X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45500
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego katechety - księdza

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
(za okres od 1 września 2019 r. do 31 maja 2020r.)
Nauczyciel:

Działając na podstawie artykułu 9c, ust. 5a, pkt 1.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), proponuję
POZYTYWNĄ OCENĘ DOROBKU ZAWODOWEGO
KSIĘDZU ........................................ UBIEGAJĄCEMU SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Ksiądz .................................. w okresie od 1 września 2019 r. do 31 maja 2020r. kontynuował staż rozpoczęty w poprzednim miejscu zatrudnienia – Gimnazjum im. C K. Norwida w Bielsku za który otrzymał wyróżniającą ocenę pracy. Podejmował systematyczne działania wskazane w §6. ust.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018r., poz. 1574) z późniejszymi zmianami:

1. Uczestniczył w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego:

• Zapoznał się z obowiązującą dokumentacją szkolną w celu poznania aktualnych zasad jej funkcjonowania.

• Na bieżąco analizował przepisy prawa kościelnego i oświatowego, dotyczące typu i rodzaju szkoły, w której odbywał staż w tym mi:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych dotyczącymi zdalnego nauczania).

• Opracował aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o
awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uwzględniając specyfikę szkoły.

• Przez cały okres stażu uczestniczył w pracach różnych organów Szkoły:

- aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Rady Pedagogicznej: organizacyjnych,
szkoleniowych, podsumowujących;

- współpracował z gronem pedagogicznym konsultując się w sprawach zarówno dydaktycznych jak i opiekuńczo- wychowawczych.

• Uczestniczył w pracach zespołu humanistycznego na którym współpracował z nauczycielami w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania oraz korelowania treści nauczania pokrewnych przedmiotów. Pogłębiał własną wiedzę i umiejętności.

• Współpracował z Samorządem Uczniowskim w ramach Wolontariatu.

• Aktywnie i systematycznie współpracował z Wydziałem Katechetycznym Diecezji Płockiej.
• Pełnił funkcję diecezjalnego koordynatora do spraw formacji stypendystów w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Propagował i organizował w szkole i w środowisku lokalnym przedsięwzięcia związane z działalnością tejże fundacji do których należy zaliczyć między innymi:

- wystawienie przedstawienia środowiskowego z okazji XIX Dnia Papieskiego pt. „Wspomnienia kawiarniane”, w które włączył uczniów szkoły podstawowej oraz jej absolwentów, realizując tym samym zadania wskazane w Szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym: współpraca ze środowiskiem lokalnym, uczenie pożądanych postaw społecznych, a także podtrzymywanie kontaktu z absolwentami szkoły;

- przeprowadzenie zbiórki charytatywnej na rzecz podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, co pozwoliło na kształtowanie wśród uczniów empatii, wrażliwości i dostrzegania potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi, wpisując się tym samym w realizację Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego;

- zorganizowanie Szkolnego Konkursu Literacko-Plastyczny ON-LINE „Śladami Jana Pawła II” (zamiast zaplanowanego Gminnego Konkursu „Święty Jan Paweł II w 100-lecie urodzin”), dzięki czemu realizował istotne zadania dydaktyczne szkoły, jakimi są: rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prezentowania swoich zdolności i podejmowania aktywności intelektualnej oraz twórczej.

• Pełnił funkcję współopiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu, w ramach którego podejmował działania charytatywne:
- współpracował z Diakonią Misyjną Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej – współorganizując w środowisku szkolnym akcję „Szczoteczka i pasta do zębów
dla dzieci z Czadu” ;
- przeprowadził zbiórkę fantów na loterię charytatywną ;
- współorganizował loterię fantową w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, propagując dobrowolną i bezinteresowną pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.
Uzyskane fundusze przekazano na rzecz dziecka z lokalnego środowisk będącego pod opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
- angażował podopiecznych Wolontariatu przy współpracy z Samorządem
Uczniowskim w pomoc przy organizacji wystaw, konkursów, uroczystości szkolnych i lokalnych, akcji np: jasełka, obchody 30 rocznicy ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka itp...

Podejmując działalność opartą na wolontariacie ksiądz............... wykazał się znajomością potrzeb lokalnego środowiska.

Prowadzona przez niego działalność charytatywna pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarzała okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomagała w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność, wpływała pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno –wychowawczy.

• Stażysta organizował we współpracy z innymi nauczycielami uroczystości środowiskowe, których celem było kultywowanie tradycji religijnych oraz integracja społeczności lokalnej, parafii i szkoły. Wśród nich wymienić należy:

– wystawienie misterium bożonarodzeniowego na terenie szkoły dla społeczności uczniowskiej oraz dla społeczności lokalnej w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Bielsku pt. ,,Na próżno Chrystus rodzi się w żłobie jeśli nie narodzi się w Tobie”.;

- przygotowanie i wystawienie w kościele parafialnym montażu słowno-muzycznego z okazji 100-lecia urodzin Świętego Jana Pawła II w którym wzięli udział uczniowie i absolwenci szkoły oraz ministranci.

• Opracował i realizował: programu zajęć pozalekcyjnych Koła Biblijnego w ramach którego przygotowywał uczniów do konkursów zewnętrznych:
- Diecezjalny Konkurs Biblijny dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej „Ewangelia wg. św. Marka” - dwoje uczniów zakwalifikowało się do etapu Dekanalnego;
- Ogólnopolski konkurs ,,Biblia i Przypowieści Biblijne”.
• Współorganizował również konkursy szkolne:
- ,,Najładniejszy lampion adwentowy”,
- ,,Szopka bożonarodzeniowa”.
Wytwory uczniów prezentował na organizowanych wystawach okolicznościowych.

Proponowane i przeprowadzone przez ks. Kamila Kozakowskiego konkursy wiedzy i artystyczne wychodziły naprzeciw potrzebom uczniów. Stwarzały okazję do rozwijania zdolności i zainteresowań, wspierały indywidualny rozwój uczniów.

• Współpracował przy opracowaniu innowacji pedagogicznej „Jedność w różnorodności”, której celem jest ukazanie wielokulturowości i zróżnicowania wyznaniowego naszego regionu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną realizacja innowacji została przełożona na przyszły rok szkolny.

2.Doskonalił kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych:

• Swoją pracę wychowawczo - dydaktyczną planował uwzględniając potrzeby
rozwojowe swoich wychowanków, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. W tym celu:

• Uczestniczył w różnych formach wewnętrznych i zewnętrznych doskonalenia zawodowego organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli mi:
- Kreatywność i dobry styl na katechezie,
- Osobowość i posługa katechety,
- Konstruowanie zadań na sprawdziany szkolne i egzaminy zewnętrze.

• Uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:
,, Między Lwem a Pogromcą” - profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.

• Regularnie uczestniczył w dekanalnych i diecezjalnych spotkaniach katechetycznych.
• Korzystał w pracy z technologię informacyjno- komunikacyjnej z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej, programów multimedialnych, Internetu, mi:
- opracowywał ciekawe pomoce dydaktyczne: prezentacje, quizy, filmy, animacje, karty pracy, dyplomy;
- korzystał z internetowych portali edukacyjnych, z programów i aplikacji przydatnych w prowadzeniu edukacji zdalnej.

• Stworzoną przez siebie bazę materiałów wykorzystywał również w katechezie parafialnej na spotkaniach formacyjnych uczniów i absolwentów szkoły przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania oraz cyklicznych spotkaniach dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.

• Na bieżąco współpracował z psychologiem, pedagogiem, logopedą, wychowawcami klas konsultując się z nimi w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
3.Prowadził zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz omawiał je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone:

• Ściśle współpracował z opiekunem stażu uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych i diagnozujących, prowadząc zajęcia w jego obecności.

• Obserwowane przeze mnie zajęcia były starannie przemyślane i ciekawie zaplanowane:
- właściwie konstruował scenariusze zajęć oraz formułował i realizował wytyczone cele lekcji;
- wykazał się wiedzą merytoryczną z zakresu pedagogiki ze szczególnym; uwzględnieniem znajomości psychiki dziecka w wieku szkolnym;
- trafnie dobierał różnorodne środki dydaktyczne, stosował ciekawe formy i metody aktywizujące, które uatrakcyjniały zajęcia;
- kładł nacisk na indywidualne potrzeby ucznia, oraz jego prawidłowe; funkcjonowanie w grupie rówieśniczej;
- doskonale potrafił nawiązać kontakt ze swoimi uczniami, we właściwy sposób motywując ich do pracy;
- budował atmosferę życzliwości i zaufania co powodowało otwarcie się nawet najbardziej wycofanych i nieśmiałych uczniów;
- w ocenie uczniów był wymagający i sprawiedliwy;
- wykazał się dużym zaangażowaniem, inicjatywą oraz kreatywnością.

Powyższe czynniki powodowały, że podczas zajęć uczniowie byli zainteresowani i zaangażowani w realizację kolejnych ogniw lekcji.

Umiejętne analizował i dokonywał samooceny własnych działań.
Dokonał autoanalizy realizacji planu rozwoju zawodowego, na podstawie której sporządził sprawozdanie oraz wyciągnął wnioski do dalszej pracy.

4. Przeprowadził 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły,
w której odbywa staż, oraz dokonał ich ewaluacji
• Działanie to zostało zrealizowane w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Pozostałe działania:
• Ksiądz ............................ realizował zadania duszpastersko – wychowawcze na terenie szkoły i parafii zgodnie z rokiem kalendarzowym i liturgicznym.
• Współorganizował okolicznościowe uroczystości religijne i narodowe:
- 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości;
- Triduum modlitewne z okazji 100 Rocznicy Urodzin Jana Pawła II;
- 103 Rocznica Objawień Fatimskich.

• Przez cały okres stażu przy współpracy różnych środowisk głównie rodziców i dzieci animował życie parafialne przygotowując:
- Uroczystą inaugurację roku szkolno-katechetycznego w parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku;
- Nabożeństwo różańcowe;
- Adwentowe rekolekcje parafialne i szkolne;
- Jałmużnę Wielkopostną Caritas ,,Dar Juniora dla Seniora”.

• Zorganizował pielgrzymki:
- Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa;
- do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w rocznicę objawienia Pana Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie.

• Prowadził cykliczne spotkania formacyjne:
- dzieci klas IV przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych;
- kandydatów z klas VIII oraz absolwentów szkoły przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

• Pełnił funkcję: opiekuna grup dziecięcych i młodzieżowych: oazy, ministrantów.
• Założył Grupę Dorosłych Lektorów do której należą absolwenci szkoły.
• Współopiekuje się i wspiera działalność Scholii.

• Prowadził spotkania formacyjne, okolicznościowe, integracyjne w/w wspólnot.
W ramach tych grup mi.:
- przygotowuje coniedzielną oprawę Mszy świętej;
- przygotował spotkanie wigilijne;
- zorganizował dekanalne rozgrywki ministranckie w Szkole Podstawowej w Bielsku;
- kultywował obrzęd uroczystych obłóczyn nowych ministrantów.
• Podejmowane działania wymagały współpracy z ks. Proboszczem parafii św. Jan Chrzciciela, ks. Dziekanem, katechetami, Caritas Diecezji Płockiej, Wydziałem Duszpasterskim, Katechetycznym, organizacjami instytucjami, strukturami samorządowymi.

• Swoje przedsięwzięcia duszpasterskie dokumentował na stronie szkoły i parafii.
Pełniąc funkcję administratora strony przyczynił się do sprawnej i bieżącej komunikacji miedzy różnymi lokalnymi środowiskami: parafią, szkołą, gminą oraz innymi instytucjami.

Data opracowania projektu oceny: 02.06.2020 r.
Podpis opiekuna: Anna Małgorzata Maruszewska

Zapoznałem się z projektem oceny:
Data
Popis nauczyciela........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.