizy stworzyłam plan rozwoju zawodowego, który uwzględnia działania zmierzające do doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podnoszenia jakości pracy szkoły.

Poniższe sprawozdanie prezentuje efekty realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”

Z dniem 1 września 2018 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Skórzewie. Po roku od rozpoczęcia stażu zmieniłam miejsce pracy na Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 Poznaniu, w której to staż ukończyłam. W celu określenia zasad naszej współpracy, harmonogramu spotkań oraz wyznaczeniu celów, które chcemy osiągnąć na dany rok szkolny zorganizowałam spotkanie z opiekunem stażu na początku roku szkolnego w 2018 roku oraz 2019 roku. Wspólne prowadzenie lekcji wraz z opiekunem stażu dały mi możliwość częstszego konsultowania spraw dydaktyczno – wychowawczych, co pozytywnie wpłynęło na mój rozwój. Obie opiekunki stażu były bardzo pomocne, chętnie dzieliły się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem. Udzielały mi rad jak można poprawić lekcję, by była jeszcze ciekawsza. Ja również mogłam podzielić się swoją wiedzą podczas prowadzenia lekcji otwartych.
Na początku każdego roku szkolnego brałam czynny udział w spotkaniach Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego (SP2 w Skórzewie) oraz Zespołu nauczycieli przedmiotów uzupełniających (ZSB1 w Poznaniu). Celem tych spotkań było uzgodnienie kalendarza imprez szkolnych organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz ustalenia współpracy na bieżący rok szkolny. Zebrania te odbywały się przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. W trakcie trwania roku szkolnego odbywaliśmy dodatkowe spotkania mające na celu podzielenie obowiązków podczas organizacji np. Turnieju Mikołajkowego, jak również uzgodnienie podziału opieki nad uczniami podczas poszczególnych zawodów sportowych.
Aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego, na pierwszej lekcji organizacyjnej, w każdej klasie którą uczę, przedstawiałam regulaminy korzystania z: sali gimnastycznej, sali fitness, siłowni oraz szatni. Podczas pierwszych kilku lekcji starałam się wdrożyć uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjno – sportowych znajdujących się w obrębie szkoły oraz poza nią. Poświęcałam również czas na rozmowy z młodzieżą na temat konieczności przestrzegania norm i zasad społecznych. Ważnym aspektem, na który zwróciłam szczególną uwagę było omówienie przepisów bezpieczeństwa podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Bardzo istotnym elementem było przestrzeganie zasad higieny podczas nauczania stacjonarnego w czasie pandemii COVID – 19. Aby zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz uczniów, dostosowaliśmy nasze dotychczasowe regulaminy korzystania z obiektów sportowych do obowiązujących norm i obostrzeń w kraju. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia na terenie szkoły, prowadziłam dyżury na korytarzach szkolnych oraz na boisku szkolnym w stworzonej, specjalnie dla nich, strefie relaksu. Również podczas przerw, gdy nie pełniłam dyżuru, przebywałam w pokoju nauczycielskim, gdzie uczniowie zawsze mogli do mnie przyjść i porozmawiać. Uważam, że świadomość ucznia o gotowości i obecności nauczyciela w najbliższym otoczeniu zapewni poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. Specyfika mojego przedmiotu wymaga zachowania wszelkich środków ostrożności podczas planowania, a w szczególności podczas realizacji lekcji. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdzam sprzęt, nawierzchnię sali oraz elementy wyposażenia.
Ówczesna młodzież pomimo dostępu do każdego rodzaju aktywności fizycznej, niechętnie korzysta ze zróżnicowanych form, dlatego na moich lekcjach starałam się prowadzić lekcje na tyle różnorodne, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Czasem w tym celu wykorzystywałam zainteresowania oraz pasję uczniów. Pozwoliło mi to przeprowadzić w klasie zajęcia z capoeira czy jogi. Dzięki temu kilkoro uczniów zapisało się na zajęcia dodatkowe do klubów sportowych. W celu uatrakcyjnienia lekcji chodziliśmy na lodowisko, kręgle czy bilard. Bardzo dobra lokalizacja szkoły pozwoliła nam na uczestnictwo w widowisku sportowym, jakim były Klubowe Mistrzostwa Europy w hokeju halowym, które odbyły się w hali sportowej CityZen w Poznaniu. Były to ostatnie zawody sportowe, w których mogliśmy uczestniczyć, ze względu na zawieszenie nauczania stacjonarnego i przejście w tryb nauki zdalnej.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się z wielkim znakiem zapytania. Niepewny czas nauki w systemie stacjonarnym, widmo nauczania hybrydowego, czy ostatecznie przymus pracy w trybie zdalnym. Dlatego od początku roku szkolnego mobilizowałam uczniów do ciężkiej pracy, aby utrzymać jak najlepszą kondycję. Jednym z zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz sanepidu, w związku z funkcjonowaniem szkoły podczas pandemii, było jak najczęstsze przebywanie poza budynkiem szkoły. Dlatego też sporą część naszej aktywności podejmowaliśmy na dworze.
Poza lekcjami i nauką w szkole realizuje się różnorodne inicjatywy. Bardzo ważnym dniem w szkole, ze względu na nauczany przedmiot, jest Dzień walki z otyłością, który miał miejsce 24 października 2019 r. Jest to dzień, podczas którego promujemy zdrowe odżywianie, jak również zdrowy styl życia. Wraz z samorządem uczniowskim przygotowałam zdrowe oraz energetyczne koktajle, które były rozdawane podczas dużych przerw. Moim zadaniem był zakup niezbędnych składników wchodzących w skład koktajli. W roku szkolnym 2020/2021 nasze działania tego dnia były mocno ograniczone. Skupiłam się na przekazaniu wiedzy z zakresu zdrowego żywienia, jak również realizacji zajęć mających na celu spalanie tkanki tłuszczowej.
Jedną z tradycji Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 jest odbywający się na początku grudnia Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej. Celem tego turnieju jest integracja, współzawodnictwo oraz szerzenie zasady pozytywnego dopingu. Każdego roku nauczyciele wychowania fizycznego wystawiają swoją reprezentację. Uczniowie mają niepowtarzalną okazję spróbować swoich sił w meczu z nami. Moim zadaniem było zapisywanie chętnych drużyn, branie czynnego udziału w reprezentowaniu nauczycieli oraz pomoc przy dekoracji zwycięskich drużyn. W roku szkolnym 2020/2021, ze względu na zagrożenie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym, wspólnie z samorządem uczniowskim zorganizowałam turniej w piłce siatkowej w wybranych klasach licealnych. Ze względu na reżim sanitarny turniej nie odbył się na większą skalę.
W każdej szkole Dzień sportu jest mocno wpisany w coroczny plan imprez szkolnych. Jest to wydarzenie szkolne, za które najczęściej odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego. Dzień ten często łączony jest z innymi wydarzeniami jak np. z dniem patrona szkoły czy dniem dziecka. Przygotowanie takiego dnia wymaga dobrej organizacji oraz podziału zadań między nauczycieli. Osobiście byłam odpowiedzialna za przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy o patronie szkoły. Dzięki temu zdiagnozowaliśmy, że świadomość uczniów na temat życia i osiągnięć Ignacego Jana Paderewskiego jest na przyzwoitym poziomie, dzięki czemu nauczyciele historii oraz języka polskiego mogli zaplanować pogłębienie tematyki na przyszły rok.
Aby urozmaicić uczniom lekcję wychowania fizycznego starałam się korzystać z dostępnych nam obiektów sportowych. Współorganizowałam wycieczki na lodowisko do Tarnowa Podgórnego czy wyjścia na lodowisko „Chwiałka”. Osoby, które były na lodowisku pierwszy raz lub miały problem w opanowaniu płynnej jazdy, zawsze mogły liczyć na moją pomoc. Były też grupy, które na łyżwach radziły sobie doskonale, co pozwoliło mi skupić się na budowaniu wzajemnych relacji. Takie wycieczki są też okazją do nauki przestrzegania norm i zasad społecznych obowiązujących w miejscach publicznych. Kolejnym miejscem, gdzie organizowałam wycieczki, była kręgielnia w Galerii MM, gdzie graliśmy w bowling. Jest to sport wymagający precyzji oraz techniki, a przede wszystkim cierpliwości.
Wycieczką, która wywarła na mnie największe wrażenie, było zwiedzanie Sądu Rejonowego w Poznaniu. Podczas tej wycieczki uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda siedziba sądu oraz pomieszczenie, w którym znajduje się monitoring. Mogli również porozmawiać z policjantami, którzy opowiadali, jak wygląda doprowadzenie oskarżonego na salę rozpraw. Ale to, co było najistotniejsze, to fikcyjna rozprawa, podczas której uczniowie odgrywali rolę sędziego, świadka, prokuratora oraz obrońcy. Całość była nadzorowana przez Panią, która na co dzień jest sędziną. Opowiadała o różnych sytuacjach, które mogą się przydarzyć młodym ludziom, a często nie zdają sobie sprawy z tego, jakie konsekwencję mogą ich spotkać. Nawet tak niepozorne rzeczy, jak wpisy na portalach społecznościowych mogą być tematem rozpraw sądowych. Uważam, że to była cenna lekcja dla uczniów, którzy już za chwilę mieli wejść w dorosłe życie.
Aby móc w pełni diagnozować postępy uczniów wybrałam kilka testów sprawności fizycznej, do których przystępowali na początku oraz na końcu roku szkolnego w ramach lekcji wychowania fizycznego. Wybrane testy dają mi możliwość sprawdzenia czy sprawność oraz wydolność uczniów uległa poprawie czy pogorszeniu. Na przełomie września i października wykonałam testy sprawnościowe wg Zuchory oraz test wydolnościowy Coopera. Niestety, nauczanie zdalne uniemożliwiło mi przeprowadzenie testów w pełni. Jednakże część uczniów wykonała testy podczas lekcji zdalnej np. skok w dal z miejsca czy siłę mięśni brzucha – podpór na przedramionach, które nie wymagały mojej asekuracji czy pomocy. Uzyskane wyniki wprowadziłam do dokumentu Excel. Początkowo, w ramach testów sprawności fizycznej, opierałam się na propozycji Zuchory. Natomiast po szkoleniu, które odbyło się w październiku 2019 roku, dokonałam zmiany niektórych prób. Każdy uczeń na początku oraz na końcu roku szkolnego przystępował do następujących testów:
 Siłą mięśni brzucha – podpór na przedramionach,
 Skok w dal z miejsca,
 Gibkość – skłon tułowia o nogach prostych,
 Siła kończyn górnych – zwis na drążku,
 Bieg wahadłowy – 4x10 m.
 Test Coopera.

W pierwszym semestrze uczeń był oceniany za uzyskany wynik na poziomie klasy. Natomiast w drugim semestrze uczeń otrzymywał ocenę w zależności od tego czy jego wynik uległ poprawie, pogorszeniu lub stagnacji. Po zakończeniu testów uczeń otrzymuje ode mnie karteczkę z uzyskanymi wynikami. Zielony kolor wyniku oznacza poprawę, żółty stagnację, a czerwony wynik to pogorszenie sprawności w danej próbie. Uważam, że taki system oceny daję jasną informację, jak kształtuje się jego sprawność na poziomie klasy, ale przede wszystkim daję możliwość monitorowania swoich postępów. Odnoszenie osiągnięć uczniów do tabelek sprzed 50 lat nie daje żadnej istotnej informacji. Dodatkowo może przyczynić się zniechęcenia ucznia do dalszej pracy. Wyniki testów pozwalają mi ocenić czy rok szkolny został efektywnie przepracowany. Jest to podstawa pod odpowiednie zaplanowanie edukacji w kolejnym roku szkolnym, uwzględniając poziom sprawności uczniów.
Na zamieszczonym poniżej wykresie kołowym, zamieściłam uzyskane wyniki uczennic klasy P2B z dwóch prób (październik 2019 oraz październik 2020). W większości przypadków młodzież wykazuje progres, w mniejszym stopniu stagnację, a w rzadkich przypadkach regres. Myślę, że po 6 miesięcznej nauce zdalnej wyniki nie będą tak optymistyczne. Mój cel na przyszłe lata pracy w szkole to skupienie się na odbudowaniu sprawności po czasie izolacji, powrotu do stanu sprzed pandemii, a nawet polepszeniu kondycji.

Chcąc nadal zdobywać wiedzę oraz wzbogacać swój warsztat pracy, podczas trwania stażu brałam udział w szkoleniach organizowanych przez ODN w Poznaniu :
 17.09.2019 Zmiany w nowej podstawie programowej,
• Jakie są różnice między nową a starą podstawą programową

 15.10.2019 Sposoby diagnozowania sprawności fizycznej.
• Zmiana sposobu oraz doboru przeprowadzanych testów sprawności fizycznej.

 24.11.2020 Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego – propozycje materiałów wspierających nauczyciela i ucznia w czasie zdalnej nauki.
• Opracowanie ciekawych tematów związanych z aktywnością fizyczną, prawidłową postawą, sposobem doboru ćwiczeń na daną partię mięśniową.

 23.02.2021 Praca z uczniem zdolnym. Metody, techniki, praktyczne przykłady.
• Jak rozpoznać ucznia zdolnego oraz jak z nim pracować, aby wykorzystywał swój potencjał.

 25.02.2021 Od celów do ich realizacji na lekcjach wychowania fizycznego.
• Jak wyznaczać sobie cele i wprowadzać je w życie.

 16.03.2021 Prawidłowe żywienie przy wzmożonym wysiłku fizycznym.
• Jak obliczyć podstawowy bilans energetyczny.

 23.03.2021 Nauczyciel – rodzic. Dwa światy jedno dziecko.
• Jak współpracować z rodzicami, jak przekazywać im informację oraz nawiązać z nimi współpracę.

 13.04.2021 Jak rozmawiać z nastolatkiem, nie dać się wkręcić i nakręcić.
• Na co zwracać uwagę podczas rozmowy z dzieckiem, aby osiągnąć zamierzony rezultat.
Oferta form doskonalenia zawodowego, które wybierałam, odpowiadały głównie mojej pracy w roli nauczyciela. Starałam się tak dobierać tematy szkoleń, aby zdobytą wiedzę wykorzystać podczas lekcji. Natomiast w ostatnim roku stażu starałam się skupić na aspektach wychowawczych, gdyż uważam, że jest to bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja. Wychodzę z założenia, że aby rozwiązywać problemy młodych ludzi, najpierw trzeba je zrozumieć, a szkolenia organizowane przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, uzupełnione przez własną analizę problemu, na pewno w tym pomagają.
Realizowane formy doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń podczas posiedzeń rady pedagogicznej:
 6.03.2019 „Szkolenie z zakresu procedur przeprowadzenia egzaminu klas ósmych.”
• Zapoznanie się z nowym arkuszem oraz procedurami.
 8.05.2019 „Zagrożenia zdrowia psychicznego.”
• Gdzie szukać pomocy dla młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego.
 28.05.2019 „Agresja wśród młodzieży.”
• Radzenie sobie z gniewem oraz agresją poprzez sport.
 25.11.2019 „Sposoby komunikacji z uczniem.”
• Jak patrzeć na problemy uczniów z ich pespektywy.
 20.04.2020 Procedury przeprowadzenia egzaminów maturalnych.”
• Zapoznanie się ze zmianami w procedurach.
 23.11.2020 „Jak prowadzić lekcję zdalną.”
• Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak podchodzić do różnych sytuacji, które mogą nas spotkać podczas takiej lekcji.
 22.03.2021 „Jak pracować i nie zwariować?”
• Cenne rady jak prowadzić lekcję, aby były przyjemne dla uczniów, ale też dla nauczycieli.
 26.04.2021 „Procedury przeprowadzenia egzaminów maturalnych.”
• Zapoznanie się ze zmianami w procedurach.
Duża cześć tych szkoleń dotyczyła ucznia oraz relacji z uczniem, również w aspekcie nauczania zdalnego. Okres lockdown’u był ciężkim czasem nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli. Szkolenia te kładły duży nacisk na to, aby dbać nie tylko o naukę, zrealizowany program czy materiał, ale w szczególności o zdrowie psychiczne nasze oraz młodzieży.

Chcąc przygotować atrakcyjną oraz ciekawą tematycznie lekcję wspomagałam się literaturą fachową o tematyce sportowej:
 Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej dla celów dydaktycznych Czesław Sieniek
 Nauczanie i uczenie się gry w siatkówkę Roman Kulgawczuk
 Zabawy w grach sportowych Marian Bondarowicz
Były to książki głównie z grami i zabawami ponieważ uważam, że jest to bardzo łatwa forma kształtowania sprawności ogólnej dzieci i młodzieży. W środowisku nauczycieli panuje przeświadczenie, że uczniowie szkół średnich nie wykazują zainteresowania tego typu aktywnością, ale moje działania obalają ten stereotyp. Przede wszystkim dlatego, że uczeń nie jest w pełni świadomy, że podczas zabawy z hula –hop czy piłką kształtuje swoją zręczność czy zwinność.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych przez opiekunów stażu
 25.02. 2019. „Uczymy się skoku kucznego przez skrzynię – gimnastyka.”
 20.05.2019 „Pokonujemy gimnastyczny tor przeszkód.”
 02.03.2020 „Uczymy się przejścia równoważnego po ławeczce gimnastycznej.”
 13.09.2020„Doskonalimy poznane elementy techniczne z piłki koszykowej.”
 06.10.2020 „Uczymy się rzutu z wyskoku – piłka koszykowa.”
Dodatkowo obserwowałam zajęcia pozostałych nauczycieli wychowania fizycznego jak również zajęcia SKS dla klas 1 i 2 szkoły podstawowej. Możliwość obserwacji innego nauczyciela podczas pracy jest dla mnie niewątpliwie najlepszym źródłem wiedzy. Dzięki takim lekcjom zawsze można zaobserwować nowy sposób rozwiązania problemu, inny system rozgrzewki czy ciekawe ćwiczenia. Takie lekcje skłaniają nas do przemyślenia własnych działań oraz ich korekty.
W młodości przez wiele lat trenowałam taniec towarzyski, dlatego zaangażowałam się w tworzenie układu poloneza oraz walca angielskiego dla uczniów klas maturalnych. W każdej szkole bal maturalny zostaje oficjalnie otwarty polonezem, natomiast rzadko kiedy uczniowie tańczą dwa układy. Zdobyta przed laty wiedza pozwoliła mi przygotować młodzież do tego ważnego dnia. Z ogromną przyjemnością patrzyłam na efekty mojej pracy podczas 100-dniówki 2020.
W roku szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy zostałam wychowawcą klasy. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, tym bardziej, że jednym z zadań wychowawcy w szkole ponadpodstawowej jest wprowadzanie młodych ludzi w dorosłe życie. Tradycją naszej szkoły jest Dzień pierwszoklasisty. W tym roku ze względu na obostrzenia dzień ten spędziliśmy na świeżym powietrzu podróżując po ulicach Poznania Bimbabusem. Uczniowie mieli okazję poznać się w luźnej atmosferze oraz kształtować umiejętność współpracy podczas zadań przygotowanych przez organizatorów. Na pierwszej lekcji wychowawczej przeprowadziłam z uczniami szkolenie z zakresu korzystania z platformy Classroom. Jest to narzędzie, z którego korzystaliśmy w trakcie nauki zdalnej. Chciałam mieć pewność, że uczniowie będą wiedzieć, jak poruszać się w innej rzeczywistości szkolnej.
Prowadzenie zebrań jest nierozłącznym zadaniem wychowawcy klasy. Pierwsze takie spotkanie w tradycyjnej formie odbyło się 14.09.2020, natomiast kolejne realizowane były formie online. Podczas pierwszego zebrania zdobyłam bardzo ważne informacje na temat moich wychowanków oraz ich trudnych sytuacji rodzinnych. Jest to niezbędna wiedza, która pozwala mi lepiej zaplanować tematy lekcji wychowawczych oraz sprawia, że jestem czujna
i bardziej zwracam uwagę na nietypowe zachowanie w szkole. Podczas kolejnych spotkań
z rodzicami omawiałam potrzeby i oczekiwania uczniów oraz samych rodziców, przekazywałam informacje dotyczące zachowania klasy, ich osiągnięć oraz sukcesów na tle szkoły. Jestem pełna nadziei, że w kolejnych latach uda mi się nawiązać lepsze relacje
z rodzicami. Rozmowa na odległość za pomocą kamer to nie to samo, co na żywo. Nie każdy ma na tyle odwagę, by włączyć mikrofon i o coś zapytać.
W ramach promocji naszej szkoły brałam udział w Targach Edukacyjnych, które miały miejsce na początku marca. Podczas targów udzielałam informacji o profilach klas licealnych, które zostaną utworzone w roku szkolnym 2020/2021 oraz zachęcałam młodzież do odwiedzenia naszej szkoły podczas drzwi otwartych. Chcąc promować Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu miałam w planach odwiedzić moje poprzednie miejsce zatrudnienia – Szkołę Podstawową Nr 2 w Skórzewie. Niestety ze względu na panującą pandemię oraz nauczanie zdalne, promocja szkoły odbyła się tylko w formie wirtualnych drzwi otwartych.

Efekty dla ucznia:
 podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów, zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego,
 zorganizowanie efektywnej pracy zespołowej nauczycieli szkoły,
 reagowanie na potrzeby i zainteresowania uczniów w zakresie aktywności ruchowej,
 rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do aktywności ruchowej,
 zapewnienie atrakcyjnej formy realizacji lekcji,
 podniesienie jakości pracy szkoły na rzecz uczniów poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli,
 wykorzystywanie wszelkich możliwości rozwoju wiedzy i zainteresowań uczniów,
 wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego,
 zaspokojenie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów.
Efekty dla mnie:
 wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych w zakresie psychologii,
 poznanie skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą,
 wzbogacenie warsztatu pracy korzystając z licznych kursów i szkoleń,
 efektywne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego,
 korzystanie ze wsparcia i doświadczenia innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy,
 możliwość wymiany doświadczeń, wspomagania i współdziałania przy wykonywaniu obowiązków zawodowych,
 poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej, wypracowanie integracji i współdziałania,
 satysfakcja z sukcesów odniesionych przez uczniów jako efektu własnej pracy,
 właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.”

Najważniejszą czynnością jaką trzeba wykonać, aby przystąpić do pracy z daną klasą, jest zapoznanie się z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jest to niezbędna wiedza, dzięki której poznaje ograniczenia ucznia, a co za tym idzie, mogę lepiej zaplanować proces dydaktyczny. W tym celu we wrześniu każdego roku udaje się do gabinetu psychologa szkolnego, aby zapoznać się z opiniami uczniów, których uczę. Na wniosek rodziców ucznia posiadającego takową opinię, wymagane jest zorganizowanie spotkania całego zespołu nauczycieli uczących w celu stworzenia oraz omówienia indywidualnego procesu edukacyjno – terapeutycznego (IPET). Również w mojej klasie wychowawczej była potrzeba odbycia takiego spotkania. W celu zapewnienia uczennicy optymalnych warunków oraz komfortu nauki, byłam w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi w mojej klasie, psychologiem oraz rodzicami mojej wychowanki.
Zmiana szkoły, środowiska oraz otoczenia to bardzo ekscytujący czas dla większości uczniów. Ale czasem zdarza się tak, że odczuwają ogromną presje związaną z nowym miejscem. Zdając sobie sprawę, że w mojej klasie są uczennice o bardzo zróżnicowanej sytuacji domowej oraz osobistej, zdecydowałam się zaprosić na lekcję wychowawczą pedagoga szkolnego. W trakcie spotkania uczennice zostały poinformowane w jaki sposób mogą uzyskać pomoc oraz wsparcie. Poinformowałam również uczniów o tym, gdzie znajduje się gabinet pielęgniarki, psychologa i pedagoga szkolnego, gdzie mieści się sekretariat uczniowski oraz gabinet dyrektora szkoły. Są to niezbędne informacje, które dają młodzieży poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. Podczas nauki zdalnej pojawiały się sygnały o występującej depresji wśród dzieci i młodzieży. Dlatego w dzienniku elektronicznym wysłałam informację do rodziców, iż w naszej szkole w poszczególnych dniach odbywają się dyżury psychologa oraz pedagoga szkolnego. Dyżury te odbywały się w sposób fizyczny, dzięki czemu uczeń mógł osobiście porozmawiać i otrzymać pomoc.
Ze względu na problemy osobiste u jednej z moich uczennic poradziłam rodzicom udanie się do naszego psychologa szkolnego. Początkowo uczennica odmówiła spotkania, natomiast po dłuższej rozmowie z rodzicami zmieniła zdanie. Za moim pośrednictwem w listopadzie 2020 roku spotkała się z psychologiem w Szkole Branżowej Nr 42 na Św. Jerzego. O przebiegu rozmowy zostałam poinformowana za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Dodatkowo jestem w stałym kontakcie z rodzicami uczennicy.
Aby poznać potrzeby uczniów w klasie wychowawczej, prowadziłam zebrania z rodzicami, podczas których mogłam dowiedzieć się czegoś więcej o sytuacji domowej samych uczniów oraz nastawienia rodziców do szkoły. Nie jest łatwo mówić o swoich problemach na forum w obecności obcych sobie ludzi, dlatego duża część rodziców została jeszcze w klasie po zakończonym zebraniu, aby móc osobiście ze mną porozmawiać. Takie rozmowy są dla mnie najcenniejszym źródłem informacji. Pozwalają mi nie tylko poznać ucznia, ale również sprawiają, że jestem bardziej przygotowana na sytuacje, które mogą mieć miejsce w klasie lub w szkole.
W zawodzie nauczyciela bardzo ważne jest, aby dobrze poznać zespół klasowy. Umiejętność weryfikacji predyspozycji motorycznych, jest kluczowa w procesie przydzielania uczniów do poszczególnych konkurencji sportowych. Dlatego na początku roku szkolnego, w nowo poznanej klasie, prowadzę lekcje z zakresu wszystkich popularnych gier zespołowych, jak również wybranych dyscyplin lekkoatletycznych. Pozwala mi to dostrzec uczniów, którzy wyróżniają się wysokim poziomem zwinności, szybkości oraz pozostałymi cechami motorycznymi.
Pierwszymi zawodami w roku szkolnym 2019/2020, były zawody w pływaniu sztafetowym oraz indywidualnym w ramach Licealiady, organizowanej przy Pływalni „Chwiałka”. Skompletowanie 10 – osobowej grupy na początku roku szkolnego jest dużym wyzwaniem, ale dzięki współpracy z pozostałymi nauczycielami wychowania fizycznego udało mi się taką grupę zorganizować. Jedna z naszych uczennic zajęła 2 miejsce w pływaniu indywidualnym, natomiast w przypadku sztafety nie udało nam się zdobyć zaszczytnego miejsca na podium. Kolejnymi zawodami, na które udałam się z uczniami, był turniej w Piłce Ręcznej o Puchar Dyrektora ZSE (24.09.20219). Po długiej i zaciętej rywalizacji, żeńska reprezentacja naszej szkoły nie awansowała do dalszego etapu rozgrywek międzyszkolnych. Udział w takich zawodach daje mi ogromną satysfakcję, nawet jeśli nie zdobywamy miejsca na podium. Współpraca w zespole oraz wzajemne wsparcie to najwyższa nagroda dla nauczyciela. Bieg na wilczą milę to kolejna impreza, w której brała udział nasza szkoła. Moim zadaniem było zorganizować jak najwięcej chętnych osób do reprezentowania naszej szkoły w biegu po ulicach Poznania. Aby zadbać o kondycję naszych uczniów podczas lekcji wykonywaliśmy marszobiegi w terenie. To bardzo dobre przygotowanie do takiej rywalizacji.
Przedłużająca się pandemia i okres nauczania zdalnego miał wpływ na coraz częściej pojawiające się stany lękowe i depresje u dzieci i młodzieży. Często podczas prowadzonych lekcji zdalnych, dało się zauważyć niechęć ze strony uczniów do podejmowania rozmów
w czasie zajęć z wychowawcom. Dało się również zmniejszoną aktywność fizyczną w czasie lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie sygnalizowali zmniejszenie motywacji do nauki, aktywności, jak również do kontaktów z rówieśnikami. Otrzymywałam również informację ze strony innych wychowawców o przypadkach depresji wśród uczniów. Powrót do szkoły po nauczaniu zdalnym był nie lada wyzwaniem dla dyrekcji, uczniów oraz nauczycieli. Chcąc zmniejszyć stres powstały na skutek powrotu do nauczania stacjonarnego, dyrekcja szkoły postanowiła wprowadzić nowy projekt Edukacja to relacja. W ramach tego projektu zorganizowałam z klasą wycieczkę w ciekawe miejsca w Poznaniu.
 Dzień pierwszy 31.05.2021
• Wycieczka do ogrodu zoologicznego w Poznaniu,
• Spacer w koronach drzew
• Wspólny posiłek na łonie natury

 Dzień drugi 1.06.2021
• Wyjście do parku laserowego.
• Gry i zabawy integracyjne na Cytadeli

 Dzień trzeci 2.06.2021
• Geocaching ulicami Poznania
• Gra w kręgle
Celem tych działań była głównie integracja klasy, budowanie wzajemnych relacji społecznych, jak również zmniejszenie stresu wynikającego z powrotu do nauki stacjonarnej. Uczennice mojej klasy nie miały wystarczająco dużo czasu, aby zbudować odpowiednie relacje. W nowej dla nich szkole naukę rozpoczęły 1 września, a już w połowie października rząd wprowadził nauczanie zdalne. Nie ma lepszego sposobu na kształtowanie więzi międzyludzkich niż spędzony wspólnie czas i tworzenie pozytywnych wspomnień. Podczas wycieczki dało się zauważyć, że z każdym dniem klasa czuła się swobodniej w swoim towarzystwie. Również ja miałam okazję poznać lepiej moje uczennice. Jestem przekonana, że te wspólnie spędzone dni zaprocentują w przyszłości.
Efekty dla ucznia:
 rozpoznawanie potrzeb rozwojowych każdego ucznia, jego zainteresowań i uzdolnień oraz wspieranie ich rozwoju,
 dostosowanie wymagań do potrzeb rozwojowych ucznia,
 współpraca z instytucjami i osobami, działającymi na rzecz ucznia,
 stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 wspieranie uczniów poprzez zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych,
 reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów,
 stwarzanie warunków dla aktywnego poznawania sportu,
 rozwijanie uzdolnień i pasji sportowych.
 wspieranie prawidłowego rozwoju ucznia.

Efekty dla mnie:

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 lepsze efekty kształcenia, wychowania i opieki,
 udoskonalenie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia,

§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia”

Dzisiejsza młodzież jest inna niż 20 lat temu. Aby uczeń chętnie uczestniczył w lekcji, my nauczyciele musimy stale wzbogacać swoje dydaktyczne metody pracy. Uczeń przede wszystkim powinien znać cel swojego działania. Po co coś robi, jak również, co przez to osiągnie. W trosce o proces kształcenia uczniów staram się ich mobilizować do większej aktywności na lekcji wprowadzając różne metody. Przekazując młodzieży wiedzę daję im również możliwość do jej realizacji w praktyce. Często na lekcji proszę uczniów o przeprowadzenie fragmentu lekcji np. rozgrzewkę. Podkreślam, że każdy z nas powinien wiedzieć, jak rozgrzać swoje ciało chcąc podjąć aktywność fizyczną. Łatwo jest wykonywać polecenia nauczyciela, natomiast trudniej jest wykonać coś samodzielnie. Podczas lekcji wychowania fizycznego nie tylko skupiam się na ćwiczeniach, ale również przekazuję wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej. W tym roku szkolnym poprosiłam uczniów o przygotowanie krzyżówki o tematyce zdrowotnej. Ukrytym celem stworzenia krzyżówki było zdobycie wiedzy o danym zagadnieniu.
W pracy na lekcji wychowania fizycznego bardzo często stosuję metodę zadaniową lub metodę problemową, w obu przypadkach realizujemy pracę w parach lub w zespołach (metoda twórczego rozwiązywania problemu, metoda pracy we współpracy). Podczas lekcji zdalnych uczniowie m.in. przygotowywali ćwiczenia na daną partię mięśniową i wspólnie tworzyli obwód ćwiczebny. Uczniowie mogli również samodzielnie przygotować zestaw ćwiczeń, który po konsultacji ze mną, prezentowali w klasie. Uważam, że samodzielne przygotowanie ćwiczeń pozwala rozwijać kreatywność wśród uczniów oraz daje im możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu doboru ćwiczeń na daną partię mięśniową. Na pierwszych lekcjach z nowymi klasami często stosuje metody integracyjne, takie jak: nie wiesz o mnie, że ..., kto jest starszy czy Piotruś Pan, dzięki czemu uczniowie mogą poznać siebie nawzajem, ale również ja mam okazję np. zapamiętać imiona nowych dzieci. Nie tylko ćwiczymy swoją pamięć, ale jest przy tym dużo śmiechu i zabawy, co sprzyja w budowaniu pozytywnej relacji.
Podczas lekcji wychowawczych poruszając różne zagadnienia wykorzystywałam metodę mapy myśli czy burzy mózgów. W tym celu korzystałam z tablicy interaktywnej czy strony internetowej www.canva.pl.

Efekty dla ucznia:
 stosowanie metod aktywizujących ucznia, wpływających na efekty pracy edukacyjnej,
 rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do aktywności ruchowej,
 kształtowanie samodzielności ucznia w zdobywaniu wiedzy,
 Wykorzystywanie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.
Efekty dla mnie:
 atrakcyjność i brak monotonii zajęć wychowania fizycznego,
 zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny,
 skuteczność nauczania, podniesienie efektywności pracy uczniów na lekcji.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”

W roku szkolnym 2019/2020 dokonałam zmian w swoim planie pracy w porównaniu do ubiegłych lat. Dotychczas pracowałam w gimnazjum, gdzie zakres materiału różni się od tego, który obowiązują w szkole ponadpodstawowej. Zmian tych dokonałam w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podział materiału, zaplanowanie terminów przeprowadzenia testów sprawności fizycznej oraz sprawdzianów korzystnie wpłynęło na moją pracę oraz proces dydaktyczny uczniów. Dużą zmianą dla mnie było to, że pierwszy semestr kończy się w grudniu, a już od stycznia rozpoczyna się drugi semestr nauki. Dlatego w minionym roku szkolnym musiałam inaczej zaplanować rozkład materiału oraz termin zaplanowanych sprawdzianów. Ułatwiło mi to pracę, jak również wpłynęło korzystnie na uzyskanie obiektywnych ocen końcowych przez ucznia. W szkole gimnazjalnej skupiałam się na sprawności ucznia oraz opanowanego przez niego materiału, natomiast w szkole średniej większą wagę przywiązuję do postawy ucznia, jego aktywności, frekwencji i zaangażowania na lekcji. Z każdym rokiem sprawność fizyczna uczniów maleje, dlatego wykonując testy sprawności fizycznej skupiam się na poziomie klasy i na tej podstawie dokonuję oceny ucznia. Staram się nie porównywać uczniów do tabelek sprzed 50 lat, ponieważ nie jest to adekwatne do obecnej populacji. Dlatego podczas ocenienia biorę pod uwagę głównie postęp ucznia, a nie konkretny wynik, tak jak to robiłam w latach poprzednich. Najwięcej trudności sprawia uczniom zwinność. Boją się wykonywać przewroty oraz inne elementy gimnastyczne. Drugim ważnym elementem, nad którym chciałabym popracować jest wydolność uczniów, która będzie jeszcze w gorszym stanie w konsekwencji nauczania zdalnego. Są to dwa obszary, które będę chciała kształtować w przyszłych latach.
Realizując założenia zawarte w planie rozwoju zawodowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Opracowałam scenariusze zajęć, których przebieg konsultowałam oraz omawiałam z opiekunem stażu. W trakcie prowadzonych zajęć mogłam podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, uzyskać ocenę własnej pracy oraz otrzymać wskazówki do dalszych działań.

 Rok szkolny 2018/2019
• „Poznajemy sporty zimowe – Biathlon”
• „Doskonalimy wymyk i odmyk na drążku – gimnastyka.”
• „Uczymy się prostego układu do muzyki z wykorzystaniem stepu – fitness.”
• „Poznajemy gry i zabawy z wykorzystaniem kijków do Nordic Walking.”

 Rok szkolny 2019/2020
• „Poznajemy podstawowe nazwy kroków fitness z wykorzystaniem stepu – nauka układu.”
• „Uczymy się układu tanecznego do piosenki Eda Sheerana.”
• „Poznajemy nowy zasób ćwiczeń na ławeczce gimnastycznej.”
• „Poznajemy gry i zabawy z wykorzystaniem nietypowych przyborów – laski gimnastyczne i ringo.”

 Rok szkolny 2020/2021
• „Gry i zabawy na otwartej przestrzeni – gra w Palanta.”
• „Doskonalenie zagrywki – fragmenty gry w piłce siatkowej.”
• „Zumba jako forma aktywności fizycznej. Nauczanie zdalne.”
• „Podejmujemy wyzwanie FitAnka – Turbo spalacz dzień 2. Nauczanie zdalne.”
Na początku każdego roku szkolnego dyrekcja publikuje plan nadzoru pedagogicznego. W roku szkolnym 2019/2020 w ramach tego nadzoru, gościłam na swojej lekcji Pana dyrektora, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 Pana wicedyrektora. W ich obecności przeprowadziłam następujące lekcje:
 Listopad 2019¬ „Doskonalenie przyjęcia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym.”
 Luty 2021 ¬ „Kształtowanie siły mięśni poszczególnych partii ciała z wykorzystaniem muzyki. Nauczanie zdalne.”
Po ich zakończeniu zajęcia zostały omówione, uzyskałam wskazówki do dalszej pracy, jak również dyrektorzy zwrócili uwagę na mocne i słabe strony moich lekcji.
Chcąc dokonać pełnej ewaluacji własnej pracy zamieściłam w formularzu Google ankietę dotyczącą aktywności uczniów na lekcji stacjonarnej oraz zdalnej. Uczniowie mogli wyrazić swoją opinię na temat lekcji wychowania fizycznego, jak również zostali skłonieni do refleksji na temat swojej aktywności oraz sprawności.

Szczegółowa analiza ankiety:
1. Jak oceniasz swój poziom aktywności fizycznej przed pandemią?

Prawie 60% młodzieży określiło swoją aktywność fizyczną jako umiarkowaną, prawie 6% określiło ją jako bardzo wysoką, a tylko jedna osoba stwierdziła, że poziom jej aktywności fizycznej jest niedostateczny.

2. Jak oceniasz swój poziom aktywności fizycznej w czasie pandemii?

Widać, że ilość osób, która deklarowała wysoką oraz bardzo wysoką aktywność fizyczną, utrzymuje się na zbliżonym poziome. Można się domyślać, że są to osoby, które uprawiają sport w formie zajęć dodatkowych czy treningów.
3. Czy projekt „Aktywność fizyczna” na platformie Classroom mobilizował Cię do aktywności fizycznej?

Na początku stycznia w każdej klasie utworzyłam projekt na platformie Google Classroom o nazwie Aktywność Fizyczna styczeń. Celem tego projektu było zmobilizowanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej w czasie ferii. Po powrocie do zajęć lekcyjnych okazało się, że koncepcja spodobała się uczniom, dlatego postanowiłam kontynuować projekt w dalszych miesiącach. Projekt ten dał mi dodatkową możliwość poznania uczniów i ich zainteresowań ruchowych. Byłam ciekawa, jak uczniowie oceniają wpływ tego projektu na ich aktywność.
Aż 50% uczniów biorących udział w ankiecie przyznało, że projekt Aktywność fizyczna mobilizował ich do podejmowania aktywności. Uznaję to za ogromny sukces i planuję kontynuować go w następnych latach mojej pracy zawodowej.

4. Co podobało Ci się na lekcji wychowania fizycznego podczas nauczania stacjonarnego?

Było to pytanie otwarte, więc odpowiedzi były bardzo różnorodne. Uczniowie najczęściej byli zadowoleni z dużej liczby lekcji w otwartej przestrzeni oraz gier zespołowych. Najbardziej cieszy mnie podkreślenie znaczenia wspólnie spędzonego czasu i dobrej atmosfery w trakcie zajęć. Jest to bardzo istotny aspekt ze względu na specyfikę przedmiotu. Cardio, fitness, siłownia - jednym słowem różnorodność jest również ceniona na lekcji.

5. Co najbardziej podobało Ci się na lekcji wychowania fizycznego podczas nauki zdalnej?

Tu również uczniowie zwrócili szczególną uwagę na aktywność w terenie. Myślę, że jest to podyktowane długą izolacją. Młodzież docenia możliwość wyjścia z domu. Uczniowie bardzo lubią mieć możliwość wyboru zajęć. Będąc w szkole te możliwości różnicowania są mniejsze, gdyż najczęściej wszyscy muszą robić to samo, a spełnienie oczekiwań wszystkich jest niemożliwe. Natomiast podczas nauki zdalnej większe znaczenie miało samo podjęcie aktywności fizycznej niż konkretna forma ruchu. Dlatego jeśli ktoś miał do wykonania własny trening lub nie mógł wykonywać przygotowanego przeze mnie treningu zawsze mógł wykonywać inną aktywność fizyczną.

6. Co chciałabyś/ chciałbyś zmienić na lekcji wychowania fizycznego?

Tego pytania obawiałam się najbardziej. Ale jak się okazało, uczniowie są zadowoleni ze sposobu prowadzenia lekcji, z mojego zaangażowania oraz różnorodności zajęć. Jest to dla mnie informacja, że podążam w dobrym kierunku. Jednakże, moją uwagę przykuł problem zbyt dużej intensywności na lekcji, bo aż 15% uczniów wskazało ten aspekt w tym pytaniu. Myślę, że siedzący tryb życia wynikający z panującej pandemii mógł przyczynić się do takich odpowiedzi. Oczywiście zawsze znajdą się osoby, które nie będą zadowolone, gdyż aktywność fizyczną uważają za zbędną, a dodatkowo nie lubią się ruszać. Dlatego moim celem na przyszłość jest przekonanie do regularnej aktywności fizycznej.

7. Czy zauważyłaś/ zauważyłeś jakieś negatywne zmiany w swojej sylwetce wynikające z nauki zdalnej?

Nie było to łatwe pytanie. Często młodzież nie ma punktu odniesienia, dlatego tak dużo uczniów, bo aż 27,8% odpowiedziało, że ciężko jest im to stwierdzić. Myślę, że gdybym to pytanie zadała w czerwcu większość z niezdecydowanych odpowiedziałoby twierdząco. Cieszy mnie jednak fakt, że prawie połowa pytanych uczniów zdecydowanie odpowiedziała, że nie widzi negatywnych zmian w swojej sylwetce.
Ankieta jest najprostszą (najlepszą) formą uzyskania informacji zwrotnej od uczniów. Podczas jej wypełniania są szczerzy i nie boją się mówić o swoich spostrzeżeniach oraz oczekiwaniach. W przyszłym roku szkolnym postaram się wprowadzić zmiany zasugerowane przez młodzież.
W celu dokonania ewaluacji metod nauczania na początku oraz na końcu roku szkolnego przeprowadzam testy sprawności fizycznej. Ze względu na rozpoczęcie stażu po powrocie z urlopu macierzyńskiego oraz ze względu na zmianę szkoły podczas mojego stażu, testy sprawnościowe przeprowadzałam w bardzo różnych klasach. Dodatkowym utrudnieniem było nauczanie zdalne w 2020 oraz 2021 roku. Przeprowadziłam analizę uzyskanych wyników, choć uważam, że jest to bardziej analiza wpływu pandemii na sprawność fizyczną uczniów niż analiza efektów procesu nauczania, ponieważ znaczną część roku szkolnego uczniowie spędzili w domu.
Siła mięśni kończyn górnych
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Skórzewie uczyłam tylko dziewczynki, natomiast w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 uczę zarówno chłopców oraz dziewczynki. Test na siłę mięśni kończyn górnych najgorzej wypada u dziewczyn, ponieważ są to mięśnie najbardziej zaniedbane u tej płci. W wieku dojrzewania znaczna część chłopaków interesuje się swoją sylwetką, dlatego zaczynają robić pompki lub inne ćwiczenia mające na celu wzmacnianie górnej partii mięśniowej. Uzyskane wyniki w klasach żeńskich pokazują spadek siły w kończynach górnych. Aż 70% uczniów wykazuje spadek uzyskanych wyników, ok. 20% uzyskało ten sam wynik, a tylko 10 % miało lepszy wynik w 2020 niż 2019. Jest to zdecydowanie najsłabszy element, nad którym zamierzam popracować w przyszłych latach pracy.

Bieg wahadłowy – szybkość i zwinność
Do tego testu uczniowie mogli przystąpić dwukrotnie. Podczas biegu zdarzało się, że uczniowie upuszczali piłeczkę i chcieli powtórzyć test. Najczęściej w drugiej próbie uzyskiwali lepsze wyniki. W tym teście zmiany nie były aż tak widoczne jak w poprzedniej próbie. Jest to bieg na małym odcinku, dlatego różnice uzyskane w teście w 2019 a 2020 roku są nieznaczne.

Gibkość
Jest to taka zdolność człowieka, która jest najlepsza w bardzo młodym wieku, ale niestety zaniedbana w przyszłości ulega pogorszeniu w bardzo szybkim tempie. Dlatego tak ważne jest, aby ją stale kształtować. Pracując z młodzieżą, trzeba przede wszystkim pamiętać w czasie rozgrzewki o rozciąganiu dynamicznym w czasie rozgrzewki oraz nie zapominać o rozciąganiu statycznym na koniec lekcji. Tylko systematyczność może przyczynić się do poprawy gibkości. Nauczanie zdalne w znacznym stopniu utrudniało to zadanie. Z uzyskanych wyników można wyczytać, że tylko w nielicznych przypadkach wynik w drugiej próbie był gorszy niż w pierwszej. U 80% uczniów wynik był taki sam w obu próbach, a tylko w 5% uczniowie uzyskali wynik lepszy od poprzedniego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Polsce i świecie jest to bardzo dobry wynik.

Skok w dal z miejsca
Z tą próbą uczniowie mieli duży problem. W poprzednich testach długość skoku mierzona była w centymetrach. Natomiast w teście Zuchory długość skoku mierzona jest za pomocą długości swoich stóp. Była to dla nich nowość, dlatego w pierwszej próbie uczniowie mieli dwa podejścia. Rok później uczniowie nie byli już zaskoczeni i wiedzieli, jak podejść do danej próby. Większość osób, bo ok. 75% poprawiło swój wynik. Natomiast pozostali uzyskali taki sam wynik, albo nieznacznie gorszy.

Siła mięśni brzucha
W tym przypadku nie korzystam z propozycji Zuchora. Na szkoleniu, w którym uczestniczyłam, dowiedziałam się, że test ten bardzo obciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a ponadto uczeń z silniejszymi mięśniami nóg będzie odciążał mięśnie brzucha na rzecz nóg. Dlatego też te partie mięśniowe sprawdzam w pozycji podporu przodem na przedramionach. Ok. 70% klasy wykazała progres w drugiej próbie, ok. ¼ uczniów wykazało stagnację, a tylko 5 % regres. W tym przypadku myślę, że duże znaczenie miał fakt, że uczniowie wiedzieli, jaki wynik uzyskali poprzednio. Większość uczniów przed podejściem do próby pamiętało swój poprzedni wynik i starali się uzyskać lepszy w drugiej. Myślę, że chęć pobicia własnego rekordu to cecha prawdziwego sportowca.

Przykładowa tabelka uzyskanych wyników – klasa 3A/B/C chłopcy
Uczeń oraz rok Bieg wahadłowy Siła mięśni kończyny górnej Gibkość Skok w dal z miejsca Siła mięśni brzucha
1. 2019 00:11:59 00:38 4 8 01:08
2020 00:11:48 00:40 3 8,5 01:10
2. 2019 00:11:21 00:15 3 7 01:45
2020 00:12:02 00:16 2 7 01:22
3. 2019 00:14:53 00:06 3 6,25 01:24
2020 00:14:49 00:05 3 6 01:05
4. 2019 00:09:42 00:19 5 8 01:40
2020 00:10:37 00:25 5 8,5 01:53
5. 2019 00:10:58 00:53 4 7,5 02:05
2020 00:11:13 01:03 4 8 02:01
6. 2019 00:09:51 01:05 5 8 02:20
2020 00:10:55 01:10 5 8,5 02:25

 Kolor zielony – uzyskany lepszy wynik od poprzedniego
 Kolor czerwony – uzyskany gorszy wynik od poprzedniego
 Kolor żółty – ten sam wynik w obu próbach
Przeprowadzone wyżej testy pokazują na jakim poziomie kształtuje się sprawność fizyczna uczniów. Na podstawie uzyskanych wyników planuje proces kształcenia na następne lata. Testy, które mam zamiar przeprowadzić w przyszłym roku szkolnym pozwolą mi zobaczyć na jakim poziomie jest sprawność fizyczna uczniów po okresie pandemii oraz na jakie aspekty sprawności będę musiała zwrócić szczególną uwagę w przyszłych latach. (edukacji)

Efekty dla ucznia:
 znaczące zmiany w organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego, co wyraźnie podniosło jej jakość i przyniosło pozytywny odbiór przez uczniów,
 diagnoza efektów kształcenia w klasach.

Efekty dla mnie:
 refleksja nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego,
 poznanie swoich mocnych i słabych stron.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.”

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego wszyscy nauczyciele danego przedmiotu uczestniczą w zebraniu, mającym na celu omówienie planu imprez szkolnych, które chcą zorganizować w danym roku. Podczas takiego spotkania analizujemy kalendarz zawodów sportowych, w celu wyboru dyscyplin, w których chcemy wystawić naszą reprezentację oraz konkretnego nauczyciela, który będzie za nie odpowiedzialny.
Ze względu na ograniczenia lokalowe oraz dużą liczebność oddziałów często zdarzało się, że korzystamy z sali gimnastycznej wspólnie z innymi nauczycielami. Podczas wspólnie prowadzonej lekcji mam możliwość obserwowania pracy innego nauczyciela. Taka organizacja pracy daje mi możliwość wymiany doświadczeń oraz pomysłów na ciekawe przeprowadzenie lekcji. Pobudzam w ten sposób swoją kreatywność i na bieżąco mogę modyfikować ćwiczenia oraz zadania na lekcji.
W ciągu dwóch lat pracy w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu prowadziłam wiele lekcji otwartych z udziałem innych nauczycieli wychowania fizycznego. Na tych lekcjach głównie skupiałam się na grach i zabawach z wykorzystaniem dużych piłek lekarskich, hula-hop, lasek gimnastycznych oraz ringo. Pracując wcześniej w gimnazjum nietypowe gry i zabawy były częstym urozmaiceniem lekcji. Wbrew pozorom młodzież bardzo chętnie uczestniczy w grach i zabawach zwłaszcza, jeśli są to takie zabawy, których wcześniej nie znali. Ponieważ jestem trenerem piłki siatkowej, prowadziłam również lekcję otwartą z piłki siatkowej plażowej. Mało która szkoła może pochwalić się boiskiem do piłki plażowej, ale dzięki nawiązanej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Poznaniu mogliśmy korzystać z ich boiska, dzięki czemu przeprowadzenie takiej lekcji było możliwe. Posiadam również uprawnienia instruktora fitness, dlatego nie mogło zabraknąć lekcji z tej dziedziny. Podczas tej lekcji pokazywałam prawidłową technikę wchodzenia na step, zaprezentowałam oraz omówiłam podstawowe kroki, a na koniec nauczyliśmy się krótkiego układu z wykorzystaniem poznanych kroków.
Myślę, że dzięki tym lekcjom otwartym zachęciłam pozostałych nauczycieli do częstszego prowadzenia lekcji w formie zabaw i gier, jak również przekazałam w jak prosty sposób można nauczyć kilku kroków i stworzyć prosty układ.
W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole gościliśmy studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach odbywania praktyk. Studenci chętnie uczestniczyli w lekcjach różnych nauczycieli, w tym również u mnie. Zaprosiłam ich na lekcję związaną z piłką siatkową, ponieważ jest to moja ulubiona gra zespołowa. Studenci mieli okazję zobaczyć ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem piłki do siatkówki, fragmenty gry oraz grę właściwą.
Każdy z nas interesuję się innymi dziedzinami sportu. Dlatego bardzo często zdarza się tak, że wybieramy inną tematykę szkoleń. Po takim szkoleniu organizujemy krótkie spotkanie w celu przekazania sobie materiałów czy zdobytych informacji. Z mojej inicjatywy zorganizowałam dwa takie spotkania. Pierwsze odbyło po moim szkoleniu z zakresu zmiany w nowej podstawie programowej. Podczas szkolenia dostałam dużo materiałów, co w znacznej mierze ułatwiło mi przekazanie zdobytej wiedzy moim kolegom i koleżankom z pracy. Drugie takie spotkanie zorganizowałam po szkoleniu z zakresu sposobu diagnozowania sprawności fizycznej. Co roku przeprowadzamy testy sprawnościowe w celu diagnozy poziomu sprawności naszych uczniów. Podczas spotkania przekazałam pozostałym nauczycielom materiały ze szkolenia oraz wspólnie staraliśmy się ulepszyć sposoby diagnozowania sprawności fizycznej naszej młodzieży. Miałam pewne obawy, czy w okresie nauczania zdalnego będziemy mieli możliwość organizować tego typu, jednakże udało się je zrealizować w formie zdalnej. Dlatego po odbyciu szkolenia pt. Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego – propozycję materiałów wspierających nauczyciela i ucznia w czasie zdalnej nauki odbyło się kolejne spotkanie na platformie Google Classroom w celu przekazania zdobytej wiedzy oraz innych metod pracy, które można wykorzystać w nauczaniu zdalnym.

Efekty dla ucznia:
 atrakcyjne formy prowadzenia lekcji wychowania fizycznego,

Efekty dla mnie:
 zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu,
 motywacja do dalszego rozwoju,
 obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy,
 budowanie wysokiej jakości pracy.

§ 7 ust. 2 pkt. 6
„Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

Podczas zajęć z wychowawcą, prowadziłam lekcje poruszając tematykę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Zauważyłam, że moje uczennice bardzo aktywnie działają na portalach społecznościowych, dlatego postanowiłam przeprowadzić cykl lekcji, które miały przestrzec je przed wrzucaniem wrażliwych treści do Internetu. Często nawet dorośli ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że treści raz zamieszczone na portalu pozostawiają ślad. Łatwość korzystania z Internetu wynika w głównej mierze z posiadania telefonu, z którym współczesna młodzież się nie rozstaje. Na moich lekcjach pokazywałam uczniom jak ważna jest technologa ale również zwracałam uwagę na to by nie stać się od niej uzależnionym, co jest ogromnym problemem naszego społeczeństwa. Podczas nauczania zdalnego bardzo ważne było dla mnie zapewnienie mojej klasie jak największego wsparcia. Nie jest łatwo młodemu człowiekowi zamknąć się w pokoju i realizować proces edukacyjny w domu. Starałam się zwrócić szczególną uwagę na to, jak zmniejszyć poczucie napięcia czy stresu, oraz znalezienie pozytywnych strony w każdej sytuacji. Rozmawiając o obawach wynikających z powrotu do nauczania stacjonarnego starałam się przykuć uwagę młodzieży do pozytywnych aspektów tej decyzji. Dałam im również poczucie, że w razie potrzeby zawsze mogą się do mnie zwrócić o pomoc. Pomimo zapewniania młodzieży o pozytywnych walorach nauczania zdalnego, ten rodzaj nauki przyczynił się do bardzo negatywnych zjawisk występujących wśród młodzieży. Podczas rozmów z uczniami często słyszałam, że są zmęczeni, nie mają ochoty na pracę, nie wspominając już o aktywności fizycznej. Zachęcałam ich do wychodzenia na świeże powietrze, podkreślając, że nie ma złej pogody, aby spacerować. Nawet 30 minutowy spacer ma pozytywny wpływ na poprawę kondycji fizycznej oraz psychicznej.
Od wielu lat otyłość jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Na moich lekcjach bardzo często przekazywałam informacje, jak ważne w naszym życiu są nawyki żywieniowe, jak ćwiczyć, by zadbać o swoją kondycję i sylwetkę. Pokazywałam atrakcyjne formy aktywności fizycznej tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Zaczynając od mało wysiłkowej formy aktywności, jaką jest marszobieg czy Nordic walking, przez gry zespołowe czy taniec aż do bardziej wysiłkowych, jakimi są bieg czy zajęcia fitness o dużej intensywności. Pandemia dała nam możliwość rozwijania swoich umiejętności z zakresu technologii, dzięki czemu na lekcjach przedstawiałam prezentacje o zdrowym żywieniu, prawidłowej pozycji podczas pracy siedzącej czy udostępniałam filmy edukacyjne z zakresu zdrowia i żywienia. W ramach propagowania sportu zaprosiłam na swoją lekcję zdalną Mistrzynię Olimpijską z Rio De Janerio Natalię Madaj – Smolińską, która zdobyła złoty medal w wioślarstwie dwójek pojedynczych. Uczniowie wysłuchali historii naszej wioślarki oraz mieli możliwość zadawania pytań. Myślę, że to spotkanie na długo pozostanie w ich pamięci i może w pewnym stopniu przyczyni się do zwiększenia ich aktywności fizycznej. W ramach urozmaicenia lekcji podjęłam współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury, dzięki czemu mogliśmy korzystać z boisk znajdujących się przy Drodze Dębińskiej, jak również podjęłam współpracę z lodowiskiem „Chwiałka”, gdzie w ramach lekcji mogliśmy doskonalić swoją jazdę na łyżwach. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu ma ograniczoną infrastrukturę sportową, dlatego nawiązaliśmy porozumienie z Akademią Wychowania Fizycznego o możliwość korzystania z bieżni stadionu znajdującego się przy Drodze Dębińskiej. Dzięki uzyskanej zgodzie mogłam realizować zajęcia z lekkoatletyki w najlepszych warunkach.
Obecny świat stawia przed nami ogrom wyzwań. Praca, dom, dzieci, rodzina. Nie każdy daje sobie radę z pokonaniem trudności stawianym im przez życie. Są dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną: w domach dziecka lub w rodzinach zastępach. Inicjatywa Góra grosza powstała właśnie z myślą o takich dzieciach. Akcja polega na zbiórce pieniędzy od listopada do grudnia na terenach szkół i przedszkoli w całej Polsce. W roku szkolnym 2019/2020 pomagałam zorganizować miejsca, w których można było wrzucać pieniądze, zawieszałam plakaty informujące o akcji Góra grosza, oraz pomagałam w liczeniu zebranych pieniędzy. Kolejną akcją znaną w całej Polsce jest Szlachetna Paczka, której finał przypadał w grudniowy weekend. Celem akcji jest zakup potrzebnych rzeczy dla konkretnej wybranej rodziny, aby każdy znalazł coś pod choinką. Lista potrzebnych rzeczy jest rozdzielana na poszczególne klasy. Ogromną rolę pełnią wychowawcy oraz opiekunowie samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2019/2020 nie miałam wychowawstwa dlatego pomagałam w odbiorze zapakowanych przez uczniów podarunków. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele rodzin w naszym najbliższym otoczeniu boryka się problemami finansowymi i są to często ludzie blisko nas. Dlatego ta ważne jest pomaganie, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy my będziemy potrzebować pomocy.

Efekty dla ucznia:
 kształtowanie świadomości uczniów o zagrożeniach współczesnego świata,
 poszerzenie wiedzy o sposobach i miejscach, w których mogą szukać pomocy,
 uwrażliwienie uczniów na współczesne problemy społeczne oraz cywilizacyjne,
 kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb,
 uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych.

Efekty dla mnie:
 satysfakcja z dobrego postrzegania własnego zakładu pracy w środowisku lokalnym,
 zwiększenie efektywności pracy wychowawczej,
 satysfakcja wynikające z niesienia pomocy innym.

§ 7 ust. 2 pkt. 7
„Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

Po wcześniejszym zapoznaniu się aktami prawnymi związanymi z awansem zawodowym w pierwszej kolejności złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Następnie przekazałam Plan Rozwoju Zawodowego na ręce Pani dyrektor. Podczas spotkania szczegółowo omówiłyśmy mój plan rozwoju w celu ewentualnej korekty, jak również sprawdzenia zawartych w nim zagadnień zgodnych ze specyfikacją oraz potrzebami szkoły. Nawiązałam współpracę z wyznaczonym opiekunem stażu. Na pierwszym spotkaniu ustaliłyśmy harmonogram naszych spotkań oraz omówiłyśmy zadania zawarte w moim palnie rozwoju zawodowego, jak również procedury awansu zawodowego. Po prawie 4 letniej przerwie wynikającej z urlopu macierzyńskiego wróciłam do pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 Skórzewie. W celu rzetelnego rozpoczęcia pracy we wrześniu 2018 roku przeprowadziłam analizę zmian dokonanych w prawie oświatowym oraz Karcie Nauczyciela. Zapoznałam się również z nowym statutem szkoły (zmiana wynikała z przekształcenia szkoły z gimnazjum na szkołę podstawową), programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły, WZO oraz PZO. Z dniem 1.09.2019 rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu mieszczącej się przy ulicy Rybaki 17. Ponieważ była to dla mnie zupełnie nowa szkoła, zapoznałam się ze statutem szkoły, planem wychowawczo – profilaktycznym szkoły, WZO oraz PZO. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i uczniom, zapoznałam się również z regulaminami sali gimnastycznej, sali fitness oraz siłowni.
Zapoznałem się z aktami prawnymi regulującymi pracę w szkole, dotyczącymi zarówno pracy nauczyciela oraz wychowawcy:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2017 poz. 1591)
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1322).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1646).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r poz. 1133)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. z 2018 r, poz. 1574
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz.4.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami)
W dniach 9-10 styczeń 2020 roku zostałam oddelegowana do Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej 152 w Poznaniu w celu pełnienia funkcji członka zespołu nadzorującego podczas egzaminów zawodowych. W dniu 26 listopada 2020 byłam członkiem zespołu nadzorującego podczas próbnych egzaminów maturalnych odbywających się w naszej szkole oraz byłam oddelegowana do Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu podczas egzaminów maturalnych odbywających się w czerwcu 2020 oraz maju 2021 roku. Byłam też tegoroczną przewodniczącą zespołu nadzorującego podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Pełniłam również zadania organizacyjne podczas pozostałych części egzaminów, dbając o rzeczy pozostawione przez maturzystów w depozycie szkolnym.
Znajomość prawa i przepisów pozwoliła mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pomogła w opracowaniu planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Akty prawne dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej pomogły mi w rozwiązywaniu trudnych sytuacji uczennic będących w mojej klasie wychowawczej.

Efekty dla ucznia:
 udzielenie pomocy uczniom zgodnie z przepisami prawa,
 rzetelne przeprowadzenie egzaminu maturalnego,
 sprawiedliwa ocena ucznia według PZO oraz WZO,
 zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz podczas zajęć lekcyjnych.

Efekty dla mnie:
 sumienne wykonywanie swoich obowiązków w oparciu o akty prawne,
 prawidłowe sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania ze stażu,
 wykorzystywanie przepisów prawa w celach edukacyjnych, wychowawczych oraz społecznych.

§ 7 ust. 2 pkt. 8
„Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.”

Technologię informacyjną przede wszystkim wykorzystywałam w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji. Dodatkowo wszelkie dokumenty związane z pracą w charakterze wychowawcy wykonywałam z wykorzystaniem komputera. W celu urozmaicenia moich lekcji wykorzystywałam mobilny głośnik, dzięki któremu z łatwością mogłam prowadzić zajęcia z muzyką typu fitness, uczyć układu tanecznego. Rok szkolny 2019/2020 był niestandardowy. Zamknięcie szkół przez panującą pandemię zmusiło mnie do przejścia na nauczanie zdalne, do którego żaden z nauczycieli nie był przygotowany. Dzięki temu musiałam zwiększyć swój kontakt z uczniami poprzez dziennik elektroniczny. Opanowałam nowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, narzędzi multimedialnych oraz platform edukacyjnych. Był to bardzo trudny czas nie tylko dla nas, ale także dla uczniów. Dlatego chcąc dodać im otuchy, wraz z innymi nauczycieli wychowania fizycznego nagrywaliśmy Mental Booster. Na platformie edukacyjnej Quizizz tworzyłam testy sprawdzające wiedzę uczniów z zakresu różnych dyscyplin sportowych. Kiedy obostrzenia zaczęły się rozluźniać, zaproponowałam uczniom uprawianie dowolnej aktywności z wykorzystaniem aplikacji monitorującej aktywność fizyczną. Celem tego zadania była głównie kontrola uzyskanych przez ucznia osiągnięć, ale dodatkowo uczniowie stawiali sobie cele na kolejny tydzień. Za pomocą dziennika Librus otrzymywałam zrzuty ekranów zawierające informacje o rodzaju aktywności, ilości pokonanych kilometrach czy spalonych kaloriach.
W roku szkolnym 2020/2021 głównym narzędziem mojej pracy stała się platforma Classroom, którą wykorzystywałam do łączenia się z uczniami podczas lekcji zdalnych, oraz dziennik elektroniczny Librus, który służył mi jako podstawowe narzędzie komunikacji z uczniami oraz rodzicami.
Aby zachęcić młodzież do aktywności fizycznej w trybie stacjonarnym postanowiłam wykorzystać coś, z czym uczniowie się nie rozstają, a mianowicie telefon komórkowy. Podczas lekcji na otwartej przestrzeni używaliśmy aplikacje mobilne np. Endomondo czy Zdrowie, które pomagały nam w monitorowaniu naszej aktywności fizycznej. Dzięki takim aplikacjom uczniowie wiedzieli, jaki dystans pokonali w danym czasie oraz mogli zobaczyć, jak poprawia się ich kondycja. Podczas Testu Coopera uczniowie mogli biec z telefonem lub opaską, która rejestrowała pokonany przez nich dystans. Podczas nauczania zdalnego nadal wykorzystywałam te aplikacje w celu monitorowania naszej aktywności fizycznej podczas spacerów na lekcji, jak również poza nimi.
W mojej pracy bardzo często korzystam z takich programów, jak Word, Power Point czy Excel. W pierwszym programie zapisuję wszelkiego rodzaju dokumenty, pisma, podania oraz sprawozdania. Podczas tradycyjnego nauczania rzadko korzystałam z programu Power Piont. Głównie skupiałam się na aktywności fizycznej, na nauce poszczególnych elementów gimnastycznych czy na zasadach gier w praktyce. Natomiast obecna sytuacja wymusiła na mnie więcej pracy własnej przed komputerem w celu tworzenia prezentacji dla uczniów na wybrany temat. Również wykorzystywałam te narzędzia w pracy wychowawczej, szczególnie w realizacji lekcji wychowawczej. Podczas jednego ze szkoleń poznałam program o nazwie Canva. Program ten wykorzystywałam do robienia prezentacji na lekcje, do stworzenia dyplomu dla klasy oraz do mapy myśli. Natomiast program Excel wykorzystywałam do zapisywania uzyskanych przez uczniów wyników z testów sprawnościowych .
Muszę przyznać, że pandemia wymusiła na nas jeszcze większe zagłębienie się w technologię. Powstaje bardzo dużo aplikacji, programów i platform, które ułatwiają komunikację czy kontakty z innymi ludźmi. Ja również wprowadzam na mojej lekcji nowinki ze świata sportu. Podczas lekcji zdalnych korzystam z aplikacji, których zadaniem jest przeprowadzenie treningu od rozgrzewki aż po rozciąganie. Są to aplikacje, które zawierają prezentację ćwiczenia oraz odliczają czas i ilość powtórzeń. Ćwiczenia w domu czy Yoga Workout. W celu uatrakcyjnienia zajęć w formie zdalnej wykupiłam subskrypcję w aplikacji FitAnka, która zawiera treningi ze zróżnicowanym sprzętem, intensywnością i charakterem ruchu. Uczeń może sobie taką aplikację zainstalować na swoim telefonie i korzystać z niej nie tylko podczas lekcji. Takie aplikacje pozwalają przeprowadzić trening osobom, które chcą dbać o kondycję, ale brak im wiedzy merytorycznej. Aplikacje te mają również możliwość ustawienia przypomnienia o aktywności fizycznej, przez co uczeń ma dodatkowy bodziec do pracy.

Aplikacje mobilne, z których korzystałam
 Beeb test,
 Ćwiczenia w domu
 FitAnka,
 Yoga Wokout,
 Interval Timer,

Nieocenionym źródłem pomysłów jest dla mnie Internet. Nie każdy uczeń w domu posiada ciężarki, taśmy oporowe czy chociażby piłkę. Dlatego swoich inspiracji szukam na różnych stronach internetowych czy forach dla nauczycieli. Na stronie YouTube można znaleźć ciekawe treningi oraz ćwiczenia bez wykorzystania sprzętu. Podczas lekcji zdalnych wykorzystuję możliwość rzutowania ekranu, co pozwala nam jednocześnie oglądać ten sam filmik.
Strony oraz grupy, z których korzystałam:

 www.ewf.h1.pl
 www.vod.gymbreak.pl
 www.centrumsportowe.pl
 Grupa o nazwie Nauczyciele wychowania fizycznego na profilu społecznościowym FB https://www.facebook.com/groups/683363842172597
 Grupa o nazwie Nauczyciele wychowania fizycznego na profilu społecznościowym FB https://www.facebook.com/groups/922546571175689
 Grupa o nazwie Gry i zabawy ruchowe dla dzieci na portalu społecznościowym FB https://www.facebook.com/groups/762631663862605
 Joga oraz medytacja z Małgorzatą Mostowską – YouTube
Swoje sprawozdanie oraz plan rozwoju zawodowego zamieściłam na portalu publikacje.edu.pl

Efekty dla ucznia:
 atrakcyjna forma prowadzenia zajęć,
 zwiększenie efektywności procesu kształcenia,
 podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
 zaspokojenie potrzeby kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznymi,
 monitorowanie postępów ucznia,
 otrzymanie informacji zwrotnej przez ucznia o jego postępach.

Efekty dla mnie:
 poszerzanie wiedzy z zakresu technologii informatycznej,
 podnoszenie efektywności pracy,
 ułatwienie oraz przyspieszenie codziennej czynności w pracy,
 ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcjom i nauczycielami
 uzyskanie narzędzi do codziennej pracy.

PODSUMOWANIE
Myślę, że zrealizowałam wszystkie zadania przedstawione w moim planie rozwoju zawodowego i osiągnęłam założone cele. Podejmowałam szereg działań w celu wzbogacania warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. W swojej pracy uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego i na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb swojej placówki. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, które wynikają z planów pracy szkoły. Na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Dbam o wszechstronny rozwój młodzieży, dobrą współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym, współpracownikami oraz dyrekcją.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Odbyty przeze mnie staż przyczynił się do mojego osobistego rozwoju, a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy szkoły. Jednocześnie w dobie nieustannych reform, mam świadomość dalszego rozwoju i konieczności dokształcania się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.