X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46657
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w dniu 01.09.2004 r i już od blisko ośmiu lat wykonuję obowiązki nauczyciela - wychowawcy. W SOW pracuje od początku jego istnienia. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskałam w czerwcu 2005.
W pracy pełnię obowiązki nauczyciela – wychowawcy w grupach złożonych z wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie zarówno w stopniu lekkim, umiarkowanym, jak i znacznym. Podstawowym celem mojej pracy jest dbanie o ich wszechstronny rozwój oraz zaopatrzenie ich w umiejętności samodzielnego ( na miarę ich możliwości ) funkcjonowania w społeczeństwie.
Możliwość ubiegania się przeze mnie o kolejny stopień awansu zawodowego, była dla mnie okazją zarówno do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, jak i wzbogacenia się w wiedzę.
Niniejsza prezentacja powstała w związku z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który rozpoczęłam z dniem 01.09.2008r i stanowi podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.
Analizując realizację planu rozwoju zawodowego, chciałabym odnieść się do kolejnych zadań, które zawarłam w planie, a które są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przygotowanie do odbycia stażu poprzedziłam analizą prawa oświatowego w szczególności Karty Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty. W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w kilku szkoleniach w tym zakresie, dzięki czemu pogłębiłam znajomość aktów prawnych i zyskałam umiejętność posługiwania się nimi w praktyce oraz bliżej poznałam procedurę awansu zawodowego..
Aktualizacji wiedzy z zakresu prawa oświatowego dokonywałam poprzez korzystanie ze stron internetowych MENiS , ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Czytałam informacje zamieszczane na różnych forach internetowych, dzieliłam się tam tez różnymi informacjami, udzielałam porad i wskazówek. Aktualizacja wiedzy na temat zmian zachodzących w przepisach prawa oświatowego dawała mi pewność, że moje działania stale znajdują się w ustalonych ramach prawnych.
Przez cały okres stażu na bieżąco współpracowałam z przydzielonym mi opiekunem stażu. Prowadziłam zajęcia w jego obecności oraz uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez niego. Wspólna z opiekunem analiza mych zajęć posłużyła mi do określenia mych mocnych i słabych stron ,wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy oraz ewaluacji własnej pracy. Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu motywowały mnie do dalszej pracy oraz doskonalenia umiejętności pedagogicznych. Wszystkie cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna sprawiły, iż pogłębiłam umiejętność prowadzenia oraz omawiania prowadzonych zajęć.
Systematycznie dbałam o podnoszenie swoich kompetencji m.in. poprzez czytanie literatury pedagogicznej.. Korzystałam z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zgierzu oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.. Chętnie korzystałam także z sugestii kolegów i koleżanek w sprawie godnej polecenia literatury. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno–opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć, a zajęcia stały się bardziej zróżnicowane i urozmaicone.
Poszerzyłam swój warsztat tradycyjnie stosowanych metod pracy o nowe. W minionym roku szkolnym, po przebytym wcześniej szkoleniu do kręgu stosowanych przeze mnie metod pracy wdrożyłam metodę projektów wg. Lilian Katz, która scala naukę z różnych dziedzin wiedzy wokół projektów, czyli zadań praktycznych i ćwiczeń tematycznych. Projekty muszą przede wszystkim odpowiadać zainteresowaniom dzieci i wiązać działalność praktyczną z pracą umysłową. Polega na wykonywaniu przez dzieci zadań, poprzez samodzielne poszukiwanie, pod opieką nauczyciela.. Projekt jest zadaniem trwającym kilka dni lub tygodni, a jego uczestnicy pracują samodzielnie, w zespołach, w grupach. W swojej pracy metodą projektów posłużyłam się przygotowując zajęcia m.in. zajęcia : „Cztery pory roku”, „Przygotowania zwierząt i ludzi do zimy”, „Jak bezpiecznie przetrwać wakacje”.
W ten sposób wzbogaciłam swój warsztat pracy oraz udoskonaliłam umiejętność pracy
z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Stwarzając odpowiednie warunki do pracy, sprawiałam, iż moi podopieczni chętnie uczestniczyli w zajęciach. Motywowałam ich do podejmowania nowych wyzwań oraz rozbudzałam wiarę w swoje możliwości.
Uczestniczyłam również w licznych formach doskonalenia zawodowego zaproponowanych przez Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli naszego Ośrodka, a szkolenie , które wywarło na mnie duże wrażenie to „Metody redukowania napięcia emocjonalnego wśród młodzieży” Zdobyłam wiedzę dotycząca metod i technik pracy z dzieckiem mającym problemy z autoregulacja emocjonalną. Poznałam mechanizmy relacji i zachowań w sytuacjach trudnych i zagrażających.
Przebyte szkolenia pozwoliły mi podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i przyczyniły się do znacznego zwiększenia jakości mojej pracy w ośrodku. Wykorzystałam zdobytą wiedzę w pracy z dziećmi. Sama również prowadziłam szkolenia, które dały mi możliwość podzielenia się posiadaną przeze mnie wiedzą i umiejętnościami, oraz wysłuchania opinii innych. Umocniło to we mnie wiarę we własne możliwości, zachęciło do dalszego rozwijania swojego warsztatu pracy.
W celu poszerzenia własnych kwalifikacji oraz rozwoju zainteresowań , w październiku 2011 roku rozpoczęłam półtoraroczne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu – informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz posługiwania się nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i językiem obcym na Uniwersytecie Łódzkim.
Poznane na zajęciach metody i techniki z zakresu bibliotekoznawstwa i biblioterapii staram się wykorzystać w bezpośredniej pracy. Staram się dobierać odpowiednią literaturę do potrzeb moich podopiecznych , przeprowadzam zajęcia relaksacyjne, wyciszające w oparciu o odpowiednio dobrany tekst, który często łączę z podkładem muzycznym. Staram się stworzyć podopiecznym odpowiednie warunki do pracy, dzięki czemu biorą oni chętnie udział w proponowanych zajęciach.
Ukończenie studiów podyplomowych wpłynie zapewne na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych, podniesie jakość funkcjonowania placówki, wzbogaci mój warsztat pracy oraz wpłynie na kształtowanie kultury czytelniczej wśród podopiecznych.
Na bieżąco i systematycznie dokumentowałam swoja pracę odnotowując to dziennikach grup wychowawczych. Opracowywałam semestralne plany pracy oraz miesięczne rozkłady pracy nauczyciela- wychowawcy . W czasie trwania stażu opracowywałam również roczne plany pracy prowadzonych przeze mnie dodatkowych zajęć tematycznych „Sztuka i ja”. Opracowałam we współpracy z koleżankami roczny plan pracy Zespołu ds. Promocji Zdrowia, którego jestem członkiem. Na bieżąco uzupełniałam także arkusze wywiadów, dokonywałam systematycznego przeglądu teczek swych podopiecznych, aktualizowałam dane. Przygotowywałam opinie na potrzeby sadu. Uzupełniałam zeszyt raportów, karty wycieczek.
Wymienione czynności związane z planowaniem i dokumentowaniem działalności opiekuńczo - dydaktyczno– wychowawczej, dały mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Realizacja zadań zawartych w opracowanych przeze mnie planach pracy przyczyniła się do oddziaływania na wszechstronny rozwój wychowanków, oraz poprawę efektywności procesu rewalidacji.
Jednym z głównych działań podejmowanych przeze mnie w czasie pracy w ośrodku, było przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu społecznym. Wysoki stopień uspołecznienia wychowanków starałam się osiągnąć prowadząc zajęcia wychowawcze w ramach zajęć świetlicowych oraz wyjść poza ośrodek.
Organizowałam wyjścia do lokalnych instytucji kulturalnych takich jak:
- Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego
- Muzeum „ Kanału Dętka”
- Łódzkiego „Akwarium”
- uczestniczyłam z wychowankami w wycieczce do Rogowa, w trakcie której zwiedzali muzeum, arboretum - organizowanej we współpracy z wychowawcami SOSW
- Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu – udział w cyklicznych spotkaniach z bajką
Starałam się również bliżej poznać zainteresowania mych podopiecznych oraz zaspokajać ich potrzeby biorąc także udział w:
- „Dniu jabłka i sadu” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Stemplewie
- XXV Zlocie Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie
- warsztatach cyrkowych organizowanych przez Centrum Sztuki Kreatywnej Eternia w Łodzi
- wyjściu do kina Cinema City
- wyjściach na lodowisko lub boiska „Orlik” MOSiR
Uczestniczyłam również w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie naszego miasta takich, jak:
- Gwiazdka Zgierska
- Zgierska Majówka
- uroczyste obchodach rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
W trakcie organizowanych przez mnie wyjść wychowankowie mieli możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc, obejrzenia prezentowanych wystaw i przedstawień . Ja udoskonaliłam swe zdolności organizacyjne. Wspólne wyjścia pozwoliły mi lepiej poznać wychowanków i umożliwiły mi zbudowanie dobrych relacji na płaszczyźnie wychowanek – wychowawca. Udział w licznych imprezach, oraz wystawy prac wychowanków przyczyniły się do promocji Ośrodka.

Zgodnie z rocznym harmonogramem uroczystości w ośrodku organizowałam akcję Sprzątania Świata, wieczory andrzejkowych wróżb, dzień mężczyzny. obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w których to uczestniczyli przedstawiciele byłego już Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Zgierzu. Współorganizowałam również obchody Święta Edukacji Narodowej. We wszystkie z powyższych uroczystości zaangażowałam moich podopiecznych. Wyznaczałam im i przydzielałam konkretne zadania do wypełnienia – nauka odgrywanie ról, przygotowanie dekoracji, zaproszeń, upominków. Wspólnie spędzony z nimi czas pozwolił nam na zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy nami.
Podczas swej pracy przywiązałam uwagę również do uczestnictwa w akcjach służących całej społeczności lokalnej i nie tylko, a wiec takich jak „Dzień ziemi”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Starałam się zakrzepic w wychowankach chęć i gotowość niesienia pomocy innym, bardziej potrzebującym. W tym celu również wraz z pozostałymi członkami koła „Caritas pomocna dłoń”- do którego należę, zorganizowałam spotkanie misyjne w Wyższym Seminarium Duchowym w Łagiewnikach, które poświęcone zostało misjom duszpaserskim w krajach ameryki południowej. Podopieczni oglądali pamiątki przywiezione przez misjonarzy z różnych kontynentów Członkowie koła „Pomocna dłoń Caritas w SOW” aktywny udział wzięli również w akcji charytatywnej na rzecz ich niepełnosprawnego rówieśnika, w której to również czynnie pomagali sprawować opiekę nad nim samym. Starając się uwrażliwić swych podopiecznych na potrzeby chorych i niepełnosprawnych organizowałam również indywidualne odwiedziny przebywającej w szpitalu koleżanki. Współorganizowalam również wraz z pozostałymi opiekunami kola dni , podczas których dzieci wdrażały się do niesienia pomocy młodszym i mniej sprawnym kolegom i koleżankom
W ramach aktywnego spędzania czasu wolnego organizowałam wycieczki piesze. Wychowankowie mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy na temat atrakcji turystyczno– krajoznawczych własnego regionu oraz utrwalenia w praktyce szeregu zachowań prospołecznych takich jak: zasad zachowania się w miejscach publicznych i kultu religijnego, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowania się na szlakach turystycznych w lesie
Efektem podejmowanych w tym zakresie działań było niewątpliwie podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego podopiecznych oraz zbudowanie pomiędzy nami głębokich więzi. Ja natomiast pogłębiłam swe umiejętności organizatorskie, , Brałam aktywny udział w życiu Ośrodka, a także reprezentowałam go aktywnie w środowisku lokalnym. Przyczyniłam się również do integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
W celu poznania potrzeb i zainteresowań ciągu całego roku szkolnego odbywałam rozmowy z nauczycielami , wychowawcami , pedagogiem na temat moich podopiecznych. Poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku moich wychowanków. Utrzymywałam stały kontakt telefoniczny z rodzicami, opiekunami prawnymi lub też kuratorami rodzinnymi.
Uczestniczyłam w konferencji organizowanej przez WODN „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, czyli jak badać i rozpoznawać potrzeby małego dziecka, by wspierać jego harmonijny rozwój. Zapoznałam się wówczas z zasadami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jej formami.
Prowadziłam wnikliwą obserwację nie tylko na terenie ośrodka, ale i również w trakcie otwartych zajęć lekcyjnych. Dokonywałam analizy orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, analizy dokumentacji zdrowotnej. Odbywałam wizyty z podopiecznymi w poradniach specjalistycznych, dostosowywałam pracę do aktualnych możliwości , zainteresowań i potrzeb wychowanków
Starałam się także o rozwijanie ich zainteresowań poprzez dostosowywanie odpowiedniej tematyki zajęć,
Przez przeszło 3 lata pełniłam także rolę doradcy i opiekuna w sprawach finansowych mego podopiecznego. Wdrażałam go do w miarę samodzielnego i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, zaspokajałam jego bieżące potrzeby w zakresie zakupu odzieży, środków higieny osobistej itp.
Dzięki tym wszystkim staraniom znam potrzeby moich podopiecznych, przyczyny ich negatywnych zachowań i potrafię im skutecznie przeciwdziałać .
Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania rozpoznania środowiska uczniów, ich problemów Monitorowałam sytuację rodzinną wychowanków. Dzięki nawiązywaniu coraz lepszych relacji z niektórymi rodzicami zdobyłam ich zaufanie na tyle, że często zwierzali się ze swojej sytuacji życiowej, zwracali się z prośbą o pomoc. W miarę możliwości udzielałam tej pomocy, bądź kierowałam do osoby bardziej kompetentnej w danej dziedzinie (dyrektor, pedagog, psycholog, pielęgniarka). Współpraca z większością rodziców stała się bardziej efektywna. Przyniosło to wymierne korzyści dla Ośrodka oraz dzieci.
Zgodnie z potrzebą pisałam opinie o wychowankach do sądu.
Dzięki nawiązaniu bliskich relacji z moimi podopiecznymi , opartych na zaufaniu, mogłam poznać i lepiej zrozumieć problemy ich nurtujące oraz podjąć próby ich rozwiązania. Rozpoznałam ich środowisko rodzinne , zbudowałam atmosferę wzajemnej akceptacji oraz bezpieczeństwa. Udoskonaliłam swe umiejętności komunikacji. posiadam obecnie pełniejszą i bardziej usystematyzowaną wiedzę z zakresu sytuacji rodzinnej wychowanków.
Przy użyciu technologii informacyjnej oprócz wspominianych już wcześniej planów pracy i scenariusze zajęć, także scenariusze uroczystości ,środki dydaktyczne, dyplomy, podziękowania , zaproszenia oraz wiele innych. Wspierałam się programami edukacyjnymi, encyklopediami multimedialnymi , wiedząc, iż tego typu pomoce sprawiają dzieciom ogromną radość i wzbudzają zaciekawienie.
Wiele godzin spędzonych przy komputerze sprawiły, że w chwili obecnej obsługa tego urządzenia nie stanowi dla mnie problemu. Korzystam z dostępnych programów tj. Microsoft World, Microsoft Power Point w celu przygotowywania niezbędnej dokumentacji, czy tez przekazania wiedzy ( encyklopedie multimedialne ). Dzięki tworzonym przeze mnie kartom pracy zajęcia stały się bardziej urozmaicone i ciekawsze.
Korzystałam z zasobów inernetu także w celu:
- uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet ( portale poświęcone awansowi ),
- poznawania przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet : www.menis.pl, www.men.gof.pl, www.kuratorium.lodz.pl, www.prawooswiatowe.pl,
- konsultowania się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
- uzyskiwania wiedzy o szkoleniach , kursach, warsztatach, konferencjach
Zachęcałam do poszukiwania wiedzy poprzez korzystanie z zasobów internetu również i moich podopiecznych, przestrzegając ich jednocześnie przed niebezpieczeństwami czyhającymi sieci. Uczyłam jak powinni postępować, na co muszą uważać i czego bezwzględnie nie wolno im robić. ( nie podawaniu swoich danych osobowych, adresu, czy numeru telefonu) . Dzięki stałemu dostępowi do Internetu miałam możliwość śledzenia wszelkich nowinek i zmian z zakresu rozwoju zawodowego, procedur awansu oraz prawa oświatowego. Czerpiąc z różnorodnych wzorów urozmaiciłam i unowocześniłam wykorzystywane przeze mnie pomoce dydaktyczne. Łącząc przyjemne z pożytecznym zachęciłam swych podopiecznych do poszukiwania wiedzy poprzez korzystanie z zasobów internetu. Dbałam o ich bezpieczeństwo podczas surfowania w sieci.
W poszerzeniu umiejętności sprawniejszego posługiwania się i wykorzystywania technik informacyjnych pomógł mi udział w warsztatach komputerowych „Akademia zajęć komputerowych” organizowanych przez WODN w Łodzi, które odbywałam w miesiącach wrzesień 2010 – czerwiec 2011 . Na zajęciach tych nauczyłam się obsługi programów takich jak: World, Power Point , Exell , a także tworzenia autorskich środków dydaktycznych, wykorzystywania komputera w edukacji plastycznej, wdrażania dzieci do korzystania z zasobów internetu oraz wirtualnego świata bajek. Przygotowane w trakcie zajęć pomoce publikowane były na stronie internetowej WODN.
Na bieżąco pogłębiałam swe umiejętności kontynuując naukę na podyplomowych studiach dla nauczycieli z zakresu drugiego przedmiotu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz posługiwania się nowymi technologiami komputerowymi i językiem obcym . Praca na platformie e-lerningowej sprawia, iż doskonalę umiejętność komunikacji i wykorzystywania do tego celu komputera.
Wskazane działania pozwoliły mi wzbogacić treści , które przekazywałam wychowankom w trakcie prowadzonych zajęć Miały one również wpływ na podniesienie poziomu wykorzystywania komputera w mojej codziennej pracy. Pogłębiłam umiejętność komunikacji przy pomocy technologii komputerowej.
Przez cały okres stażu na bieżąco współpracowałam z instytucjami publicznymi . Brałam udział w spotkaniach z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu organizowanymi na terenie placówki. Systematycznie również współpracowałam z POZ , na bieżąco monitorując stan zdrowia moich wychowanków. Konsultowałam się z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu głębszego rozpoznania sytuacji rodzinnej podopiecznych. W stałym kontakcie byłam również z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zgierzu ramach realizacji projektu dotyczącego profilaktyki palenia papierosów „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Na bieżąco kontaktowałam się z kuratorami sadowymi , sporządzałam opinie na potrzeby sądu..
Nawiązałam życzliwą współpracę z przedstawicielami instytucji wspierającymi działalność naszej placówki, dzięki czemu w pełni realizowałam podjęte działania wychowawcze. Dbałam o zdrowie podopiecznych, a podczas wizyt w poradniach POZ uczyłam ich korzystania z nich w przyszłości w prawidłowy sposób.
Przez cały staż pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
Znajomość ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych, umiejętność szybkiego dotarcia do odpowiedniego rozporządzenia niewątpliwie poszerzają moja wiedzę w tym zakresie, a stosując się do obowiązujących przepisów prawa oświatowego rzetelnie wypełniam swe obowiązki.
Dostosowałam moją pracę do potrzeb i wymagań Ośrodka. Znam dokumenty dotyczące organizacji pracy w Ośrodku tj. Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Zgierzu, w którym zawarte są między innymi cele i zadania Ośrodka, jego organizacja, zadania i obowiązki pracowników. Zapoznałam się z programem wychowawczym,, programem profilaktyki, regulaminem działania rady pedagogicznej, rocznym planem pracy dydaktycZno – opiekuńczo – wychowawczej na poszczególne lata , z procedurami obowiązującymi w SOW. Analiza ustaw i dokumentów własnych Ośrodka pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań placówki. Poznałam ustawy niezbędne do realizacji zadań oświatowych. W pełni uświadomiłam sobie zadania, funkcjonowanie i organizację SOW w Zgierzu, znam swoje obowiązki jako wychowawca Ośrodka i staram się je sumiennie wypełniać. Umiejętnie stosuję się do wszelkich procedur obowiązujących w danej sytuacji.

Podsumowanie

Okres stażu to dla mnie czas wielkich zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Tak naprawdę, to tylko niewielki odcinek mojej pracy, który przysporzył mi wiele zawodowych i osobistych osiągnięć w zakresie budowania relacji między wychowankami , nauczycielami i rodzicami.
Starałam się w tym czasie sumienie i z właściwym zaangażowaniem realizować zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego. Realizacja ujętych w nim zadań dała mi dużo satysfakcji i jestem przekonana, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy, a tym samym jeszcze lepszego funkcjonowania Ośrodka. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie dużą radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich podopiecznych. Jestem zadowolona, że udało mi się zrealizować wszystkie wytyczone przez siebie zadania, dodatkowo podejmując się pozostałych działań.
Pracowałam nad systematycznością, organizacją czasu, konsekwencją w działaniach i wychowaniu, usprawnianiem własnej pracy.

Poprzez czytanie fachowej literatury i uczestnictwo w kursach pogłębiałam swoją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz dydaktyczną.
W przyszłości mam zamiar nadal podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, tak aby dobrze realizować zadania ośrodka
W czasie stażu udało mi się zrealizować wytyczone sobie zadania. Podejmowane przeze mnie działania wyzwalały kolejne nowe pomysły, które mam nadzieję uda mi się zrealizować w kolejnych latach mojej pracy.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię teraz lepiej planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb mojego ośrodka.
Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu mojej placówki. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Podczas realizowania zadań napotykałam na życzliwość i zrozumienie wobec moich działań ze strony współpracujących ze mną osób. Mogłam również liczyć na pomoc i informację zwrotną na temat podejmowanych przeze mnie działań.
Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę, kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie przynajmniej częściowo tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.
Uważam, że okres stażu, jakkolwiek stanowi pewien pułap w rozwoju zawodowym nauczyciela, to jednak jest tylko pewnym etapem w ciągłym doskonaleniu jego warsztatu pracy, pogłębianiu wiadomości i umiejętności zawodowych.
Zgodnie z jego harmonogramem organizowałyśmy szereg imprez i konkursów z zakresu promocji zdrowia
i prowadzenia zdrowego stylu życia m.in. „Jesienne chłody – czyli pokaz mody z wykorzystaniem elementów naturalnych”, „Jak bezpiecznie i zdrowo przeżyć wakacje”.Stałam się inicjatorem wprowadzenia w ośrodku „Dnia marchwi”- polegającego na propagowaniu idei zdrowego odżywiania, spożywania dużych ilości warzyw oraz owoców. Dzieci wykazać musiały się szeroką wiedzą na temat danego warzywa oraz sporządzić smaczne surówki. Opracowywałam tematyczne gazetki ścienne . Realizacja zadań ujętych w programie przyniosła nam dużą satysfakcję, a łączenie zabawy z nauką – radość dzieciom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.