X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46701
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Joanny Kowolik
nauczyciela kontraktowego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2018 r.
Zakończenie stażu: 31 maja 2021 r.
§7 ust. 2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Zapoznawałam się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r., Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego).

Na bieżąco samodzielnie śledziłam zmiany w prawie oświatowym.
VIII, IX 2018 r.

Cały okres stażu.

- znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego
2. Podjęcie współpracy
z opiekunem stażu Omówiłam i ustaliłam:
- przebieg stażu,
- zasady współpracy - zawarcie kontraktu,
- sposób dokumentowania współpracy.
X 2018 r. - nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom oraz szansę podejmowania dialogu zawsze, kiedy było to potrzebne.
3. Diagnozowanie sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespole klasowym.
Opracowałam i zastosowałam:
- ankietę diagnozującą sposób spędzania przez uczniów czasu wolnego. Ankieta miała na celu zdiagnozowanie sposobu spędzania wolnego czasu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku poprzez aktywność ruchową.
- technikę Zgadnij, kto? Technika ma na celu zdiagnozowanie struktury zespołu klasowego. Technika ta, znana także pod nazwą skali reputacji, polega na tym, że poszczególni uczniowie danej klasy wypisują nazwiska tych kolegów, których zachowanie odpowiada przedstawionej charakterystyce zachowań. Poznanie takie jest niezbędnym warunkiem należytego wykorzystania zjawisk i procesów w grupie uczniów dla celów wychowawczych. Rok szkolny

2020/2021 - dobra znajomość środowiska uczniów
- integracja zespołu klasowego
- eliminowanie niewłaściwych zachowań
- efektywna pomoc uczniom mającym problemy w nauce
4. Umożliwienie dzieciom poznania bliższego i dalszego środowiska i uatrakcyjnienie sposobu zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację Zorganizowałam udział uczniów w imprezach środowiskowych:
- Święto Pieczonego Ziemniaka- piknik zorganizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa oraz Publicznym Przedszkolem
- Jasełka „Blask Nadziei”- organizacja przedstawienia jasełkowego dla społeczności gminnej. Uroczystość została opisana na łamach Informatora Gminnego.

Współpracowałam ze środowiskiem lokalnym podczas uroczystości gminnych tj: 25-lecie Kapłaństwa księdza proboszcza oraz obchodów nocy świętojańskiej .

W ramach koła artystycznego realizowałam program własny pt: Kolorowa Klasa
W ramach koła przyrodniczego realizowałam projekt edukacyjny pt: Uniwersytet dzieci w klasie oraz projekt edukacyjny pt. Szkoła na widelcu.

W ramach koła czytelniczego realizowałam Narodowy Program Rozwoju i Czytelnictwa pt: Nela na Antarktydzie , Nela i zwierzęta polarne. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

X 2018 r.

XII 2018 r.

Rok szkolny
2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

- kształtowanie pożądanych społecznie postaw
- wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
- promocja szkoły
- zwiększenie świadomości uczniów w zakresie ekologii
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
zagospodarowanie ich czasu wolnego od nauki
5. Realizacja ciekawych programów oferowanych przez instytucje zewnętrzne Realizowałam ogólnopolski program edukacyjny Megamisja w ramach zajęć na świetlicy szkolnej. Program adresowany jest dla dzieci w wieku 6-10 lat. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów. W ramach programu wraz z dziećmi zdobyłam nagrody pomocne w realizacji zajęć, w tym: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, gry edukacyjne i inne atrakcyjne rzeczy, które wzbogacają do dziś wyposażenie placówki. Rok szkolny
2018/ 2019
2019/ 2020 - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
zagospodarowanie ich czasu wolnego od nauki
6. Pogłębienie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej oraz wykorzystanie jej w pracy z dziećmi

Brałąm udział w następujących formach doskonalenia:
- warsztaty online: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela klas 1-3.
- webinar: Dyscyplina bez nakazów.
- webinar: Zamiast pochwał i uwag. Jak wzmacniać uczniów, aby się uczyli?

Samokształcenie - czytanie literatury, czasopism.

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli:
- rewalidacyjne. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja - program aktywności wg metody M. Ch. Knillów

- z edukacji wczesnoszkolnej.
Klasa 1: Moja droga do szkoły.
Klasa 2: Jesienne podróże
Klasa 3: U lekarza.

IV 2020 r.

III 2020 r.
II 2021 r.

Cały okres stażu

IV 2019 r.

IX 2019 r.
X 2019 r.
XI 2019 r.

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego pozwoliło mi na rozwijanie i doskonalenie moich umiejętności i kompetencji, poszerzenie wiadomości na tematy związane z moja pracą
7. Współpraca z rodzicami. Wspólnie z rodzicami zorganizowałam następujące imprezy klasowe i szkolne:

- Dzień Chłopaka
- andrzejki
- Dzień Dziewcząt
- Dzień Dziecka
- Dzień Rodziny
- jasełka

Spotkania i konsultacje z rodzicami.

Uczestniczyłam wraz z wychowankami i ich rodzicami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.

IX każdego roku
XI każdego roku
III każdego roku
VI każdego roku
VI każdego roku
XII każdego roku

Cały okres stażu. - integracja zespołu klasowego
- nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami
- wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci
8. Doskonalenie warsztatu pracy.

Ukończyłam następujące formy doskonalenia:
- zjazd liderów Megamisji w Warszawie: MegaMisja dla szkół i świetlic szkolnych: program edukacji cyfrowej dzieci i nauczycieli.
- warsztaty online: Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej.
- Metody aktywizujące w pracy nauczyciela klas 1-3.
- Dyscyplina bez nakazów.
- warsztaty online: Genially, Quizizz, Wordwall.
- webinar: Gramatyka krok po kroku w klasach 1-3.
- webinar: Zamiast pochwał i uwag. Jak wzmacniać uczniów, aby się uczyli?

Brałam udział w szkoleniach w ramach WDN tj.:

- z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Ocena pracy zawodowej nauczyciela. Awans zawodowy.
- Bezpieczny uczeń z cukrzycą typu 1 w szkole i przedszkolu.
- Ocenianie wewnątrzszkolne- przepisy prawa, cele, funkcje oceniania, zapisy w statucie, spójność oceniania przedmiotowego z wewnątrzszkolnym.
- Procedura postępowania w przypadku podejrzenia Covid-19 u osób dorosłych( powyżej 16 roku życia) w województwie opolskim.
- Microsoft Teams
- Awans z Beatą. Mianowany od A do Z
- Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża! Pakiet III – „Microsoft Teams dla zaawansowanych“

Opracowałam materiały dydaktyczne:
- karty pracy dla zespołu klasowego,
- indywidualne karty pracy.
Opracowałam scenariusze zajęć i uroczystości:
- układów tanecznych cheerleaderek z okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego.
- programu artystycznego z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka
- Akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły.
- wystąpienia uczniów PSP na uroczystości gminnej
- balu karnawałowego „ Bal na Antarktydzie”
Wzięłam udział:
- w akcji 100 pocztówek na 100-lecie Niepodległości,
- w Dniu Bezpiecznego Internetu w świetlicy szkolnej,
- w wymianie pocztówek między szkołami w całej Polsce z okazji 100- lecia Powstań Śląskich,
- w organizacji loterii fantowej z okazji Dnia Chłopaka,
- w przygotowaniu uroczystości oraz wystawy zdjęć z okazji 60-lecia Szkoły,
- w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych.

IX 2018 r.

XII 2019 r.

IV 2020 r.

III 2020 r.
II 2021 r.

III 2021 r.
IV 2021 r.

II 2019 r.
IV 2019 r.

X 2019 r.

II 2020 r.

III 2020 r.

V 2020 r.
V 2021 r.
V 2021 r.

Cały okres stażu

IX 2018 r.

X 2018 r.

V 2019 r.
V 2019 r.

I 2021 r.

XI 2018 r.

II 2019 r.

V 2019 r.

IX 2019 r.

X 2019 r.

X 2020 r.
- pogłębienie wiedzy teoretycznej
- wzbogacenie umiejętności praktycznych
- podniesienie kwalifikacji zawodowych
9. Organizacja zajęć poza salą lekcyjną. Zorganizowałam:
- wyjście uczniów świetlicy na warsztaty „Mroźne eksperymenty” do Gminnego Ośrodka Rozwoju i Czytelnictwa. Na warsztatach przedstawione zostały właściwości suchego lodu.
- wyjście na lekcję przyrodniczą z okazji Dnia Drzewa do parku.

I 2019 r.

V 2021 r. - uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
- integracja zespołu klasowego

10. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi. Zorganizowałam:
- wyjazd do lasu klasy VII na lekcję przyrodniczą z leśniczym pt: Leśna lekcja. Klasa wzięła udział w sadzeniu lasu. Prace poprzedziła prelekcja leśniczego, który omówił zasadność tworzenia małych ekosystemów leśnych. Uczniowie posadzili kilkaset sadzonek drzew iglastych.

- spotkanie z Nelą – małą podróżniczką- transmisja na żywo online.
Opowieści o Laponii i Świętym Mikołaju - świąteczne spotkanie z Nelą. Dzieci mogły zadawać autorce pytania w komentarzach oraz wzięły udział w nauce malowania renifera, którą przeprowadziła online Nela.

X 2019 r.

XII 2020 r.

- rozwijanie zdolności poznawczych uczniów
- budzenie zainteresowania otaczającym ich światem
-realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej
- rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
11. Innowacje pedagogiczne Zrealizowałam innowację pedagogiczną Lekturki spod chmurki. Postacią przewodnią w projekcie była mała chmurka Tosia, która ukazała dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęciła uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystkie podjęte działania były spójne z czytaną lekturą. W projekcie pojawiły się trzy moduły, z których każdy był bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna). Projekt był zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
Rok szkolny 2020/2021 - rozwijanie zdolności poznawczych uczniów
- budzenie zainteresowania otaczającym ich światem
- rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
12. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych.
Zorganizowałam:
- wyjazd do teatru, na musical pt: Czerwony Kapturek. Popularna historia przedstawiona została w niezwykle kolorowy, wesoły, żywiołowy, roztańczony i rozśpiewany sposób.
- podczas nauczania zdalnego wirtualnie zwiedziliśmy miasto Kraków, odbyliśmy wirtualny spacer po centrum Warszawy, byliśmy z wizytą w filharmonii, w galerii sztuki w zamku w Niepołomicach.
Wirtualne spacery dały nam możliwość obejrzenia wielu atrakcyjnych miejsc w Polsce niedostępnych na co dzień, ze względu na pandemię.

I 2020 r.

Rok szkolny
2020/2021 - budzenie u uczniów ciekawości poznawczej
- organizacja czasu wolnego od nauki
- wdrożenie uczniów do bezpiecznego i kulturalnego zachowania podczas wycieczek
13. Udział w konkursach. Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach:
- ogólnopolskim Kreatywni na 101. Organizowanym przez agencję WTEM, Disney Polska oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci oraz ich kreatywności. Do wygrania są zestawy plastyczne dla całej świetlicy. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu z plasteliny figurek dalmatyńczyków oraz przyozdobieniu go według pomysłu dzieci.
-ogólnopolskim, plastycznym Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
- się gra się ma Playroom z wyobraźni. Organizatorem akcji jest Advalue Sp. z o.o. zaś Fundatorem nagród Hasbro Poland Sp. z o.o. Zadaniem w Konkursie było wykonanie przez dzieci dowolną techniką pracy plastycznej Playroom z wyobraźni, która miała przedstawiać wymarzoną salę gier, w którą może się przemienić świetlica.
- plastycznym Namaluj swoje ulubione pierogi. Organizatorem konkursu był U Schabińskiej- Chyrowa- Ski sp. z o.o. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką najbardziej charakterystycznego i znanego polskiego dania jakim są pierogi oraz prezentacja twórczości dziecięcej.
- ogólnopolskim plastycznym Bezpiecznie na wsi mamy- 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy. Celem konkursu było dotarcie do uczniów wiejskich szkół podstawowych i promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
- ogólnopolskim plastycznym Nasza flaga PL. Organizatorem konkursu była Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. Celem konkursu było przedstawienie swojej wizji artystycznej, w której pokazane zostanie jak obchodzone jest Święto Konstytucji 3 Maja.
- międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur. Konkursowi patronują:
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.
- plastycznym Opolskie dla placówek- zdalne nauczanie zbliża. Realizatorem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 jest Samorząd Województwa Opolskiego. Celem konkursu było wykonanie pracy, w której uczniowie pokazali swoje artystyczne wizje świata zdalnego nauczania, jaki towarzyszył im przez wiele tygodni.

IV 2019 r.

II 2020 r.

X 2020 r.

III 2020 r.

III 2021 r.

IV 2021 r.

IV 2021 r.

V 2021 r. - rozwijanie zdolności poznawczych uczniów
- budzenie zainteresowania otaczającym ich światem

§ 7 ust. 2 pkt 2 umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1 Diagnoza umiejętności
i wiadomości dzieci Przeprowadziłam:
- obserwację pedagogiczną zakończoną wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy.
- rozmowy indywidualne (konsultacje) z rodzicami.
- diagnozę wstępną. Poznałam możliwości i potrzeby wychowanków, ich potencjał, a następnie sformułowałam kierunki pracy z dziećmi np. wyrównywałam deficyty, rozwijałam uzdolnienia.
- testy kartami badania umiejętności.
- diagnozę końcową. Analizowałam umiejętności dzieci, ustalenie końcowych efektów rocznej pracy.
Cały okres stażu - wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia
- podniesienie efektów nauki w ich przypadku
2. Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb
i zainteresowań dzieci Indywidualizowałam pracę na zajęciach.

Pracowałam indywidualnie z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności.

Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną, wymieniałam się doświadczeniami, poszukiwałam rozwiązań.

Każdego roku opracowywałam kontrakt grupowy oraz klasowy.

Prowadziłam koło artystyczne, przyrodnicze oraz czytelnicze. Zajęcia te rozwijały w uczniach zdolności artystyczne, zainteresowanie otaczającym światem oraz podnosiło poziom czytelnictwa wśród dzieci.
Cały okres stażu - wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia
- podniesienie efektów nauki w ich przypadku
3. Praca z dzieckiem
z trudnościami Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem, logopedą (konsultacje dotyczące uczniów, koordynowanie ich współdziałania z rodzicami, korzystanie ze wskazówek i materiałów).

Pisałam informację o uczniu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Opracowywałam Indywidualne Programy Edukacji Terapeutycznej.

Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne.

Organizowałam pracę zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dla moich uczniów. Cały okres stażu

II 2020 r.

II 2021 r.

Cały okres stażu
- wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia
- podniesienie efektów nauki w ich przypadku
4. Praca z dzieckiem uzdolnionym Po analizie wyników wstępnych diagnozy i wyznaczeniu kierunku pracy z dziećmi ustaliłam, iż najwięcej dzieci w naszej klasie przejawia uzdolnienia matematyczno - logiczne, z elementami czytania, plastyczne i muzyczne. Powyższe wskaźniki były sferami programu wokół których była organizowana praca z dziećmi.

Przygotowywałam dodatkowe zadania.

Dostosowywałam karty pracy.

Stwarzałam warunki do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.

Współpracowałam z rodzicami. (rozmowy na temat postępów edukacyjnych dziecka, by wspierać jego rozwój). Rok szkolny
2020/2021

Cały okres stażu
- wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia
- podniesienie efektów nauki w ich przypadku
5. Integracja zespołu klasowego. Wprowadziłam rytuały klasowe tj. obchodzenie urodzin, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, walentynek, dekorowanie klasy, wigilii klasowej, Mikołajek itp.

Zorganizowałam wybory do samorządu klasowego.

Organizowałam zabawy i ćwiczenia mające na celu nawiązanie relacji.

Zaprosiłam pedagoga szkolnego na warsztaty integracyjne Zdrowe odżywianie. Cały okres stażu

IX 2020 r.

Cały okres stażu

I 2021 r. - kształtowanie u uczniów społecznie pożądanych postaw
- promocja szkoły

§ 7 ust. 2 pkt 3 umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb
i możliwości dzieci Wykorzystywałam w pracy z dziećmi takie metody jak: metodę projektu, muzykoterapię, bajkoterapię, dramę, zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty, pedagogikę zabawy, edukację przez ruch, burzę mózgów, gry dydaktyczne.

W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych stosowałam pracę w zespołach, wdrażając uczniów do współdziałania, uważnego słuchania, liczenia się ze zdaniem innych, odpowiedzialności za efekt wspólnej realizacji powierzonego zadania.

Cały okres stażu

Cały okres stażu - budzenie aktywności uczniów w procesie nauczania-uczenia się
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole zadaniowym
- uatrakcyjnienie zajęć
- wiedza zdobywana w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów sposób
- trwała wiedza i umiejętności zdobyte w czasie zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 4 umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych. Opracowałam i zastosowałam ankiety ewaluacyjne dla rodziców dotyczących zainteresowań czytelniczych dzieci i sposobu spędzania czasu wolnego. Wyniki wykorzystałam do planowania działań dydaktycznych i wychowawczych. Rok szkolny 2020/2021

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów
- budzenie u rodziców świadomości w tym obszarze
2. Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w zespole klasowym Obserwowałam uczniów w różnych sytuacjach, a wyniki wykorzystałam w celu:
- wdrażania zadań ukierunkowanych na integrację zespołu klasowego,
- wdrażania uczniów do bezpiecznych zachowań,
- rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Cały okres stażu

- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
- integracja zespołu klasowego
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród uczniów
- eliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego
3. Analiza zajęć pod kątem stopnia realizacji założonych celów.
Wprowadziłam elementy oceniania kształtującego.

Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Rozmawiałam z opiekunem stażu o stosowanych przeze mnie metodach i formach pracy. Dowiedziałem się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek.

Przeprowadziłam w klasie drugiej Diagnozę z plusem, która jest systemem oceniania wiedzy i postępów ucznia, na który składają się testy diagnostyczne oraz generowane systemowo raporty wyników. Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny
2020/2021 - większa efektywność procesu dydaktycznego
- uatrakcyjnienie zajęć
- świadome zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów
4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu. Prowadziłam zajęcia otwarte w obecności dyrektora szkoły.

Prowadziłam 4 zajęcia rocznie w obecności opiekuna
stażu. Każde były omówione i prowadziły do wyciągania wniosków. III 2021 r.

Cały okres stażu. - większa efektywność procesu dydaktycznego

§ 7 ust. 2 pkt 5 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń Przeprowadziłam szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej na temat jak pracować na platformie internetowej Wordwall.

Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

IV 2021 r.

V 2021 r. - promowanie własnego warsztatu pracy
- bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli
uatrakcyjnienie zajęć
2. Prezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli klas I- III:

- Dzień Ziemi- zajęcia online. Zorganizowałam ekologiczną lekcję online dla klas 1- 3. Dzieci wykonywały ekologiczne zadania. piękne zielniki, węże z butelek, kolaże ekologiczne, plakaty, drzewa wykonane w dowolnych technikach plastycznych, sadziły drzewa, rośliny, zakładały grządki warzywne, następnie relację zdawały wychowawcy za pomocą komunikatora Internetowego. Uczniowie wzięli udział w projekcie EkoEksperymentarium.

- Dyktando biegane. Uczniowie podzieleni na grupy, w których jedna osoba pełniła funkcje biegacza (musiała podbiec do tekstu dyktanda zawieszonego na drugim końcu sali i jak najwięcej zapamiętać), druga – pisarza (zapisywała to, co usłyszała od kolegi) - pozostałe osoby pełniły funkcję słuchacza.

Opracowałam scenariusze zajęć lekcji otwartych, przygotowałam materiały i pomoce dydaktyczne, zadbałam o sprawne działanie sprzętu multimedialnego. Zajęcia przeprowadzone zostały w obecności zainteresowanych nauczycieli. Po zakończeniu zajęć odbywała się dyskusja zakończona sformułowaniem wniosków do dalszej pracy.

Udostępniałam nauczycielom własne opracowania (scenariusze zajęć, referaty dla rodziców, plany pracy, Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny)

IV 2021 r.

V 2021 r.

Cały okres stażu

- promowanie własnego warsztatu pracy
- bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli
uatrakcyjnienie zajęć
3. Dzielenie się swoimi zasobami Udostępniałam karty pracy, scenariusze nauczycielom pracującym w szkole.

Przygotowywałam i publikowałam notatki ze swoich działań na stronie internetowej szkoły oraz w Informatorze Gminnym.

Plan rozwoju zawodowego, skonstruowane przeze mnie ankiety diagnostyczne oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego umieściłam w Internecie (na stronie internetowej- Awans zawodowy nauczyciela- https://www.facebook.com/groups/118734178850352/files) Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu

V 2021 r.

- wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli
- promowanie dobrych praktyk pedagogicznych

4. Udział w pracach zespołów zadaniowych/przedmiotowych Byłam członkiem komisji opracowującej program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, harmonogram uroczystości i imprez, uaktualnienie planu pracy szkoły, sprawdzenie zapisów Koncepcji pracy szkoły .

Uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego oraz
zespołu ds. spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
Cały okres stażu.

- opracowanie programu zgodnego z przepisami oraz potrzebami uczniów i szkoły
- efektywny proces dydaktyczno-wychowawczy

§ 7 ust 2 pkt 6 umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty realizacji
1. Poznanie środowiska dzieci
i współpraca z rodzicami Upowszechniałam wiedzę pedagogiczną podczas konsultacji.

Włączałam rodziców w organizowanie uroczystości szkolnych.

Poznawałam swoich wychowanków poprzez obserwację i rozmowy postawę, zachowania i problemy uczniów.

Zachęcałam rodziców do udziału w akcjach charytatywnych. Cały okres stażu - nawiązanie współpracy z rodzicami
- wzbogacenie wiedzy o wychowankach
- rozpoznanie potrzeb dziecka
- poznanie słabych i mocnych stron dziecka
2. Współpraca z najbliższym środowiskiem Zaprezentowanie układu tanecznego cheerlederek z okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego.

Wystąpienie uczniów na Święcie Pieczonego Ziemniaka

Wystąpienie uczniów na Akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły.

Wystąpienie uczniów PSP na uroczystości gminnej .

Przygotowanie wystawy zdjęć z okazji 60-lecia Szkoły.

Zorganizowanie balu karnawałowego „ Bal na Antarktydzie”

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Radawie podczas organizowanych półkolonii.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Rozwoju i Czytelnictwa podczas organizowania uroczystości gminnych oraz prowadzenia zajęć taneczno – plastycznych dla dzieci młodszych.
Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny
2020/2021
- integracja ze środowiskiem lokalnym.
- wspomaganie rozwoju dziecka
- poszerzanie wiedzy o świecie
- integracja oddziaływań wychowawczych

3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci W przypadku potrzeby udzielenia dziecku lub jego rodzinie pomocy kontaktowałam się z pedagogiem szkolnym oraz Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Cały okres stażu - usprawnienie działań na polu edukacyjnym
- podniesienie skuteczności w realizacji obowiązku szkolnego
- adekwatne diagnozowanie trudności szkolnych
4. Organizacja akcji charytatywnych Współorganizowałam akcje charytatywne:
- akcja charytatywna na rzecz ucznia- zbiórka funduszy na leczenie- pomoc w organizacji.

Włączałam uczniów do ogólnopolskich akcji:
- Góra Grosza, czyli zbiórka monet jednogroszowych dla potrzebujących dzieci;

- Marzycielska poczta to ogólnopolska akcja dobroczynna, która polega na pisaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci;

- zbiórki karmy i koców dla zwierząt ze schroniska;

- zbiórka funduszy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

X 2019 r.

Cały okres stażu

- kształtowanie pożądanych postaw
- budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych
- promocja szkoły
5. Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych Brałam udział w organizacji Rodzinnego Pikniku dla społeczności szkolnej oraz mieszkańców naszej gminy, promującego aktywny tryb życia.

W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych realizowałam program Szkoła na widelcu. Program ma na celu poprawę jakości odżywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz szerzenie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania

Wygłosiłam prelekcję podczas zebrania rodziców na temat racjonalnego odżywiania.

Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie i namawianie dzieci do jedzenia warzyw i owoców a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”.

Tworzyłam wraz z dziećmi gazetki i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się.

Motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii, plastikowych butelek, nakrętek i makulatury. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniały się do pomocy potrzebującym. VI 2018 r.

Rok szkolny 2020/2021

V 2021 r.

Cały okres stażu - kształtowanie u uczniów pożądanych postaw i zachowań
- integracja zespołu klasowego
- znajomość przez uczniów zasad zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania
- wzrost świadomości rodziców w tym zakresie

§ 7 ust. 2 pkt 7 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty realizacji
1. Pomoc rodzicom uczniów mających trudności w nauce.
Organizowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących uczniów:
- opracowywałam arkusze dostosowania wymagań edukacyjnych;
- prowadziłam zajęcia wspierające;
- indywidualizowałam pracę lekcyjną i domową;
- konsultowałam problemy ze specjalistami;
- prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami i koordynowałam ich współpracę ze specjalistami;

Cały okres stażu - wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia
- podniesienie efektów nauki w ich przypadku
2. Klasyfikowanie i promowanie uczniów.

Okresowo podsumowywałam osiągnięcia edukacyjne uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustalałam śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć i śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
Podsumowywałam osiągnięcia edukacyjne uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustalałam roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Koniec I i II półrocza

- rzetelnie i prawidłowo przygotowana dokumentacja
3. Rozpoznanie sytuacji życiowej uczniów.

Przy współpracy z pedagogiem szkolnym organizowałam pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wszystkich uczniów, których uczę dostosowując się do zaleceń specjalisty.

Poznawałam środowisko lokalne uczniów. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku.

Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w klasie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, tolerancji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Cały okres stażu

- efektywna pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu
- integracja zespołu klasowego
4. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych.
W oparciu o ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki:

- opracowywałam program i regulamin wycieczki,
- zapoznawałam uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informowałam ich o celu i trasie wycieczki,
- zapewniałam warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowałam nadzór w tym zakresie,
- zapoznawałam uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
- określałam zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom,
- nadzorowałam zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
- organizowałam i nadzorowałam transport, wyżywienie dla uczniów i opiekunów wycieczki,
- dokonywałam podziału zadań wśród uczniów,
- dysponowałam środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
- dokonywałam podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informowałam o tym dyrektora szkoły i rodziców.
Cały okres stażu

- rzetelnie i prawidłowo przygotowana dokumentacja
5. Praca nad dokumentami szkoły.

W okresie trwania stażu systematyczne i rzetelnie gromadziłam oraz prowadziłam dokumentację szkolną, co dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, sporządzenia niniejszego sprawozdania oraz oceny własnych działań na każdym etapie realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

Prowadziłam dzienniki zajęć rewalidacyjnych – w trakcie stażu prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z czterema uczniami, dla każdego z uczniów prowadziłam dziennik zajęć indywidualnych, w którym uwzględniałam program pracy z uczniem, opracowany zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, tematykę i przebieg zajęć oraz ich ewaluację.

W okresie obejmującym staż aktywnie pracowałam w zespołach ds. planu wychowawczego, prawa wewnątrzszkolnego, zmian w Statucie, Zespołu Wychowawczego, Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ds. opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, ds. dokonywania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Cały okres stażu

- rzetelnie i prawidłowo przygotowana dokumentacja

§ 7 ust.2 pkt 8 umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty realizacji
1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów. Korzystałam z projektora, komputera, aparatu cyfrowego.

Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.

Komunikowałam się z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami z wykorzystaniem telefonii komórkowej i technologii informacyjnej.

Wykorzystywałam komputer i Internet na zajęciach dydaktycznych (zdjęcia, encyklopedie, słowniki, filmy).

Przygotowywałam materiały dydaktyczne na zajęcia.

Opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe.

Opracowywałam wyniki diagnostyczne w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej.

Opracowywałam dyplomy, zaproszenia, podziękowania oraz notatki na stronę internetową szkoły oraz scenariusze przedstawień na szkolne uroczystości okolicznościowe.

Przygotowywałam materiały na spotkania z rodzicami. Cały okres stażu

- aktywizowanie wychowanków podczas zajęć
- uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
- sprawne i czytelne przygotowanie oceny
- promowanie własnego warsztatu pracy
2. Zwiększenie atrakcyjności zajęć. Wykorzystywałam:
- platformę Wordwall;
- kreator wykreślanek;
- filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne;
- programy edukacyjne Megamisja;
- zabawy interaktywne (matematyczne, ortograficzne, rebusy);
- ilustracje;
- tabele;
- materiały audio.
Cały okres stażu

- zwiększenie atrakcyjności zajęć,
- poprawa efektów nauczania,

3. Nauczanie zdalne. Założyłam na platformie Teams oraz w komunikatorze WhatsUpp grupę dla rodziców moich uczniów i w jej plikach zamieszczałam zadania dla dzieci.

Przesyłałam materiały przez dziennik elektroniczny.

Prowadziłam regularnie lekcje podczas nauczanina zdalnego, na wizji za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
Okres epidemii - sprawna komunikacja między nauczycielami, dyrektorem szkoły a rodzicami poprzez komunikatory
- realizowanie podstawy programowej przez szkołę
- rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem multimediów
- wdrażanie do bezpiecznych zachowań w sieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.