X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46592
Przesłano:

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Arkusz oceny/ samooceny nauczyciela

/uzupełnia opiekun stażu, nauczyciel, dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego/
Nazwisko nauczyciela.................................
Nazwisko opiekuna stażu.............................
Stopień awansu zawodowego........................

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego(Dz.U.2018r.poz.1133), rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu odwoławczego (Dz.U 2019r.,poz.5).
Nauczyciel stażysta
Kryteria z §2 rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli Uzasadnienie

Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(0-3pkt)

Pani ... ...... prowadziła zajęcia zgodnie
z wytycznymi podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych.
Bardzo dobrze realizowała także zadania wynikające z zadań Statutowych Szkoły.
Systematycznie oceniała wszystkie aktywności uczniów. Uwzględniała zarówno słuchaczki zdolne, dobre jak i majace trudności w nauce
i opanowaniu nowych umiejętności.
Wynki zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technika usług kosmetycznych ( niemal 100% zdawalność), utwierdzają w przekonaniu, że stażystka odpowiednio dobierała metody, formy
i środki, do osiagnięcia zaplanowanych celów.
Zajęcia swoje prowadziła zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w swojej specjalności.
Lekcje prowadzone były z zastosowaniem odpowiedniej i typowej dla zawodu terminologii, jak również z wykorzystaniem wszelkich możliwych nowości i nowinek kosmetycznych. Jej wspólpraca ze słuchaczkami nie budziła żadnych wątpliwości. Atmosfera na zajęciach była życzliwa a komunikacja skuteczna.
Proponowana liczba pkt... 3
Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
(0-3pkt)
Na zajęciach Pani ........ zawsze stosowała się do obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i higieny. Zarówno podczas zajęć jak i po ich zakończeniu.
Odpowiednio wcześnie reagowała w celu uniknięcia problemów, a w przypdku pojawienia się takowych potrafiła je sprawnie rozwiązać.
Realizowała zagadnienia związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie ze Statutem Szkoły i znajdującymui się tam zapisami.
Starannie wywiązywała się także ze sprawowania powierzonych jej dyżurów.

Proponowana liczba pkt...

Znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej
(0-3pkt)
Pani ........ w swojej pracy kierowała się przede wszystkim dobrem słuchaczek, troszczyła się o ich zdrowie.
Na zajęciach zawsze panowała miła i przyjazna atmosfera, która zapewniała odpowiednie warunki, sprzyjające nauce i nabywaniu nowych umiejętności.
W celu zapewnienia jak najlepszych rezultatów nauki współzorganizowała w szkole szkolenia dla słuchaczek:
1. marki Bielenda Professional,
2. szkolenie dotyczące alg Chamot.
Wraz z inną nauczycielką zorganizowała również wyjazd edykacyjny do Krakowa
na 36. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetologiczne LNE.
Proponowana liczba pkt.....

Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego
(0-3pkt)

Diagnozowała możliwości edukacyjne słuchaczek.
Wprowadzała innowacje w pracy z uczniami zdolnymi i wymagajacymi pomocy. Monitorowała podjęte działania i analizowała uzyskane efekty.
W rozwijaniu zainteresowań wspierała nie tylko uzdolnione słuchaczki, ale także te które wymagały więcej uwagi i poświęconego czasu.
Stosowała motwujące sposoby oceniania.
Słuchaczka zawsze wiedziała co zrobiła źle, co wykonała poprawnie a nad czym jeszcze musi popracować
Proponowana liczba pkt.....

Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela
(0-3pkt)

Aktywnie angażowała się w realizację zadań wynikających z życia szkoły, m.in. poprzez inspirowanie do udziału w akcjach tj: „Szlachetna Paczka” lub udział w zbiórce karmy dla schroniska.
Poprzez swój udział w projekcie„Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” zachęcała słuchaczki do podjęcia działań społeczno-obywatelskich.
Proponowana liczba pkt....
Współpraca z innymi nauczycielami
(0-3pkt)
Uczestniczyła w pracy wewnątrzszkolnych zespołów nauczycielskich:
-zespołu przedmiotowego Technika usług kosmetycznych,
-zespołu do spraw promocji szkoły,
- zespołu wychowawczego.
Chętni edzieliła się na nich swoj wiedzą
i umiejętnościami z innymi członkami.
Uczestniczyła w organizacji projektów, imprez, uroczystości szkolnych:
- brała udział w projekcie „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego odbyła szkolenie Job Shadowing w Portugalii,
- dwukrotnie uczestniczyła w przygotowaniu Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych,
- brała udział w przygotowaniu Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
-dwukrotnie brał udział w „Uśmiech Seniora”,
w WDK w Kielcach,
- uczestniczyła w Pikniku rodzinnym z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Parku Miejskim
w Kielcach,
-zaangażował się w I Świętokrzyski Festiwal Seniorów.
Czynnie i systematycznie uczestniczyła
w radach pedagogicznych i radach szkoleniowch zarówno tych wewnętrznych jak i zewnetrznych:
- „Rada szkoleniowa poświęcona tworzeniu, modyfikacji i wdrażaniu dokummentó szkolnych”,
- szkolenie "Platforma Moodle, czyli innowacyjne nauczanie"
- szkolenie komputerowej w grudniu.
Zdobytą na powyższych szkoleniach wiedzę wykorzystywała w procesie nauczania i uczenia się.
Swoja pracę na bieżąco konsultowała
z opiekunem stażu. Korzystała także
z doświadczenia i pomocy innych nauczycieli.
Aktywnie uczestniczyła w lekcjach otwartych:
-

Proponowana liczba pkt....

Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony
(0-3pkt)

Właściwie dokumentowała proces dydaktyczno- wychowawczy (dzienniki, arkusze ocen, inne dokumenty wewnątrzszkolne).
Przestrzegała zarządzeń oraz przepisów prawa w zakresie dokumentowania realizowanych zadań.
Przestrzegała także zasad i dyscypliny pracy. Jest odpowiedzialna w swoich działaniach.
Ustalała i egzekwowała przestrzegania zasad
i reguł zarówno klasowych jak i szkolnych wynikających ze Statutu Szkoł, regulaminu
i przepisów BHP.
Umiejetnie wykorzystywała i stosowała się do przepisów prawa, które związane są ze stanowiskiem jakie obejmuje.
Przestrzegała regulaminu obowiązującego
w szkole i na pracowniach szkolnych, oraz dbała
o porządek pracy. Jej klasopracownie była zawsze estetyczne.
Dbała o mienie szkoły i o odpowiednie doposażanie pracowni kosmetycznych.
Punktulanie rozpoczynała i kończyła zajęcia,
z zachowaniem wszystkich faz lekcji. Kreatywnie planowała i realizowała procesy lekcyjne.
Poprawnie prowadziła dokumentacje szkolną
i terminowo ja oddawała.
Proponowana liczba pkt...

Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego
(0-3pkt)
Rozwijała umiejetności zawodowe
i doskonaliła swój warsztat pracy. Podnosiła swoje umiejętności i zdobywała nowe kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach:
- szkoleniu z alg Chamot.
- forum: Zaburzenia ze spektrum autyzmu – oczekiwania i wyzwania
- szkoleniu premierowej linii Essence of Asia marki Bielenda
- naukę na kierunku technik masażysta
- szkolenie Job Shadowing w ramach projektu „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego”
- szkolenia " Platforma Moodle, czyli innowacyjne nauczanie"
- udział w 36. Międzynarodowym Kongresie
i Targach Kosmetologicznych LNE w Krakowie
- specjalistycznye szkolenie premierowej linii Power of Nature marki BielendaProffesional
- uczestnictwo w pokazie „Pokazy i konsultacje podologiczne”.
Swoją wiedzą i umiejetnościami chetnie dzieliła się z innym. Zorganizowała lekcje otwarte:
-
Rozwijając swój warsztat pracy, podnosiła jej jakość.
Stoswała informacje zwrotną od uczniów i innych nauczycieli i wykorzystywała ja w procesie nauczanai i uczenia się.
Proponowana liczba pkt...

Współpraca z rodzicami
(0-3pkt)

Proponowana liczba pkt...
Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego (po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego)
0-3pkt)

Proponowana liczba pkt...
Nauczyciel kontraktowy
Kryteria z §3 rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli Uzasadnienie
Wszystkie wyżej wymienione kryteria dotyczące nauczyciela stażysty
Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć
(0-3pkt)
Pani ....samodzielnie planowała, organizowała i prowadziła zajecia dydaktyczno- wychowawcze.
Niejednokrotnie sprawowała opiekę
i organizowała wyjścia ze słuchaczkami:
-„Uśmiech Seniora”,
- Piknik rodzinny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Parku Miejskim w Kielcach,
- 36. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetologiczne LNE,
- I Świętokrzyski Festiwal Seniorów.
W swojej pracy systematycznie korzystała
z narzędzi multimedialnych
i informatycznych: do prowadzenia dokumentacji szkolnej, sporządzania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów
i egzaminów.
Na zajęciach często wykorzystywała metody aktywizujące, dostosowane do wiedzy
i możliwości słuchaczek.

Proponowana liczba pkt...

Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem
(0-3pkt)

Na zajęciach pani.... wykorzystywała metody, które były dostosowywane do ucznia.
Na podstawie obserwacji wyciągała wnioski i dostosowywała wymagania edukacyjne.
Indywidualizowała proces nauczania, w taki sposób aby każda słuchaczka osiągnęła sukces na miarę swoich możliwości.
Odpowiednio planowała prace w zależności od potrzeb rozwojowych słuchaczy. Metody dobierała uwzględniając możliwości
i zainteresowania uczniów.
Proponowana liczba pkt...
Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy
(0-3pkt)
Dokonywała ewaluacji swojej pracy, jej metod i technik. Wykorzystywala w tym celu opinie słuchaczek i innych nauczyciel. Wyciągnięte wnioski posłużyły jej do modyfikacji działan opiekunczo- wychowawczych.
Wnioski jakie wyciągnęła z dotychczasowych działań przyczyniły się do uzyskania pozytywnych efektów pracy.
Proponowana liczba pkt...
Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego
(0-3pkt)
Dzieki wiedzy zdobytej w ramach doskonalenia zawodowego modyfikowała
i dostosowywala dzialania do dodniesienia efektów nauczania.
Wiedzę zdobytą w ramach wewnetrznego szkolenia nauczycieli wykorzystała czynnie
w swojej pracy. Także nowe umiejętności jakie nabyła w raamch pracy w zespołach: ds promcji, wychowawczym i przedmiotowym, znalazły zastosowanie i wykorzystywane były na bieżąco.

Proponowana liczba pkt...

Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela
0-3pkt)

Aktywnie realizowała zadania wynikajace ze Statutu szkoły i regulaminu.
Brała czynny udział we współpracy ze środowiskiem lokalnym m.in. w ramach promocji szkoły.
W szkole wchodziła w skład komisji egzaminacyjnych: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
-
W ramach projektu, który współorganizowała uczniowie i nauczyciele mogli skorzystać z wyjazdu edukacyjnego do Portugalii. Gdzie poznali techniki nauki
i pracy w tamtejszym środowisku.
Proponowana liczna pkt...
Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego (po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego)
(0-3pkt) Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego stanowią wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

Proponowana liczba pkt...
Podpis uzupełniającego

1. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela ustala się według wzoru:

gdzie:
Z - oznacza ustalony poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela,
X1 , X2 , ... Xn - oznacza liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria,
Y - oznacza maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez nauczyciela.

2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela na poziomie:
1) nie mniejszym niż 95% – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
2) nie mniejszym niż 80% – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
3) nie mniejszym niż 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
4) mniejszym niż 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.