X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46647
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - niepełnosprawność sprzężona

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Imię i nazwisko:, kl. II b
Rok szkolny2020/2021

Zagadnienia Informacje na temat ucznia/uczennicy
1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Niepełnosprawność sprzężona – intelektualna w stopniu lekkim oraz ruchowa – niedowład połowiczny. Niedowład prawej ręki. Chłopiec wszystkie czynności wykonuje lewą ręką.
2. Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia
Chłopiec na miarę swoich możliwości jest samodzielny – potrafi wykonać większość czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Samodzielnie ubiera się i spożywa posiłki. Dba o porządek na ławce. Wymaga niewielkiej pomocy przy wykonywaniu precezyjnych ruchów tj. zapinanie guzików, ekspresu.
3. Funkcjonowanie w klasie, grupie rówieśniczej
Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zespołowych. Widoczna potrzeba kontaktu z rówieśnikami.
Trudności z koncentracją uwagi, co dużej mierze utrudnia mu pracę na lekcji. U chłopca dominuje pamięć krótkotrwała
4. Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela
Stałe wsparcie nauczyciela wspierającego , monitorowanie stopnia rozumienia omawianych treści, ukierunkowanie uwagi, przywracanie koncentracji, wydłużenie czasu pracy
5. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia.
Obniżone tempo uczenia się nowego materiału. W dalszym ciągu utrzymują się trudności z zapamiętywaniem zapisu graficznego cyfr i liczb. Przelicza na konkretach z pomocą nauczyciela. Myli pojęcia tj dodawanie i odejmowanie. Nastąpiła niewielka poprawa w zakresie techniki czytania. Chłopiec rozpoznaje znaki graficzne ( z wyjątkiem dwuznaków). Czyta metodą głoskową. Dzieli wyrazy na sylaby, krótkie wyrazy na głoski. Wypowiada się werbalnie, zdaniami pojedynczymi. W sytuacjach zadaniowych często wymaga wsparcia nauczyciela – pytań naprowadzających lub dodatkowych wyjaśnień. Swobodną wypowiedź cechuje ubogie słownictwo. Nazywa proste rzeczowniki i czasowniki na materiale konkretnym
6. Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. W sytuacjach zadaniowych często wymaga wsparcia nauczyciela – pytań naprowadzających lub dodatkowych wyjaśnień.

Podsumowanie:
1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej została zamieszczona w dziennikach specjalistów

2. Zalecenia do pracy na przyszły okres/półrocze/rok szkolny:

- Dalsze kontynuowanie prowadzonych zajęć
- Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie w zakresie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Praca w zakresie poprawy napięcia mięśni prawej ręki oraz dłoni. Zachęcanie do częstszego do używania kończyny górnej prawej
-Wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i grafomotorycznej
- Dalsze rozwijanie umiejętności komunikowania się, wzbogacanie słownictwa. Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami. Wspieranie spontanicznej aktywności słownej
- Zajęcia rewalidacyjne skierowane na: aktywizowanie myślenia, rozwijanie czynności poznawczych, ćwiczenia uwagi i koncentracji; wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
-Pomoc nauczyciela wspierającego – stała kontrola stopnia rozumienia omawianych treści
-Modelowanie właściwych zachowań w różnych sytuacjach społecznych, kształtowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami , zachęcanie do wspólnych zabaw, wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w szkole i klasie
-Wydłużenie czasu pracy

Data:

Podpisy członków zespołu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.