X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46648
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - Autyzm

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU

Zagadnienia Informacje na temat ucznia/uczennicy
1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
Autyzm
Obniżone napięcie mięśniowe. Obniżona precyzja ruchu. Wada wzroku – chłopiec nosi okulary. Zaburzenia sensoryczne w obrębie węchu i słuchu (nadwrażliwość)
2. Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia
Dobra pamięć słuchowa oraz umiejętność analizy i syntezy wzrokowej. Dobra sprawność w zakresie czytania – czyta płynnie, pełnymi zdaniami. Liczy w pamięci. Chłopiec opanował zakres wiedzy wymagany na danym etapie. Dzięki dobrze rozwiniętej pamięci słuchowej bardzo dobrze radzi sobie z nauka j.angielskiego Chłopiec posiada odpowiednia motywację do nauki.
3. Funkcjonowanie w klasie, grupie rówieśniczej
Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zespołowych. Trudności z koncentracją uwagi, co dużej mierze utrudnia mu pracę na lekcji. Bardzo wolne tempo pracy. Lubi zajęcia plastyczne. Chętnie rysuje, koloruje. Dobrze funkcjonuje w sytuacjach znanych i przewidywalnych
4. Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela
Stałe wsparcie nauczyciela wspierającego, monitorowanie stopnia rozumienia omawianych treści, ukierunkowanie uwagi, przywracanie koncentracji, wydłużenie czasu pracy
5. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia.
Duża podatność na stres, niska samoocena, słaba kontrola emocji, wolne tempo pracy
6. Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. Chłopiec większość czynności samoobsługowych wykonuje samodzielnie, jednak potrzebuje na nie wydłużonego czasu. Wymaga stałego, dyskretnego nadzoru i odpowiedniego zmotywowania do działań, podania instrukcji, przypomnienia kolejności. Bez wsparcia szybko się zniechęca i poddaje. Niekorzystnie działa na niego praca pod presja czasu. Na niepowodzenia reaguje złością, płaczem. Dobrze reaguje na pochwały, które sprawiają mu dużą radość i stymulują do dalszego wysiłku.

Podsumowanie:
1.Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej została zamieszczona w dziennikach specjalistów

1. Zalecenia do pracy na przyszły okres/półrocze/rok szkolny:

- Dalsze kontynuowanie prowadzonych zajęć
- Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej. Wdraża nie do przyspieszenia tempa pracy – pisania, przepisywania itp.
- Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, udział w zajęciach integracji sensorycznej lub rehabilitacji ruchowej
- Dalsze rozwijanie umiejętności komunikowania się, wzbogacanie słownictwa. Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami. Wspieranie spontanicznej aktywności słownej.
- Zajęcia rewalidacyjne skierowane na: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, ćwiczenie uwagi i koncentracji;
- Pomoc nauczyciela wspierającego – stała kontrola stopnia rozumienia omawianych treści, ukierunkowanie uwagi, przywracanie koncentracji. Wydłużenie czasu pracy
- Dalsze wdrażanie do podnoszenia poziomu samodzielności i zaradności życiowej. Nauka odpowiedniego rozłożenia pracy w czasie, planowania jej. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości, chwalenie za nawet niewielki postępy. W razie potrzeby wyznaczenie miejsca przeznaczonego na wyciszenie. Wdrażanie do kontrolowania impulsów i radzenia sobie z gniewem
- Modelowanie właściwych zachowań w różnych sytuacjach społecznych, kształtowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami , zachęcanie do wspólnych zabaw i prac zespołowych.
- Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w szkole i klasie oraz norm społecznych
-Przestrzeganie zasady stałości dnia i zajęć.
- Udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Data:

Podpisy członków zespołu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.