X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46862
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

07.06.2021 r.

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU

• Analiza przepisów prawa.
Przeanalizowałam przepisy prawa, dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania, niezbędne do otrzymania awansu:
1. Karta Nauczyciela, rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela.
2. Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (§ 7.1, § 7.2.).
• Współpraca z opiekunem stażu.
Nawiązałam współpracę z opiekunami stażu- Ustaliłyśmy harmonogram oraz zasady współpracy w okresie stażu. Podpisałyśmy kontrakt i opracowałyśmy karty obserwacji zajęć.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
W celu właściwego planowania zadań poznałam zamierzenia i potrzeby przedszkola oraz wzięłam udział w szkoleniach:
1. „Awans zawodowy- jak z sukcesem zostać nauczycielem mianowanym”,
WOM Katowice.
2. „Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- wskazówki eksperta” ,
WOM Katowice.
• Monitorowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco dokumentowałam swoją pracę oraz tworzyłam sprawozdania cząstkowe.

Efekty dla przedszkola:
• uwzględnienie potrzeb placówki i dziecka w zakresie zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Efekty dla mnie:
• określenie warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego,
• opracowanie wymaganych dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. REALIZACJA ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z POWINNOŚCI I WYMAGAŃ

§7 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola

1. Poszerzyłam kwalifikacje, doskonaliłam kompetencje zawodowe w celu podniesienia jakości pracy.
Doskonalenie zawodowe stanowi dla mnie nie tylko jeden z obowiązków nauczyciela określony w art. 6 pkt 3a ustawy Karta Nauczyciela, ale również wewnętrzną potrzebę wynikającą z indywidualnych zainteresowań. Od początku drogi zawodowej biorę udział w różnorodnych formach dokształcania. W celu podniesienia efektywność swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej nabywałam wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych oraz online. Były to m.in. webinary, warsztaty, e-konferencje. Treści przekazane na szkoleniach wykorzystywałam w codziennej pracy- podczas prowadzenia zajęć w atrakcyjnej formie, w tworzeniu pomocy dydaktycznych czy dokonywaniu ewaluacji pracy własnej. W celu podniesienia swoich zawodowych kwalifikacji, w 2019 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.
Tematyka odbytych szkoleń:
- „Wiosenna łąka dla mamy i taty” (2018 r. WSB Dąbrowa Górnicza).
- „Urodziny ojczyzny jako dobry przykład praktyki wielowymiarowej edukacji” (2018 r. WSB Dąbrowa Górnicza).
- „Tęczowe zabawy- jak pobudzić wyobraźnię dziecka?” (2018 r. WSB Dąbrowa Górnicza)
- „Wiosenne zabawy przedszkolaków- inspiracje muzyczno-plastyczne” (2019 r. WOM Katowice).
- „Profesjonalne kadry procesu wspomagania” (2019 r. KDK INFO Warszawa) uzyskanie certyfikatu Trenera Wspomagania.
- „Inspiracje muzyczne z okazji dnia Rodziny według Krainy Muzyki” (2019 r. Centrum Szkoleniowe "Kraina Muzyki").
- „Terapia Ręki I i II stopień” (2020 r. Cognitus Centrum Szkoleń Warszawa).
- "Sensoryka na co dzień- zabawy z dziećmi" (2020 r. LiveKid).
- „Nauczyciel-rodzic. Konfrontacja czy współpraca?” ( 2020 r. WOM w Katowicach).
- „Wybór programów i podręczników 2020/21- poradnik” (2020 r. @ktywni ).
- „Oswój swój stres -obudź swój wewnętrzny spokój”, „Czego się nauczyliśmy w czasie edukacji zdalnej?” (2021 r. CDN Sosnowiec).

Efekty dla przedszkola:
• umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
• wdrażanie nowych form i metod pracy z dziećmi.
Efekty dla mnie:
• poszerzenie zbioru osobistych pomocy dydaktycznych dzięki inspiracjom ze szkoleń,
• nawiązanie znajomości, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych placówek,
• pogłębienie wiedzy z zakresu nowości i sposobów rozwiązywania trudności pojawiających się w wychowaniu przedszkolnym.

2. Zaktualizowałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, studiując fachową literaturę.
Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu wiadomości, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami. W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej czytałam literaturę fachową. Wiedzę zdobytą z analizy poniższych publikacji wykorzystywałam w codziennej pracy z dziećmi.
Zapoznałam się z następującymi pozycjami książkowymi:
- Bogdanowicz M., „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”,
- Nelsen J., „Pozytywna dyscyplina”,
- Juul J., „Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?”,
- Faber A., Mazlish E., „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
- Wentrych A., „Zanim wkroczy specjalista...”,
- Zaremba L., „Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży”,
- Gardner H., „Inteligencje wielorakie”.
Efekty dla przedszkola:
• doskonalenie kadry przedszkola w dziedzinie rozpoznawania potrzeb rozwojowych.
Efekty dla mnie:
• umiejętne korzystanie z różnych źródeł pozyskiwania informacji o rozwoju dziecka,
• zaktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii dotyczącej dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Organizowałam uroczystości przedszkolne oraz wycieczki.
Opracowywałam scenariusze uroczystości oraz zachęcałam dzieci do aktywnego udziału w imprezach przedszkolnych. Uczestniczyłam w przygotowywaniu dekoracji na występy, które zawsze były przemyślane, adekwatne do treści i nawiązujące do przedstawianej tematyki.
Organizowałam wiele uroczystości oraz ważnych dni z życia przedszkola. Były to:
- Dzień Przedszkolaka (okres stażu): integrowanie grupy, zabawy muzyczno-ruchowe, konkurencje sportowe,
- Apel z okazji Święta Niepodległości (2020 r.): przygotowanie i nagranie występu dzieci, które zaprezentowały wierszyki, piosenki oraz taniec o tematyce patriotycznej, umieszczenie nagrania na przedszkolnym facebooku,
- Dzień Postaci z Bajek (2020 r.): integrowanie grupy, pokaz mody, wspólne zabawy,
- Dzień Pluszowego Misia (2019 r, 2020 r.): pokaz misiów z różnych bajek; misiowe zagadki i zabawy ruchowe,
- zabawy andrzejkowe (2020 r.): poznanie tradycji wróżb andrzejkowych, wspólne wróżenie, zabawy muzyczno-ruchowe,
- Dzień Kota (2020r., 2021r.): poznanie kocich zwyczajów, zabawy logopedyczne i ruchowe,
- Dzień Zdrowego Śniadania (2020 r.): uświadomienie dzieciom znaczenia śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia, omówienie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz samodzielne przygotowywanie zdrowych kanapek,
- Dzień Recyklingu (2021 r.): rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez zabawy dydaktyczne m.in. samodzielne segregowanie odpadów do odpowiednich pojemników,
- Dzień Wody (2021 r.): rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za zasoby wody pitnej, zabawy umysłowe- zagadki, zabawy muzyczno-ruchowe i badawcze,
- Dzień Ziemi (2021 r.): wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, zabawy ruchowe,
- zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka (okres stażu): integrowanie społeczności przedszkolnej, przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji, wspólne zabawy.

Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych, przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym oraz przybliżają dzieciom środowisko lokalne. Realizując powyższe zadania organizowałam następujące wycieczki autokarowe oraz wyjścia w okolicy przedszkola:
- Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego w Przybynowie (2019r.) zajęcia edukacyjne: "Skąd mamy mleko?", cel- integracja grupy, poznanie jak powstaje masło.
- Wycieczka do Fabryki Elfów w Katowicach (2019 r.) zajęcia edukacyjne: „Mikołajowe zagadki”, cel- integracja grupy, poznanie historii Św. Mikołaja oraz jego pomocników- elfów.
- Wyjście do piekarni (2020 r.), w ramach realizacji projektu „Od ziarenka do bochenka”, cel- poznanie pracy piekarza oraz rodzajów chleba.
- Spacery do pobliskiego parku (okres stażu) obserwacje przyrodnicze, cel- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od pory roku.

Efekty dla przedszkola:
• budowanie i podtrzymywanie tradycji przedszkolnych,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym,
• rozwijanie pomysłowości oraz zdolności aktorskich u dzieci,
• rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania własnym regionem.
Efekty dla mnie:
• zdobycie doświadczenia w planowaniu oraz organizowaniu uroczystości przedszkolnych i wycieczek,

§7 ust.2 pkt.2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Poznałam wychowanków i ich środowisko.
Od diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci, poznania środowiska w którym funkcjonują oraz zasobów rodziny, zależy zakres i rodzaj udzielanego dziecku wsparcia. W okresie stażu, dokonywałam systematycznej obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej. Odbywało się to podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, wycieczek i wyjść. Informacje o dzieciach otrzymywałam również podczas indywidualnych rozmów z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu.
Opracowałam arkusze obserwacji dla dziecka 4 i 5-letniego w celu zapisywania spostrzeżeń na temat każdego wychowanka, przeprowadziłam także diagnozę gotowości szkolnej w grupie dzieci 6-letnich. W celu monitorowania postępów oraz rozpoznania ewentulanych dysharmonii rozwojowych czy zaburzeń zachowania, analizowałam karty pracy i wytwory aktywności plastycznej każdego dziecka. Na podstawie uzyskanych wyników opracowywałam, a następnie realizowałam ścieżkę indywidualnej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi bądź szczególne uzdolnionymi, stosownie do ich potrzeb.

Efekty dla przedszkola:
• prowadzenie przez przedszkole pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych dzieci,
• wyzwalanie świadomości rodziców, że ich współdziałanie z przedszkolem w sprawach dziecka jest ważne dla jego prawidłowego rozwoju.
Efekty dla mnie:
• ujednolicenie działań opiekuńczo – wychowawczych,
• bardzo dobre rozeznanie w sytuacji rodzinnej wychowanków,
• zwiększenie motywacji rodziców do współpracy.

2. Doskonaliłam umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka.
W celu poszerzenia swoich umiejętności w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych wzięłam udział w następujących szkoleniach:
- „Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci” (2019 r. Grupa MAC S.A.),
- „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego” (2019 r. WSB Dąbrowa Górnicza),
- „Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem pomocy rozwojowych” (2019 r. Cognitus Centrum Szkoleń Warszawa).

Efekty dla przedszkola:
• organizowanie pracy zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
Efekty dla mnie:
• udoskonalenie umiejętności analizowania kompetencji oraz potrzeb dziecka,
• umiejętne dobieranie metod i form pracy, w tym form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych.

3. Pracowałam z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz uzdolnionym.
Przeanalizowałam dokumentację przedszkolną, opinie i orzeczenia specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wdrażałam do codziennej pracy zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowywałam metody i formy pracy poprzez np. wydłużenie czasu pracy, podział czynności do wykonania na mniejsze partie, stosowanie krótkich, konkretnych poleceń, kilkukrotne powtórzenie poleceń, naprzemienne planowanie zajęć spokojnych oraz wymagających aktywności ruchowej z krótkimi przerwami na odpoczynek czy stosowanie pogrubionych konturów w kartach pracy.
Pracę z dziećmi o szczególnych uzdolnieniach plastycznych oraz muzycznych, realizowałam poprzez rozbudzanie ich zainteresowań oraz umożliwienie rozwoju, proponując dodatkowe aktywności i działania.
Promowałam dzieci zdolne przygotowując je do konkursów wewnętrznych oraz zewnętrznych:
- konkurs plastyczny „Pluszowy Miś” (2018 r.- 1 dziecko)
- konkurs plastyczny „Najciekawsza maska karnawałowa” (2019 r.- 2 dzieci)
- konkurs recytatorski „Wiersze dla mamy i taty” (2019 r.- 6 dzieci)
- konkurs plastyczny „Jesteśmy Strażnikami Przyrody” (2019 r.- praca grupowa)
- konkurs plastyczny „Order Życzliwości" (2020 r. -3 dzieci)
- konkurs plastyczny „Najpiękniejsza dynia” (2020 r.- 5 dzieci)
- konkurs muzyczny „Magia Świąt” (2020 r.-występ całej grupy)
- konkurs plastyczny „Koszyk Pani Jesieni” (2020 r.-praca grupowa)
- konkurs plastyczny „Moja Pani z przedszkola” ( 2020 r.- 2 dzieci)
- konkurs plastyczny „Jesienny rolkotelegram” (2020 r.- 1 dziecko)
- konkurs piosenki angielskiej „Singing Stars” ( 2021 r.- 1 dziecko- wyróżnienie)

Rozwijałam wśród dzieci zainteresowanie tańcem i muzyką, prowadząc w roku szkolnym 2018/19 zajęcia muzyczno-ruchowe w ramach kółka tanecznego w grupie młodszej (3,4-5- latków) oraz starszej (6-latków). Głównym celem było zaangażowanie dzieci do udziału w różnorodnych formach ruchu przy wykorzystaniu tańca, który jest niezwykle lubianą formą aktywności podejmowaną swobodnie przez dzieci.
Zorganizowałam spotkanie w grupie z siostrą jednej z podopiecznych, uczennicy sosnowieckiej szkoły muzycznej. Dziewczynka zagrała dzieciom kolędy na flecie poprzecznym. Wszyscy byli zauroczeni wizytą i chętnie brali aktywny udział we wspólnym kolędowaniu (2018 r.).

Efekty dla przedszkola:
• wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do dzieci potrzebujących wsparcia,
• tworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych,
• wspieranie indywidualnych uzdolnień dzieci.
Efekty dla mnie:
• udoskonalenie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych,
• możliwość wykorzystania własnych pasji dotyczących śpiewu i tańca w pracy z dziećmi,
• podniesienie efektywności pracy z dzieckiem zdolnym.

4. Uwzględniałam potrzeby rozwojowe dzieci podczas organizacji zajęć.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym zarówno aktywność, jak i kontakt społeczny, stanowią podstawowe warunki zaspokojenia prawie wszystkich potrzeb rozwojowych. W celu ukierunkowania aktywności dzieci na konkretne działania, zapoznałam się z koncepcjami psychologicznymi na temat potrzeb rozwojowych- hierarchią potrzeb A. Maslowa oraz podstawowymi potrzebami dziecka według J. Young`a.
Organizując zajęcia dydaktyczne, zwracałam szczególną uwagę na następujące potrzeby rozwojowe dzieci: potrzebę bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne, potrzebę kontaktu z innymi- przynależności, potrzebę poczucia wartości i tradycji czy potrzebę posiadania. Podczas codziennej pracy umożliwiałam dzieciom zaspokojenie wszystkich potrzeb, w celu ich prawidłowego rozwoju.

Efekty dla przedszkola:
• umiejętne rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz wspieranie ich rozwoju.
Efekty dla mnie:
• organizowanie zajęć w pełni uwzględniających potrzeby rozwojowe dzieci,
• stosowanie indywidualizacji w codziennej pracy.

5. Realizowałam projekty i programy edukacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.

 „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
Projekt realizowałam w grupie przez cały okres stażu. Po pierwszym roku zachęciłam inne nauczycielki, aby rozpoczęły działania w ramach projektu w swoich grupach. Główne cele projektu to: rozwój czytelnictwa, zintegrowanie dzieci i rodziców oraz nawiązanie współpracy między nauczycielami. Udział w projekcie wymagał dużego zaangażowania i podjęcia przeze mnie dodatkowych działań. Stanowił atrakcyjną formę realizacji podstawy programowej - zarówno zadań przedszkola jak i osiągnięć dzieci. Jako znaczący efekt uczestnictwa w projekcie uważam możliwość współpracy z nauczycielami z całej Polski. „Zmisiowana” nauczycielska społeczność liczy prawie 10.000 nauczycieli. Strona „Misiowa Mama” umożliwiła interakcje między nauczycielami i wymianę doświadczeń. Praca z poszczególnymi modułami projektu pozwoliła mi na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w każdym kolejnym roku realizacji stażu.

 „ Wprowadzenie dziecka w świat pisma” program autorski
Autorski program Grażyny Janusz i Krystyny Ziai realizowałam przez okres stażu. Głównym celem programu jest wczesne kształcenie umiejętności czytania u dzieci w wieku przedszkolnym, przy pełnym zrozumieniu tekstu. Dzięki realizacji kolejnych ogniw tj. aktu inicjacji, ściany pełnej liter, nazywania świata oraz gier czytelniczych, tworzyłam sytuacje edukacyjne, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzały do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dzieci.

 „ Piękna Nasza Polska Cała”
Projekt edukacyjny realizowałam w grupie w roku szkolnym 2018/19. Głównym celem projektu było kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych. Projekt stanowił odpowiedź na 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizacja projektu pozwoliła mi zapoznać dzieci z historią państwa polskiego, symbolami narodowymi, zwyczajami i obrzędami ludowymi pochodzącymi z różnych regionów Polski.
Działania podjęte przeze mnie w ramach projektu:
- jako koordynator projektu w przedszkolu, w ramach obchodów tygodnia patriotycznego (05.11-09.11.2018 r.), opracowałam scenariusze zajęć do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych,
- skonstruowałam scenariusz apelu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- nauczyłam dzieci czterech zwrotek hymnu oraz wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Hymn został zaśpiewany przez wszystkie przedszkolaki podczas apelu z okazji odzyskania niepodległości (09.11.2018 r.), tym samym przyłączyliśmy się do bicia rekordu dla Niepodległej w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- zorganizowałam w sali przedszkolnej kącik o tematyce patriotycznej,
- zapoznałam dzieci z zabawami i tańcami ludowymi,
- we współpracy z koleżanką zorganizowałam przedszkolny konkurs fotograficzny „Polska moja ojczyzna”, którego celem było pokazanie wyjątkowości naszego regionu. W konkursie wzięło udział siedmioro dzieci wraz z rodzicami. Każdy wykonał wyjątkowe zdjęcie ze swojej najbliższej okolicy, ukazując tym samym piękno najbliższej okolicy.

 „ Na straży przyrody”
W roku szkolnym 2019/20 byłam koordynatorem akcji edukacyjnej organizowanej z inicjatywy Disney Polska oraz Fundacji Ekologicznej „Arka” dla dzieci 5- i 6-letnich. Celem akcji było utrwalenie wiedzy na temat fauny i flory Afryki oraz Polski, a także kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci. W ramach realizacji zadań, korzystając z przekazanych przez Organizatora materiałów dydaktycznych, zorganizowałam i przeprowadziłam zajęcia o zagrożonych gatunkach zwierząt. Dzieci wykonały karmnik dla ptaków, który umieszczony został w ogrodzie przedszkolnym i był systematycznie uzupełniany nasionami, dzieci zabrały do domu książeczki aktywności oraz ekologiczne „rosnące” listy, z których wyhodowały kwiaty. Finałem akcji był udział całej grupy w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesteśmy strażnikami przyrody”- dzieci wykonały pracę z wykorzystaniem materiałów z recyklingu (plastikowych butelek, nakrętek).

 „ Las, dwa, trzy”
W roku szkolnym 2019/20, przy współpracy z drugim wychowawcą, realizowałam w grupie projekt matematyczno- przyrodniczy, którego celem było nabycie przez dzieci umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody. W ramach projektu dzieci m.in. układały z materiałów naturalnych swoje portrety oraz poznane cyfry i litery, "zaadoptowały” drzewo i obserwowały zmiany jego wyglądu podczas każdej pory roku, założyły minihodowlę na parapecie, gdzie posiały nasiona rzeżuchy, owsa, szczypiorku oraz mięty, urządziły kącik matematyczny z wykorzystaniem darów jesieni, z którego swobodnie korzystały podczas zabaw, poznały gry podwórkowe (klasy, dwa ognie, murarz).

 „ Uczymy Dzieci Programować”
Głównym zamierzeniem programu edukacyjnego, którego realizację rozpoczęłam w drugim roku stażu, jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Elementy programowania były przeze mnie wplatane do codziennych aktywności dydaktycznych. W ramach realizacji, proponowanych przez Organizatorów programu zadań, dzieci wykonywały m.in. polecenia według instrukcji słownej lub graficznej, „odkodowywały” na macie edukacyjnej wiele przedmiotów (jeża, jabłko, flagę, dynię, serce, koronę), samodzielnie podawały innym instrukcje, jak należy poruszać się, aby dotrzeć do wyznaczonego celu. Utrwalały poznane litery i cyfry poprzez zabawę z matą edukacyjną.
We wrześniu 2019 r. i 2020 r. cała grupa wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania Codeweek. Dzieci podczas wielu różnorodnych aktywności doskonaliły umiejętności przeliczania, określania kierunków w przestrzeni, rozpoznawały nazwy zwierząt leśnych, współpracowały ze sobą, poznały zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu. Zajęcia z wykorzystaniem maty edukacyjnej były zawsze przez dzieci radośnie przyjmowane i chętnie realizowane.

 „ Zdrowo i Sportowo”
W roku szkolnym 2020/21 realizowałam w grupie ogólnopolską akcję, mającą na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci. W ramach podjętych przeze mnie działań organizowałam zajęcia sportowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów np. gazet, pachołków, piłek, plastikowych kubeczków czy woreczków gimnastycznych. Ustaliłam z dziećmi Tygodniowy Plan Zadań Sportowych, zorganizowałam „Dzień Higieny Velvet” w ramach którego, dzieci utrwaliły wiedzę dotyczącą sposobów dbania o higienę, omówiły codzienne rytuały higieniczne oraz wykonały pracę plastyczną „Wirusy i bakterie”. Dzięki prowadzonym przeze mnie zajęciom sportowym dzieci kształtowały orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową, uczyły się współpracy, a także zdrowej rywalizacji według zasad fair-play.

Efekty dla przedszkola:
• wzrost atrakcyjności oferty przedszkolnej,
• realizacja kierunków polityki oświatowej MEN,
• promocja przedszkola w środowisku lokalnym,
• kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
• rozwój kompetencji cyfrowych, matematycznych oraz czytelniczych u dzieci,
• podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i rodziców.

Efekty dla mnie:
• nawiązanie współpracy z nauczycielami z całego kraju,
• wzbogacenie swojego warsztatu, dzięki licznym pomocom od wydawnictwa MAC Edukacja oraz Bliżej Przedszkola (scenariusze, ilustracje, piosenki, wiersze i opowiadania),
• wykorzystanie w pracy z dziećmi osobistych zainteresowań historią.

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Doskonaliłam swój warsztat pracy oraz stosowałam na zajęciach metody aktywizujące.
W celu usystematyzowania oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania w codziennej pracy z dziećmi metod aktywizujących, wzięłam udział w następujących szkoleniach:
- „Spotkanie z wyobraźnią- rozwój twórczości i kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym poprzez działania arteterapeutyczne” (2018 r. WSB Dąbrowa Górnicza).
- „Kodowanie na dywanie” (2019 r. Edu Sense).
- „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss” (2019 r. Anima).
- „Metoda kolorowych dźwięków” (2019 r. ProfEdu).
- „Przedszkolak w świecie kodowania" (2020 r. PWN).
- „Lekcje ciszy- zajęcia relaksacyjne” (2019 r. Cognitus Centrum Szkoleń Warszawa).
- „Metody aktywizujące w pracy z małym dzieckiem” (2019 r. Cognitus Centrum Szkoleń Warszawa).
- „Pedagogika zabawy” (2019 r. Cognitus Centrum Szkoleń Warszawa).
- „Flashcards in action”. Wykorzystywanie kart obrazkowych za zajęciach języka angielskiego” ( 2020 r. WOM Katowice).
- „Matematyka dla smyka- zabawy matematyczne z wykorzystaniem nautralnego otoczenia dziecka” ( 2020 r. WOM Katowice).
- „Kompetencje kluczowe-kodowanie z matą” ( 2020 r. MAC Edukacja).

W pracy z dziećmi stosuję różnorodne metody aktywizujące, dostosowując je do potrzeb i możliwości swoich wychowanków. Przedstawiam najczęściej wykorzystywane przeze mnie metody:
- Metodę projektu, którą wykorzystałam w celu kształtowania u dzieci samodzielnego, twórczego myślenia w poszukiwaniu materiałów oraz rozwiązywaniu problemów. Praca dzieci podczas realizacji projektów przebiegała pod moim nadzorem. Ta metoda pozwoliła na zaangażowanie i współdziałanie dzieci podczas różnorodnych zajęć oraz aktywną pomoc ze strony rodziców. Podczas stażu zrealizowałam, przy współpracy z drugim wychowawcą, dwa projekty edukacyjne- „Od ziarenka do bochenka” oraz „Wiosna, ach to Ty”. W ramach działań związanych z projektami dzieci tworzyły siatki tematyczne, rozbudzały swoją aktywność poznawczą oraz zainteresowania przyrodnicze, podczas spacerów obserwowały zmiany zachodzące w otoczeniu, przeprowadzały doświadczenia i formułowały wnioski, odwiedziły pobliską piekarnię, przygotowały inscenizację „Witaj wiosno”, której nagranie zostało przesłane rodzicom oraz umieszczone na przedszkolnym facebooku.
- Metodę burzy mózgów, która pozwoliła na gromadzenie w krótkim czasie dużej liczby pomysłów, rozwiązań, wykorzystałam ją do: ustalania zakresu zdobytej wiedzy przez dzieci, znalezienia najlepszego rozwiązania w zagadnieniach, problematyce zajęć, aktywizacji całej grupy.
- Dramę, dzięki której przekazywałam dzieciom wartości, sposoby okazywania emocji, komunikacji, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, angażując do tego mowę, gest i mimikę.
- Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherbone, która stwarzała dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, rozwoju sprawności, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Niektóre dzieci dzięki tym ćwiczeniom stały się bardziej aktywne, twórcze, przejawiały większą inicjatywę.
- Metodę aktywnego słuchania muzyki wg. B. Strauss, dzięki prostym zabawom ruchowym do utworów muzycznych zapoznawałam dzieci z muzyką klasyczną.
- Pedagogikę zabawy – Klanza, wykorzystałam w celu nawiązania relacji społecznych, odpowiedniej komunikacji w grupie, przełamania lęku oraz wyrazu ekspresji ruchowej, poprzez dobrowolny udział w zajęciach.
- Dziecięcą matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, poprzez stosowanie tej metody w swojej pracy rozwijałam u dzieci umiejętność uczenia się matematyki poprzez wypełnienie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi z uwzględnieniem stopniowania trudności.
- Tuputan- dzięki tej innowacyjnej metodzie z wykorzystaniem estetycznego i funkcjonalnego dywanu rozwijałam u dzieci orientację w przestrzeni podczas nauki tańca.

Efekty dla przedszkola:
• kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola pod względem atrakcyjności stosowanych metod pracy,
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,
• zadowolenie dzieci i rodziców ze stosowanych metod pracy.
Efekty dla mnie:
• zdobycie wiedzy i umiejętności w organizacji oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy,
• umiejętność zaangażowania w pracę całej grupy,
• zdobycie nowych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy
i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1. Systematycznie współpracowałam z opiekunem stażu oraz dyrektorem.
W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy, obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunów stażu. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania przez nich czasu w trakcie zajęć i indywidualizację procesu nauczania, z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, rodzaj stosowanych metod pracy oraz różnorodność wykorzystania środków dydaktycznych.
Tematyka obserwowanych zajęć: „Kolorowa jesień- co nam w koszyku niesie?”(10.2018 r.), „Tydzień ma siedem dni”(01.2019 r.), „Czyścioszki" (10.2019 r.), „Dzień i noc”(02.2020 r.), „Słyszę, widzę, czuję, próbuję” (10.2020 r.), „Wiemy, jak powstaje książka” (02.2021 r.), „U ogrodnika’ (05.2021 r.).
Realizując założone zadania, prowadziłam i analizowałam zajęcia w obecności opiekunów stażu. Zajęcia te były szczegółowo omawiane oraz dokonywałam ich ewaluacji. Dyskutowałyśmy o sukcesach, jak również o napotykanych przeze mnie trudnościach. Opiekunowie służyli mi cennymi wskazówkami, dzięki którym doskonaliłam swój warsztat pracy.
Tematyka prowadzonych przeze mnie zajęć: „Kto robi zapasy na zimę?”(10.2018 r.), „Domowe urządzenia elektryczne”(11.2018 r.) , „W krainie figur”(02.2019 r.), „Kolorowa łąka” (04.2019 r.), „Zwierzęta też mają swoje rodziny”(09.2019 r.), „Symbole narodowe- flaga”(11.2019 r.), „Baśniowa kraina” (02.2020 r.), „Proszę, przepraszam, dziękuję” (10.2020 r.), „Nasze rady na odpady” (04.2021 r.).
Współorganizowałam z opiekunami stażu uroczystości przedszkolne, których celem była integracja dzieci i rodziców oraz przełamywanie nieśmiałości podczas występów. Wspólnie opracowywałyśmy scenariusze, wykonywałyśmy dekoracje oraz przygotowywałyśmy dzieci do występów podczas spotkania z górnikami z okazji Barbórki (12.2019 r.) oraz inscenizacji z okazji powitania wiosny (03.2021 r.).
Oprócz zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu, prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora oraz wicedyrektora. Tematyka zajęć: „Wizyta w Zoo” (10.2018 r.), „Dinozaury w przedszkolu” (03.2019 r.), „Dzień Pluszowego Misia” (11.2019r ), „Flaga, godło – nasze symbole narodowe” (11.2020 r). Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Wspólnie z obserwującymi dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy dzieci, a także ich aktywność i reakcje. Wymiana spostrzeżeń z obserwatorami okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.

Efekty dla przedszkola:
• szerzenie dobrych praktyk zawodowych,
• wskazywanie na skuteczne rozwiązania metodyczne.
Efekty dla mnie:
• wzbogacenie warsztatu pracy i doświadczenia zawodowego,
• motywacja do własnego rozwoju.

2. Poszerzyłam warsztat pracy.
Wzbogaciłam warsztat pracy poprzez uzupełnienie go nowymi pomocami dydaktycznymi, które samodzielnie zbierałam oraz przygotowywałam. Były to m.in. karty dydaktyczne, napisy do globalnego czytania, rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, kolorowanki, zdjęcia czy karty pracy. Powiększyłam własną bazę audio o płyty CD oraz nagrania w formacie mp3 z piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przez okres stażu prenumerowałam miesięcznik „Bliżej Przedszkola”, z którego czerpałam wiele inspiracji, wykorzystując je podczas przygotowywania się do zajęć. Przyczyniło się to do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Za zgodą dyrekcji przedszkola współplanowałam zakup pomocy dydaktycznych w celu poszerzenia przedszkolnej bazy dydaktycznej. Czerpałam inspiracje do pracy na forach nauczycielskich oraz należałam do grup facebookowych poświęconych edukacji.

Efekty dla przedszkola:
• wzbogacenie przedszkolnych pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych,
• współpraca nauczycieli.
Efekty dla mnie:
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami,
• ulepszenie organizacji zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy.

3. Dokonałam autorefleksji i analizy własnej pracy.
Przeprowadzałam ewaluację pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a jej wyniki wykorzystywałam do doskonalenia własnej pracy i pracy przedszkola. Podczas zajęć obserwowałam dzieci oraz zadawałam pytania kontrolne. Stosowałam metody ewaluacyjne, dzięki którym dzieci poznały, jak w sposób wizualny, dokonać oceny za pomocą umówionego znaku. Były to m.in. buźki, kciuki, termometr, słoneczko. Działania te pozwoliły mi zaobserwować jakie formy i metody pracy najbardziej sprzyjają aktywnemu uczestniczeniu dzieci w zajęciach, przyswajania wiadomości oraz zdobywania przez nie nowych umiejętności.
Analizowałam swoje mocne i słabe strony, prowadziłam rozmowy z rodzicami na temat zmian w zachowaniu dzieci oraz przyrostu ich wiedzy i umiejętności. W ramach monitoringu i ewaluacji własnej pracy prowadziłam dokumentację pedagogiczną, w tym arkusze obserwacji dzieci. Na podstawie analizy osiągniętych przez dzieci wyników mogłam organizować pracę z dziećmi, które wymagały dodatkowego wsparcia. Prowadzona praca wiązała się ze ścisłą współpracą z rodzicami dzieci, w celu uzyskania pozytywnych efektów wychowawczych. Po zakończeniu prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci, a w roku szkolnym 2020/21 diagnozy gotowości szkolnej, zapraszałam rodziców na indywidualne konsultacje w celu omówienia osiągnięć dzieci oraz ustalenia wspólnych działań wychowawczych.
W październiku 2019 r. otrzymałam Nagrodę Dyrektora za wzorowe wykonywanie obowiązków, aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, promowanie właściwych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości.

Efekty dla przedszkola:
• wspieranie dzieci w ich ewentualnych trudnościach oraz szczególnych uzdolnieniach,
• współpraca nauczycieli w doskonaleniu warsztatu pracy.
Efekty dla mnie:
• dostosowywanie planowanych zajęć do aktualnych potrzeb i możliwości dzieci,
• doskonalenie warsztatu pracy,
• odczucie satysfakcji po docenieniu pracy przez dyrektora przedszkola.

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

1. Dzieliłam się wiedzą, doświadczeniem oraz materiałami z innymi nauczycielami.
W czasie trwania stażu chętnie dzieliłam się swoimi zasobami z innymi nauczycielami, przekazując im opracowane scenariusze z zajęć i uroczystości, materiały ze szkoleń i kursów, pomysły na ciekawe zabawy czy nowe piosenki. Owocna współpraca z gronem pedagogicznym stanowi skuteczną metodę do pogłębiania swojej wiedzy. Chętnie podejmowałam dodatkowe działania przy współpracy z koleżankami.
Współorganizowałam wiele uroczystości i imprez przedszkolnych. Były to:
- Dzień Kropki (okres stażu): wspólna zabawa, zabawy ruchowe, stworzenie dużej ramy z kolorowych kropek i wspólne zdjęcia,
- Akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (2018 r.): prezentacja zaproszonym gościom programu artystycznego- wierszyki, piosenki, wspólne odśpiewanie hymnu,
- Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (2019 r.): prezentacja zaproszonym gościom programu artystycznego- wierszyki, piosenki,
- Walentynki (2019 r.): wspólna zabawa, zabawy plastyczne i muzyczno – ruchowe,
- Dzień Życzliwości, przedstawienie pt. „Uśmiech wędruje daleko...” (2019 r.): udział w inscenizacji przygotowanej przez nauczycieli dla dzieci i rodziców,
- Dzień Życzliwości (2020 r.): zabawy muzyczno-ruchowe, praca plastyczna,
- Mikołajki – spotkanie z Mikołajem (okres stażu): zabawy muzyczno-ruchowe, śpiewanie świątecznych piosenek , prezenty dla dzieci,
- bale karnawałowe (okres stażu): integrowanie dzieci z całego przedszkola, zabawy muzyczno-ruchowe, konkursy,
- Powitanie Wiosny (2021 r.): poznanie utworów literackich i muzycznych oddających charakter wiosny, wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas uroczystości.

Współorganizowałam konkursy wewnątrzprzedszkolne, miejskie oraz ogólnopolskie:
- ogólnopolski konkurs fotograficzny „Zimowe zabawy” (2021 r), którego celem było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz promowanie aktywnego wypoczynku. Udział wzięło ponad 100 przedszkoli z całej Polski, przesyłając 122 zdjęć prac konkursowych,
- międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Wielka Brytania oczami dziecka” (2020 r), którego celem było wzbudzenie zainteresowania Wielką Brytanią oraz popularyzacja języka angielskiego. Udział wzięło 7 uczestników z 3 przedszkoli z województwa śląskiego,
- konkurs plastyczny „ Wiosna, ach to Ty!” (2020 r.), którego celem było rozwijanie kreatywności oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci. Udział wzięło 7 dzieci z przedszkola,
- konkurs plastyczny „Eko zabawka” (2020 r.), którego celem było promowanie postaw proekologicznych i ochrony środowiska oraz pobudzenie wyobraźni i kreatywności wśród dzieci. Udział wzięło 13 dzieci z przedszkola,
- konkurs plastyczny „Mój sposób na zdrowie” (2021 r.), którego celem było propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwój świadomości zdrowotnej dzieci. Udział wzięło 3 dzieci z przedszkola,
- konkurs recytatorski „Wiosna w poezji dziecięcej” (2021 r.), którego celem było rozwijanie umiejętności recytatorskich oraz rozbudzenie zainteresowania dzieci poezją. Udział wzięło 6 dzieci z grupy.
Współorganizowałam wyjazd do Teatru Dzieci w Będzinie na przedstawienie „Brzydkie Kaczątko” (2020 r.), cel- kontakt dzieci ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo oraz rozwój kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze.
W celu wymiany doświadczeń zawodowych obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli pracujących w przedszkolu oraz prowadziłam zajęcia otwarte w obecności innych nauczycieli. Tematyka zajęć: „Dzień Pluszowego Misia” (11.2018 r.), „Zdrowe soki owocowo-warzywne” (11.2018 r.), „Dzień Kota” (01.2019 r.), „Zabawa walentynkowa” (02.2019 r.), „W zdrowym ciele zdrowy duchu” ( 10.2019 r.), „I’m a little Snowman (12.2020 r.).
Po każdych zajęciach omawiałyśmy wspólnie celowość poszczególnych aktywności, dzieliłyśmy się ciekawymi pomysłami, zabawami oraz stronami internetowymi przydatnymi podczas planowania zajęć.

Efekty dla przedszkola:
• efektywna praca zespołowa nauczycieli,
• wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych nauczycieli,
• budowanie i podtrzymywanie tradycji przedszkolnych,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym,
• kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.
Efekty dla mnie:
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy i doświadczenia zawodowego,
• udoskonalenie sposobu konstruowania regulaminu konkursów oraz całej oprawy tj. dobór komisji konkursowej, dyplomów, nagród,
• zdobycie doświadczenia w planowaniu i organizacji uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek,
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami.

2. Uczestniczyłam w pracach organów przedszkola.
W trakcie trwania stażu współpracowałam ze wszystkimi organami przedszkola, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
Brałam czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej (w tym szkoleniowych- „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”, „Kompetencje kluczowe”). Podczas zebrań Rady omawiane i poddawane dyskusji były kwestie dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej, dzięki którym miałam okazję zdobyć od nauczycieli z większym doświadczeniem zawodowym, cenne wskazówki dotyczące organizacji pracy własnej.
Współorganizowałam szkoleniowe zebrania Rady Pedagogicznej, na których przekazałyśmy koleżankom pomysły na ciekawe zabawy matematyczne oraz elementy „kodowania na dywanie”, proponując konkretne zadania z wykorzystaniem maty edukacyjnej.
Sporządziłam protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, na której przekazany został Plan Nadzoru Pedagogicznego i Ewaluacji na rok szkolny 2018/19.
Na zebraniach Rady Pedagogicznej, wspólnie z koleżankami, zatwierdzałyśmy plan organizacyjny na każdy rok szkolny, opiniowałyśmy wybór programu nauczania wychowania przedszkolnego, dokonywałyśmy analizy wyników przeprowadzonych obserwacji i diagnoz, formułowałyśmy wnioski do dalszej pracy.
Jako członek zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej brałam udział w opracowywaniu projektu ewaluacji, czyli określeniu obszaru, pytań kluczowych, metod badawczych, harmonogramu ewaluacji oraz sposobu wykorzystania wyników.
Aktywnie działałam, jako członek, w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opracowywałam we współpracy z terapeutą, logopedą oraz drugim wychowawcą Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, dwa razy w roku szkolnym dokonywałyśmy Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka (dwoje dzieci z grupy), której wyniki przekazywałyśmy rodzicom na spotkaniach zespołu. Dbając o potrzeby wychowanków, konsultowałam z terapeutą, przypadki dzieci wykazujących trudności w codziennym funkcjonowaniu w grupie. Wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia indywidualnych potrzeb dziecka oraz opracowywałyśmy indywidulne plany pracy mające na celu wspomaganie rozwoju i poprawę zachowania. Aktywnie współpracowałam również z logopedą w zakresie trudności artykulacyjnych występujących u dzieci. W codziennej pracy realizowałam przekazane mi zabawy i ćwiczenia, uzupełniając terapię prowadzoną przez logopedę.
Konsultacje ze specjalistami pracującymi w przedszkolu stanowiły dla mnie źródło cennych rad i wskazówek, które pomogły mi w efektywnej organizacji pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych, wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Efekty dla przedszkola:
• realizacja zadań wynikających z obowiązków i zamierzeń przedszkola,
• podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wysoki poziom pracy zespołowej nauczycieli,
• pozytywne rezultaty współpracy ze specjalistami, szybkie i efektowne rozwiązywanie problemów wychowawczych,
• prawidłowo prowadzona dokumentacja.
Efekty dla mnie:
• poszerzenie wiedzy związanej z zagadnieniami statutowymi przedszkola,
• opracowanie dokumentów służących podniesieniu jakości pracy przedszkola,
• aktywne uczestnictwo w realizacji różnorodnych zadań przedszkola,
• wspieranie innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy oraz opracowanych dokumentów.

§ 7 ust.2 pkt.6

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Nawiązanie współpracy z rodzicami.
Co roku opracowywałam plan współpracy z rodzicami, którego założenia systematycznie realizowałam. Według ustalonego harmonogramu prowadziłam zebrania z rodzicami oraz indywidualne konsultacje. Współpracowałam z rodzicami przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, prowadziłam rejestr rozmów z rodzicami w zeszycie kontaktów. Realizowałam pedagogizację rodziców prowadząc pogadanki na temat: „Roli zabawy w prawidłowym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”, „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym?”, „Bezpieczni w sieci”. Redagowałam gazetkę informacyjną dla rodziców zawierającą zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi w danym miesiącu oraz przegląd ważnych wydarzeń z życia grupy i przedszkola. Współpraca polegała również na aktywnym włączaniu rodziców w organizowane uroczystości, doposażaniu placówki w różnorodne pomoce i zabawki, zaangażowaniu w akcje charytatywne oraz konkursy organizowane na terenie przedszkola. W ramach współpracy, podczas realizacji projektu "Mały Miś...", zapraszałam rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu oraz zachęcałam do czytania w domu, szczególnie podczas weekendowych wizyt grupowego misia „Gacusia”.
W trakcie stażu przygotowywałam i prowadziłam zajęcia otwarte, uroczystości i spotkania okolicznościowe dla rodziców i dziadków. Były to:
• przedszkolny festyn rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka” (2018 r.): zabawy muzyczne, tańce, konkurencje sportowe, aktywność plastyczna, integracja dzieci, rodziców i nauczycieli.
• zabawa andrzejkowa (2018 r.): zabawy muzyczno-ruchowe, wróżby.
• Dzień Dyni (2019 r.): zabawy muzyczno-ruchowe, masażyki relaksacyjne, zabawy matematyczne, kodowanie na macie
• warsztaty świąteczne (2018 r.): prezentacja piosenek o tematyce świątecznej, wykonywanie ozdób choinkowych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
• grupowe spotkanie z tatą-górnikiem (2018 r.): poznanie pracy górnika, śpiewanie piosenek, zabawy integracyjne w kole
• Dzień Babci i Dziadka (2019 r., 2020 r.): prezentacja przygotowanego programu artystycznego- wierszyki, piosenki, tańce; inscenizacja „Jaś i Małgosia”, zabawy integracyjne z dziadkami.
• Dzień Rodziny (2019 r.): prezentacja przygotowanego programu, wierszyki, piosenki, tańce, zabawy integracyjne z rodzicami.

Efekty dla przedszkola:
• nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic,
• integracja z rodzicami oraz dziadkami,
• aktywizowanie rodziców na rzecz przedszkola.
• wzmacnianie korzystnego obrazu pracy przedszkola poprzez pokazywanie różnych płaszczyzn jej działania,
Efekty dla mnie:
• ujednolicenie działań opiekuńczo – wychowawczych,
• zwiększenie motywacji rodziców do współpracy ze mną.

2. Nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i środowiskiem lokalnym.
W okresie stażu współpracowałam z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz organizowałam lub brałam czynny udział w działaniach promujących przedszkole w środowisku lokalnym. Były to już wspomniane wcześniej uroczystości okolicznościowe oraz współpraca z następującymi instytucjami:
 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu- informowałam rodziców o możliwości skorzystania z pomocy w Poradni. Skierowałam kilkoro dzieci na indywidualne konsultacje do Poradni, w celu zdiagnozowania przyczyn niepokojących zachowań. Na prośbę rodziców sporządzałam informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej, które były przekazywane do Poradni. Realizowałam również zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- w roku szkolnym 2020/21 uczestniczyłam w spotkaniach grupy roboczej, przekazując istotne informacje na temat środowiska rodzinnego oraz funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej.
 Filią nr 3- Klimontów Biblioteki Miejskiej w Sosnowcu- cykliczny udział w zajęciach bibliotecznych rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci. Dzieci poznawały zasady wypożyczania książek, założenia karty bibliotecznej oraz zobaczyły ciekawe wystawy i ekspozycje, które poszerzyły ich wiedzę ogólną. Ponadto przygotowałam dzieci do konkursu recytatorskiego „Wiersze dla mamy i taty” zorganizowanego w czerwcu 2019 r. przez bibliotekę.
 Sosnowieckim Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła- w roku szkolnym 2020/21 koordynowałam współpracę przedszkola z Hospicjum w ramach której na bieżąco zbierane były plastikowe nakrętki, wykonano, przy współpracy z nauczycielami wszystkich grup, okolicznościowe kartki świąteczne, które zostały przekazane w celu wysłania ich do darczyńców Hospicjum. Przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowałam, przy współpracy z gronem pedagogicznym, wirtualny kiermasz, podczas którego rodzice mieli możliwość zakupienia stroików świątecznych. Zebrane fundusze zostały w całości przekazane na rzecz Hospicjum. W maju 2021 r. wszystkie grupy wzięły udział w „Wirtualnym Marszu Nadziei”. Przesłałam przedstawicielowi Hospicjum kolaż zdjęć z realizacji podjętych w przedszkolu działań.
 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną– „Klub Zdrowego Przedszkola”- w roku szkolnym 2020/21 byłam koordynatorem IV edycji wojewódzkiego projektu edukacyjnego organizowango przez PSSE. Celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach oświatowych. Byłam odpowiedzialna za opracowanie i przesłanie każdemu nauczycielowi zestawu gotowych scenariuszy, propozycji zabaw ruchowych oraz kart pracy, dzięki którym wszystkie grupy przedszkolne zrealizowały zadania wyznaczone w projekcie. Po zakończeniu projektu opracowałam sprawozdanie, które przesłałam do PSSE w Sosnowcu oraz przygotowałam nagranie jako podsumowanie projektu zrealizowanego przez wszystkie grupy.

Efekty dla przedszkola:
• wypełnianie statutowych zadań przedszkola w zakresie wspomagania dzieci z trudnościami,
• integrowanie dzieci ze społecznością lokalną,
• promocja przedszkola w środowisku lokalnym,
• podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej dzieci.
Efekty dla mnie:
• zdobycie umiejętności współpracy z innymi organizacjami,
• wzbogacenie warsztatu pracy.

§ 7 ust.2 pkt 7

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analizowałam i tworzyłam dokumenty regulujące pracę przedszkola.
W okresie stażu poznałam zasady funkcjonowania i organizacji pracy Przedszkola Miejskiego nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu.
Przeanalizowałam nastepujące dokumenty: statut przedszkola, regulamin Rady Rodziców, koncepcję pracy przedszkola, przepisy BHP i P/POŻ., plany nadzoru pedagogicznego, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulamin wycieczek, programy nauczania, program wychowawczy oraz politykę przeciw krzywdzeniu dzieci.
Prawidłowo prowadziłam i opracowywałam dokumentację przedszkolną. Były to m.in.: dziennik zajęć, dziennik z zajęć dodatkowych, miesięczne plany pracy, zamierzenia pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej, ewaluacje miesięczne, sprawozdania semestralne, roczne plany współpracy z rodzicami, regulaminy konkursów przedszkolnych i ogólnopolskich, sprawozdania z realizacji projektów i programów edukacyjnych.

Efekty dla przedszkola:
• prawidłowo prowadzona dokumentacja,
• aktualizacja obowiązujących procedur.
Efekty dla mnie:
• rzetelne planowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego,
• osiągnięcie większej efektywności w pracy wychowawczo – dydaktycznej,
• dostosowanie działań do potrzeb i wymagań przedszkola.

2. Pracowałam zgodnie z przepisami prawa.
Na bieżąco aktualizowałam wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych. Obserwowałam strony i portale internetowe, na których pojawiają się wszelkie zmiany. Były to m.in.: www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl czy www.kuratorium.katowice.pl. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, w procesie pisania planu i sprawozdania, podczas przygotowywania wszelkiej dokumentacji, śledziłam wszelkie zmiany w prawie oświatowym i uwzględniałam je w praktyce.
Zapoznałam się z niniejszymi aktami prawnymi:

- Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zmianami).
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.poz.996 i 1000 ).
- Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393).
- Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) (Dz.U. 2017 poz. 356).
- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2017 r. poz. 1591).
- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie (Dz. U. z 2017 r. poz, 1578).
- Rozporządzeniem z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola (...) (Dz. U.z 2017 r. , poz. 1646) ze zm.
- Rozporządzeniem MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania (...) krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. , poz. 1055).
- Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny (...) (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604).
- Konwencją o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526) ze zm.
Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego:

- Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020, poz. 410).
- Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 493).

Efekty dla przedszkola:
• podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnego prawa oświatowego,
• osiągnięcie większej efektywności w pracy wychowawczo- dydaktycznej.
Efekty dla mnie:
• prowadzenie działań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• uświadomienie konieczności śledzenia zmian w przepisach prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt.8

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

1. Nabyłam wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się technologią multimedialną.

Wzięłam udział w następujących e-szkoleniach i e -konferencjach:
- „Bezpieczny przedszkolak w niebezpiecznej sieci”, „Jak przygotować zakodowane zadania dla uczniów”, „Z gry do klasy, czyli oswajamy gry w PowerPoint”, „ Aktywne zasoby MAC Edukacja”, „Jak zaskoczyć uczniów- pomysłowe ćwiczenia w Genially”, „Jak używać pomocy do nauki angielskiego stacjonarnie i on-line”, „Podróż palcem po tablecie, czyli witaj wielki świecie”, „Dzieci w sieci- nowe wytyczne WHO w sprawie uzależnień”; „Niebanalne dyplomy i podziękowania na koniec roku szkolnego” (2020 r. @ktywni ),
- „Interaktywne obrazki w nauczaniu zdalnym” ( 2020 r. WOM w Katowicach),
- „ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym”, „Kształcenie na odległość-nowe regulacje”, „Rola motywacji w nauczaniu zdalnym”, „Przyszłość dzisiejszego przedszkolaka” (2020 r. Mac Edukacja),
- „Ćwiczenia i zadania multimedialne w jednym miejscu? To możliwe z Genially!” (2020 r. MAC Edukacja),
- „Jak przetrwać w czasie pandemii w domu z dziećmi i pracą”, „Przedszkolna rzeczywistość po 6 maja 2020...”, „Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?" (2020 r. Nowa Era),
- „Domowe przedszkole: propozycje programowe edukacji zdalnej” (2020 r. Samsung Cyfroffy Kontakt),
- „Edukacja zdalna w nauczaniu przedszkolnym” (2021 r. ODM Metris),
- „Praca w chmurze” (2021 r. WOM Katowice).

Efekty dla przedszkola:
• wykwalifikowana kadra pracownicza,
• wdrażanie nowych form i metod pracy z dziećmi,
• uatrakcyjnienie zajęć dla dzieci
Efekty dla mnie:
• poszerzenie zbioru osobistych pomocy dydaktycznych dzięki inspiracjom ze szkoleń,
• pogłębienie wiedzy z zakresu użycia multimediów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Posługiwałam się technologią informatyczną w codziennej pracy.
Przygotowywane przeze mnie materiały cyfrowe były dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Umiejętność stosowania narzędzi multimedialnych wykorzystywałam m.in. do:
- sporządzania dokumentów (m. in. scenariuszy, sprawozdań, protokołów z zebrań z rodzicami, planów miesięcznych) w programie Microsoft Word,
- korzystania z kreatorów i generatorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń (np. Generator dyplomów online Wydawnictwa MAC, Generator dyplomow EduZabawy),
- tworzenia folderów, w których kompletowałam różnorodne pliki potrzebne w pracy zawodowej,
- przygotowywania i wykonywania materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu,
- modyfikowania kart pracy, aby jak najlepiej dostosować je do możliwości i umiejętności dzieci,
- tworzenia nagrań z ważnych wydarzeń grupowych i przedszkolnych przy użyciu aplikacji Quick,VideoShow, Movavi Clips oraz programu Microsoft Movie Maker,
- wyszukiwania szkoleń, warsztatów, konkursów dla dzieci, ofert wycieczek,
- uczestnictwa w e – konferencjach,
- komunikacji elektronicznej z innymi nauczycielami oraz z rodzicami drogą mailową i za pomoca aplikacji Messenger,
- odwiedzania stron internetowych przydatnych w pracy nauczyciela przedszkola (m.in. www.mojedziecikreatywnie.pl; www.blizejprzedszkola.pl, www.panimonia.pl, www.wychowaniewprzedszkolu.pl, www.edusens.pl, www.przedszkola.edu.pl, www.scholaris.pl, www.ucze.pl, www.profesor.pl, www.scholaris.pl, www.rokwprzedszkolu.pl).

Efekty dla przedszkola:
• szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli przedszkola,
• zwiększenie skuteczności odbywających się w przedszkolu zajęć poprzez ich atrakcyjną formę.
Efekty dla mnie:
• wzbogacenie technicznego warsztatu pracy, dzięki korzystaniu z różnorodnych platform oraz stron internetowych,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych,
• dokumentowanie pracy własnej.

4. Dzieliłam się wiedzą na forum zewnętrznym.
W trakcie trwania stażu udzielałam się na forach poświęconych edukacji oraz należałam do grup facebookowych- „Misiowe inspiracje”, „Awans zawodowy nauczyciela”, „Kreatywne nauczycielki przedszkola”, „Nauczycielki przedszkola”, „Uczymy Dzieci Programować”, „Otwarte szkolenia dla nauczycieli”. Zamieszczałam na wymienionych grupach, w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, relacje z podejmowanych przeze mnie działań w ramach projektów „Mały Miś...” oraz „Codeweek 2019 i 2020”, wstawiałam zdjęcia z wykonanych dekoracji. Umieściłam na stronie internetowej www.edux.pl plan rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie.

Efekty dla przedszkola:
• propagowanie dobrych praktyk stosowanych w przedszkolu,
• promowanie przedszkola,
• wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Efekty dla mnie:
• wspieranie innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy,
• współpraca w celu rozwijania kompetencji zawodowych,
• odczucie satysfakcji zawodowej i osobistej.

3. Nauczanie zdalne.

W trackie stażu podejmowałam działania w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID – 19. Opracowywałam plan pracy, dotyczący realizacji treści podstawy programowej w okresach zawieszenia pracy w placówce i pracy zdalnej. Przy współpracy z nauczycielami, przygotowywałam i przesyłałam rodzicom materiały edukacyjne i zadania sugerowane do wykonania z dziećmi w domu. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami dzieci poprzez konsultacje elektroniczne i telefoniczne związane z kształceniem na odległość. Rodzice chętnie współpracowali przesyłając zdjęcia prac wykonanych przez dzieci.

Efekty dla przedszkola:
• współdziałanie między rodzicami, dziećmi i nauczycielami podczas edukacji zdalnej.
Efekty dla mnie:
• wzajemna pomoc w pracy zdalnej oraz w przyswajaniu wiedzy dotyczącej nowych narzędzi do nauczania zdalnego,
• rozwinięcie umiejętności korzystania z rozwiązań technologicznych.

III. DZIAŁANIA KOŃCOWE

• Zakończenie stażu.
W celu usystematyzowania wiadomości na temat procedur zakończenia stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego wzięłam udział w szkoleniach:
1. „Zbliża się koniec stażu- co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego” CDN Sosnowiec (2021 r.)
2. „Awans zawodowy w roku 2021 – poradnik nauczyciela i dyrektora szkoły” @ktywni (2021r.)

• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dokonałam analizy własnego dorobku zawodowego za okres stażu, zebrałam i usystematyzowałam materiał. Wyciągnęłam wnioski, dotyczące odbytego stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddałam się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

• Wnioski:
W czasie trwania stażu wykonałam wszystkie powinności:
- uczestniczyłam w wypełnianiu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,
- doskonaliłam kompetencje, związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,
- przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora w wymaganej liczbie,
- przeprowadziłam zajęcia otwarte w wymaganej liczbie.

Zrealizowałam zadania, przewidziane w planie rozwoju zawodowego, znacznie wykraczając poza pierwotne ustalenia, gdyż reagowałam na bieżące potrzeby przedszkola i dzieci, zwłaszcza wynikające z warunków epidemicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.