X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46818
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Paula Piechowiak
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu
Pełniona funkcja: nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych
Czas trwania stażu: 01.09.2018r.-31.05.2021r.
Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Pracę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu rozpoczęłam w 2012 roku. Początki chociaż trudne okazały się doskonałą szkołą życia. Nauczyły mnie cierpliwości i konstruktywnego planowania własnych działań, aby przynosiły one jak najlepsze efekty moim wychowankom, ale także mnie jako nauczycielowi oraz placówce. Praca z dziećmi stała się moją pasją. Nieustannie staram się w niej przede wszystkim odkrywać potencjał powierzonych mi uczniów i wspierać ich w osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości, a także pokonywać porażki.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Przedmościu jako nauczyciel wspierający. Kontynuując go do zakończenia awansu.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne oraz opiekuńcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz pogłębiałam swoją wiedzę w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i opiekuńczych.
W czasie trwania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.2018r.,poz. 1574 ).

§ 7 ust.2 pkt 1.
„ Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją”

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela.
• Analizowałam prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego, rozporządzenia, dokumentację szkolną, zwłaszcza Statut Szkoły, WSO, Program Profilaktyczno- Wychowawczy.
Efektem tego działania było wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu
• Realizowałam konsultacje z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
• Dokonywałam zmian w pracy dydaktycznej w związku z analizą.
Efektem tego działania było poznanie nowych metod i form pracy na zajęciach. Poznanie sposobów postępowania w różnych sytuacjach, pojawiających się podczas zajęć. Poznanie metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów.
3. Doskonalenie warsztatu pracy
 Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
 Studia podyplomowe
- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
- Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera.
 Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego
- „Tikowe inspiracje w pracy z uczniami ze SPE”.”
- Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych- metody i formy pracy”.
- „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”- kurs doskonalący I stopnia
- „Awans zawodowy dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego”.
- „Kodowanie na dywanie”.
- „Konferencja „ Wszyscy jesteśmy ( nie ) zafiksowani. O potrzebie wdrażania w pracy edukacyjno- terapeutycznej z uczniami neuroróżnorodnymi podejścia opartego na zasobach”.
 Webinaria
- „Powrót do szkoły akcja- integracja”
- „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
- „Jak wspierać uczniów w czasie pandemii?”
- „Cyberprzemoc w szkole- powiedz STOP!”
-„Pomoc psychologiczno- pedagogiczna”
- „Zakończenie roku z CANVĄ”
 Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego.
- „Procesy Komunikacji”
-„RODO”
- „Autyzm, Asperger, ADHD”
-„Jak nauczyć uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci”
- „Kompetencje kluczowe”
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
- „Ocenianie kształtujące”
- „Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się”
- „Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania- myślenie wizualne”
- „Innowacyjny nauczyciel- aktywny i zaangażowany uczeń, czyli o innowacjach w edukacji”
- „Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021”
- „Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2020 roku i ich skutki w organizacji pracy jednostki oświatowej. Kompendium wiedzy dla członków rady pedagogicznej”
- „O e-nauczaniu, czyli jak z sensem zorganizować zdalną naukę”
- „O nauczycielu przewodniku i innowacyjnych metodach aktywizujących”
- „Metodyka nauczania zdalnego”
- „Budowanie relacji w nauczaniu zdalnym i komplementarnym”
- „Kompetencje kluczowe we współczesnej szkole”
- „Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce”
-„Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów”
- „Odpowiedzialność prawna nauczyciela w pracy zawodowej”
-„Depresja, myśli samobójcze, samookaleczenia- jak rozpoznawać i jak pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie”

Na szczególną uwagę zasługują szkolenia: ”Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania- myślenie wizualne”- w którym brałam czynny udział. Nauczyciele, którzy pozwalają uczniom tworzyć swoje kolorowe notatki wizualne realizują jedną z najważniejszych kluczowych- czyli uczenie się uczenia. Żeby przygotować notatkę, każdy musi poddać analizie i syntezie materiał, którego się uczy. Robienie takich notatek rozwija bowiem umiejętność organizowania i porządkowania treści, rozwija krytyczne i logiczne myślenie, rozumowanie, argumentowanie i wnioskowanie.
Kolejnym dla mnie bardzo ważnym tematem była konferencja – „Wszyscy jesteśmy (nie) zafiksowani”. Było to wydarzenie nieco odmienne od typowych konferencji naukowych, ponieważ większość prelegentów była ze spektrum autyzmu, bądź osoby blisko z nimi związane. Osoby takie jak: Jan Gawroński- Fundacja Autism Team, Justyna Suchecka- autorka Young Power , Weronika i Jerzy Janiak- Fundacja Aktywnych FURIA. Konferencja dała mi inny obraz osób ze spektrum autyzmu, przedstawiła nowy obraz myślenia o dobrej edukacji osób ze spektrum autyzmu.
Ostatnim dla mnie bardzo ważnym kursem był „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”. Tym bardziej było to cenne spotkanie ponieważ prowadzącą część teoretyczną była pani Marta Bogdanowicz, zaś praktyczną uczeń pani Marty Dariusz Okrzesik. Było to szkolenie weekendowe. Szkolenie podczas którego każda z uczestniczek mogła doświadczyć ćwiczeń ruchowych, które rozwijają świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni, umiejętność wchodzenia w relację oraz komunikację.
Studiowałam czasopisma oraz fachową literaturę i poradniki metodyczne, a także doskonaliłam własne umiejętności z języka angielskiego. Na bieżąco poszerzałam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną poprzez obserwację innych nauczycieli.
Efektem tego działania było pogłębienie wiedzy na temat udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzięki pozyskaniu dodatkowych kwalifikacji mogłam pewniej pracować z uczniami z zespołem Aspergera, dostrzec problemy z którymi moi uczniowie się borykają i umiejętnie wesprzeć ich w pracy. Doskonaliłam skuteczne metody pracy. Wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi nauczycielami czego efektem było wzbogacenie warsztatu pracy.

4. Organizacja konkursów.
Zorganizowałam następujące konkursy:
- konkurs plastyczny „Niepodległość w oczach dziecka”. Konkurs związany z obchodami stulecia odzyskania niepodległości.
- konkurs wiedzy na temat dysleksji połączony z dyktandem dla klas IV-VIII.
Efektem tego działania było podejmowanie wyzwań jak również aktywizacja uczniów. Sukcesy uczniów w konkursach.

§7 ust.2 pkt.2.
„ Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”

1. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W oparciu o orzeczenia, opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne. Dokonywałam Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania uczniów oraz Oceny Efektywności Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz ewaluacji semestralnej. Współpracowałam z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Poprzez obserwację i indywidualne rozmowy z uczniami diagnozowałam problemy edukacyjne i wychowawcze oraz starałam się wyrównywać wykryte braki. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy, przeprowadzałam w miarę potrzeb rozmowy wychowawcze. Starałam się integrować chłopców z grupą rówieśniczą. W stosunku do moich podopiecznych starałam się być otwarta, życzliwa, ale też konsekwentna. Bardzo zależało mi na dobrej relacji, co później przekładało się na naszą współpracę. Poprzez obserwację i analizę zachowań moich podopiecznych potrafiłam odpowiednio zareagować w sytuacjach dla nich trudnych. Pozwalałam na wybuchy agresji i upuszczenie nagromadzonych negatywnych emocji, by potem móc przejść do konstruktywnej rozmowy i w miarę możliwości ograniczyć tego typu zachowania. Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów. Informowałam rodziców o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub o postępach i poprawie. Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów wraz z wychowawcą, pedagogiem i rodzicami. Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem i terapeutą korzystając przy tym z ich wskazówek i materiałów. Motywowałam i wspierałam uczniów w rozwoju ich uzdolnień. Uważnie słuchałam o zainteresowaniach i hobby.
Efektem tego działania była znajomość potrzeb edukacyjnych uczniów. Dostosowywanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.
2. Indywidualizacja w pracy dydaktycznej.
Dostosowywałam wymagania do umiejętności i możliwości psychofizycznych uczniów. Prowadziłam zajęcia wspierające w efekcie podnosząc motywację do nauki. Poprzez dogłębne poznanie uczniów mogłam efektywnie pomagać w wyrównywaniu braków edukacyjnych, co przełożyło się na poprawę ocen, częstotliwość odrabiania prac domowych, pracę podczas zajęć, jak również zmniejszyło to liczbę nieobecności. Pomimo naszej codziennej współpracy podczas zajęć lekcyjnych starałam się dawać moim uczniom przestrzeń. Starałam się tak organizować pracę na zajęciach by jak najwięcej angażować ich do wysiłku i maksymalnej koncentracji, poprzez ustalenie zakresu materiału do wykonania w danym dniu. Regularnie monitorowałam zakres opanowanego materiału, współpracowałam przy tym z nauczycielami przedmiotów z którymi moi uczniowie mieli problemy celem poprawy ich wiedzy poprzez stworzenie kart pracy, notatek wizualnych, fiszek by w miarę możliwości ułatwić im przyswojenie wiedzy z danej partii materiału. Jeśli do zrobienia były prace długoterminowe zawsze służyłam swoją pomocą, wielokrotnie pomagając w ich przygotowaniu. Współpracowałam z osobami, które miały z chłopcami zajęcia rewalidacyjne. Omawiałyśmy i konsultowałyśmy na bieżące te obszary, które wymagały pracy. Podczas pandemii i z tego powodu trwającej rok nauki zdalnej opracowałam z uczniami system naszej wspólnej komunikacji. Po każdej lekcji za pomocą platformy classroom bądź telefonu komórkowego dowiadywałam się czy wszystkie treści, zakres materiału i zadania domowe były dla nich zrozumiałe. Jeśli były informacje niezrozumiałe wyjaśniałam je na bieżąco, zaś te które wymagały większego skupienia i dłuższego czasu pracy zostawialiśmy na umówiony przez nas dzień. Wówczas łączyliśmy się na rozmowie meet i wtedy tłumaczyłam niezrozumiałą część materiału. Pomagałam w odrabianiu prac domowych, pisaniu dłuższych form wypowiedzi. Dodatkowo aby wspomóc moich uczniów w nauce do egzaminu klas ósmych, przygotowałam krótkie i najważniejsze informacje na temat przerabianych lektur, zasady pisania wypracowań i rozprawek, wzorów matematycznych jak również głównych czasów i zasad ich stosowania z języka angielskiego co w następstwie przełożyło się na dobre wyniki egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. Zajęcia w systemie zdalnym w przypadku moich uczniów wpłynęły korzystnie na ich funkcjonowanie, gdyż mogli uczyć się w swoim tempie, bez porównywania z innymi uczniami, mieli systematyczną pomoc z mojej strony, nauczycieli i co bardzo ważne rodziców. Angażowali się w proponowane przeze mnie formy pracy, gdyż pomogłam im w zorganizowaniu nauki w domu.
Efektem tego działania było poszerzanie wiedzy uczniów. Zbudowanie dobrej relacji uczeń - nauczyciel jak również zbudowanie prawidłowej relacji z całością klasy do której uczęszczali uczniowie. Poprawa ocen. Uczniowie byli aktywni podczas zajęć.
3. Integracja zespołu klasowego.
Czynnie brałam działałam na rzecz integracji zespołu klasowego. W ramach zindywidualizowanej ścieżki włączałam chłopców do zespołu klasowego, podczas pomocy w organizacji uroczystości, wyjazdów i imprez klasowych. Między innymi:
- „ Dzień chłopaka”
- „ Wigilia klasowa”
- „ Dzień kobiet”
- „ Dzień wagarowicza”
Promowałam wśród uczniów zdrowy tryb życia poprzez włączenie naszej szkoły do udziału w specjalnej ogólnopolskiej akcji „ Zdrowa klasa”. Po przeprowadzeniu autorskich ankiet „ dobrego dietetyka”, został dla każdego ucznia wygenerowany raport z którym później rodzic mógł udać się do poradni dietetycznej celem konsultacji.
Efektem tego działania było zintegrowanie zespołu klasowego. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. Rozwój ich zainteresowań. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych

§7 ust.2 pkt.3.
„ Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia”

1. Wykorzystanie w procesie dydaktycznym metod aktywizujących.
Zespół Aspergera powoduje zaburzenia niektórych procesów poznawczych, co prowadzi do powstawania trudności edukacyjnych. Zaburzone funkcje wykonawcze oraz słaba zdolność generalizowania wiedzy powoduje nieumiejętność zastosowania wyuczonej wiedzy w praktyce, w różnych nowych sytuacjach czy kontekstach społecznych. Uczniowie z którymi pracowałam mimo dobrej zdolności zapamiętywania, doświadczali trudności z wykorzystywaniem zdobytych informacji. W edukacji ucznia z zespołem Aspergera moim zadaniem bardzo istotne było wsparcie wizualne, które pozwalało zrozumieć prezentowany materiał, a także zastępowało notatki. Podczas pracy z uczniami główną metodą, z której korzystałam było tworzenie notatek sketchnoting. Wizualizacja w moim przypadku polegała na przygotowaniu odpowiednich kart pracy, w których wiedza zawarta była w sposób skompresowany i wizualnie bardzo czytelny. Starałam się aby wiedza zawarta w obrazie była minimalna i rozbita na fragmenty. Dodatkowo najważniejsze treści popierałam rysunkami, które pozwalały na łatwiejsze zapamiętywanie.
Praktykowałam również rozmowę dydaktyczną. Przy pomocy tej metody utrwalałam z uczniami pewne partie materiału, doskonaliłam zdobytą wiedzę. Poprzez stawianie dużej ilości pytań pobudzałam uczniów do uporządkowania i udoskonalenia posiadanej wiedzy. Tę metodę aktywizującą najczęściej wykorzystywałam przed sprawdzianami. Wiadomości przekazywane podczas rozmowy dydaktycznej moi podopieczni wykorzystywali do rozwiązywania przygotowanych kart pracy, analizy materiału, sformułowania wniosków. Uważam, że wprowadzenie rozmowy dydaktycznej przyczyniło się do większego zainteresowania omawianym tematem. W swojej pracy wykorzystywałam również gry dydaktyczne o różnorodnej tematyce: znajomość, lektur, skojarzenia, logiczne myślenie. Gry takie jak:
- karty grabowskiego tabliczka mnożenia
- rummmikub,
-uno,
- uno jenga
- scrabble
Po ukończeniu studiów z „Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”, uczęszczałam w swoich wolnych godzinach, bądź też doraźnych zastępstwach na zajęcia, chcąc wykorzystać i utrwalić wiedzę zdobytą podczas ukończonych kursów. Dlatego też, raz w miesiącu do czasu pandemii koronawirusa, prowadziłam z grupą dzieci 5-6 letnich zajęcia z Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Podczas tych zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia ruchowe, które rozwijają świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni oraz umiejętność wchodzenia w relację oraz komunikację. Były to zajęcia, które dostarczały dzieciom sporą dawkę radosnej zabawy.
Pracowałam również metodą Glenna Domana- globalnej nauki czytana. Organizowałam zajęcia z kodowania na dywanie z wykorzystaniem mini maty edukacyjnej, jak również zajęcia z wykorzystaniem robota edukacyjnego DOC.
Efektem tego działania było zaangażowanie uczniów w procesie lekcyjnym, stwarzanie uczniom możliwości do współdziałania. Rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Aktywizacja uczniów. Atrakcyjność zajęć zwłaszcza przedszkolnych.
2. Organizacja zajęć poza salą lekcyjną.
Podczas organizacji zajęć poza salą lekcyjną w tym wycieczek, zachęcałam moich uczniów do wzięcia w nich udziału. Przedstawiałam im szczegółowy przebieg wycieczki, plan wycieczki. Pokazywałam zdjęcia tego miejsca, jakie znajdują się tam zabytki. Przedstawiałam po krótce historię miejsc, które zostaną przez nas odwiedzone i zwiedzane. Omawialiśmy przed wyjazdem sposób komunikacji i postępowanie w sytuacji, kiedy wydarzy się coś co może ich zaniepokoić, wystraszyć lub zezłościć.
Byłam współorganizatorem wycieczek edukacyjnych:
 Zamek Książ i Gross Rossen
 Stara kopalnia w Wałbrzychu i ExploraPark- park nauki i techniki
 Rejs po Odrze- połączony z historią obrony Głogowa i quizem dla chętnych
Efektem tego działania była aktywizacja uczniów. Poznanie historii holokaustu, poznanie dziedzictwa polski. Historii miejsca które zostało odwiedzone. Atrakcyjnie wykorzystanie czasu poza salą lekcyjną.

§7 ust.2 pkt.4.
„ Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia pracy”

1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych.
Dokonując ewaluacji własnej pracy moim celem było wyeliminowanie nieefektywnych metod nauczania. Ciągle doskonalić proces kształcenia jak również podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom uczniów. Aby móc zweryfikować swoją pracę w tym celu opracowywałam i wdrażałam narzędzia badawcze z zastosowaniem ankiet ewaluacyjnych w pracy ze swoimi uczniami i rodzicami, w celu zasięgnięcia opinii na temat własnej pracy. Stosowałam wywiad i przygotowany kwestionariusz ankiety. Poprzez analizę wyników ankiet otrzymałam informację zwrotną na temat swojej pracy. Dowiedziałam się czy mam dobre relacje z chłopcami, czy mają do mnie zaufanie, czy dobrze przygotowuję się do zajęć, czy zwracam uwagę na indywidualne predyspozycje i zgłaszane uwagi odnośnie możliwości skupienia się na zajęciach. Otrzymałam również informację dotyczącą przygotowania się do spotkań z rodzicami, czy potrafiłam udzielić odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania i wskazać możliwy sposób bądź działanie do ich zminimalizowania lub wyeliminowania.
Dokonując ewaluacji własnej pracy brałam pod uwagę wyżej wymienione aspekty jak również relacje ze wszystkimi pracownikami szkoły. Uważam ten fakt za bardzo ważny czynnik w pracy z uczniami ze specyficznym problemami edukacyjnymi.
Efektem tego działania było opracowanie narzędzi ewaluacji. Określenie mocnych i słabych stron mojej pracy. Wzbogacenie warsztatu pracy.
2. Analizowanie sytuacji dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej uczniów.
Dzięki współpracy z dyrektorem, opiekunem stażu, nauczycielami oraz specjalistami mającymi kontakt z moimi podopiecznymi, mogłam na bieżąco rozwiązywać problemy edukacyjno- wychowawcze, opracowywać optymalne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych, oraz ustalić indywidualne wskazówki do pracy z uczniami z zespołem Aspergera. Opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne. Analizowałam wyniki nauczania i wyciągałam wnioski do dalej pracy. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami przedmiotów z którymi moi uczniowie mieli problemy dydaktyczne. Zapoznawałam ich z wymogami edukacyjnymi. Dostosowywałam zadania przydzielane do ich indywidualnych predyspozycji i możliwości. Sprawdzałam osiągnięcia, kontrolując jednocześnie ich postępy. Systematycznie uzupełniałam teczkę samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Starałam się stwarzać sytuacje umożliwiające uczniom uczenie się poprzez modyfikację procesu uczenia. Współpracowałam z innymi nauczycielami i chętnie dzieliłam się z nimi doświadczeniami.
Efektem tego działania było stosowanie metod i form zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów. Doskonalenie własnych umiejętności i zdobywanie wiadomości poprzez samokształcenie. Podejmowanie działań naprawczych. Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami w tym z nauczycielami wspierającymi. Autorefleksja uczniów.
3. Analiza zajęć pod kątem stopnie realizacji założonych celów.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. Dokonywałam analizy z przeprowadzonych zajęć. Omawiałam zajęcia z opiekunem stażu i dyrektorem szkoły. Wymieniałam doświadczenia z opiekunem i dyrektorem szkoły. Oceniałam słabe i mocne strony mojej pracy z uczniami podczas pracy na lekcji. Do wszelkiej analizy i podniesienia efektów, gromadziłam prace uczniów.
Efektem tego działania było efektywne omawianie mojej pracy z uczniem na lekcjach z opiekunem i dyrektorem szkoły. Dokonywania ewaluacji zajęć. Poznanie mocnych i słabych stron mojej pracy. Ewaluacja prowadzonych zajęć. Wzbogacanie warsztatu pracy.

§7 ust.2 pkt.5.
„ Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego”

1. Dzielenie się zdobytą wiedzą.
W okresie stażu jak i całej mojej pracy zawodowej wysoko ceniłam sobie możliwość współpracy z innymi nauczycielami. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą jest cenną umiejętnością nauczyciela pozytywnie wpływającą zarówno na jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W atmosferze sprzyjającej wymianie poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z uczniami. Dlatego też starałam się w mojej pracy wykazywać otwartą postawę i zarówno uczyć się od koleżanek i kolegów jak i przekazywać innym moje umiejętności, pomysły i doświadczenia. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, kursach, webinariach.
Przeprowadziłam radę szkoleniową dla całego grona pedagogicznego, na którym przybliżyłam wiedzę zdobytą podczas kursu doskonalącego pierwszego stopnia „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”. Podczas szkolenia omówiłam główne cele metod Sherborne, między innymi: realizacja potrzeby ruchu i zabawy, poznanie własnego ciała i jego możliwości, uzyskanie akceptacji samego siebie, doznanie przyjemności, radości, zabawy, więzi z grupą. Zaprezentowałam również krótki materiał filmowy celem przybliżenia omawianego tematu.
Chętnie dzieliłam się swoją wiedzą, podczas rozmów i spotkań w zespole do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Było to cenne doświadczenie, gdyż podczas spotkań zbierałam informację i zapoznawałam się z dokumentacją, opiniami i orzeczeniami moich podopiecznych. Mogłam uzyskać pomoc w opracowywaniu IPET-ów, arkuszy wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania. Spotykałam się z wychowawcą, pedagogiem, specjalistami i rodzicem ucznia objętego pomocą. Dogłębnie umawiana była sylwetka ucznia na różnych płaszczyznach. Dzięki temu bardziej efektywne było wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych, oraz podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy. Opublikowałam w Internecie, na portalu edukacja.edux.pl, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Opublikowany dokument znajduje się na następującej stronie.
Od przyszłego roku szkolnego 2021/2022 stronę internetową, której jestem administratorem będzie prowadziła w moim zastępstwie koleżanka. W związku z tym przeprowadziłam indywidualne szkolenie z zakresu i jej obsługi. Wskazałam serwer i domenę na której strona się znajduje, pokazałam w jaki sposób zamieszczać artykuły, filmy, zdjęcia, pliki multimedialne, prezentacje. Udzieliłam wsparcia i wyraziłam chęć pomocy, przy zamieszczaniu pierwszych publikacji na stronie. Promowałam ciekawą literaturę fachową między innymi pozycje takie jak:
- Zespół Aspergera „ Kompletny Przewodnik”
- „Pozytywna dyscyplina w klasie”
- „ Selfreg”
- „ Young Power”
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wywarło niewątpliwie duży wpływ na mój rozwój osobisty. Dzięki rozmową z innymi nauczycielami i rozmowom w zespole, odświeżyłam, poprawiłam posiadane kwalifikacje i nabyłam nowe kompetencje. Uczyłam się umiejętności otwartego komunikowania, prowadzenia dialogu i rozwiązywania problemów wychowawczych.

Efektem tego działania było polepszenie własnego warsztatu pracy. Promowanie dobry praktyk pedagogicznych. Udostępnianie własnych opracowań. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas kursów, szkoleń, webinariów.

§7 ust.2 pkt.6.
„ Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

1. Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
Aby zapoznać się z problemami środowiska uczniów, nawiązałam ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami. W trakcie roku szkolnego dokonywałam systematycznej i bieżącej obserwacji funkcjonowania chłopców podczas lekcji, przerw, uroczystości szkolnych oraz wycieczek. Diagnozowałam sytuację osobistą podopiecznych w trakcie rozmów indywidualnych oraz podejmowałam w razie potrzeby działania interwencyjne. Współpracowałam z rodzicami, prowadziłam indywidualne rozmowy, uczestniczyłam z zebraniach z rodzicami w tym w innowacyjnym zebraniu klas ósmych, gdzie indywidualnie spotykał się uczeń wraz z rodzicem i wychowawcą klasy oraz nauczycielem wspierającym. Podczas zebrania omawiane były oceny, problemy wychowawcze, przygotowanie do egzaminu klas ósmych i bieżące sprawy. Ściśle współpracowałam z nauczycielami przedmiotowymi, pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami. Odbywałam z nimi bieżące konsultacje, podejmowałam działania interwencyjne. Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałam się z opiniami uczniów, tak aby jak najlepiej realizować zalecenia i udzielać odpowiedniej pomocy. W swojej codziennej pracy dużo miejsca poświęcałam na rozmowy o sprawach dla uczniów ważnych i istotnych, o dylematach, radościach i smutkach, w razie potrzeby starałam się ich wesprzeć. Regularnie przeprowadzałam osobiste i telefoniczne rozmowy na temat zaistniałych problemów, co pomagało mi w bieżącym monitorowaniu funkcjonowania uczniów w środowisku. Prowadzone przeze mnie działania zaowocowały pogłębieniem relacji z uczniami i ich rodzicami, co wpłynęło w sposób znaczący na podniesienie efektywności mojej pracy. Przez cały okres stażu prowadziłam działania mające na celu poznanie uczniów, poznanie ich środowiska i problemów. W tym celu byłam pomocna w organizacji Festynu rodzinnego dla rodzin naszych podopiecznych, w prowadzeniu konkurencji podczas Balu Karnawałowego, jak również pomagałam w organizacji i przebiegu autorskiego projektu pani Dyrektor Gala Utalentowani organizowanego dla całej społeczności lokalnej.
Efektem tego działania była znajomość potrzeb środowiska lokalnego. Współpraca z gronem pedagogicznym jak również współpraca z radą rodziców .
2. Zapoznanie uczniów z problemami społecznymi i cywilizacyjnymi.
W okresie trwania stażu zapoznawałam uczniów z problemami społecznymi i cywilizacyjnymi. Aby zrealizować te zadania, podczas godzin wychowawczych cyklicznie zapoznawałam uczniów z następującymi tematami:
- „ Czym jest agresja fizyczna”
- „ Kiedy mówimy o agresji słownej”
-„Uzależnienia”
- „ Przestępstwa w sieci. Cyberprzemoc”
Przygotowywałam w tym celu prezentacje multimedialne oraz korzystałam z filmów zamieszczonych na portalu youtube. Prowadzone przeze mnie działania, przyczyniły się do kształtowania właściwych postaw oraz zaowocowały zwiększeniu u uczniów wrażliwości na problemy współczesnego świata i drugiego człowieka. Spowodowały przyrost wiedzy na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych i internetu, a także bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Uwrażliwiły uczniów na wulgaryzmy i przemoc oraz pokazały jak ważny jest wzajemny szacunek.
Efektem tego działania był znajomość uczniów pojęć takich jak agresja słowna i fizyczna. Znajomość różnic i konsekwencji owych agresji. Telefonów do których można się zwrócić o pomoc będąc ofiarą bądź świadkiem takiego typu zachowania. Znajomość uczniów z tematyką uzależnień i ich konsekwencji dla naszego organizmu. Uczniowie znają zagrożenia w cyberprzestrzeni i przestępstwa w sieci.
3. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych.
Zachęcałam uczniów do udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych. Z powodzeniem udało mi się włączyć jednego z moich podopiecznych do występu w „ Europejskim Tygodniu Języków”. Aktywnie realizowałam zadania opiekuńczo- wychowawcze poprzez organizację imprez i uroczystości takich jak:
- „Europejski Tydzień Języków”
- „Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”
-„ Akademia z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości, współpraca z Orkiestrą Huty Miedzi Głogów”
- „Apel z okazji Konstytucji 3-go maja”
- oprawa plastyczna na zakończenie roku szkolnego 2018/2019
- „IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej”
Ponadto pobudzałam aktywność uczniowską do udziału w następujących projektach:
- „ Szkoła młodych Patriotów”
- „ Mój przyjaciel jest inwalidą”- konwersatorium we wszystkich klasach. Kształtowanie postaw akceptujących niepełnosprawność.
- „ Zdrowa klasa”
- „ Żonkile” organizowane przez muzeum Polin – getto warszawskie
Byłam współorganizatorem mikołajkowych wyjazdów do kina z cyklu młodego konesera na następujące projekcje:
- „ Player one”
- „ Dogonić marzenia”

Efektem tego działania był udział uczniów w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Aktywizacja uczniów. Praca z uczniami chętnymi do wystąpienia przed publicznością szkolną i rodzicielską. Poprzez zaproszenie Orkiestry Huty Miedzi Głogów podniesienie atrakcyjności uroczystości szkolnych. Uczniowie znają potrzebę zdrowego jedzenia, patriotyzmu. Uwrażliwienie uczniów na niepełnosprawność.

§7 ust.2 pkt.7.
„ Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

1. Analizowanie aktów prawnych, poszerzanie wiedzy odnośnie prawa oświatowego i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego.
Analizowałam podstawowe akty prawne:
 Ustawa Prawo oświatowe,
 Ustawa o systemie oświaty,
 Karta Nauczyciela,
 Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i inne.
W związku z wejściem w stan pandemii koronawirusa śledziłam rozporządzenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym. Zapoznawałam się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych, by móc wykazać się znajomością przepisów w konkretnych działaniach. W czasie trwania stażu dokonałam analizy dokumentacji regulujących organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, taki jak:
 Statut Szkoły,
 Program Wychowawczo- Profilaktyczny,
 Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 Procedury i regulaminy obowiązujące w placówce.
Efektywnie posługiwałam się przepisami o ochronie danych osobowych „ RODO”. Dodatkowo uczestniczyłam w następujących szkoleniach związanych z przepisami prawa oświatowego.
- „Awans zawodowy dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego”.
- „RODO” - efektywne posługiwanie się przepisami o ochronie danych osobowych.
- „Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021”
- „Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2020 roku i ich skutki w organizacji pracy jednostki oświatowej. Kompendium wiedzy dla członków rady pedagogicznej”
- „Odpowiedzialność prawna nauczyciela w pracy zawodowej”.
Efektem tego działania było wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Praca zgodna z obowiązującym prawem oświatowym. Dostosowanie dokumentacji nauczyciela do przepisów prawa oświatowego. Efektywny proces dydaktyczno- wychowawczy.
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.
W okresie stażu brałam udział w posiedzeniach rad pedagogicznych. Uczestniczyłam w komisjach egzaminacyjnych jako przewodnicząca powołanych przez Dyrektora szkoły. Podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty moją rolą było wspomaganie w pisaniu i czytaniu jednego z moich uczniów z zespołem Aspergera. Przez cały okres stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym konsultując się w sprawach zarówno dydaktycznych jak i opiekuńczo- wychowawczych. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu napisania potrzebnych informacji i dokumentacji do poradni psychologiczno- pedagogicznej. Wspomagając podnoszenie jakości pracy szkoły w czasie trwania stażu angażowałam się w pracę zespołu z pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, Arkusze Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania, Oceny Efektywności Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz ewaluacji semestralnej.
Efektem tego działania był efektywny proces dydaktyczno- wychowawczy. Pomoc uczniom w pokonywaniu trudności edukacyjnych. Odpowiednie zaopiekowanie uczniów poprzez współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem, poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
3. Organizacja wycieczek krajoznawczych.
Współorganizowałam wycieczki szkolne zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Opracowywałam niezbędne dokumenty takie jak: karty wycieczki i listy uczestników. Gromadziłam oświadczenia rodziców dotyczące udziału uczniów w wycieczkach. Przestrzegałam przepisów BHP w trakcie wyjść.
Efektem tego działania było wdrażania uczniów do kulturalnego zachowania podczas wycieczek.

§7 ust.2. pkt.8.
„ Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzie multimedialnych i informatycznych”

1. Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesny pracownik powinien stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej, a wykorzystywanie tych technologii jest jednym z ważnych elementów pracy, starałam się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem i narzędziami multimedialnymi. W wersji elektronicznej opracowywałam dokumentację szkolną, sprawozdania, IPETY, arkusze, karty pracy, prezentacje multimedialne, fiszki. Przygotowywałam dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia, dekoracje, plakaty. Wykorzystywałam zasoby Internetu do oglądania filmów edukacyjnych zamieszczonych na portalu youtube celem powtórzenia wiadomości z języka polskiego i angielskiego. Swoimi doświadczeniami wymieniałam się z innymi nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową. Prowadziłam dziennik elektroniczny. Byłam w kontakcie z rodzicami, uczniami i innymi nauczycielami za pomocą dziennika, poczty służbowej, platformy edukacyjnej g suite ( google work space). Podczas zdalnego nauczania poprzez classroom, prowadziłam spotkania z moimi uczniami. Udostępniałam im przygotowane materiały poprzez rozmowę w aplikacji meet udostępniając swój ekran, bądź też drogą mailową lub mmsową. Brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej on line, jak również zebraniach z rodzicami i konsultacjach. W bieżącej pracy ustawicznie korzystałam z zasobów Internetu jako źródła wiedzy i informacji w rozwiązywaniu problemów. Wiedza na temat technik komputerowych i korzystania z Internetu pozwalała mi na sprawniejszą pracę i wychodzenie naprzeciw potrzebą młodego pokolenia, a także jak się okazuje, naprzeciw życiu codziennemu.
Efektem tego działania jest znajomość technologii informacyjnej. Efektywne korzystanie z narzędzi multimedialnych. Prowadzenie dziennika elektronicznego. Korespondencja z rodzicami, e-mail poprzez dziennik. Systematyczny kontakt z uczniami i ich rodzicami. Systematyczny kontakt z gronem pedagogicznym. Wdrażanie uczniów do efektywnego korzystania z narzędzie multimedialnych. Podnoszenie atrakcyjności zajęć. Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów Internetu.

2. Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej.
W procesie samokształcenia wykorzystuję portale edukacyjne. W okresie stażu korzystałam m.in. z zasobów portalu ePedagogika, portaloswiatowy, epodreczniki, jak również należę do facebookowej grupy nauczycieli wspomagających. Korzystanie z Internetu umożliwiało mi szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa oświatowego oraz do szkoleń. Codziennie sprawdzałam pocztę elektroniczną, w ten sposób często komunikując się i wymieniając informacje z innymi nauczycielami, również nauczycielami z innych szkół i placówek szkolno- wychowawczych. Drogą elektroniczną pani Dyrektor przesyłała aktualne informacje na temat szkoleń, kursów, a także zmian w prawie oświatowym.
Od drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 pełniłam dodatkową funkcję administratora szkolnej strony internetowej. Przez ten czas nasza szkoła zmieniła swój dotychczasowy adres, szatę graficzną jak również serwer na którym się znajduje. Byłam odpowiedzialna za dopasowanie strony do potrzeb naszej szkoły oraz jej użytkowników. Dbanie o bezpieczeństwo informacji oraz usystematyzowanie wszystkich informacji. Ponadto, na bieżąco pisałam artykuły, fotografowałam uroczystości oraz imprezy szkolne, dodawałam zdjęcia, tworzyłam i dodawałam filmy oraz publikowałam aktualności, które można znaleźć pod adresem http://www.przedmoscie.edu.pl/. Jak również byłam w stałym kontakcie z informatykiem obsługującym naszą szkołę. Dzięki takiej współpracy wiele się nauczyłam i posiadłam dużo nowych umiejętności.
Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniach internetowych takich jak:
- „Powrót do szkoły akcja- integracja”
- „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
- „Jak wspierać uczniów w czasie pandemii?”
- „Cyberprzemoc w szkole- powiedz STOP!”
-„ Pomoc psychologiczno- pedagogiczna”
- „ Zakończenie roku z CANVĄ”
Efektem tego działania było znaczące podniesienie moich możliwości posługiwania się technologią komputerową . Nabywanie nowych umiejętności poprzez szkolenia . Korzystanie z portali edukacyjnych

PODSUMOWANIE
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Doceniam i cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków.
Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się jak być lepszym nauczycielem. Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm, jaki posiadam, będzie mnie stale napędzał do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.