X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46786
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Rok szkolny 2019/2020 sem. II

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.
CEL PODASTWOWY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 poz.967 z zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz.1574 ze zm.)

Wymagania kwalifikacyjne:
&8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania:
1.Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
Formy realizacji:
-Starałam się uatrakcyjniać prowadzone lekcje wykorzystując różne metody aktywizujące, np. gry dydaktyczne, które rozwijają przede wszystkim sprawność mówienia, ułatwiają kontakt miedzy uczniami, rozwijają wyobraźnię, aktywizują uczniów słabszych i nieśmiałych. Wprowadzałam także inne metody t.j. karty pracy z pytaniami i odpowiedziami, praca w parach lub grupach, dyskusja, dokończenie zdania, burza mózgów, metoda projektu. Dużą pomocą w aktywizowaniu uczniów okazała się praca z tablicą interaktywną.
Efekty: Uczeń bardziej zaangażowany w proces lekcyjny. Chętniej wykonuje powierzone mu zadania.

2.Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Formy realizacji:
-Mając na uwadze potrzeby szkoły, uczniów oraz potrzebę podnoszenia własnych kwalifikacji uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, a zdobyte w ten sposób wiadomości i umiejętności wykorzystywałam w codziennej pracy.
-Brałam też czynny udział w pracach zespołów wychowawczych.
-Współpracowałam z wychowawcami i rodzicami.
-W tym semestrze brałam udział w szkoleniu „Edukacja globalna w podstawie programowej” (29.II.2020r.)
Uczestniczyłam on-line w WEBINARIUM „Praca z uczniem słabo zmotywowanym do nauki – wybrane aspekty” (03.IV.2020r.); „Pазвитие навыков говорения на уроках русского языка онлайн” (17.IV.2020r.);
-W tym roku szkolnym ukończyłam Studia Podyplomowe "Geografia w szkole".
Ekekty:
Odbyte przeze mnie szkolenia przyczyniły się do:
-podniesienia moich kompetencji zawodowych,
- podwyższenia jakości pracy szkoły
-zdobycia niezbędnej wiedzy na temat dokumentów dotyczących awansu zawodowego,
- wzbogacenia wiedzy

3.Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej. Formy realizacji:
-Umiejętność obsługi komputera w znaczny sposób ułatwia pracę zarówno moją jak i też uczniów, a dostęp do Internetu i sprawne posługiwanie się nim stwarza nam możliwość korzystania z najnowszych informacji, testów. Za pomocą technologii komputerowej opracowałam pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne, sprawdziany, testy, karty pracy, scenariusze lekcji oraz scenariusz uroczystości, analizy próbnych matur z j. rosyjskiego, diagnozy, informacje na gazetki ścienne w pracowni nr.3, dokumentację związaną z awansem.
-Podczas lekcji wykorzystuję tablicę interaktywną, e-booka, odtwarzacz płyt CD i DVD oraz słuchawek. Korzystałam również z programów multimedialnych, Internetu i aplikacji, np. You Tube.
-Za pomocą komputera umieszczam sprawozdania z wydarzeń i uroczystości szkolnych (które organizowałam) na stronie internetowej szkoły.
-W codziennej pracy komunikuję się z nauczycielami poprzez e-dziennik, e-mail oraz pocztę służbową. Posiadam bardzo dobrze wyposażoną pracownię, która pozwala spełnić wszystkie warunki do realizacji podstawy programowej z języka obcego.
-Prowadziłam zajęcia przez Internet w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości jak również wprowadzenia nowego materiału. Głównie skupiłam się na ocenianiu kształtującym. Przygotowywałam testy i przesyłałam je uczniom. Jeżeli pojawiały się błędy to informowałam ich, na której stronie w podręczniku mogą poczytać, w jaki sposób poprawić swój błąd.
-Oferowałam uczniom wsparcie w każdym wykonywanym przez nich zadaniu. Uczniowie mieli możliwość komunikowania się ze mną przez dziennik elektroniczny, portale społecznościowe i komunikatory.
-W roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam zdalne nauczanie. Przygotowywałam materiały dla uczniów i wysyłałam na e-mail.
Efekty:
-Komputer ułatwił mi wykonanie całej dokumentacji szkolnej i pomocy dydaktycznych, które są atrakcyjniejsze, efektem czego jest większe zainteresowanie uczniów.
-Systematycznie dokształcałam się poprzez korzystanie ze stron internetowych. Potrafię wykorzystać komputer w mojej codziennej pracy przygotowując materiały edukacyjne.
-Opracowane przeze mnie materiały na stronę internetową szkoły służą jej promocji w środowisku.
-Dzięki prowadzeniu dziennika elektronicznego usprawniona jest komunikacja między nauczycielami i rodzicami. Można zamieszczać i archiwizować dane o postępach ucznia. Efektem jest również rozwijanie komunikacji drogą elektroniczną i wymiana doświadczeń.
-Uczeń lepiej rozumie poznane treści udostępnione w interaktywnych materiałach. Można zaobserwować zaangażowanie i większe zainteresowanie uczniów.
-Technologia komputerowa wspomaga nauczanie tradycyjne.
-Nadrabianie zaległości i umiejętność korygowania swoich błędów.
-Nabycie nowych doświadczeń w pracy z uczniami.
-Podniesienie jakości pracy szkoły.

4.Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy
Formy realizacji:
-Technologia informatyczna służyła mi do przeglądania stron internetowych i gromadzenia informacji na dany temat.
Efekty:
-Wzbogacenie lekcji w dodatkowe materiały, dzięki czemu jest atrakcyjniejsza dla ucznia.
-Stałam się bardziej otwarta na nowe możliwości.
-Poszerzyłam swoje umiejętności z zakresu korzystania z Internetu w celu poszukiwania ciekawych pomysłów, scenariuszy i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć.

5.Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.
Formy realizacji:
-Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej -oglądanie filmów, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu. Tworzyłam autorskie prezentacje multimedialne.
-W codziennej pracy wykorzystuję płyty CD, dzięki którym uczeń ma możliwość zetknięcia się z rodzimymi użytkownikami języka rosyjskiego.
Efekty:
Dzięki wykorzystywaniu płyt:
- zajęcia były bardziej urozmaicone i atrakcyjne
- uczniowie zdobywali nowe umiejętności

&8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadania:
1.Prowadzenie zajęć dla stażysty.
Formy realizacji:
-Mając pod opieką stażystkę, umożliwiałam jej obserwowanie moich zajęć. Na zajęciach starałam się przedstawiać różne metody pracy. Podczas nauki zdalnej kontaktowałyśmy się telefonicznie w celu rozwiązywania bieżących problemów.
Efekty:
-Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczyciela.

2.Współpraca wewnątrzszkolna.
Formy realizacji:
-Stały kontakt i współpraca z pedagogiem szkolnym.
-Współpraca z innymi nauczycielami przejawiała się podczas organizowania imprez szkolnych. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno- wychowawczej oraz wyciąganiu wniosków do dalszej pracy.
Współpracowałam z nauczycielami w zespołach klasowych, wychowawczych oraz zespole przedmiotów humanistycznych.
-Stale współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy pomagali mi rozwiązywać problemy wychowawcze z niektórymi uczniami (kultura słowa i osobista).
Efekty:
Dzięki współpracy z innymi nauczycielami:
-poszerzyłam swój warsztat pracy,
-dzieliłam się pomysłami, wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń,
-uczniowie mogli brać udział w atrakcyjnych zajęciach,
-mogłam liczyć na pomoc innych nauczycieli w razie jakichkolwiek problemów wychowawczych czy dydaktycznych.

3.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Formy realizacji:
-Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem działań dydaktyczno-wychowawczych. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocniczymi do realizacji konkretnych zajęć. -Przekazywałam pomysły, zestawy zadań, filmy edukacyjne sprawdziany, scenariusze lekcji, scenariusz akademii, materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.
Efekty:
Nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły jak również integracja zespołu nauczycielskiego.

4.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego.
Formy realizacji:
-Poza tym jestem członkiem Zespołu Humanistycznego. Wraz z nauczycielami wymieniałam się swoimi obserwacjami i doświadczeniem. Wymienialiśmy się różnymi wskazówkami, radami np. jakie ćwiczenia można dodatkowo zastosować na zajęciach, jakie gry i zabawy językowe są lubiane przez naszych uczniów.
Efekty:
-W Zespole Humanistycznym motywowaliśmy się wzajemnie do pracy, której celem jest zachęcanie uczniów do podnoszenia poziomu swoich umiejętności językowych.

&8 ust.3 pkt.3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania:
1.Rozwijanie zainteresowań i zdolności młodzieży.
Formy realizacji:
-Zorganizowałam konkurs: „Album o Rosji” przeznaczony dla klas pierwszych, celem którego było popularyzowanie wiedzy o Rosji.
-Od kilku lat jestem opiekunem pracowni języka rosyjskiego. W związku z tym systematycznie dbam o aktualizację gazetek ściennych. Staram się, aby gazetki nawiązywały tematycznie do zajęć lekcyjnych. Bardzo często do wykonania gazetki angażuję chętnych uczniów, dając im możliwość wykazania się talentem plastycznym, wiedzą i twórczością.
-Poza tym pozyskuję dużo materiałów dydaktycznych z wydawnictwa PWN, z których również korzystam podczas lekcji.
Efekty:
-Rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią rosyjską.
-W klasach, których uczę najwięcej jest wzrokowców, więc możliwość przedstawienia im informacji w postaci wizualnej daje możliwość na szybsze przyswojenie nowego materiału.
-Atrakcyjniejsza lekcja.

2.Akcje i zbiórki charytatywne.
Formy realizacji:
-Organizowałam zbiórki nakrętek dla potrzebujących dzieci. Wspólnie z uczniami przygotowaliśmy plakaty promujące pomaganie chorym dzieciom. Plakaty zostały umieszczone na specjalnym kartonie, do którego wrzucane były nakrętki.
Efekty:
-Udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych uczy młodzież dzielenia się z innymi, niesienia pomocy potrzebującym, empatii. Jest bardzo dobrą metodą pracy z uczniami i przynosi duże efekty wychowawcze.

3.Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego.
-Starając się dobrze wypełniać moje obowiązki nauczyciela systematycznie pracowałam z uczniami, którym nauka języka rosyjskiego nie przychodziła łatwo. W roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam pozalekcyjne, wspierające zajęcia z języka rosyjskiego dla klasy I w ramach art.42 KN.
Efekty:
-Dążenie do niwelowania trudności w nauce.
-Nadrabianie braków z poprzedniego etapu kształcenia.
-Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie treści programu.
-Angażowanie uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu.
-Podwyższenie samooceny ucznia.

4.Prowadzenie zajęć z geografii.
Formy realizacji:
-Prowadziłam pozalekcyjne kółko geograficzne dla uczniów mających problemy w nauce.
Efekty:
-Nadrabianie braków wynikające z niesystematycznego uczenia się. ---Podwyższenie samooceny ucznia.

&8. ust.3 pkt.4b
Wykonanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczyciela szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania:
1.Pełnienie funkcji egzaminatora w komisji egzaminacyjnej.
Formy realizacji:
-Byłam przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego (j.polski – poziom rozszerzony-matura pisemna 2020 oraz egzamin zawodowy 2020).
Efekty:
-Podniesienie jakości pracy szkoły.
-Wzbogacenie doświadczeń zawodowych.

2.Pełnienie roli opiekuna stażu.
Formy realizacji:
-W roku szkolnym 2019/2020 byłam opiekunem stażu nauczyciela stażysty pani Izabeli N., nauczyciela matematyki. Okres ten był dla mnie intensywnym czasem dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. W okresie stażu stażystka uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przeze mnie, jak również systematycznie obserwowałam jej zajęcia. Każdą lekcję analizowałyśmy na bieżąco zwracając szczególną uwagę na wykorzystane metody pracy i ich efekty. Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodszą stażem koleżanką, wpłynęło na podniesienie jakości ich pracy.
Efekty:
-Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczyciela.
-Wspomaganie pracy nauczyciela stażysty.
-Pomoc w zakresie opracowania planu rozwoju.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.