X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46305
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Dane personalne ucznia

...............................

ur. .............. r. w .................

klasa: ........

Podstawa objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr .................... z dnia ............... 2020 r.

Okres realizacji planu

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas: do ukończenia nauki w szkole podstawowej.

Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Widoczna jest dysharmonia w rozwoju funkcji w zakresie inteligencji niewerbalnej.

W diagnozie medycznej: nadpobudliwość psychoruchowa F90.

Charakterystyka ucznia:

X dołączyła do obecnego zespołu klasowego w roku szkolnym 2017/2018, powtarzając klasę drugą w wyniku problemów z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. W tamtym czasie rodzice X skierowali się z córką na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W rezultacie przeprowadzonych badań uczennica otrzymała opinię Poradni z dostosowaniami i zaleceniami w nauczaniu na pierwszy etap edukacyjny. W wyniku dużych problemów z nauką w klasie piątej rodzice ponownie udali się z X na badania. Wynikiem tych badań było przyznanie uczennicy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

X jest pogodną i sympatyczną dziewczynką. Nie ma problemów w nawiązywaniu relacji rówieśniczych. Przerwy spędza z koleżankami. Nie angażuje się jednak w wystarczającym stopniu w życie klasy i szkoły. Nigdy nie wychodzi z inicjatywą, chociażby przygotowania gazetki. Lubi jednak pomagać w drobnych czynnościach typu zmazanie tablicy czy podlanie kwiatów.

Mocne strony ucznia:

zakres wiedzy ogólnej w obszarze niewerbalnym oraz pamięć robocza niewerbalna,

zdolność nabywania informacji ogólnych,

umiejętność tworzenia wyjaśnień na temat absurdów prezentowanych w zagadnieniach związanych z przyrodą, wśród ludzi i w sytuacjach społecznych,

rozumienie gestów i sygnałów niewerbalnych,

nawiązywanie poprawnych relacji z rówieśnikami,

zainteresowania rysowaniem i malowaniem,

wrażliwa, uczynna,

Słabe strony ucznia:

dysharmonia w rozwoju funkcji w zakresie inteligencji niewerbalnej,

rozumowanie płynne tj. umiejętność rozwiązywania zadań logicznych,

rozpoznawanie relacji pomiędzy elementami układu,

wykrywanie zmian, którym podlegają kolejne elementy ciągu,

dostrzeganie istotnych elementów oraz nieścisłości określonych sytuacji,

rozumienie i definiowanie pojęć,

rozwiązywanie problemów i zadań matematycznych,

funkcje wzrokowo – przestrzenne,

przechowywanie, przekształcanie i wydobywanie informacji werbalnych w pamięci krótkotrwałej,

strona graficzna pisma,

pisanie ze słuchu,

technika czytania,

poprawność odczytywanych tekstów wiązanych.

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczennicy

Najkorzystniejszą formą kształcenia jest kształcenie w znanym sobie, akceptującym środowisku, co wspomagać będzie dalszy rozwój we wszystkich sferach oraz nabywanie nowych wiadomości i umiejętności.

Sposób przekazywania wiedzy uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne uczennicy.

Ukierunkowanie na tok lekcji, udzielanie pomocy w organizacji pracy, sporządzaniu notatek oraz zapisywaniu zadań domowych.

Dostosowania wymagań edukacyjnych i oceniania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, w tym wybrane formy i metody pracy:

praca na krótszych partiach materiału, odwoływanie się do konkretów, przykładów, wspomaganie w wiązaniu wiedzy,

podkreślanie materiału ważnego do pamięciowego opanowania, odpytywanie częstsze z mniejszych partii,

izolowanie bodźców zakłócających pracę, kierowanie krótkich komunikatów wprost do X, upewnienie się co do stopnia ich rozumienia,

koncentrowanie uwagi na wykonywanych zadaniach,

strukturalizowanie pracy, dzielenie zadań na etapy, dodatkowe wyjaśnianie, sprawdzanie poprawności wykonywania kolejnych etapów,

dostosowanie ilości zadań do możliwości uczennicy (zwłaszcza podczas sprawdzianów),

pracy z X wykorzystywać dodatkowe materiały graficzno-wizualne (tablice, wykresy, diagramy),

respektować wolniejsze tempo pracy, wydłużać czas na realizację zadań,

zachęcać do aktywności i udziału w różnorodnych zadaniach lekcyjnych,

zachęcać do współpracy z innymi uczniami (praca w grupie przy wsparciu innej osoby),

podczas odpowiedzi ustnych pozostawianie większej ilości czasu do namysłu,

stwarzać atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, minimalizować sytuacje napięcia emocjonalnego związanego z niepowodzeniem,

wspomaganie w uzupełnianiu braków w sytuacji rozkojarzenia, nienadążania,

naprowadzanie, ukierunkowanie toku myślenia, stosowanie pytań pomocniczych, wspomaganie samodzielnej pracy,

uwzględnianie w ocenie wkładu pracy w wykonanie ćwiczenia, częste chwalenie w sytuacji oczekiwanej aktywności,

polisensoryczne przekazywanie informacji, treści percypowane słuchowo łączyć z wzrokową i kinestetyczną strategią kodowania informacji,

podczas odpowiedzi ustnych wspomaganie w ich strukturalizacji, zadawanie pytań naprowadzających, w razie konieczności przeformułowanie ich, uwzględnienie w ocenie niższego zasobu słownictwa i zdolności do werbalizacji myśli,

zachęcanie do aktywności na zajęciach poprzez powierzenie zadań odpowiednich do możliwości X,

akcentowanie mocnych stron, sukcesów i osiągnięć uczennicy,

wykorzystywanie w procesie uczenia zainteresowań uczennicy, nawiązywanie do doświadczeń własnych,

organizowanie sytuacji zapewniających przeżycie uczennicy sukcesu,

włączenie uczennicy w organizacyjne życie klasy – pomoc w drobnych pracach na rzecz klasy, szkoły, nauczyciela,

angażowanie uczennicy w sytuacje zwiększające pewność siebie, rozwijające poczucie własnej wartości,

dostrzeganie i uświadamianie X jej mocnych stron,

częste wzmocnienia pozytywne, zauważanie wszelkich osiągnięć X i włożonego wysiłku, a także stworzenie szansy przeżycia sukcesu w działaniach szkolnych,

podczas oceny klasyfikacyjnej zachowania należy wpływ zdiagnozowanych zaburzeń (nadpobudliwość psychoruchowa).

Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem

1. Działania o charakterze wspierającym:

motywowanie uczennicy do nabywania nowych wiadomości i umiejętności,

utwierdzanie się, że X zrozumiała zadania, oczekiwania nauczyciela,

częste chwalenie za rzetelne przygotowanie do lekcji i na miarę możliwości pełne uczestnictwo w zajęciach,

wzmacnianie aktywnego udziału i zaangażowania uczennicy we wszelkich działaniach organizowanych na terenie klasy i szkoły, powierzanie funkcji adekwatnie do możliwości.

2. Działania o charakterze rewalidacyjnym - udział w zajęciach rewalidacyjnych mających na celu:

osiągnięcie optymalnej dojrzałości społeczno - emocjonalnej,

osiągnięcie optymalnego poziomu rozwoju poznawczego,

uzyskanie adekwatnej do możliwości uczennicy samodzielności i zaradności życiowej,

osiągnięcie optymalnych umiejętności komunikacyjnych,

stymulowanie i dynamizowanie rozwoju uczennicy,

poszerzanie podstawowej wiedzy o najbliższym otoczeniu,

uczennica zna i stosuje różne formy aktywnego spędzania czasu,

uczennica dąży do rozwijania swoich umiejętności szkolnych,

X zna swoje mocne strony i bazuje na nich w trakcie pracy,

uczennica osiąga optymalne funkcjonowanie społeczne,

uczennica ma pozytywną motywację do pracy i nauki,

dalsze rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej,

usprawnianie umiejętności komunikacyjnych,

wzmacnianie motywacji do pracy, do podejmowania wysiłku intelektualnego,

kształtowanie realnej samooceny uczennicy,

kształtowanie i doskonalenie umiejętności wypełniania ról społecznych,

rozwijanie samodzielności oraz zaradności w nauce i działaniach szkolnych,

rozwijanie umiejętności społecznych, w tym współdziałania oraz pracy w grupie,

rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się,

rozwijanie i doskonalenie elementarnych umiejętności szkolnych,

rozwijanie zdolności i zainteresowań uczennicy,

doskonalenie mocnych stron,

rozwijanie motywacji do opanowania nowych umiejętności.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

Działania o charakterze terapeutycznym – Porady i konsultacje z psychologiem w miarę potrzeb.

Działania w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych – realizacja następujących celów:

Cele rozwojowe:

jak najbardziej efektywne wykorzystanie indywidualnego potencjału intelektualnego uczennicy,

uczennica dąży do rozwijania swoich umiejętności szkolnych,

X zna swoje mocne strony i bazuje na nich w trakcie pracy.

Cele terapeutyczne:

rozwijanie i doskonalenie elementarnych umiejętności szkolnych,

rozwijanie pamięci roboczej werbalnej i koncentracji uwagi,

rozwijanie zasobu słownictwa, ekspresji słownej,

stymulacja myślenia matematycznego oraz umiejętności liczenia i rozwiązywania zadań tekstowych,

rozwijanie rozumowania płynnego,

rozwijanie funkcji wzrokowo – przestrzennych,

rozwijanie zdolności i zainteresowań uczennicy,

rozwijanie technik uczenia się i zapamiętywania.

Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane

W roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – 1 h tygodniowo

prowadząca: .............

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

Porady i konsultacje z psychologiem w miarę potrzeb

prowadząca: ..............

Działania wspierające rodziców ucznia:

systematyczny kontakt z wychowawcą i nauczycielami uczącymi X w celu monitorowania postępów w nauce,

przekazywanie informacji o pracach klasowych, sprawdzianach, pracach długoterminowych w dzienniku elektronicznym,

porady i konsultacje dla rodziców z psychologiem, pedagogiem – w miarę potrzeb mające na celu pomoc w nabyciu rodzicom umiejętności pomocy córce w osiąganiu optymalnej dla wieku i sytuacji życiowej dojrzałości społeczno - emocjonalnej oraz wspierania jej w trudnościach w nauce,

przekazywanie wskazań do pracy w domu,

udział rodziców w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, opracowaniu i ewaluacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego,

wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka,

spotkania i dyżury dla rodziców podczas spotkań dla rodziców w ustalonych przez szkołę terminach w godz. 17.30 - 19.00.

Zakres wpółdziałania z instytucjami zewnętrznymi (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, specjalistyczne i inne)

wskazana dalsza opieka specjalistyczna

wpółpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w miarę potrzeb

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów w:

realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

zapewnienia warunków do nauki, środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczennicy,

realizacji zajęć specjalistycznych, które tworzą warunki do zaspokojenia potrzeb rozwojowych i edukacyjnych X,

przygotowanie uczennicy do samodzielności w życiu dorosłym,

integracja X z grupą rówieśniczą.

Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym zakresie wykorzystanie technologii wspomagających to kształcenie

ze względu na trudności X z koncentracją uwagi, myśleniem logicznym, ilościowym oraz trudności w funkcjonowaniu wspólnie z oddziałem szkolnym, zachodzi potrzeba realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczennicą,

w pracy z uczennicą wskazane jest korzystanie ze środków dydaktycznych opartych na bodźcach wzrokowych, słuchowych, środków manipulacyjnych, kinestetycznych i modelowych,

wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (audiobooki, płyty CD, gry edukacyjne)

W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wybrane zajęcia edukacyjne są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów

Z uwagi na ograniczenia X wynikające z niepełnosprawności intelektualnej zachodzi potrzeba realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie. Na podstawie obserwacji funkcjonowania uczennicy na zajęciach szkolnych wskazane jest, aby były to: język polski, język angielski, matematyka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.