X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46810
Przesłano:

Częściowe sprawozdanie z realizacji z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
Formy realizacji zadań:
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Udział w pracach i spotkaniach Zespołów Przedmiotowych.

3. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, pedagogiem, psychologiem, wychowawcami, nauczycielami, wychowawcami świetlicy oraz rodzicami uczniów w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

4. Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych uczniów.

5. Współpraca z biblioteką szkolną. Korzystanie z księgozbiorów na użytek własny oraz w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły: organizowanie, współorganizowanie uroczystości i wydarzeń kulturalnych w szkole.

7. Tworzenie i organizowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia lekcji, współpraca z wydawnictwami i dyrekcją szkoły.

8. Organizowanie szkolnych konkursów.

9. Objęcie stanowiska przewodniczącego zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej.

Efekty podjętych działań:
 Przez cały okres stażu współpracowałam z Dyrekcją Szkoły oraz gronem pedagogicznym, jak również z innymi pracownikami szkoły.

 Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; na bieżąco wdrażałam jej postanowienia oraz opracowałam wnioski do realizacji na rok szkolny 2016/2017

 Na początku każdego roku szkolnego wnosiłam poprawki do dokumentów szkoły – brałam udział w pracach zespołów tworzących Program Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny oraz roczny Plan Pracy Szkoły.

 Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych i Terapeutycznych. Pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej – stworzyłam plan pracy zespołu na rok szkolny 2016/2017, w którym przedstawiłam propozycję zagadnień do realizacji; przydzieliłam członkom zespołu zadania na ten rok szkolny oraz ustaliłam harmonogram spotkań. Monitorowałam pracę kolegów oraz dbałam o dobrą atmosferę w zespole. Opracowałam sprawozdania z prac tego zespołu.

 W drugim i trzecim roku Pracując w Komisji Socjalnej brałam udział w podejmowaniu decyzji o przyznawaniu pomocy finansowej kolegom i koleżankom z pracy.

 Wraz ze swoimi wychowankami czynnie uczestniczyłam oraz współorganizowałam uroczystości i imprezy szkolne – apele szkolne, Dzień sportu, Dzień Ziemi, Dzień promocji zdrowia, Święto szkoły, Dzień Rodziny, kuźnia talentów, dni otwarte, Jasełka, dyskoteki szkolne, zakończenie roku klas trzecich, ślubowanie klas pierwszych, koncert z okazji Dnia Babci Dziadka, występ świetlicowy z okazji nadejścia wiosny, świetlicowe zakończenie roku, akcja „Dzieci dzieciom czytają”, szkolny dzień nagród. Brałam udział w świetlicowych warsztatach bożonarodzeniowych dla uczniów i rodziców, w festynach rodzinnych, jako koordynator oraz poprzez pozyskanie przyborów szkolnych i innych gadżetów na loterię fantową; organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci, a w roku szkolnym 2018/2019 moim zadaniem było przygotowanie wraz z rodzicami stoiska greckiego i występu dzieci (taniec zorba). Przygotowałam uczniów do teatrzyku „Warszawska Syrenka”. Wraz z uczniami brałam udział w akcji „rowerowy maj”. Współpracowałam z samorządem szkolnym.

 Współpracowałam z Dyrekcją, biblioteką oraz wydawnictwem. Wraz z moimi uczniami oraz szkolną bibliotekarką uczestniczyłam w spotkaniach z autorami książek dla dzieci: z Panem Rafałem Witkiem oraz Panią Roksaną Jędrzejewską - Wróbel.

 Co roku organizowałam dzieciom wycieczki i wyjścia w ciekawe miejsca: wycieczka do Torunia, Wycieczka do Powsina na Farmę Cztery Por Roku, wycieczka na Farmę Iluzji w Kawęczynie, Wycieczka do Wsi Ciszyca na wykopki, wycieczka do Pałacu w Wilanowie, wycieczka do Lasu Bielańskiego na grę miejską, wyjścia do kina na filmy dla dzieci, wyjścia do teatru na spektakle: „Dzieci z Bullerbyn”, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, wycieczka na lotnisko Okęcie w Warszawie, wyjście do Centrum Nauki Kopernik, wyjście do Centrum Pieniądza, wyjście do księgarni Badet na zajęcia czytelnicze, wyjścia na lody. Podczas każdej z tych wycieczek pełniłam funkcję kierownika wycieczki.

 W roku szkolnym 2016/17 współpracowałam z innymi nauczycielami i Radą Rodziców koordynując organizację Święta Szkoły – Festyn Rodzinny. Brałam udział w zebraniu Rady Rodziców w związku z tym wydarzeniem.

 Współorganizowałam konkursy: świetlicowe „Zima wokół nas”, „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy” oraz szkolne konkurs ekologiczny dla klas 1-3, ekologiczny z okazji Dnia Ziemi – plakat, konkurs „Zeszyt moja wizytówka”, literacki „Stulecie Odzyskania Niepodległości”, konkurs kaligraficzny, konkurs piosenki patriotycznej.

 Wraz ze swoimi uczniami brałam udział w programie edukacyjnym „Wybieram wodę” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii. W porozumieniu ze studentką SGGW przeprowadziłam warsztaty na temat zdrowego trybu życia oraz warsztaty kulinarne „Zdrowe śniadanie”.

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.
Formy realizacji zadań:
1. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

2. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

3. Aktualizowanie i poszerzanie wiadomości poprzez czytanie literatury naukowej o tematyce pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.
Efekty podjętych działań:
 Poprzez udział w szkoleniach, kursach, seminariach, wykładach i warsztatach podnosiłam swoje kwalifikacje:
- kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
- wykład „Dopalacze”,
- szkolenie „Kompetencje kluczowe w szkole - kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”
- szkolenie „Rozpoznawanie zjawiska krzywdzenia dzieci”,
- szkolenie z RODO,
- szkolenie z nowej podstawy programowej,
- szkolenie z BHP,
- szkolenie z tablicy multimedialnej,
- kurs z WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”,
- seminarium „Jak dbać o ciało pedagogiczne żeby nie straciło ducha”.
- kurs „Warsztat dla wychowawców: Zajęcia profilaktyczne dla klas z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej”.
Szczególnie ważne było dla mnie ukończenie studiów podyplomowych o kierunku pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką, które zwiększyły mój poziom umiejętności zawodowych i pozwoliły efektywniej rozpoznawać potrzeby moich uczniów w szczególności tych, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 Wymieniona literatura oraz strony internetowe były dla mnie źródłem ciekawych pomysłów, scenariuszy lekcji, a także wiedzy z zakresu metodyki. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych przydatne były pozycje z zakresu psychologii, dzięki którym mogłam rozwijać swoje umiejętności interpersonalne a także skutecznie pomagać w rozwiązywaniu konfliktów i problemów uczniowskich. Literatura: Jurewicz M. „Czytanie ze zrozumieniem”, Rejzner A. „Agresja w szkole”, Bogdanowicz M., Lipowska M., „Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju”, Grand C. „Autyzm i Zespól Aspergera”, Grandin T., Moore D. „Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie”, Kaufman R. K. „Autyzm – przełom w podejściu”, Porady Lekarza Rodzinnego „Autyzm i Zespół Aspergera” Teitelbaum O., Teitelbaum P. „Czy moje dziecko ma autyzm?”, A. Milczarek, J. Węgrzynowska „Przemoc w szkole”- poradnik dla wychowawcy, A. Milczarek, J. Węgrzynowska „Przemoc w szkole” – poradnik dla rodziców dzieci poszkodowanych, Maciołek B. „Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic. Strony internetowe:
www.polskiautyzm.pl
www.przemocwszkole.org.pl
www.ore.pl
www.profesor.pl
www.edukacja.edux.pl
www.inspiracjedlaszkoly.pl

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze, co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze, co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
Formy realizacji zadań:
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu.

2. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.

4. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opie-kuna stażu ( konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć oraz ich analiza).

6. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Efekty podjętych działań:
 Podczas rozmowy z opiekunem stażu, został zawarty kontrakt, który określał warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.

 Przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze 12 godzin lekcyjnych oraz Dyrekcji szkoły w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Przeprowadzenie lekcji poprzedzone było zredagowaniem konspektu zajęć. Każde zajęcia po zakończeniu zostały omówione. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność uczniów. Bardzo cenne dla mojej pracy były uwagi Dyrekcji i opiekuna stażu odnośnie prowadzenia zajęć.
§ 7 ust. 1 pkt. 4
Przeprowadzenie, co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której nauczyciel odbywa staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.
Formy realizacji zadań:
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, w szkole, której jestem zatrudniona.

2. Omówienie mocnych i słabych strony z nauczycielami obserwującymi zajęcia.
Efekty podjętych działań:
 Przeprowadziłam 2 lekcje otwarte dla nauczycieli szkoły, w której pracuję:
- zabawy matematyczne z elementami tabliczki mnożenia.
- wprowadzanie zasad ortograficznych z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Organizując lekcje otwarte, na które zapraszałam moje koleżanki, miałam przede wszystkim na uwadze możliwość podzielenia się z nimi swoimi doświadczeniami w realizacji procesu dydaktycznego. Dzięki przygotowanym i przeprowadzonym zajęciom mogłam zaprezentować innym nauczycielom metody i techniki, które wykorzystuję w pracy oraz środki dydaktyczne, którymi dysponuję. Zajęcia otwarte rozwijały mój warsztat pracy, służyły wypracowaniu coraz doskonalszych i ciekawszych metod pracy w naszej szkole. Prosiłam również nauczycieli obecnych na tych zajęciach o ich ocenę. Jest ona dla mnie bardzo cenna, gdyż pozwala wychwycić niedociągnięcia w procesie dydaktycznym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.