X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46626
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DANE OSOBOWE: mgr Marta Domżoł
Mysłowice, ul. Ks. Kard. A. Hlonda 5/1

NAZWA SZKOŁY: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Mysłowicach

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Agnieszka Żymła

OPIEKUNOWIE STAŻU: mgr Mirosława Przybylska
mgr Aleksandra Jędyczek
mgr Barbara Kostrzewska

CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013 – 31.05.2016
(2 lata i 9 miesięcy)

ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel plastyki,
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej,
zajęć artystycznych, wychowawca świetlicy

KWALIFIKACJE: magister sztuki
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

W związku z zakończeniem odbywanego stażu składam, zgodnie z zapisem art. 9c ust.3, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), sprawozdanie z jego realizacji oraz załączam dokumenty odpowiednio do przedstawionego i zatwierdzonego we wrześniu 2013 roku oraz aneksu do planu rozwoju, we wrześniu 2015 roku planu rozwoju zawodowego wynikającego ze zmiany miejsca pracy, opracowanego na okres stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
Od 1 listopada 2007 roku do 31 sierpnia 2015 roku byłam zatrudniona w Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach jako nauczyciel plastyki oraz w Szkole Podstawowej nr 12
w Mysłowicech. W sierpniu 2011 roku został mi nadany stopień nauczyciela kontraktowego.
W sierpniu 2013 roku po dokonaniu analizy własnych umiejętności i kompetencji zawodowych i doszłam do wniosku, że moje kwalifikacje pozwalają mi starać się o kolejny stopień awansu zawodowego. Decyzję o realizacji stażu podjęłam głównie ze względu na to, iż chciałabym nadal wykonywać zawód nauczyciela i podnosić swoje kwalifikacje.
Po odbyciu dwuletniej przerwy, dnia 1 września 2013 roku rozpoczęłam staż
w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, przystąpiłam do opracowania własnego planu rozwoju zawodowego mając na uwadze:
● wymagania kwalifikacyjne dotyczące awansu na stopień nauczyciela kontraktowego,
● specyfikę nauczanych przedmiotów oraz pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy szkolnej,
● potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników,
● organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
● konieczność pogłębiania wiedzy merytorycznej z zakresu edukacji artystycznej
i wczesnoszkolnej.
Po zatwierdzeniu planu przez Dyrektora Szkoły przystąpiłam do realizacji postawionych sobie zadań. W okresie stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam
w pracach organów szkoły i zdobywałam dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Niniejsze sprawozdanie przedstawia poszczególne etapy mojego planu rozwoju zawodowego, który został przygotowany w odniesieniu do poszczególnych wymagań egzaminacyjnych. Realizację zadań ujętych w tym planie od dnia 1. 09. 2013 r. do dnia 31. 05. 2016 r.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 7 ust. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Przed rozpoczęciem stażu szczegółowo zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, które są zawarte w rozporządzeniu MEN z 1 grudnia 2007 r. oraz
z adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami. W trakcie stażu, po wejściu w życie rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, zapoznałam się
z wprowadzonymi w nim zmianami. W sposób szczegółowy dokonałam analizy powyższych dokumentów, co poszerzyło moją wiedzę odnośnie prawnych aspektów systemu awansu zawodowego i ułatwiło mi prawidłowe przygotowanie dokumentacji dotyczącej stażu,
tj. wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego, oraz wniosku o wszczęcie postępowania planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

We wrześniu 2013 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – mgr Aleksandrą Jędyczek. We wrześniu 2014 r. ze względu na urlop zdrowotny nauczyciela , który dotychczas sprawował funkcję opiekuna stażu podjęłam współpracę z Panią mgr Barbarą Kostrzewską. W trakcie odbywania stażu 31 sierpnia 2015 roku zakończyłam stosunek pracy w Gimnazjum nr 6 i staż kontynuowałam w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2
w Mysłowicach. Moim opiekunem stażu została Pani mgr Mirosława Przybylska. Na naszych pierwszych spotkaniach we wrześniu ustaliłyśmy zasady współpracy oraz zakres powinności obu stron, co zostało jasno sformułowane we wspólnym kontrakcie. Z pomocą opiekuna stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego. Dobra współpraca z opiekunami przyniosła mi wiele korzyści w mojej pracy, ponieważ przez cały okres stażu udzielano mi wskazówek
i porad, z których korzystałam. Wszelkie problemy, jakie napotykałam w czasie realizacji planu rozwoju, zgłaszałam do opiekunom i zawsze uzyskiwałam pomoc w ich rozwiązaniu. Dzięki pomocy opiekuna udało mi się wyjaśnić wiele spraw wynikających z uczestnictwa
w pracach organów szkoły oraz znaleźć optymalne rozwiązania w czasie realizacji wielu zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. Cennym doświadczeniem było także uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekunów stażu. Na tychże zajęciach mogłam zaobserwować jakie metody stosuje nauczyciel z dużym doświadczeniem pedagogicznym
co pozwoliło mi zmodyfikować własne zajęcia i je urozmaicić. Równie cenne były konsultacje, rady i ocena moich działań, co przyczyniło się do doskonalenia moich metod
i sposobów realizacji celów lekcji.

3. Sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego

Po analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, potrzeb szkół,
w których jestem zatrudniona, przestudiowaniu przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu i po konsultacjach z opiekunem stażu Panią Aleksandrą Jędyczek, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Przy tworzeniu planu korzystałam też często ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczonych na edukacyjnych portalach internetowych. Po złożeniu na ręce Dyrektora Szkoły, w dniu 1 września 2013 roku, wniosku o rozpoczęcie stażu i zatwierdzeniu
do realizacji planu rozwoju zawodowego, otrzymałam jego akceptację oraz został wyznaczony mi opiekun stażu Pani Aleksandra Jędyczek. Ze względu na zakończenie stosunku pracy w Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach i kontynuacji go w Zespole Szkolno przedszkolnym we współpracy z Panią Mirosławą Przybylską dokonałam stosownych zmian w planie rozwoju zawodowego, który przedłożyłam Pani Dyrektor mgr Agnieszce Żymła
we wrześniu 2015 roku.
Sporządzony plan rozwoju zawodowego zawiera różne formy mojej aktywności zawodowej, a niniejsze sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści.
4. Organizacja warsztatu pracy

Na początku każdego roku szkolnego, w celu lepszego zorganizowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opracowywałam plany dydaktyczne – rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania z plastyki i zajęć artystycznych dla poszczególnych klas oraz poszczególnych uczniów posiadających opinie z PPP, biorąc pod uwagę w szczególności podstawę programową, program nauczania z poszczególnych przedmiotów, specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów. W trakcie trwania stażu dokonywałam korekt i uzupełnień planów dydaktycznych, które były niezbędne w mojej pracy, a w szczególności w osiągnięciu przez uczniów zamierzonych celów edukacyjnych.
Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego napisałam również AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ze współpracy z opiekunem stażu Panią Aleksandrą Jędyczek. Program zajęć artystycznych plastycznych zakładał realizację podstawy programowej przedmiotu. Realizacja programu pozwoliła na wprowadzenie gimnazjalisty
w świat sztuki i kultury, wiedzy o regionie, do kreatywności samodzielnej oraz pracy
w grupie. Program autorski miał na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia
w sposób harmonijny. Program spełniał dwie równorzędne funkcje: uczył i rozwijał wiedzę
o sztuce oraz rozbudzał wrodzone i nabyte umiejętności manualne ucznia.
W pierwszym roku odbywania stażu byłam koordynatorem świetlicy szkolnej. Przygotowywałam Roczny Plan Pracy Świetlicy szkolnej, który uwzględniał potrzeby dzieci
i rodziców, oparty na dokumentach regulujących pracę szkoły. Plan Pracy Świetlicy przewidywał integrację grupy, działania profilaktyczne i edukacyjne, zajęcia z preorientacji zawodowej, problematykę uzależnień oraz zajęcia umożliwiające wartościowe wykorzystanie czasu wolnego, rozwijające zainteresowania uczniów itp. Opracowałam również Regulamin Świetlicy określający zasady bezpiecznego i satysfakcjonującego korzystania ze świetlicy,
z którym zapoznałam nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Ze względu na środowisko i specyficzny etap edukacji szkolnej w życiu młodego człowieka w naszej szkole realizowałam zajęcia w oparciu o autorski program profilaktyczny
„Daj sobie szansę”. Program ten powstał z myślą o uczniach wywodzących się z grupy społecznego ryzyka – zagrożonych patologią, z rodzin dysfunkcyjnych czy borykających się z trudnościami finansowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, środowisku szkolnym. Jego głównymi celami było zwrócenie uwagi na umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów. Duży nacisk kładłam na umiejętność dobrej komunikacji, która jest niezbędna do budowania prawidłowych relacji między ludźmi.
We wrzesni 2015 roku zostałam wychowawcom klasy 1 . Dokonałam wyboru programu nauczania dla klasy I-III. Zapoznałam się z ofertą pakietów edukacyjnych – Nowa Era, Operon, WSiP, MAC Edukacja. Opracowałam plan wychowawczy klasy oraz programy do pracy w ramach godzin „karcianych”: program pracy do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz program zajęć artystycznych.
Przez okres odbywanego stażu systematycznie gromadziłam biblioteczkę przedmiotową, pozyskiwałam podręczniki z wydawnictw, przygotowywałam pomoce dydaktyczne, m. in. w postaci prezentacji multimedialnych, filmów, quizów, własnych plakatów, plansz, które w przejrzysty sposób prezentowały materiał . W ramach zajęć świetlicowych starałam się zapewnić dzieciom wartościowe i ciekawe propozycje, które zachęcały do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.
Przygotowywałam własne narzędzia pomiaru dydaktycznego, były to różnego rodzaju kartkówki, testy, krzyżówki, zadania praktyczne. Wszystkie te narzędzia były konstruowane w taki sposób, aby zadania nie budziły wątpliwości, były czytelne, zrozumiałe i stopniowały trudności zagadnień. dostosowane do wymagań egzaminacyjnych nowej podstawy programowej.
Pogłębiałam swoją wiedzę przez cały okres stażu, w miarę potrzeb i zainteresowań, przeglądałam literaturę z psychologii, pedagogiki oraz korzystałam z czasopism metodycznych. Były to następujące pozycje: Origami - sztuką składania papieru, „ Sztuka
i czas”, „Problemy opiekuńczo – wychowawcze’’, „Mały Artysta’’, „Wychowawca”, „Flora”, Barbara Sawa „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze”; Ewa Kujawa, Maria Kurzyna „Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu”; Adele Faber, Jadwiga Stasica „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów”; Jadwiga Stasica „160 pomysłów
na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Język polski”; I. Demiańczuk „Jak pomyślę
to obliczę”; M. Pawłowska, K. Wierzbicka „I ty będziesz dobrze czytać”; B. Zakrzewska
„I ty będziesz dobrze pisać”; Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; Thomas Gordon, „Wychowanie bez porażek”; Robert J. MacKenzie „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie”. Najczęściej sięgałam po czasopisma „Wychowawca”, „Mały artysta”, „Życie szkoły” . Studiowanie literatury i czasopism pomagało mi w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, wzbogacało o nowe informacje dotyczące warsztatu pracy pedagogicznej, pozwalało poznać doświadczenia innych pedagogów. Zadania związane z nabywaniem umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Kompletowałam konspekty i scenariusze zajęć oraz opracowywałam własne scenariusze.
Uzupełniałam zaplecze środków dydaktycznych: kart pracy, gry dydaktyczne, programy multimedialne, które wykorzystywałam w procesie dydaktyczno – wychowawczym w celu podniesienia poziomu pracy.
Dbałam o wygląd sal lekcyjnych, aktualizowałam gazetki ścienne. Gromadziłam materiały, które były stale dostępne dzieciom (gazetki, książki, gry) i przez to permanentnie wpływały na ich rozwój.
Stosowanie metod aktywizujących na lekcjach oraz stosowanie technologii informatycznej zwiększyło zainteresowanie uczniów sztuką i poszerzało ich formę działania na polu edukacyjnym i twórczym.

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Podczas trwania stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Brałam udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na bieżąco wdrażając jej postanowienia. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej pozwoliło mi na dokładne zapoznanie się z podstawowymi dokumentami szkoły oraz lepsze poznanie zasad jej funkcjonowania. Wykonywałam wszystkie zadanie zlecone mi przez Dyrektora Szkoły. W Gimnazjum nr 6 w latach 2013/ 2015 pracowałam w zespole humanistycznym i zespole wychowawczym , natomiast w roku szkolnym 2013/14 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 byłam członkiem zespołu
ds. programu profilaktyki oraz byłam przewodniczącą zespołu artystycznego, roku szkolnym 2015/ 2016 byłam członkiem zespołu edukacji wczesnoszkolnej oraz zespołu od spraw statutu. Pełniłam również rolę wychowawcy, kierownika i opiekuna podczas różnego rodzaju wycieczek, wyjazdów, zawodów i konkursów. Brałam również czynny udział w pracach zespołu realizującego projekt Comenius w latach 2013-2015r. , w którym zajmowałam
się oprawą artystyczną plastyczną i wszelkimi działaniami twórczymi związanymi
z projektem.

6. Poszerzanie posiadanej wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w różnych formach szkolenia

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele instytucji zewnętrznych organizujących różne formy kształcenia nauczycieli. Aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy i posiadanej wiedzy, konieczne jest ciągłe uaktualnianie swojej wiedzy i doskonalenie swojego warsztatu pracy.
W trakcie odbywanego stażu i w czasie poprzedzającym go pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego.

Udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach prowadzonych w szkole:

• „Uczeń odrzucony przez klasę. Samookaleczenia uczniów.” – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mysłowice (18.02.2014r.)
• "Trudny uczeń w szkole." – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mysłowice (20.03.2013r.)
• „Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej?” – mgr inż. Cezary Lempa – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice (07.11.2013r.)
• „Ocenianie kształtujące” (13.10.2014r.)
• „Wykorzystanie tablic multimedialnych w pracy nauczyciela.” (05.12.2014r.)
• „Ewaluacja zewnętrzna w szkole” – Małgorzata Grzywacz – LIBRUS Centrum Kształcenia Nauczycieli (28.04.2016r.)

Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach zewnętrznych:

• „ Ewaluacja wewnętrzna w szkole” – Actiwe School – Niepupbiczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli (03.09.2013r.)
• „Uczeń z trudnymi zachowania w szkole - modele oddziaływań wychowawczych i korygujących „ – mgr Mgdalena Wieczorek - Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach (10.12.2013r.)
• „Papierowa wiklina” - mgr Anna Czerwiec - Banek - Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach (10.02.2014r.)
• „Stalking- sposoby radzenia sobie z smsowym dręczycielem w szkole” –
mgr Jolanta Leśniak - Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis
w Katowicach (07.04.2014r.)
• „Współpraca i skuteczna komunikacja” – BDM GROUP Daniel Dziewit
& BDM EDUKACJA Sp. z o.o. S.C. (20.09.2014r.)
• „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” (29.09.2014r.)
• „Współpraca i skuteczna komunikacja część druga- warsztaty” – BDM GROUP Daniel Dziewit & BDM EDUKACJA Sp. z o.o. S.C. (27.11.2014r.)
• Konferencja „Stop cyberprzemocy”– MOPS w Mysłowicach (08.06.2015r.)
• „Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku” – Biuro Turystyczne „Gaudamus” (31.05.2014r.)
• „Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych” – Biuro Turystyczne „Gaudamus” (31.05.- 01.06.2014r.)
• „ Zabawy logopedyczne” – mgr Barbara Cyryl – ROM-E „Metis” w Katowicach (27. 11.2015r.)
• „Specyficzne trudności w nauce” – mgr Małgorzata Spendel – ROM-E „Metis”
w Katowicach (4. 04.2016r.)

7. Doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych:

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Udział w lekcjach i zajęciach świetlicowych prowadzonych przez mojego opiekuna stażu Panią Aleksandrę Jędyczek i Barbarę Kostrzewską pozwolił mi na praktyczne ocenienie swoich postępów i porównanie przebiegu moich lekcji i zajęć do prowadzonych przez mojego opiekuna stażu. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć. To z kolei miało swoje przełożenie na późniejsze prowadzenie przeze mnie zajęć, które stawały się coraz ciekawsze i były bardziej profesjonalnie przygotowane. Szczególną uwagę zwracałam na różnorodne formy pracy grupowej oraz aktywizację uczniów, zwłaszcza tych o obniżonej aktywności.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora szkoły

Możliwość prowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu czy Dyrektora Szkoły
było dla mnie bardzo cenną lekcją, pozwoliły mi na poznanie moich słabych i mocnych stron pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej, a także na weryfikację moich pomysłów dotyczących sposobu prowadzenia zajęć. W wielu przypadkach utwierdziły mnie
w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Każdorazowe omówienie przebiegu tych lekcji, wskazanie niedociągnięć, czy też mogących się pojawić trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i motywację
do dalszej, bardziej owocnej pracy. W celu urozmaicenia swoich lekcji poszukiwałam ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie
z zasobów portali internetowych dla nauczycieli.

Samodzielne doskonalenie zawodowe

W trakcie trwania stażu starałam się uatrakcyjnić swoje zajęcia poprzez:
• przygotowywanie nowych pomocy naukowych, plansz, które prezentowały i ułatwiały zrozumienia reguł zjawisk plastycznych, przyrodniczych itp., prezentacji multimedialnych ilustrujących omawiane zagadnienia z zakresu historii sztuki, dziedzin plastyki i sztuki oraz edukacji wczesnoszkolnej
• prezentowanie narzędzia plastyczne z własnego warsztatu pracy twórczej, z którymi uczniowie na co dzień się nie spotykali , własnoręcznie wykonanie prac malarskie , graficzne, płaskorzeźby itp. wykonane w technikach plastycznych, które mogli poznać dopiero na moich zajęciach
• studiowanie literatury dotyczącej metodyki nauczania
• studiowanie literatury fachowej związanej z historią sztuki oraz technikami plastycznymi oraz edukacją wczesnoszkolną
• wyszukiwała nowatorskie metody pracy z dziećmi w klasie 1, techniki plastyczne, rzemiosła artystycznego, zachęcające do twórczego działania
• wymiana poglądów z innymi nauczycielami
• współpraca z nauczycielem świetlicy, biblioteki, języka polskiego, historii, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcami poszczególnych oddziałów
• współpraca z nauczycielami plastyki okolicznych szkół (Ewa Milewska- Gimnazjum nr 2, Hanna Kuligowska – Szkoła Podstawowa nr 14, Monika Kieromin – Zając – Szkoła Podstawowa nr 17) oraz Miejski Ośrodek Kultury Filia w Mysłowicach – Krasowach (Monika Kieromin – Zając )
Moim celem w edukacji artystycznej jest zaciekawienie uczniów twórczym działaniem, zapoznanie ich z kulturą, sztuką czasów dawnych ale i sztuką współczesną,
z którą spotykają się na co dzień mimo swej nieświadomości, zmotywowanie ich do poznawania świata sztuki, poprzez świadome dostrzeganie roli plastyki w otaczającym ich świecie. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa motywacja uczniów do nauki. Ciekawe lekcje, z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, lekcje nastawione na mówienie, wzbogacane filmami, działaniem twórczym sprawiają, że uczeń jest zainteresowany przedmiotem i zmotywowany do dalszej nauki i rozwijania swoich zainteresowań. Stosuję następujące metody prowadzenia zajęć: metodę bezpośrednią (zachęcanie uczących się do konwersacji), metodę tłumaczeniową, audiowizualną (stosując liczne materiały wizualne ułatwiające przyswojenie i utrwalenie wzrokowe danych zagadnień, ale też służące uatrakcyjnieniu zajęć).

Najważniejszymi metodami aktywizującymi wykorzystywanymi przeze mnie
na lekcjach są:
- metoda problemowa (burza mózgu)
- łańcuchowa metoda skojarzeń
- metoda eksponująca (filmy),
- metoda projektu
- metoda podająca (pogadanka)
- metodę programowa ( z użyciem komputera)
- metoda projektu edukacyjnego

8. Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego

Podczas trwania stażu gromadziłam dokumenty, które świadczą o realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Są to między innymi zaświadczenia z odbytych kursów doskonalenia nauczycieli, scenariusze zajęć, notatki, prezentacje multimedialne
ze zorganizowanych przez mnie działań. Prowadziła dziennik elektroniczny „Librus”, dziennik do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, artystycznych, świetlicowych. Pisałam protokoły
z rad pedagogicznych oraz sprawozdania z zajęć dadaktyczno – wyrównawczych, kółka zajęć artystycznych, Świetlicy środowiskowej oraz Świetlicy socjoterapeutycznej.
Zebrane dokumenty stanowią nie tylko potwierdzenie moich kwalifikacji, ale również okazały się bardzo pomocne przy redagowaniu niniejszego sprawozdania.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
§ 7 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych:

Nie pozostając obojętną na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami starałam się materiał i formę przekazu treści lekcji dostosowywać do możliwości percepcyjnych i umysłowych tychże uczniów. Dużo czasu poświęciłam uczniom mających trudności w nauce na zajęciach świetlicowych, w godzinach pozalekcyjnych.
W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach szkolnych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, wychowawcami, pedagogiem. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród uczniów rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia miedzy uczniami rozwiązywać samodzielnie. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, używką (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze), bezpieczeństwa. Stale współpracowałam
z wychowawcami i innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym rozwiązując trudności wychowawcze i dydaktyczne nie tylko moich wychowanków. Spotykałam się z rodzicami uczniów na indywidualnych konsultacjach podczas godzin konsultacyjnych i wywiadówkach.
Z myślą o uczniach wywodzących się z grupy społecznego ryzyka – zagrożonych patologią, z rodzin dysfunkcyjnych czy borykających się z trudnościami finansowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, środowisku szkolnym realizowałam dodatkowe zajęcia w oparciu o autorski program profilaktyczny „Daj sobie szansę”. Jego głównymi celami było zwrócenie uwagi na umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów. Duży nacisk kładłam na umiejętność dobrej komunikacji, która jest niezbędna do budowania prawidłowych relacji między ludźmi. Propozycje zajęć były treningiem, pomocą w zrozumieniu reguł rządzących „światem zewnętrznym” oraz zachętą do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
Jako nauczyciel plastyki oraz wychowawca świetlicy współorganizowałam wraz akcje charytatywne : „ Pełna miska dla schroniska” – dochód przeznaczony był na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach, „Kiermasz świąteczny”, z którego dochód przeznaczony był na chorą na serduszko Hanię i Oskarka – mieszkańca naszego miasta
z wadami genetycznymi, „Pisanka” – wspierająca Hospicjum Cordis. Tego typu akcje zachęcały uczniów do bezinteresownej pomocy innym, uwrażliwiały na krzywdę potrzebującym. Przy tego typu akcjach ściśle współpracowałam z moim opiekunem stażu Panią Barbarą Kostrzewską, która zachęcała mnie do organizacji tych przedsięwzięć.
Współpracując z Panią Mirką Przybylską koordynowałam w szkole program UNICEF (Polski Komitet Narodowy) „MALI uczniowie idą do szkoły”.
W ramach preoriętacji zawodowej wyjeżdżałam na Targi Edukacyjne,
do mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych, do Urzędu Pracy, na warsztaty fryzjerskie do Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach, do Fiata Auto – Poland do Tychów.
Ze względu na to, iż dwoje wychowanków naszej szkoły było niepełnosprawnych wraz
z uczniami uczestniczyłam w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez MOK w Mysłowicach.
Jako wychowawca klasy 1 przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami. Dzięki rozmowom starałam się przeprowadzić diagnozę potrzeb, oczekiwań i zainteresowań wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej. Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów. Kontakty te miały charakter rozmów indywidualnych. Informowałam rodziców
o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub w postępach i poprawie w zachowaniu dziecka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadzałam zebrania z rodzicami. Angażowałam rodziców w życie klasy, rodzice chętnie udzielali pomocy w organizowaniu uroczystości klasowych, stanowili dodatkową pomoc podczas wycieczek. Konsultowałam się również
z innymi nauczycielami, pedagogiem szkoły w kwestiach wychowawczych uczniów. Analizowałam z pedagogiem opinie z poradni. Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Przeprowadziłam diagnozę wstępną ucznia rozpoczynającego naukę w klasie 1 wydawnictwa Nowa Era oraz test poziomu kompetencji po klasie 1 wydawnictwa Nowa Era. Korzystałam z gotowych sprawdzianów, udostępnionych przez Wydawnictwo Nowa Era, ale także konstruowałam własne narzędzia (np. „kartkówki”, krótkie testy, dyktanda). Na podstawie rozpoznania poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności formułowałam oceny. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym oceniania i klasyfikowania oraz WSO stosowałam dwa rodzaje oceniania: oceny bieżące – pieczątki wystawiane na poszczególnych zajęciach za wykonywanie danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili, jego zaangażowanie, wysiłek, możliwości i aktywność; oceny opisowe klasyfikacyjne – informujące o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin kształcenia; mają one wyłonić mocne i słabe strony ucznia w celu ich dalszego rozwijania, bądź uzupełniania braków, zaległości. Wyniki obserwacji uczniów wraz z ocenami bieżącymi i opisowymi półrocznymi przekazywałam rodzicom w trakcie spotkań grupowych lub indywidualnych. Rodzice mogli obserwować postępy w nauce swoich dzieci w dzienniku elektronicznym. Zorganizowałam uroczystości klasowe: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia Klasowa, Bal Przebierańców, Dzień Dziecka. W roku szkolnym dla uczniów klasy 1c odbyły się konkursy : klasowy mistrz ortografii, konkurs pięknego czytania, konkurs recytatorski, szybkiego liczenia- matematyczny, pięknego pisania. Organizowała wycieczki klasowe. Uczniowie wyjechali na warsztaty ekologiczne do Szkoły Podstawowej nr 6 w Mysłowicach, warsztaty ortograficzne pt: Wędrówki dociekliwych do MDK
w Mysłowicach oraz do Centrum Rozwoju w Chorzowie. W ramach upowszechniania kultury teatralnej zorganizowałam wyjazd do Teatru śląskiego imienia S. Wyspiańskiego w Katowicach na zwiedzanie kulis teatru oraz przedstawienie pt.: „Ogród pełen bajek”, także wyjazd do MOK-u w Mysłowicach na spektakl pt: „Rumcajs”.

2. Przygotowywanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych:

W trakcie pracy dydaktycznej moi uczniowie wzięli udział w konkursach plastycznych szkolnych, miejskich oraz ogólnopolskich, w których udało im się zająć wysokie miejsca. Jako nauczyciel przedmiotów artystycznych i wychowawca świetlicy organizowałam również konkursy plastyczne we współpracy z plastykami mysłowickich szkół.

1. Udział w konkursach:
• OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY KAMPANI ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ pt: „JAK SPĘDZAM WOLNY CZAS Z PRZYJACIÓŁMI ?”
( laureatka Julia Stalmach – G6)
• OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pt: „ ZAGŁEBIE – KRAINA BAJEK, PODAŃ I LEGEND” (wyróżnienie: Emilia Opieka – G6 , laureat: Michał – ZSzP2 )
• OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt: „KLEJNOTY SW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI” ( I miejsce: Krzysztof Tojka – ZSzP2, wyróżnienie: Natalia Szymańska – G6)
• OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
pt: „BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA – TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA”
• OGÓLNOPOLSKI KONKUR pt: „SZKOŁA ZAWODOWA- MÓJ WYBÓR”
• KONKURS WOJEWÓDZKI pt:” BRĄZOWO ALE CZY ZDROW?”
• MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY pt: „ŚWIAT ANDERSENA” (I miejsce: Marcin Mrozik, Marta Gierszner, wyróżnienie: Krzysztof Tojka – ZSzP2)
• MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY pt: „NAJCIEKAWSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI” (II miejsce: Karolina Broncel – ZSzP2)
• MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY pt: „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „PISANKI, KROSZONKI, JAJA MALOWANE” (I miejsce: Alicja Stachurska, II miejcse: Aleksander Krawiec, wyróżnienie: Karol Palka – ZSzP2
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „KARTKA WIELKANOCNA”
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „MOŻNA DAĆ BARDZO DUŻO I SERCE ZRANIĆ, A MOŻNA BARDZO MALUTKO I SERCE ROZRADOWAĆ” ( III miejsce: Karolina Broncel – ZSzP2)
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „KONKURS TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ” (III miejsce: Kamil Oleksiak)
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „ GWIAZDKA 2015”
(I miejsce Katarzyna Durbas, II miejsce Julia Gadomska – ZSzp2)
• KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI pt: MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY” ( I miejsce: Emilia jabłońska, II miejsce: Anna Pochopień, III miejsce: Natalia Rogala – ZSzP2)
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „ NAJPIEKNIEJSZE DRZEWKO ŚWIĄTECZNE” (I miejsce: Jakub Szewczyk , II miejsce : Krzysztof Tojka – ZSzP2)
• OGÓLNOPOLSKI KONKUR RECYTATORSKI pt: „MAŁY OKR”
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „ NAJPIĘKNIEJSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI” ( I miejsce : Zuzanna Starczyńska, wyróżnienie: Klaudia Mrozik – ZSzp2)
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: "KARTKA Z PODRÓŻY- ŚLADAMI STASIA I NEL"
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „ILUSTRACJA DO UTWORU J. H. ANDERSENA” ( I miejsce Maria Gierszner, ZSzP nr2)
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „LAURKA DLA MOJE MAMY”
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „MYSŁOWICE MOICH MARZEŃ”
• OGÓLNOPOLSKI KONKUR PLASTYCZNY pt: „MASKOTKA 112”
• WOJEWÓDKI KONKURSA PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY
pt: „ZWIERZAKI SŁODZIAKI” ( II miejsce: Emilia Wołoszyn, III miejsce: Maria Gierszner – ZSzP2)
2. Organizacja konkurów szkolnych i na szczeblu miejskim:
• „PLAKAT PROMUJĄCY CZYTANIE”
• „ŚLĄSK – NASZA MAŁA OJCZYZNA”
• „NAJPIEKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
• „PISANKA WIELKANOCNA”
• „ILUSTRACJA DO ULUBIONEGO UTWORU Z GATUNKU FANASY”
• „MISTRZ JENGA”
• „DZIEŃ BEZ PAPIEROSA”
• „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
• „PALMA WIELKANOCNA”
• „ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”
• „W KRAINIE WIERSZY J. BRZECHWY” – konkurs recytatorski
• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pt: „PORTRET MOJEJ MAMY”

3. Poszerzanie oferty szkoły w zakresie pozalekcyjnym:

W swojej pracy zawodowej kładę nacisk na rozwój osobisty, ale przede wszystkim na rozwój dzieci i młodzieży, z którą współpracuję na co dzień. Ważne są dla mnie ich zainteresowania, które chcą rozwijać i dlatego też uwzględniam ich potrzeby organizując im dodatkowe zajęcia. Przez cały okres stażu prowadziłam dodatkowe zajęcia dla uczniów , aby umożliwić im rozwijanie i poszerzanie swoich zainteresowań. W czasie trwania stażu starałam się wzbogacić , uatrakcyjnić zajęcia pozalekcyjne w postaci kółek i warsztatów artystycznych (filcowanie, decoupage, quiling, sutaż, makrama, plecioneka z wełny, wytwory biżuteryjne itp.), projektów edukacyjnych: „ Rękodzieło artystyczne- kiermasz świąteczny”, „Zawód czy kariera- wybieramy zawód i ścieżkę kształcenia w wybranym zawodzie”.
Wspierałam także uczniów mających trudności w nauce poprzez organizowanie dodatkowych lekcji służących zrozumieniu materiału realizowanego na lekcjach, powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości, wykonaniu zaległych prac plastycznych. Prowadziłam cotygodniowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów klasy 1c z trudnościami
w nauce.
Alternatywną formą spędzenia czasu wolnego były liczne wyjazdy organizowane
po lekcjach: kręgielnia, kino („ Klub Kinomana”), wycieczki tematyczne.

4. Uwzględnianie w pracy tematyki współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych:

Poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach poświęconych problemom współczesnego świata zdobyłam wiedzę, którą mogłam wykorzystać w mojej pracy z uczniami. Na lekcjach i zajęciach świetlicowych poruszałam tematy dotyczące współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (cyberprzemoc, samookaleczanie ). Organizowałam konkursy plastyczne, które miały na celu uwrażliwienie wychowanków
na zagrożenia płynące z otoczenia („Dzień bez papierosa” i coroczny udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Fundację „ Zachowaj Trzeźwy umysł”). Jako członek zespołu wychowawczego ściśle współpracowałam z pedagogiem i młodzieżą
ze skłonnościami do kontaktu ze szkodliwymi używkami, okaleczania się, prowadząc z nimi rozmowy i specjalne zajęcia. W roku szkolnym 2015/16 zorganizowałam spotkania autorskie z W. Cichoniem- twórcą bajek o kotku Cukierku w ramach promowania czytelnictwa wśród uczniów.

5. Pełnienie roli opiekuna młodzieży

Praca nauczyciela, to nie tylko nauczanie danego przedmiotu. Nauczyciel pełni też bardzo ważną rolę, jaką jest opiekun młodzieży. Dlatego udzielałam się jako opiekun podczas wyjść poza szkolnych (Urząd Pracy, CKP w Mysłowicach, obchody Międzynarodowego Dzienia Osób Niepełnosprawnych, szkoły ponadginmazjalne, Fiat Auto – Poland w Tychach, Auto-Lab Skoda w Czeladzi, Klub filmowy, MOK w Mysłowicach), podczas imprez szkolnych (dyskoteki szkolne, wieczornica, spotkanie integracyjne dla szóstoklasistów), konkursów szkolnych i miejskich.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
§ 7 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Korzystanie z technologii informacyjnej jest wymogiem współczesnego świata
i nowoczesnej szkoły. W mojej codziennej pracy komputer jest narzędziem niezbędnym. Na co dzień korzystam też z zasobów Internetu. Stosując w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną bardzo często sięgam do Internetu, który jest źródłem najnowszych informacji z zakresu pedagogiki i dydaktyki.
W mojej pracy wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną np. do:
 przygotowywania różnego rodzaju dokumentów, np. rozkładów materiału, scenariuszy lekcji, ćwiczeń, kart pracy, kartkówek oraz prezentacji multimedialnych
 jako alternatywa do wykonania prac plastycznych oraz zajęcia artystyczne z wykorzystaniem multimediów
 w związku z wejściem w życie nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół od roku szkolnego 2009/2010 do prowadzenia zajęcia komputerowych
 prowadzenia dziennika Librus
 prowadzenia zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z wykorzystaniem programów edukacyjnych „Klik uczy ortografii”, „Klik uczy czytać”, „Klik uczy liczyć”, „Ortografia dla dzieci”. Programy te pozwalają na pełną indywidualizację nauki.
 wyliczania średniej oceny śródrocznej i końcowo rocznej
 dokumentowania postępów w realizacji planu rozwoju zawodowego
 komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej z nauczycielami, czy organizatorami konkursów
 poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki,
metodyki, psychologii i pedagogiki oraz scenariuszy zajęć i innych dostępnych
w Internecie materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć oraz jako pomoc do wykonania dekoracji na uroczystości szkolne (www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.chomikuj.pl)
 uzyskiwania informacji na temat awansu zawodowego, poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizacji (www.men.gov.pl, www.cke.pl, www.oswiata.abc.com.pl, www.oswiataiprawo.pl).
 gromadzenia wybranych dokumentów w formie multimedialnej
Internet jako źródło przeróżnych informacji jest bardzo przydatny w procesie edukacji dzieci i młodzieży. W mojej pracy często sięgałam do filmów, prezentacji, teledysków
i innych form muzycznych i zdjęć dostępnych w Internecie. Dzięki wykorzystaniu rzutnika multimedialnego lub tablicy interaktywnej w łatwy, przyjemny i widowiskowy sposób można w pełni wykorzystać możliwości technologii komputerowej i zasobów zawartych w sieci.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 7 ust. 2 pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

W trakcie trwania stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Studiowałam literaturę psychologiczną i pedagogiczną, uczestniczyłam w kursach i szkoleniach oraz korzystałam z zasobów internetowych, aby móc
szybciej i lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów i im pomóc. W ramach szkoleń Rady Pedagogicznej oraz podczas szkoleń i konferencji organizowanych przez różne instytucje uczestniczyłam w szkoleniach, których celem było przybliżenie problematyki pracy
z uczniem trudnym, odrzuconym przez klasę, jak i jego rodzicem. Niemniej ważne dla mojego rozwoju były konsultacje z wychowawcami klas oraz opiekunem stażu. Bardzo często wspólnie z pedagogiem szkolnym prowadziliśmy rozmowy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze, a także jako członek zespołu wychowawczego przeprowadzałam mikrobadania związane z incydentami na terenie naszej szkoły. Jako wychowawca klasy systematycznie przeprowadzałam zebrania rodziców i spotkania indywidualne z rodzicami uczniów. W porozumieniu z rodzicami skierowałam dwójkę uczniów z trudnościami w nauce i adaptacją w środowisku szkolnym do Poradni Psychologiczno – pedagogicznej
w Mysłowicach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
§ 7 ust. 2 pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W celu sprawnego posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty
i bieżącego dostosowywania swojej pracy do potrzeb i wymagań szkoły szczegółowo przeanalizowałam następujące dokumenty:
 Statut Szkoły wraz z WSO
 Regulamin Rady Rodziców
 Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 Regulamin Dyżurów Nauczycielskich
 Regulamin Wycieczek Szkolnych
 Szkolny Program Wychowawczy
 Szkolny Program Profilaktyki
 Ustawa o Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 Rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
 Podstawa Programowa nauczania plastyki i zajęć artystycznych oraz edukacji wczesnoszkolnej
Kolejnym etapem było zaznajomienie się z przepisami BHP, które wiążą się
z bezpieczeństwem uczniów, ale także bezpieczeństwem osobistym, pomocne były również
w tym kursy opiekuna wypoczynku i wycieczek. Dzięki ukończonemu kursowi udzielania pierwszej pomocy, wiem jak pomóc osobom potrzebującym pomocy w kryzysowej sytuacji. Ponadto, w trakcie trwania stażu, na bieżąco analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące systemu oświaty i śledziłam zachodzące w nim zmiany.
Zdobytą wiedzę z zakresu prawa oświatowego, organizacji wycieczek, przepisów BHP i zasad udzielania pierwszej pomocy wykorzystuję w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina i na kręgielnię, zajęć pozalekcyjnych i imprez szkolnych. Przez cały okres stażu brałam udział w konstruowaniu
i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

§ 7 ust. 1 pkt 1.
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań
dydaktycznych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

W ramach realizacji powyższego zadania:
1. Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły:
a) brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń.
b) uczestniczyłam w pracach zespołu humanistyczne. W ramach tych spotkań wspólnie
z nauczycielami zespołu opracowywałyśmy kryteria oceniania, przygotowywałyśmy próbne egzaminy gimnazjalne mające na celu monitorowania stopnia przygotowania uczniów do kwietniowego egzaminu gimnazjalnego oraz dokonywałyśmy analizy wyników egzaminów gimnazjalnych
c) uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego zajmując się rozwiązywaniem problemów wychowawczych i podejmowanie działań profilaktycznych
d) jako członek zespołu do spraw statutu zajmowałam się opracowaniem statutu ZSzP nr 2
e) jako przewodnicząca zespołu artystycznego oraz członek zespołu edukacji wczesnoszkolnej w ZSzP nr 2 planowałam i wspomagałam wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów
f) sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek, dyskotek szkolnych, maratonie filmowym.
g) brałam udział w pracach zespołu Nauczycieli podczas egzaminów gimnazjalnych oraz szkół podstawowych
h) byłam członkiem komisji podczas rekrutacji dzieci do klasy 1 na rok szkolny 2016/2017
2. Współpracowałam z rodzicami
a) organizowałam i uczestniczyłam w zebraniach , w razie konieczności spotykałam się
z rodzicami na rozmowach indywidualnych
b) w miarę potrzeb utrzymywałam kontakt formie elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny Librus, spotykałam się również indywidualnie z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub mających problemy w nauce. W tym celu analizowałam wyniki nauczania i frekwencji na moich zajęciach a w razie konieczności współpracowałam z pedagogiem szkolnym.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej pozwolił mi zapoznać się z aktualną sytuacją wychowawczą w placówce, bieżącymi problemami oraz planowanymi działaniami.
Z kolei uczestnicząc w pracach zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców czy współpracując z pedagogiem szkolnym zdobywałam wiedzę nt. różnych możliwości oddziaływań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Poznane metody chętnie wykorzystywałam we własnej pracy z wychowankami. Współpraca z rodzicami pozwoliła mi natomiast lepiej poznacz potrzeby uczniów, zrozumieć przyczyny ich niewłaściwych zachowań, dzięki czemu mogłam skuteczniej je eliminować.

§ 7 ust. 1 pkt 2.
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego

W ramach realizacji powyższego zadania:
1.Poszerzałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w wewnętrznych
i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
a) uczestniczyłam w kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych.
b) tworzę własny warsztat pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych (testy, kartkówki, filmy, utwory muzyczne, scenariusze lekcji i pomoce dla gimnazjalistów); tworzę również bazę stron www z materiałami dydaktycznymi. Przebyte szkolenia warsztaty czy tworzenie bazy materiałów dydaktycznych pozwoliły mi podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i przyczyniły się do znacznego zwiększenia jakości mojej pracy w szkole. Moim głównym celem w wyborze form doskonalenia było rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć.

§ 7 ust. 1 pkt 3.
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela
– przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły

W ramach realizacji powyższego zadania:
1. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego (Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007
w sprawie warunków i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, ustawa
o systemie oświaty z 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz na bieżąco starałam się aktualizować swoją wiedzę na temat zmian obowiązującego prawa oświatowego.
2. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego.
a) zapoznałam się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli,
b) samodzielnie analizowałam publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały „Mentor”, publikacje w Internecie)
c) dokumentowałam osiągnięcia związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego
Analiza prawa oświatowego pozwoliła mi lepiej planować swoją pracę jak i właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków, np. w kwestii prowadzenia dokumentacji czy dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków. Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej – wniosku
o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Okres stażu był bardzo aktywnym okresem w mojej pracy zawodowej. Przez cały ten czas starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi celami. Każdy rok przynosił nowe wyzwania i nowe doświadczenia. Realizacja celów, które zawarłam w planie miała dać mi w efekcie wzrost różnorakich umiejętności oraz doświadczeń, wzbogacić
o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, jak również podnieść jakość mojej pracy a tym samym pracy szkoły. Były one ściśle powiązane z programem pracy szkoły oraz potrzebami
i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Stanowiły kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania nowych, w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków. Doskonaliłam swój warsztat pracy, współpracowałam z innymi nauczycielami
i specjalistami, rozwiązywałam pojawiające się problemy. Czas ten przeznaczyłam
na podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. Doskonaliłam także znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam aktywnie w realizacji zadań ogólnoszkolnych. Starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Znam
i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej Szkoły. Aktywnie
i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły.
Od początku mojej pracy w szkole starałam się także przekazywać moim uczniom
w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę i umiejętności oraz zapewnić im wszechstronny rozwój. Cały czas uczę się czegoś nowego. Jako nauczyciel staram się być kreatywna. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i zapadały w pamięć uczniów, odkrywały nowe rozwiązania. Cały czas poszukuję nowych talentów. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości– należy go tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać. Realizacja zadań, które zawarłam w planie rozwoju, pokazała mi także jakim jestem nauczycielem, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować.
Dużą satysfakcję sprawił mi fakt, że moja praca i starania były zauważane przez dyrektora szkoły, czego dowodem było otrzymanie nagrody dyrektora w roku szkolnym 2013/ 2014 za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły. Jednak największą satysfakcję przyniosły mi sukcesy i osiągnięcia moich uczniów.
Nie oznacza końca podejmowanych działań, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe
i jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania. , by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Analizując swoje dotychczasowe działania mogę stwierdzić,
że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności, pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu, spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.